ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*repayment*

R IY0 P EY1 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: repayment, -repayment-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repayment(n) การชำระคืน, See also: การจ่ายเงินคืน, Syn. compensation, indemnity

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debt repaymentการชำระหนี้คืน [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pledged property is surrendered when full repayment is not made by given date.สมบัติที่เอามาคํ้าประกัน ต้องถูกริบ เมื่อไม่จ่ายเต็มจำนวน เมื่อถึงกำหนด The City of Violence (2006)
The only thing that I ask... is repayment... in a clearly defined schedule.ผมขอไว้อย่างเดียว คือให้จ่ายคืน ตามเวลาที่ตกลงกัน Cassie (2007)
Is his life not ample repayment?ลำพังแค่ชีวิตมันอย่างเดียวไม่พอชดใช้หรอก The Red Serpent (2010)
You saved my life, a debt demands repayment.เขาช่วยชีวิตข้า และข้าต้องชำระหนี้ Shadow Games (2010)
Our agreement calls for repayment of your debtแกบอกว่าจะจ่ายหนี้ The Thing in the Pit (2010)
Gods or not, a debt demands repayment.เทพเจ้าหรือเปล่า, ที่ต้องการทวงหนี้ The Thing in the Pit (2010)
Here. Consider it a repayment for helping me crash Peggy Haplin's party tonight.คิดเสียว่าเป็นการตอบแทน บุญคุณที่คุณพาฉันไปงานปาร์ตี้ ของเพกจี้ในคืนนี้ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
He said it's common for buildings to be leased for 3 to 6 months with a prepayment.ผมได้ยินว่าคนส่วนใหญ่ มักจะจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าสามถึงหกเดือน Poseidon (2011)
You mistake choice for repayment of a debt, one owed to Oenomaus.ทางเลือกที่ผิดพลาดคุณ เพื่อการชำระหนี้ หนึ่งห Oenomaus Chosen Path (2012)
Was saving his life not repayment enough?ได้รับการช่วยชีวิตเขาไว้ การชำระหนี้ไม่เพียงพอหรือไม่ Chosen Path (2012)
Consider these chats your repayment.คิดซะว่าการสนทนาครั้งนี้\เป็นการใช้หนี้ของนายก็แล้วกัน A Little Slice of Kevin (2012)
Consider these chats your repayment.พิจารณาที่เราคุยกัน การชำระคืนของคุณ Hunteri Heroici (2012)
A fair enough repayment for putting your spear through my would-be killer's face, wouldn't you say?เหมาะกับผลงานแทงหอก ทะลุคอคนที่เกือบสังหารข้า จริงไหม? Walk of Punishment (2013)
You're not doing this for repayment of a financial debt, are you?ไม่ได้ทำเพื่อล้างหนี้ ใช่ไหม The Serpent (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
repaymentHe impatiently asked for repayment.
repaymentI was a little behind hand in my repayments.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าตอบแทน(n) pay, See also: recompense, compensation, reward, remuneration, repayment, payment, Syn. ค่าจ้าง, ค่าแรง, Example: คนที่กู้เงินจากธนาคารจะต้องเสียดอกเบี้ยให้ธนาคารเป็นค่าตอบแทน
เงินผ่อน(n) installment, See also: partial repayment, payment, Ant. เงินสด, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถหาซื้อได้ในระบบเงินผ่อน, Count Unit: งวด, Thai Definition: เงินที่ชำระให้แก่เจ้าหนี้เป็นงวดๆ
การทดแทน(n) returning, See also: reward, compensation, repayment, reimbursement, reciprocation, Syn. การตอบแทน, การชดเชย, Example: การที่บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้นจะเป็นการทดแทนปัญหาการว่างงานลงได้ระดับหนึ่ง
การทำขวัญ(n) compensation, See also: indemnification, repayment, reimbursement, Example: ท่านสนใจชีวิตชาวบ้าน ชีวิตชาวนา ตลอดจนประเพณีพื้นๆ อย่างการทำขวัญหรือการเกิดการตาย, Thai Definition: การให้เงินหรือสิ่งของเพื่อปลอบใจ หรือเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้อื่น, การเสียเงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกทำร้ายหรือถูกหมิ่นประมาท
การทำขวัญ(n) compensation, See also: indemnification, repayment, reimbursement, Syn. การชดใช้ค่าเสียหาย, Thai Definition: การให้เงินหรือสิ่งของเพื่อปลอบใจ หรือเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้อื่น, การเสียเงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกทำร้ายหรือถูกหมิ่นประมาท
การลำเลิก(n) asking repayment for services rendered, See also: reminding (one) of one's obligation to the speaker, Syn. การทวง, Example: การลำเลิกบุญคุณของเธอสร้างความลำบากใจให้เขา, Thai Definition: การกล่าวคำตัดพ้อต่อว่า โดยยกเอาความดีที่ตนทำไว้แก่อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้สำนึกถึงบุญคุณที่ตนมีอยู่กับผู้นั้น
การชำระหนี้(n) settlement, See also: disbursement, repayment, paying back, reimbursement, Example: ธนาคารได้ผ่อนผันการชำระหนี้แก่ครอบครัวของเขา
สิ่งตอบแทน(n) return, See also: repayment, reciprocation, Example: ผมยินดีมาสาธิตให้ชมโดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น, Thai Definition: สิ่งที่ให้กับผู้อื่นเมื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้
สิ่งตอบแทน(n) return, See also: repayment, Example: ผมยินดีมาสาธิตให้ชมโดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น, Thai Definition: สิ่งที่ให้กับผู้อื่นเมื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การชำระเงินล่วงหน้า[kān chamra ngoen lūang-nā] (n, exp) EN: payment in advance ; advance payment ; prepayment
การคืนเงินจ่ายล่วงหน้า[kān kheūn ngoen jāi lūang-nā] (n, exp) EN: repayment of advance payment
การทำขวัญ[kān thamkhwan] (n) EN: compensation ; indemnification ; repayment ; reimbursement  FR: compensation [ f ] ; indemnisation [ f ]
ลำเลิก[lamloēk] (v) EN: ask repayment for services rendered ; remind (one) of one's obligation to the speaker  FR: se vanter de ses bienfaits
เงินผ่อน[ngoenphǿn] (n) EN: instalment = installment (Am.) ; partial repayment ; payment  FR: versement [ m ]
พักชำระหนี้[phak chamra nī] (v, exp) EN: suspend repayment

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REPAYMENT R IY0 P EY1 M AH0 N T
PREPAYMENT P R IY0 P EY1 M AH0 N T
REPAYMENTS R IY0 P EY1 M AH0 N T S
PREPAYMENTS P R IY0 P EY1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repayment (n) rˈɪpˈɛɪmənt (r i1 p ei1 m @ n t)
repayments (n) rˈɪpˈɛɪmənts (r i1 p ei1 m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
远期[yuǎn qī, ㄩㄢˇ ㄑㄧ, / ] long term (loan); at a fixed date in the future (e.g. for repayment), #12,414 [Add to Longdo]
讨债[tǎo zhài, ㄊㄠˇ ㄓㄞˋ, / ] to demand repayment, #29,169 [Add to Longdo]
催讨[cuī tǎo, ㄘㄨㄟ ㄊㄠˇ, / ] to demand repayment of debt, #69,305 [Add to Longdo]
预收费[yù shōu fèi, ㄩˋ ㄕㄡ ㄈㄟˋ, / ] prepayment, #264,379 [Add to Longdo]
房奴[fáng nú, ㄈㄤˊ ㄋㄨˊ, ] a slave to one's housing; a slave of high rent or mortgage repayment [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablösung { f }redemption; repayment [Add to Longdo]
Anzahlung { f }; Frankierung { f }; Vorauszahlung { f }prepayment [Add to Longdo]
Rückzahlung { f } | Rückzahlungen { pl }repayment | repayments [Add to Longdo]
Tilgung { f } | vorzeitige Tilgungrepayment; redemption | anticipated redemption [Add to Longdo]
Vergeltung { f }repayment [Add to Longdo]
gegen Vorkasseagainst prepayment [Add to Longdo]
vorzeitige Rückzahlungadvance repayment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恩返し[おんがえし, ongaeshi] (n, vs) requital of a favour (favor); repayment (of an obligation, kindness, etc.); (P) [Add to Longdo]
還府金[かんふきん, kanfukin] (n) repayment money; refund [Add to Longdo]
元払い[もとばらい, motobarai] (n) prepayment [Add to Longdo]
借り払い;借払い[かりばらい, karibarai] (n, vs) loan repayment [Add to Longdo]
償還[しょうかん, shoukan] (n, vs) repayment; redemption; amortization; amortisation; (P) [Add to Longdo]
償還期間[しょうかんきかん, shoukankikan] (n) redemption period; repayment term [Add to Longdo]
償却[しょうきゃく, shoukyaku] (n, vs, adj-no) (1) repayment; redemption; (2) depreciation; (3) amortization; amortisation; (P) [Add to Longdo]
前渡金[まえわたしきん, maewatashikin] (n) advance payments; prepayment [Add to Longdo]
前納[ぜんのう, zennou] (n, vs, adj-no) prepayment; advance payment [Add to Longdo]
前払い(P);前払[まえばらい, maebarai] (n, vs) payment in advance; prepayment; (P) [Add to Longdo]
貸し剥がし;貸しはがし[かしはがし, kashihagashi] (n) withdrawal of loan credit (e.g. by a bank); retraction of credit; insistence on repayment [Add to Longdo]
払い戻し(P);払戻し[はらいもどし, haraimodoshi] (n, vs) repayment; refund; payback; (P) [Add to Longdo]
返却[へんきゃく, henkyaku] (n, vs) return of something; repayment; (P) [Add to Longdo]
返金[へんきん, henkin] (n, vs, adj-no) repayment [Add to Longdo]
返済[へんさい, hensai] (n, vs) repayment; reimbursement; refund; redemption; (P) [Add to Longdo]
予定納税[よていのうぜい, yoteinouzei] (n) prepayment of income taxes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repayment \Re*pay"ment\ (-ment), n.
   1. The act of repaying; reimbursement. --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. The money or other thing repaid.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repayment
   n 1: the act of returning money received previously [syn:
      {refund}, {repayment}]
   2: payment of a debt or obligation [syn: {repayment},
     {quittance}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top