ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*reprisal*

R IY0 P R AY1 Z AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: reprisal, -reprisal-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reprisal(n) การโต้ตอบด้วยกำลังทหาร, Syn. retaliation
reprisal(n) การแก้แค้น, See also: การแก้เผ็ด, การล้างแค้น, Syn. revenge, vengeance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reprisal(รีไพร'เซิล) n. การโต้ตอบด้วยกำลัง,การโต้ตอบด้วยกำลังทางทหาร,การแก้แค้น,การยึดทรัพย์สินเพื่อเป็นการโต้ตอบ, Syn. counterattack

English-Thai: Nontri Dictionary
reprisal(n) การแก้แค้น,การตอบแทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reprisalการตอบโต้, การปฏิบัติตอบโต้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reprisalการตอบโต้, การปฏิบัติตอบโต้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
reprisalการตอบโต้การกระทำของรัฐอื่นซึ่งเป็นความผิดในทาง กฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือเป็นการตอบโต้การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่นกัน [การทูต]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอบแทน(v) requite, See also: reward, compensate, renumerate, reprisal, repay, reciprocate, Syn. ทดแทน, ชดเชย, ตอบสนอง, ชดใช้, Example: ลูกๆ ควรตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยการทำตัวเป็นคนดี, Thai Definition: ทำทดแทนแก่ผู้ทำก่อน, ให้ทดแทนแก่ผู้ให้ก่อน
การตอบโต้(n) retort, See also: reprisal, response, refutation, rebuttal, counterattack, Syn. การโต้ตอบ, การแก้แค้น, การตอกกลับ
การตอบแทน(n) return, See also: requital, retaliation, remuneration, reciprocation, compensation, reprisal, Syn. การชดเชย, การทดแทน, การตอบสนอง, Example: การตอบแทนผู้มีพระคุณสามารถกระทำได้หลายแบบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตอบแทน[tøpthaēn] (v) EN: requite ; reward ; compensate ; renumerate ; reprisal ; repay ; reciprocate  FR: récompenser ; rénumérer ; guerdonner (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
REPRISAL R IY0 P R AY1 Z AH0 L
REPRISALS R IH0 P R AY1 Z AH0 L Z
REPRISALS R IY0 P R AY1 Z AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reprisal (n) rˈɪprˈaɪzl (r i1 p r ai1 z l)
reprisals (n) rˈɪprˈaɪzlz (r i1 p r ai1 z l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报复[bào fù, ㄅㄠˋ ㄈㄨˋ, / ] make reprisals; retaliate; revenge; retaliation, #7,194 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Repressalie {f} | Repressalien {pl}reprisal | reprisals [Add to Longdo]
Vergeltungsmaßnahme {f}; Vergeltungsakt {m} (gegen)reprisal (for) [Add to Longdo]
Vergeltungsschlag {m}act of reprisal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕返し[しかえし, shikaeshi] (n,vs) being even with; reprisal; tit for tat; retaliation; revenge [Add to Longdo]
復仇[ふっきゅう;ふくきゅう, fukkyuu ; fukukyuu] (n,vs) reprisal; revenge [Add to Longdo]
報復措置[ほうふくそち, houfukusochi] (n) reprisals; retaliatory measures [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reprisal \Re*pris"al\ (r?-priz"al), n. [F. repr?saille, It.
   ripresaglia, rappresaglia, LL. reprensaliae, fr. L.
   reprehendere, reprehensum. See {Reprehend}, {Reprise}.]
   1. The act of taking from an enemy by way of reteliation or
    indemnity.
    [1913 Webster]
 
       Debatable ground, on which incursions and reprisals
       continued to take place.       --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything taken from an enemy in retaliation.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of retorting on an enemy by inflicting suffering
    or death on a prisoner taken from him, in retaliation for
    an act of inhumanity. --Vattel (Trans.)
    [1913 Webster]
 
   4. Any act of retaliation. --Waterland.
    [1913 Webster]
 
   {Letters of marque and reprisal}. See under {Marque}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reprisal
   n 1: a retaliatory action against an enemy in wartime

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top