ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*qualitatively*

K W AA2 L AH0 T EY1 T IH0 V L IY0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: qualitatively, -qualitatively-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
qualitatively[ADV] เชิงคุณภาพ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I can't tell the difference between a human being answering questions and a computer answering questions, then, qualitatively, they're equivalent.สมองของมนุษย์และ คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป จะเกี่ยวกับน้ำหนักเดียวกัน พวกเขาเกี่ยวกับปริมาณเดียวกัน Is There a Creator? (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
QUALITATIVELY    K W AA2 L AH0 T EY1 T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
qualitatively    (a) kwˈɒlɪtətɪvliː (k w o1 l i t @ t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
qualitativ {adv}qualitatively [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Qualitative \Qual"i*ta*tive\, a. [Cf. LL. gualitativus, F.
   qualitatif.]
   Relating to quality; having the character of quality. --
   {Qual"i*ta*tive*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
   {Qualitative analysis} (Chem.), analysis which merely
    determines the constituents of a substance without any
    regard to the quantity of each ingredient; -- contrasted
    with quantitative analysis.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top