หรือคุณหมายถึง %reßac%?
Search result for

*ressac*

(5 entries)
(0.0569 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ressac, -ressac-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- What's happening, Mr Bressac?Wie läuft es denn, Monsieur BressacPlaisir à trois (1974)
Mr Bressac, we have to consider a far longer commitment, indeed.Monsieur Bressac, wir müssten von einer noch längeren Therapie ausgehen. Plaisir à trois (1974)
Isn't Monsieur de Bressac attractive?Sieht Monsieur de Bressac nicht fantastisch aus? Plaisir à trois (1974)
The major systems for protection of the self, the hypothalamic pituitary adrenal fight-flight response, the vagal response, to play dead, to dissociate, to be, um... unaware of something, they'll come right into play.Die Systeme zum Schutz des Ichs, die Stressachse mit der Fight-or-flight-Reaktion, der vagale Reflex des Totstellens, der Dissoziation etwas nicht wahrzunehmen, das spielt alles mit hinein. The Burial (2017)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒノキ科[ヒノキか, hinoki ka] (n) (See 檜) Cupressaceae (plant family); cypress [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top