Search result for

*pollute*

(120 entries)
(0.0326 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pollute, -pollute-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pollute[VT] ทำให้เป็นมลพิษ, See also: ทำให้สกปรก, ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. contaminate, dirty, Ant. clean, purify
pollute[VT] ทำให้เสียหาย
polluted[ADJ] ซึ่งเป็นมลพิษ, See also: ซึ่งเป็นพิษ, Syn. contaminated, corrupted
pollute with[PHRV] ทำให้เสีย, See also: ทำให้สกปรก
polluted water[N] น้ำเน่า, See also: น้ำเสีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pollute(พะลูท') vt. ทำให้สกปรก, See also: polluter n. pollution (n.) มลภาวะ,การทำให้สกปรก, Syn. defile

English-Thai: Nontri Dictionary
pollute(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน,ทำให้เสียหาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Polluted conditionภาวะมลพิษ
สภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดยมลพิษซึ่งทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Polluted Control Zone เขตควบคุมมลพิษ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 กล่าวว่า ในกรณีที่ปรากฎว่าท้องที่ใดมีปัญหามลพิษ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คณะกรรมการสิ่งแวด ล้อมแห่งชาติมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ท้องที่นั้นเป็นเขตควบ คุมมลพิษ เพื่อดำเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได้ [สิ่งแวดล้อม]
Polluted Source แหล่งกำเนิดมลพิษ
ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ [สิ่งแวดล้อม]
Polluted Water น้ำเสีย
ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Polluted Water น้ำมลพิษ
น้ำที่อยู่ในสภาวะมลพิษ อาจไม่เน่าก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Polluter Pays Principle, PPP หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย, พีพีพี
กฎหรือหลักเกณฑ์ที่ให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่ายในการลดหรือ บำบัดมลพิษที่ตนเองเป็นผู้ก่อขึ้น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's the rock our church was built on, much like St. Peter's tomb in the Catholic Church, only without being polluted by evil.เป็นหินที่เป็นฐานของโบสถ์เรา เหมือนหลุมเซนต์ปีเตอร์ในโบสถ์คาธอลิกน่ะ เพียงแต่ไม่แปดเปื้อนความชั่วร้าย Hard-Hearted Hannah (2009)
Not polluted like most humans.ไม่เสียของเหมือนมนุษย์ทั่วไป Frenzy (2009)
The river, ran polluted all of a sudden.แม่น้ำ.. จู่ๆ มันก็เน่า Good God, Y'All (2009)
The polluted water, the shooting star, the red mustang it's war.น้ำเสีย ดาวตก รถมัสแตงสีแดง มันคือทูตสงคราม Good God, Y'All (2009)
Polluted your mind somehow.สร้างความทรงจำนั้นให้กับนาย Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
Polluted your mind somehow.ทิ้งมลพิษไว้ในความคิดนาย. Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
Which, by the way, possesses remarkably subtle hints of licorice and cherry when not polluted with poison.เพราะที่จริงแล้ว กลิ่นโดดเด่นของมันคือ ถ้ามันไม่ถูกกลบด้วยยาพิษ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
It was too polluted. It's free thinking. It was the language of radicals, like Shakespeare and Chaucer.Accelerator ไม่ได้สร้าง เพื่อสร้าง antimaterie. Angels & Demons (2009)
Ain't enough you polluted your family? Now you bring outsiders?เธอทำให้ครอบครัวแปดเปื้อนแค่นี้ยังไม่พอเหรอ แล้วยังจะพาคนนอกมาอีก Evil Is Going On (2010)
Meaning something that so pollutes it, it renders it uninhabitable.แปลว่าบางอย่างที่ ทำให้ร่างกายโสมม วิญญาณจะยอมแพ้ต่อ ร่างที่ไม่น่าสิงสู่ Appointment in Samarra (2010)
No. No, do not let him pollute your brainไม่ ไม่ อย่าให้เขาปั่นหัวเธอได้ The Psychology of Letting Go (2010)
You pollute my home with his presence? (Sucking sounds)เจ้ากล้าทำลายบ้านข้า โดยการให้เขามาที่นี้ ป้าเจ้าทำเรื่อง ไม่ดี โรบินน้อยของแม่ The Wolf and the Lion (2011)
In the late 21st century Earth was diseased, polluted and vastly over-populated.ในตอนท้ายของศตวรรษที่ 21 โลกที่มีมากกว่าประชากร ปนเปื้อนและโรคระบาดกลัว. Elysium (2013)
And now with ozone depletion, and carbon monoxide, polluted waters well, we've practically terraformed it for them.แล้วตอนนี้ชั้นโอโซนเริ่มหมดไป ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ มลพิษในน้ำ มนุษย์เปลี่ยนแปลงโลกเพื่อพวกมัน Pacific Rim (2013)
Did you know that the Delaware River is the fifth most polluted river in our country?คุณรู้รึเปล่าว่าแม่น้ำเดลาแวร์ เป็นแม่น้ำที่สกปรกที่สุดในประเทศ เป็นอันดับ 5 เลยนะ Carbon Copy (2013)
It's polluted with methane.มันเต็มไปด้วยมีเทน The Endless Thirst (2013)
The molten rock ignited coal deposits and polluted the air with carbon dioxide and other greenhouse gases.หินหลอมเหลว จุดประกายเงินฝากถ่านหิน และการปนเปื้อนในอากาศ กับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ Some of the Things That Molecules Do (2014)
It doesn't pollute the air and is, in fact, carbon neutral.มันไม่ได้ก่อให้ เกิดมลพิษทางอากาศ และในความเป็นจริง, คาร์บอน Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
This witch's brew polluted the atmosphere and radically destabilized Earth's climate.และมั่นคงอย่างรุนแรงของ สภาพภูมิอากาศของโลก หมอกควันกรดกำมะถันที่ ถูกปิดกั้นแสงแดดที่เข้ามา The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
And even in death, your devotion to her pollutes your judgment.แม้กระทั่งความตาย การที่ลูกอุทิศตนให้เธอ The Offer (2015)
It pollutes the user, twisting everything it touches.มันทำลายผู้ใช้ เปลี่ยนทุกอย่างที่จับต้องให้ชั่วร้าย Warcraft (2016)
Are the shades of Pemberley to be thus polluted?ชื่อเสียงของเพมเบอร์ลี่จะต้องเปรอะเปื้อน Episode #1.6 (1995)
Who've polluted our air, who've poisoned our water!ที่ได้ปนเปื้อนในอากาศ ของเราที่ได้วางยาพิษน้ำของเรา! Contact (1997)
You'll pollute the Ether!แกมันตัวทำลาย Ether! All About Lily Chou-Chou (2001)
I knew not one constituent of the paper mills wanted to have the river polluted.ผมรู้ว่าไม่มีใครในโรงงานกระดาษ อยากทำให้แม่น้ำเน่า The Corporation (2003)
And yet here the river was being polluted.แต่แม่น้ำก็ยังถูกทำให้เน่า The Corporation (2003)
It's like yeah oh yeah yeah well a town is being polluted down there in Peru but hey this guy needs to buy some copper.เหมือนว่า เออ ใช่ ใช่ ใช่ อืม มีเมืองในเปรูเป็นมลพิษทั้งเมือง แต่ เฮ้ หมอนี่ต้องการซื้อทองแดง The Corporation (2003)
I like to walk. I don't like to pollute the environmentฉันชอบเดิน ฉันไม่ชอบรถพวกนั้น มันทำให้โลกสกปรก Rice Rhapsody (2004)
I thought you were against motor vehicles because they pollute the environment?ฉันจำได้ เธอไม่ชอบรถไม่ใช่เหรอ มันทำลายสิ่งแวดล้อมนี่? Rice Rhapsody (2004)
Heaven and Earth! Are the shades of Pemberley to be thus polluted?สวรรค์โปรดเถอะ เธอจะทำให้เพมเบอร์ลี่ย์ มัวหมองแค่ไหน Pride & Prejudice (2005)
Pollute not thy hands with the blood of the vulgar!อย่าให้มือของท่านเปื้อนเลือดของไพร่เลย The King and the Clown (2005)
Besides, it's very polluted.นอกจากมันมีมลพิษมาก Confession of Pain (2006)
Doors closed. Time to get polluted.ปิดร้านได้เวลาเมาแล้ว Chuck Versus the Crown Vic (2007)
No, I don't. Well, it is too polluted down there.เปล่าค่ะ คือที่แถวหมู่บ้าน มลพิษมันค่อนข้างเยอะน่ะค่ะ Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
The most polluted city in the history of the planet.เป็นเมืองที่สกปรกที่สุดในประวัติศาสตร์โลก The Simpsons Movie (2007)
Wait. We couldn't be more polluted. Everyone stopped dumping in the lake.เดี๋ยวก่อน พวกเราไม่สร้างมลพิษแล้วนะ\ ตอนนี้ไม่มีใครทิ้งขยะในทะเลสาบแล้ว The Simpsons Movie (2007)
Not as harsh as a polluted and uninhabitable planet.ไม่อย่างนั้นยูโทเปียดาวเคราะห์ ที่สมบูรณ์แบบจะเป็นมลพิษ Transporter 3 (2008)
Enough to pollute half the country for a hundred years.พอสำหรับครึ่งประเทศ อย่างน้อยก็อีก 100 ปี Transporter 3 (2008)
It could be some sort of food poisoning or maybe the source is polluted or somethingมันอาจจะเป็นจากอาหารเป็นพิษ หรือ จากมลพิษบางอย่างหรือ อะไรสักอย่าง 2012 Doomsday (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
polluteAir is polluted in cities.
polluteCycling is good exercise. Moreover, it doesn't pollute the air.
polluteEven the upper atmosphere is polluted.
polluteFactory waste has polluted the sea.
polluteFactory waste sometimes pollutes our rivers.
polluteI don't like the polluted atmosphere of big cities.
polluteIndustrial wastes pollute the earth.
polluteMany rivers have been so polluted that they can no longer be used for drinking water.
polluteMany rivers in Japan are polluted by waste water from factories.
polluteResearch has shown how polluted the rivers are these days.
polluteSome factories pollute the environment.
polluteThe air was polluted by exhaust gas.
polluteThe atmosphere in a large city is polluted.
polluteThe atmosphere is being polluted.
polluteThe city has no rival for polluted air.
polluteThe city is notorious for its polluted air.
polluteThe river is polluted by waste from houses and factories.
polluteThe very air we breathe is polluted with smog from the factory chimneys.
polluteThis river is not polluted.
polluteThis river is polluted with factory waste.
polluteThis river is so polluted that fish can no longer live in it.
polluteWastes have polluted portions of our water.
polluteWe ought to do our best not to pollute our environment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปนเปื้อน[ADJ] contaminated, See also: dirty, infected, polluted, Example: จะมีใครสักกี่คนรู้ว่า เบื้องหลังความอร่อยของอาหารต่างๆ อาจจะมีสารปนเปื้อนสะสมอยู่มากมาย, Thai definition: ผสมอยู่, ปะปนอยู่, รวมอยู่
ปนเปื้อน[V] contaminate, See also: infect, pollute, Example: สหรัฐฯ ตรวจพบเชื้อโรคปนเปื้อนในกุ้งที่นำเข้าจากอินเดียและปากีสถาน, Thai definition: ผสมอยู่, ปะปนอยู่, รวมอยู่
ปลอมปน[V] be contaminated, See also: be adulterated, be polluted, Example: หน้าร้อนต้องระวังเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจปลอมปนมากับน้ำดื่ม, Thai definition: ประสมกันทำให้ไม่บริสุทธิ์
เปื้อนเปรอะ[V] dirty, See also: foul, muddy, defile, soil, pollute, smirch, stain, Syn. เปื้อน, เลอะ, เปรอะ, Example: ผมเห็นพื้นสะอาดอยู่แล้วจึงไม่อยากจะย่ำรองเท้าที่มีแต่โคลนเข้ามาให้มันเปื้อนเปรอะ, Thai definition: ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรกหรือน่ารังเกียจ
น้ำเน่า[N] polluted water, See also: foul water, refused water, Syn. น้ำเสีย, Ant. น้ำดี, Example: บ้านในสลัมจะมีน้ำเน่าล้อมรอบบริเวณ
สะอาด[ADJ] clean, See also: immaculate, spotless, unblemished, flawless, pure, unpolluted, untainted, Ant. สกปรก, Example: บาดแผลบริเวณหน้าท้องควรกดบนแผลด้วยผ้าสะอาดเพื่อห้ามเลือด
สะอาด[ADJ] clean, See also: immaculate, spotless, unblemished, flawless, pure, unpolluted, untainted, Ant. สกปรก, Example: บาดแผลบริเวณหน้าท้องควรกดบนแผลด้วยผ้าสะอาดเพื่อห้ามเลือด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำครำ[X] (nām khram) EN: sewage ; slops ; foul water ; polluted water ; waste water   FR: eaux useés [fpl] ; eau d'égout [f] ; eaux sales [fpl] ; eaux ménagères [fpl] ; eau croupie [f] ; eau polluée [f]
น้ำโสโครก[n. exp.] (nām sōkkhrōk) EN: polluted water ; waste water ; sewage ; slops   FR: eau sale [f] ; eau polluée [f]
เปื้อนเปรอะ[v.] (peūoenproe) EN: dirty ; foul ; muddy ; defile ; soil ; pollute ; smirch ; stain   FR: salir ; polluer
ปลอมปน[v.] (plømpon) EN: be contaminated ; be adulterated ; be polluted   
ปนเปื้อน[v.] (ponpeūoen) EN: contaminate ; infect ; pollute   FR: contaminer
ปนเปื้อน[adj.] (ponpeūoen) EN: contaminated ; dirty ; infected ; polluted   FR: contaminé ; pollué
สะอาด[adj.] (sa-āt) EN: clean ; tidy ; immaculate ; spotless ; unblemished ; flawless ; pure ; unpolluted ; untainted   FR: propre ; net
ทำให้อากาศเป็นพิษ[v. exp.] (thamhai ākāt pen phit) EN: pollute the air   FR: polluer l'air
ทำให้เป็นพิษ[v. exp.] (thamhai pen phit) EN: pollute ; poison ; contaminate   FR: polluer

CMU English Pronouncing Dictionary
POLLUTE    P AH0 L UW1 T
POLLUTED    P AH0 L UW1 T AH0 D
POLLUTER    P AH0 L UW1 T ER0
POLLUTES    P AH0 L UW1 T S
POLLUTERS    P AH0 L UW1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pollute    (v) (p @1 l uu1 t)
polluted    (v) (p @1 l uu1 t i d)
pollutes    (v) (p @1 l uu1 t s)
unpolluted    (j) (uh2 n p @ l uu1 t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwassereinleiter {m}polluter [Add to Longdo]
Altlasten {pl}inherited waste; polluted areas [Add to Longdo]
Umweltverschmutzer {m}; Umweltsünder {m}polluter [Add to Longdo]
Verursacherprinzip {n} (Umweltschutz)polluter pays principle [Add to Longdo]
belastet; verschmutzt (mit) {adj}polluted (by) [Add to Longdo]
unbeflecktunpolluted [Add to Longdo]
unbefleckt {adv}unpollutedly [Add to Longdo]
verschmutzen; verunreinigen; verpesten | verschmutzend; verunreinigend; verpestend | verschmutzt; verunreinigt; verpestet | verschmutzt; verunreinigt | verschmutzte; verunreinigteto pollute | polluting | polluted | pollutes | polluted [Add to Longdo]
nicht verschmutztunpolluted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚す(P);穢す[よごす(汚す)(P);けがす, yogosu ( yogosu )(P); kegasu] (v5s,vt) (1) to pollute; to contaminate; to soil; to make dirty; to stain; (2) (esp. けがす) to disgrace; to dishonour; to dishonor; to defile; (P) [Add to Longdo]
汚れる;穢れる[けがれる, kegareru] (v1,vi) to be violated; to be corrupted; to be polluted; to be stained [Add to Longdo]
汚染者負担原則[おせんしゃふたんげんそく, osenshafutangensoku] (n) Polluter Pays Principle; PPP [Add to Longdo]
汚染水[おせんすい, osensui] (n) contaminated water; polluted water; dirty water [Add to Longdo]
黒い雨[くろいあめ, kuroiame] (n) heavily polluted, radioactive rain sometimes following an atmospheric nuclear explosion (esp. that of Hiroshima) [Add to Longdo]
無公害[むこうがい, mukougai] (n,adj-no) unpolluted; non-polluting [Add to Longdo]
妄心[もうしん;もうじん, moushin ; moujin] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) deluded mind (a mind polluted with klesha, incapable of understanding the original essence of things) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太湖[Tài hú, ㄊㄞˋ ㄏㄨˊ, ] Taihu lake near Wuxi City 無錫|无锡, bordering on Jiangsu and Zhejiang, one of China's largest fresh water lakes, currently heavily polluted [Add to Longdo]
沾染[zhān rǎn, ㄓㄢ ㄖㄢˇ, ] to pollute (often fig.); to be infected by; to gain a small advantage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pollute \Pol*lute"\, v. t. [imp. & p. p. {Polluted}; p. pr. &
   vb. n. {Polluting}.] [L. pollutus, p. p. of polluere to
   defile, to pollute, from a prep. appearing only in comp. +
   luere to wash. See {Position}, {Lave}.]
   1. To make foul, impure, or unclean; to defile; to taint; to
    soil; to desecrate; -- used of physical or moral
    defilement.
    [1913 Webster]
 
       The land was polluted with blood.   --Ps. cvi. 38
    [1913 Webster]
 
       Wickedness . . . hath polluted the whole earth. --2
                          Esd. xv. 6.
    [1913 Webster]
 
   2. To violate sexually; to debauch; to dishonor.
    [1913 Webster]
 
   3. (Jewish Law) To render ceremonially unclean; to disqualify
    or unfit for sacred use or service, or for social
    intercourse.
    [1913 Webster]
 
       Neither shall ye pollute the holy things of the
       children of Israel, lest ye die.   --Num. xviii.
                          32.
    [1913 Webster]
 
       They have polluted themselves with blood. --Lam. iv.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To defile; soil; contaminate; corrupt; taint; vitiate;
     debauch; dishonor; ravish.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pollute \Pol*lute"\, a. [L. pollutus.]
   Polluted. [R.] --Milton.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top