Search result for

*plateaus*

(27 entries)
(0.9828 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: plateaus, -plateaus-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Spain is considered a mostly mountainous country, interspersed with picturesque plateaus and arid valleys.โอเค งั้นกระโดดกลับมาที่ประเทศสเปน เฮ้ย ฟังนี่ เรื่องจริงแบบขำๆ Choke (2012)
I have seen seasons change across the high plateaus.ฉันเห็นฤดูกาลเปลี่ยนผ่าน เหนือที่ราบบนเขา Seven Years in Tibet (1997)
A hundred and eight-five dollars for a pair of platform shoes?$185 für ein Paar Plateauschuhe? Slumber Party (1990)
- Yeah, with that lead singer,... ..the white Van McCoy lookalike with the six-inch platform shoes.- Ja, mit diesem Sänger diesem weißen Van-McCoy-Doppelgänger mit den fetten Plateauschuhen. The Adventures of Ford Fairlane (1990)
My tux will have the widest lapels and the highest platform shoes.Ich werde den tollsten Smoking tragen und die höchsten Plateausohlen. The Way We Was (1991)
A week from now these editors, journalists, photographers and retailers will wear their battle scars much as they do their huge Prada handbags and their Vivienne Westwood platform shoes as chic accessories.In einer Woche haben diese Journalisten, Fotografen und Einkäufer Kriegsverletzungen aufzuweisen, neben ihren Prada-Handtaschen und ihren Plateauschuhen von Vivienne Westwood. Ready to Wear (1994)
I am. You try driving in platforms.Versuch du das mal mit Plateauschuhen. Clueless (1995)
They about ordered me to wear lifts.Ich musste Plateauschuhe tragen. Boy to the World (1997)
Earlier tonight, on the popular chart show 'Top of the Pops', newcomer Brian Slade... performed his hit single 'The Whole Shebang'... dressed in platform boots and wearing glitter eye make-up.Heute am frühen abend gab der Newcomer, Brian Slade in der populären Hitparadenshow "Top of the Pops" seine Hit-Single "The Whole Shebang" zum Besten, ausgestattet mit Plateaustiefeln und Glitzer Make-up. Ein Sprecher der Show, die bekanntlich die schillerndsten Stars am Pophimmel präsentiert, Velvet Goldmine (1998)
I think you know how to walk in a pair of platform Mary Janes.Ich denke, du weißt, wie man auf Plateausohlen läuft. Loser (2000)
- I was thinking that you could put on... fishnet stockings, a leather teddy, platform boots, and come...- Ich dachte du ziehst ein Paar Netzstrümpfe, 'ne Lederkorsage, Plateaustiefel an und kommst mit, Secrets and Loans (2002)
Find some really cute platforms, or maybe some of that body glitter.Vielleicht find ich ein Paar hübsche Plateauschuhe oder Bodyglitter. Thirteen (2003)
High platforms.Hohe Plateauschuhe. About Face (2008)
She wears platforms.Sie trägt Plateauschuhe. The Lovely Bones (2009)
She was wearing purple peep-toe platforms.Sie hat violette Peeptoe-Plateaus an. Sex and the City 2 (2010)
I might want to start wearing platform shoes again.Vielleicht bekomme ich wieder Lust, Plateauschuhe zu tragen. Episode #1.8 (2013)
Locking coordinates at 32.7 North latitude and 126.4 West longitude, on the Southern edge of Gimlus Valley on the Eastern Vydar plains.Koordinaten: 32 Grad 7 Minuten nördliche Breite, 126 Grad 4 Minuten westliche Länge. Östlich des Waidar-Plateaus, südlich der Gimlis-Schlucht. Harlock: Space Pirate (2013)
By the way, those silver platforms that you lent me really did a number on my back.Übrigens, diese silbernen Plateaus, die du mir geliehen hast, haben meinem Rücken nicht wirklich gut getan. On Vodka, on Soda, on Blender, on Mixer! (2013)
I got these new platform shoes and I didn't realize until afterwards exactly how tall they were.Ich hab da diese neuen Plateauschuhe und habe erst nachher realisiert, wie hoch sie wirklich sind. Personal Day (2015)
Patent-leather platform boots.Lederstiefel mit Plateausohle. Long-Ass Pants (2017)
The closest you'd come to anything before that was, I remember as a kid, seeing Elton John having high-heeled shoes with a goldfish inside of them.Davor gab es etwas Ähnliches nur bei Elton John. REDAKTIONELLER GESCHÄFTSFÜHRER DES ESQUIRE MAGAZINE Er hatte Plateauschuhe mit Goldfischen drin. Tinker Hatfield: Footwear Design (2017)
Well, sir, when they finally got to the top, they crossed to the opposite side of the mesa, keeping a little ridge between them and where they figured Thunderhead should be.Als sie endlich den Gipfel erreicht hatten, ritten sie auf die andere Seite des Plateaus. Sie ließen einen kleinen Grat zwischen sich und der Stelle, wo sie den Hengst vermuteten. Green Grass of Wyoming (1948)
We will then climb to here, which is 2,000 feet from the plateau on Kuhitara, and establish a second camp.Wir werden von dort bis zu dieser Stelle aufsteigen die sich 600 Meter unterhalb des Felsplateaus des Kué-Taras befindet und dort ein zweites Lager errichten. The Mole People (1956)
We don't miss their platform shoes.Wir vermissen nicht ihre Plateauschuhe. Femmes Fatales (1976)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plateaus    (n) (p l a1 t ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuh {m} | Schuhe {pl} | seine Schuhe anziehen | Schuh {m} mit Plateausohle | spitze Schuheshoe | shoes | to put on one's shoes | elevator shoe | pointed-toe shoes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plateau \Pla*teau"\, n.; pl. F. {Plateaux} (F. ?; E. ?), E.
   {Plateaus}. [F., fr. OF. platel, properly a little plate. See
   {Plate}.]
   1. A flat surface; especially, a broad, level, elevated area
    of land; a table-land.
    [1913 Webster]
 
   2. An ornamental dish for the table; a tray or salver.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top