ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*prosy*

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: prosy, -prosy-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prosy[ADJ] ซึ่งไม่น่าสนใจ, See also: น่าเบื่อ, ธรรมดาๆ, พื้นๆ, Syn. common, prosaic
leprosy[N] โรคเรื้อน, See also: โรคขี้เรื้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leprosy(เลพ'ระซี) n. โรคเรื้อน
prosy(โพร'ซี) adj. คล้ายร้อยแก้ว,ธรรมดา,จืดชืด,น่าเบื่อ., See also: prosily adv. prosiness n., Syn. prosaic

English-Thai: Nontri Dictionary
leprosy(n) โรคเรื้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lepromatous leprosyโรคเรื้อนเลโพรมาทัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leprosyโรคเรื้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leprosy, lepromatousโรคเรื้อนเลโพรมาทัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leprosy, tuberculoidโรคเรื้อนทูเบอร์คูลอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tuberculoid leprosyโรคเรื้อนทูเบอร์คูลอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leprosyโรคเรื้อน [TU Subject Heading]
Leprosyโรคเรื้อน [การแพทย์]
Leprosy, Multibacillaryเชื้อโรคเรื้อนมาก [การแพทย์]
Leprosy, Reactions inโรคเห่อในโรคเรื้อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Leprosy. The chinese brought it over.โรคเรื้อน โดยชาวจีนเป็นคนแพร่โรค The Fog (2005)
A common complication of leprosy.ผลแทรกซ้อนของโรคเรื้อน Dying Changes Everything (2008)
She has diffuse lepromatous leprosy.เธอมีโรคเรื้อนชนิดเลโพรมาตัสที่กำลังแพร่กระจาย Dying Changes Everything (2008)
Leprosy? !โรคเรื้อน? Dying Changes Everything (2008)
It's also known as "pretty leprosy".หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า โรคเรื้อนแสนสวย Dying Changes Everything (2008)
'Cause if it's supposed to, like, draw a parallel about leprosy, my cousin had leprosy.เพราะมันทำให้เห็นภาพคนเป็นโรคเรื้อนเลย The Twilight Saga: New Moon (2009)
The leprosy cleared up.ไม่เป็นไร ฉันไม่ได้เป็นโรคเรื้อน The Homecoming Hangover (2010)
- Calm down Wally, it's lice, I did not say leprosy, ok?- ใจเย็นวอลลี่ เหา ไม่ใช่เรื้อน The Switch (2010)
Yeah, leprosy.ใช่ Leprosy(โรคเรื้อน) Ice Age: Continental Drift (2012)
In fact, in Christian Byzantium, a woman could divorce her husband for a number of medical reasons, including leprosy or impotence.ความจริง ในศาสนาคริสต์นิกายไบแซนเที่ยม ผู้หญิงสามารถหย่ากับสามี จากเหตุผลทางการแพทย์ The Partners in the Divorce (2012)
OK, start IV Naprosyn.Gebt ihm Naprosyn. Gill Girl (2001)
Logan, hey. Let's get that IV moving.Schnell her mit dem Naprosyn. Gill Girl (2001)
Naproxen?Naprosyn? Breach of Trust (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ทูด[N] leprosy, See also: Hansen's disease, Syn. ขี้ทูดกุดถัง, โรคเรื้อน, Example: คนเขาหาว่าแม่เป็นขี้ทูดเพราะจมูกแม่บี้ลง, Thai definition: ชื่อโรคเรื้อนชนิดที่ทำให้มือกุดเท้ากุด
ขี้เรื้อน[N] leprosy, See also: Hansen's disease, Syn. โรคเรื้อน, เรื้อน, Example: ถ้าเขาเป็นขี้เรื้อนคงจะมีแต่คนรังเกียจ, Count unit: โรค, Thai definition: โรคผิวหนังซึ่งติดต่อได้ ทำให้ผิวหนังเป็นผื่น มีหลายชนิด
เรื้อน[N] leprosy, Syn. ขี้เรื้อน, โรคเรื้อน, Thai definition: โรคผิวหนังซึ่งติดต่อได้ ทำให้ผิวหนังเป็นผื่น
โรคเรื้อน[N] leprosy, Syn. Hansen's disease, Ant. เรื้อน, Notes: โรคผิวหนังซึ่งติดต่อได้ ทำให้ผิวหนังเป็นผื่น
หูหนาตาเล่อ[N] leprosy, Syn. โรคเรื้อน, Example: เขาเป็นโรคหูหนาตาเล่อมีแต่คนรังเกียจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูหนาตาเล่อ[n.] (hūnātāloē) EN: leprosy   
ขี้ทูด[n.] (khīthūt) EN: leprosy ; Hansen's disease   FR: lèpre [f]
กุฏฐัง[n.] (kuttang) EN: leprosy   FR: lèpre [f]
มะระจีน [n. exp.] (mara Jīn) EN: Chinese Bitter Gourd ; Balsam Pear ; Bitter Cucumber ; Leprosy Gourd ; Bitter Gourd   
เรื้อน[n.] (reūoen) EN: leprosy   FR: lèpre [f]
โรคเรื้อน[n.] (rōk reūoen) EN: leprosy   FR: lèpre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LEPROSY    L EH1 P R AH0 S IY0
NAPROSYN    N AE1 P R AH0 S IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prosy    (j) prˈouziː (p r ou1 z ii)
leprosy    (n) lˈɛprəsiː (l e1 p r @ s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苦瓜[kǔ guā, ㄎㄨˇ ㄍㄨㄚ, ] bitter melon (bitter gourd, balsam pear, balsam apple, leprosy gourd, bitter cucumber), #18,060 [Add to Longdo]
麻风[má fēng, ㄇㄚˊ ㄈㄥ, / ] leprosy; Hansen's disease, #33,611 [Add to Longdo]
麻风病[mā fēng bìng, ㄇㄚ ㄈㄥ ㄅㄧㄥˋ, / ] leprosy; Hansen's disease, #51,529 [Add to Longdo]
[má, ㄇㄚˊ, ] leprosy; numb, #103,161 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
langatmig; langweilig; eintönig {adj} | langatmiger; langweiliger; eintöniger | am langatmigsten; am langweiligsten; am eintönigstenprosy | prosier | prosiest [Add to Longdo]
Lepra {f} [med.]leprosy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンセン氏病[ハンセンしびょう, hansen shibyou] (n) (obsc) Hansen's disease; leprosy [Add to Longdo]
ハンセン病[ハンセンびょう, hansen byou] (n) (sens) Hansen's disease; leprosy; (P) [Add to Longdo]
レプラ[, repura] (n) leprosy (lat [Add to Longdo]
丸山ワクチン[まるやまワクチン, maruyama wakuchin] (n) Maruyama vaccine (said to be effective against leprosy, cancer and cutaneous tuberculosis) [Add to Longdo]
黒癩[こくらい, kokurai] (n) (arch) (See 白癩・びゃくらい) black leprosy [Add to Longdo]
天刑病[てんけいびょう, tenkeibyou] (n) (obsc) (sens) Hansen's disease; leprosy [Add to Longdo]
白癩[びゃくらい, byakurai] (n) (arch) (See 黒癩) white leprosy [Add to Longdo]
[らい;かったい;かたい, rai ; kattai ; katai] (n) (uk) (sens) Hansen's disease; leprosy; leper [Add to Longdo]
癩菌(oK)[らいきん, raikin] (n) Mycobacterium leprae; the bacteria that causes Hansen's disease (leprosy) [Add to Longdo]
癩病;らい病[らいびょう, raibyou] (n) (sens) (See ハンセン病) Hansen's disease; leprosy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prosy \Pros"y\, a. [Compar. {Prosier}; superl. {Prosiest}.]
   [1913 Webster]
   1. Of or pertaining to prose; like prose.
    [1913 Webster]
 
   2. Dull and tedious in discourse or writing; prosaic.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top