หรือคุณหมายถึง %porousneß%?
Search result for

*porousness*

(4 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: porousness, -porousness-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vaporousness[N] การเป็นไอ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
porousness    (n) (p oo1 r @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Porosität {f} | geschlossene Porosität {f}porosity; porousness | sealed porosity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Porousness \Por"ous*ness\, n.
   1. The quality of being porous.
    [1913 Webster]
 
   2. The open parts; the interstices of anything. [R.]
    [1913 Webster]
 
       They will forcibly get into the porousness of it.
                          --Sir K.
                          Digby.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*porousness *

 


  

 
porousness
 • (n) // [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top