ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*relentlessly*

R IH0 L EH1 N T L AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: relentlessly, -relentlessly-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I haven't been able to restrain myself from continuing to tinker with the relentlessly unfashionable android technology.ไม่เคยห้ามใจให้เลิกยุ่งทำโน่นทำนี่ กับเทคโนโลยีที่ล้าสมัยของหุ่นยนต์ได้ Bicentennial Man (1999)
Kusano has been relentlessly harassing Ms. Asanoคุซาโนะไม่ลดละที่จะ ตามราวีอาซาโนะซัง GTO (1999)
My best hope of losing him is to act relentlessly normal.หวังว่าทำตัวให้เหมือนคนปกติคงสลัดเขาได้ It's Alive! (2007)
- Relentlessly.- ทรหดมากค่ะ The Nanny Diaries (2007)
All the Jedi relentlessly persue the Malevolence.เหล่าเจไดต่างตามล่ายานเมลโวแลนซ์ต่อไป อย่างไม่ลดละ\i0 } Destroy Malevolence (2008)
It's not a dish best served cold. It's best served immediately and relentlessly.มันไม่ใช่อาหารที่ต้องมาเซิร์ฟทีหลัง มันต้องมาเซิร์ฟเลยทันที The Social Network (2010)
Like it or not, we're all being shot relentlessly forward, making the journey from birth to death, and there's no going back.ชอบหรือไม่เรากำลังทั้งหมด ถูกยิงอย่างไม่ลดละไปข้างหน้า ทำให้การเดินทาง ตั้งแต่เกิดจนตาย และไม่มีที่จะกลับ Is Time Travel Possible? (2010)
My sister's personality is such that... if she gets hooked on something, she relentlessly goes after it.คุณรุ้มั้ยพี่ชั้นน่ะนะ... . ถ้าลองให้ตั้งมั่นกับสิ่งใดแล้วก็จะทำให้ถึงที่สุด Episode #1.13 (2010)
He will hit on you aggressively and relentlessly.เขาจะคอยป้อเธอแบบ แรงๆอย่างนั้นไม่หยุด Pilot (2011)
I tried my best to lead what survivors I could find to safety, But we were pursued relentlessly.ฉันพยายามพาพวกที่ยังมีชีวิตอยู่หนี / แต่พวกเราถูกไล่ล่าอย่างไม่ปรานี Resident Evil: Retribution (2012)
He may have been relentlessly teased because of it.เขาอาจถูกแกล้งอย่างแรง เพราะเรื่องนี้ The Silencer (2012)
This relentlessly cheerful tune never stops playing.เพลงทำนองร่าเริงนี้ไม่เคยหยุดเล่นเลย I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
♪ Chasing relentlessly#ไล่ตามไม่มีหยุดหย่อน# All or Nothing (2013)
For seven years, he chased them relentlessly.เจ็ดปีเขาไล่ล่าพวกเขาอย่างไม่ลดละ เหนื่อย - ซุสช่วยให้เรา Sisters of the Sun (2014)
And we're adding that much CO2 to the air every year, relentlessly year after year.และเรากำลังเพิ่มว่า ซีโอ2 สู่อากาศมากทุกปี อย่างไม่ลดละปีแล้วปีเล่า The World Set Free (2014)
Because of this boy's apparent shortcomings he was bullied mercilessly and relentlessly by the other children.และเพราะการที่เขาไม่มีอะไรพิเศษ... เขาถูกแกล้งอย่างไม่ปราณี และไม่ยอมหยุดจากเด็กๆคนอื่นๆ The Man from U.N.C.L.E. (2015)
You are so relentlessly annoying.แกนี่มันน่ารำคาญไม่เลิก Deadpool (2016)
Dubbed the Kingsglaive, they fight relentlessly against Niflheim... empowered by the magic of their sovereign.ได้รับขนานนามว่า "คิงส์เกลฟ" สู้รบกับนิฟเฟิลไฮม์ อย่างไม่ลดละ ได้พลังเวทมนตร์จากกษัตริย์ของพวกเขา Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relentlesslyThe tropical sun glared down relentlessly.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RELENTLESSLY R IH0 L EH1 N T L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relentlessly (a) rˈɪlˈɛntləsliː (r i1 l e1 n t l @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbarmherzig { adv }relentlessly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
びしびし[bishibishi] (adv) (on-mim) stickily; relentlessly [Add to Longdo]
夏い[なつい, natsui] (adj-i) (col) (from 夏 and 熱い) blisteringly hot; relentlessly hot; scorching [Add to Longdo]
吹き通し;吹通し[ふきとおし;ふきどおし, fukitooshi ; fukidooshi] (n) (1) (ふきとおし only) blowing through; ventilation; draft; (2) blowing relentlessly; (3) blowing hot air; exaggerating; boasting [Add to Longdo]
容赦なく[ようしゃなく, youshanaku] (adv) (See 容赦) relentlessly; mercilessly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relentless \Re*lent"less\, a.
   Unmoved by appeals for sympathy or forgiveness; insensible to
   the distresses of others; destitute of tenderness;
   unrelenting; unyielding; unpitying; as, a prey to relentless
   despotism.
   [1913 Webster]
 
      For this the avenging power employs his darts, . . .
      Thus will persist, relentless in his ire. --Dryden.
   [1913 Webster] -- {Re*lent"less*ly}, adv. --
   {Re*lent"less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relentlessly
   adv 1: in a relentless manner; "he worked relentlessly" [syn:
       {relentlessly}, {unrelentingly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top