ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*philosophie*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: philosophie, -philosophie-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, voila! Two overlapping, fractured philosophies...ปรัชญาใหม่ 2 ส่วนซ้ำซ้อนกัน เกิดขึ้นจากความเจ็บปวดนี้ I Heart Huckabees (2004)
I'm going to study how medieval philosophiesผมก็จะเรียน ต่อทางด้าน หลักธรรมศาสนาของโบสถ์ในสมัยยุคกลาง Love So Divine (2004)
My true motivation in aligning these two companies is the golden opportunity to merge corporate philosophies.แรงจูงใจจริงๆของผมในการที่จะให้ สองบริษัทนี้ เป็นโอกาสทองที่จะรวมกิจการ และความร่วมมือ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
From your philosophies.ที่พวกเธอยึดถือมา Comparative Religion (2009)
Different philosophies.ต่างคนต่างความคิด Soul of Fire (2011)
Two different parenting philosophies and a talent show to prove which one of us is right... in front of hundreds of people.พ่อแม่สองบ้านที่มีหลักการเลี้ยงลูกแตกต่างกัน และงานแสดงของโรงเรียนต่อหน้าคนนับร้อย จะได้พิสูจน์กันว่าใครถูกกันแน่ Searching (2011)
His policies are a combination of many other philosophies.นโยบายของเขาเป็นการผสมผสานหลายๆปรัชญาเข้าด้วยกัน Self Fulfilling Prophecy (2011)
I can see that you feel very empowered by the philosophies of The Beast.หมอดูออกว่าคุณรู้สึกมีอำนาจมาก จากความเชื่อเรื่องอสูร Split (2016)
- It's philosophy!- Das ist Philosophie! Tikhiy Don (1957)
- It's philosophy!- Das ist Philosophie! Tikhiy Don II (1958)
"Magical acts derived from Oriental philosophy.""Auf orientalischer Philosophie beruhende Zauberkünste ." The Magician (1958)
I simply feel it would be good if she stopped seeing Philippe and studied for her philosophy examination.Ich fände es nur gut, wenn sie Philippe nicht mehr sehen... und für ihr Philosophieexamen lernen würde. Bonjour Tristesse (1958)
You don't want to fail philosophy and take it over.Du willst doch in Philosophie nicht durchfallen. Bonjour Tristesse (1958)
Now surely philosophy can wait.Die Philosophie kann sicher warten. Bonjour Tristesse (1958)
Hindu philosophy.Hindu-Philosophie. Bonjour Tristesse (1958)
No time for philosophy.Bitte keine Philosophie. An Angel on Wheels (1959)
It's inconsistent with the philosophy of "every man for himself".Sie eignen sich nun mal nicht dazu, mit Ihrer Philosophie "Jeder für sich". Operation Petticoat (1959)
No homespun wisdom. No cracker-barrel philosophy.Kommen Sie mir nicht mit Märchen oder Ihrer Scheinphilosophie! The Alamo (1960)
paul, Paul, you've forgotten your own philosophy.Paul, Sie haben Ihre eigene Philosophie vergessen. Can-Can (1960)
I know nothing of theosophy, philosophy, psychology, ideology or any other ology.Ich weiß nichts über Philosophie, Ideologie oder sonstige -ologien. Elmer Gantry (1960)
You answered my advertisement for a butler when I asked you what your qualifications were. You said you had a degree in science.Sie haben sich bei mir als Butler gemeldet, und als ich Sie nach Qualifikationen fragte, sagten Sie, Sie hätten Philosophie studiert. The Grass Is Greener (1960)
Howfar philosophy?Die Zeit, als das ständige Singen angefangen hat. Betrifft das noch die Philosophie? Auf den ersten Blick scheint die Frage außer Reichweite zu liegen. Night and Fog in Japan (1960)
But it isn'tDie Philosophie ist anders als die klar umrissenen Disziplinen. Night and Fog in Japan (1960)
Go aheadMacht doch. Unsere Philosophie-AG hat auch gerade erst angefangen. Night and Fog in Japan (1960)
You live by the Stoic and Epicurean philosophies... that came after the fall of Greece. It's so clear.Du lebst nach den stoischen und epikureischen Philosophien, die nach dem Untergang Griechenlands entstanden. Never on Sunday (1960)
REMEMBER, YOU'RE A Ph. D.Denk dran, du bist ein Doktor der Philosophie. Long Live Walter Jameson (1960)
The best schools, a degree in philosophy, a job that took me to the ends of the earth.Die besten Schulen, einen Abschluss in Philosophie, ein Beruf, der mich in alle Ecken der Erde führte. The Howling Man (1960)
Mr. Edelman taught philosophy. Like me, the fortunes of war had landed him in this school.Herr Edelman war ein Philosophielehrer, den der Krieg hierhin verschlug. Léon Morin, Priest (1961)
The old philosophy teacher's gray eyes, once so sad, now shone with the fever of adventure.In den grauen Augen des alten Philosophielehrers blitzte die Abenteuerlust. Léon Morin, Priest (1961)
He's unusual! He's talking about philosophy!Aber selten haben wir über das Leben philosophiert. The Human Condition III: A Soldier's Prayer (1961)
Keep your philosophies to yourself.Behalten Sie Ihre Philosophien für sich. Voyage to the Bottom of the Sea (1961)
He had a kind of beautiful Japanese oriental philosophy of life.Er hing einer recht seltsamen, merkwürdigen japanischen oder orientalischen Philosophie an. Lolita (1962)
And he bored me with his succesful writer philosophy.Und er langweilte mich mit seiner Philosophie eines erfolgreichen Schriftsteller. The Third Lover (1962)
Your Romans busy yourselves with art, philosophy, and even power.Ihr Römer beschäftigt euch mit Kunst, Philosophie und sogar Macht. Pontius Pilate (1962)
- Carrots or peas? - Carrots.Wenn eine Frau in meinem Alter noch unverheiratet ist, philosophiert sie oder wird verhaftet. That Touch of Mink (1962)
Hence Kant, Hegel, German philosophy:Warum hat es Kant und Hegel gegeben, die deutsche Philosophie? Vivre Sa Vie (1962)
German philosophy showed us that in life, one thinks with the constraints and errors of life.In der deutschen Philosophie wurde das Leben unter der Bedingung des Lebens gedacht, mit den Irrtümern des Lebens. Vivre Sa Vie (1962)
After all, you know and everybody knows that the whole philosophy of living is a kind of a give-and-take thing.Im Grunde wissen Sie und jeder andere doch, dass die ganze Philosophie des Lebens eine Art geben und nehmen ist. Cavender Is Coming (1962)
She's got a degree in philosophy. Allow me.Sie studierte Philosophie. 8½ (1963)
Tutor to His Majesty in history, philosophy and ambition.Lehrer seiner Majestät in Geschichte, Philosophie und Ehrgeiz. Cleopatra (1963)
Nonsense! St. Thomas separated philosophy from theology.Aber nein, denn der Heilige Thomas löste die Philosophie von der Theologie. The Fire Within (1963)
Not if you claim St. Thomas separated philosophy and theology.Sie sagten doch selbst, dass der Hl. Thomas Philosophie und Theologie trennte. The Fire Within (1963)
- For that sort of philosophy I could...- Für diese Philosophie würde ich dich am liebsten... Cheryomushki (1963)
Listen, you philosophizing blaster!Hör zu, du philosophierender Sprengmeister! Cheryomushki (1963)
Bissell philosophy...Bissell-Philosophie... Good Neighbor Sam (1964)
Not a very attractive philosophy.Diese Philosophie ist nicht gerade angenehm. The Peach Thief (1964)
But, in his own words from a speech filmed less than two months ago... the only political philosophy I recognize is world peace.Hören Sie ihn selbst in einer Rede, die er vor knapp zwei Monaten gehalten hat. Die einzige politische Philosophie, die ich vertrete, ist der Weltfrieden. Mirage (1965)
Look, miss we didn't interrupt your activities to hear your philosophy of life as brilliant as your ideas might be.Wir halten Sie nicht von der Arbeit ab, um Sie philosophieren zu hören. Auch wenn Sie brillante Ideen haben. Cloportes (1965)
To live for one's self in such a way as to avoid these two evils is my whole philosophy now.Man muss für sich leben und beides vermeiden. Das ist meine Philosophie. War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
Never mind the philosophy, when do we move?Spar dir die Philosophie, wann verschwinden wir? Adventure of the Lion Cubs (1966)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิดตก[khittok] (v) EN: look at the bright side of things ; not take to heart ; take philosophically  FR: considérer avec philosophie
ปล่อยตัวตามสบาย[plǿitūa tām sabāi] (v, exp) EN: play it cool ; take it easy ; take things easy  FR: être décontracté ; se relaxer ; prendre les choses avec philosophie
ปรัชญา[pratyā = pratchayā] (n) EN: philosophy ; gnosis ; prajna  FR: philosophie [ f ] ; gnose [ f ]
ปรัชญาอเมริกัน[pratyā Amērikan] (n, exp) EN: American Philosophy  FR: philosophie américaine [ f ]
ปรัชญาแห่งชีวิต[pratyā haeng chīwit] (n, exp) EN: philosophy of life  FR: philosophie de l'existence [ f ]
ปรัชญาอินเดีย[pratyā Indīa] (n, exp) EN: Indian Philosophy  FR: philosophie indienne [ f ]
ปรัชญาจีน[pratyā Jīn] (n, exp) EN: Chinese Philosophy  FR: philosophie chinoise [ f ]
ปรัชญาการเมือง[pratyā kānmeūang] (n, exp) EN: political philosophy  FR: philosophie politique [ f ]
ปรัชญากรีก[pratyā Krīk] (n, exp) EN: Greek Philosphy  FR: philosophie grecque [ f ]
ปรัชญาภาษา[pratyā phāsā] (n, exp) EN: philosophy of language  FR: philosophie du langage [ f ]
ปรัชญาญี่ปุ่น[pratyā Yīpun] (n, exp) EN: Japanese Philosophy  FR: philosophie japonaise [ f ]
ปรัชญาตะวันตก[prawat pratyā Tawan-tok] (n, exp) EN: history of Western Philosophy  FR: histoire de la philosophie occidentale [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PHILOSOPHIES F AH0 L AA1 S AH0 F IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
philosophies (n) fˈɪlˈɒsəfɪz (f i1 l o1 s @ f i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Philosophie(n) |die, pl. Philosophien| ปรัชญา เช่น Unsere Philosophie lautet: Kunden sind König. ปรัชญาของเราคือ ลูกค้าเป็นพระเจ้า (แปลตรงๆ คือ ลูกค้าคือพระมหากษัตริย์)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moralphilosophie { f }moral philosophy [Add to Longdo]
Philosophie { f }philosophy [Add to Longdo]
Transzendentalphilosophie { f }transcendentalism [Add to Longdo]
Unternehmensphilosophie { f }corporate identity [Add to Longdo]
Vertriebsphilosophie { f }marketing philosophy [Add to Longdo]
philosophieren | philosophierend | philosophiert | philosophierteto philosophize | philosophizing | philosophizes | philosophized [Add to Longdo]
Dr. phil. : Doktor der PhilosophieDPhil, PhD, DPh : Doctor of Philosophy [Add to Longdo]
Bakkalaureus { m } der PhilosophieBA : Bachelor of Arts [Add to Longdo]
Magister { m } der PhilosophieMA; M.A. : Master of Arts [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
倫理学[りんりがく, rinrigaku] Ethik, Moralphilosophie [Add to Longdo]
哲学[てつがく, tetsugaku] Philosophie [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top