ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*period*

P IH1 R IY0 AH0 D   
535 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: period, -period-
English-Thai: Longdo Dictionary
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
period[N] ช่วงมีรอบเดือน, See also: ช่วงมีประจำเดือน, ช่วงเวลาที่มีระดู, Syn. menstruation, menses
period[N] เกี่ยวกับช่วงเวลาในประวัติศาสตร์, See also: สมัย, Syn. age
period[N] จุด, See also: มหัพภาค, จุดฟุลสต๊อบ, Syn. point, fullstop
period[N] ระยะเวลา, See also: ระยะเวลา, เวลา, ช่วง, กาล, ยุค, Syn. term, season, phase
periodic[ADJ] บางครั้งบางคราว, See also: ซี่งเป็นช่วงๆ, Syn. rhythmic
periodic[ADJ] ซึ่งเป็นช่วงเวลา, See also: ตามกำหนด, ซึ่งเป็นระยะๆ, ซึ่งเป็นพักๆ, Syn. periodical, recurrent, seasonal, Ant. aperiodic
aperiodic[ADJ] เป็นช่วง ๆ, See also: ที่เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอ, Syn. irregular, Ant. periodic
periodical[ADJ] ซึ่งตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา, See also: ที่ออกตามกำหนดเวลา, Syn. cyclic, circling, revolving
periodical[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นเป็นเวลา, See also: เกี่ยวกับระยะเวลา, Syn. periodic
periodical[N] วารสารที่ออกตามกำหนด, See also: นิตยสารที่ออกตามกำหนดเวลา, Syn. magazine, journal
periodicity[N] ภาวะที่เกิดขึ้นครั้งคราว, See also: ภาวะการเกิดขึ้นสม่ำเสมอ; ความสม่ำเสมอ, Syn. regualarity, punctuality
periodic law[N] กฎทางเคมีที่แบ่งธาตุออกตามคุณสมบัติเป็นกลุ่มๆ
periodically[ADV] อย่างเป็นไปตามกำหนดเวลา
periodically[ADV] อย่างเป็นช่วงๆ, Syn. rhythmically
latent period[ADJ] ระยะซ่อนเร้น, See also: ระยะแฝงของโรคก่อนที่จะมีอาการโรคปรากฏ, Syn. incubation period
periodontitis[N] เยื่อหุ้มฟันอักเสบ
glacial period[N] ยุคน้ำแข็ง
history period[N] สมัยประวัติศาสตร์, See also: ยุคประวัติศาสตร์
periodontology[N] การศึกษาเกี่ยวกับการรักษาเยื่อหุ้มฟันอักเสบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aperiodic(เอเพียริออด'ดิค) adj. ไม่เป็นระยะ, ไม่สม่ำเสมอ. -aperiodicity n. (irregular)
latent periodn. ระยะซ่อนเร้น,ระยะแฝงของโรคก่อนที่จะมีอาการโรคปรากฎ,ระยะเวลาการกระตุ้นกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น., Syn. latency
period(เพีย'เรียด) n. ระยะเวลา,สมัย,ยุค,ประจำเดือน (ระดู) ,ยุคปัจจุบัน,รอบ,ระยะเวลาหนึ่งวงจรสมบูรณ์,ชั่วโมงเรียน,ยุคปัจจุบัน,เครื่องหมาย".?" (มหัพภาค) ,ประโยคสมบูรณ์,การหยุดที่ปลายประโยค,ตอนของดนตรี,วิธีการของนักพูด. adj. เกี่ยวกับระยะเวลาแห่งประวัติศาสตร์
periodic(เพียร'ออด'ดิค) adj. เป็นช่วง ๆ ,เป็นครั้งเป็นคราว,เป็นเวลา,เกี่ยวกับประโยคทิ้งท้าย., See also: periodically adv., Syn. intermittent
periodic lawn. กฎทางเคมีที่ว่าธาตุต่าง ๆ สามารถแบ่งออกโดยคุณสมบัติเป็นกลุ่ม ๆ (ตารางแบ่งกลุ่มนี้เรียกว่า periodic table), Syn. period system,Mendeleev's law
periodical(เพียริออด'ดิเคิล) n. นิตยสารหรือวารสารที่ออกตามกำหนดเวลา. adj. ซึ่งตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา,เกี่ยวกับนิตยสารหรือวารสาร,=periodic (ดู)
periodicity(เพียริอะซิส'ที) n. ภาวะการเป็นช่วง ๆ หรือเป็นครั้งเป็นคราว,ภาวะการเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

English-Thai: Nontri Dictionary
period(n) สมัย,ยุค,ชั่วโมงเรียน,คาบ,เครื่องหมายมหัพภาค,ระยะเวลา
periodic(adj) เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นบางคราว,เป็นช่วงๆ,ตามเวลา
periodical(adj) เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นบางคราว,เป็นช่วงๆ,ตามเวลา
periodical(n) หนังสือพิมพ์รายคาบ,วารสาร,นิตยสาร
periodically(adv) เป็นบางคราว,เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นช่วงๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Permian Periodยุคเพอร์เมียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
parasite, periodicปรสิตครั้งคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paradentitis; periodontitisโรคปริทันต์อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodicalชั่วระยะเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodicallyเป็นคราว ๆ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodicityการปรากฏเป็นระยะ, การปรากฏเป็นคาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodicityความเป็นช่วงเวลา, การมาเป็นระยะ, การมาตามคาบ, ภาวะเป็นคาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
periodicityภาวะเป็นคาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
periodontal; peridental๑. -ปริทันต์ [มีความหมายเหมือนกับ paradental ๒]๒. -เอ็นยึดปริทันต์, -อวัยวะปริทันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontal; periodontal pocket; pocketร่องลึกปริทันต์, พ็อกเก็ต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal abscess; abscess, peridentalฝีปริทันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontal abscessฝีปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal atrophyการฝ่อของปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
period policyกรมธรรม์แบบกำหนดเวลา มีความหมายเหมือนกับ time policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
period rateอัตราตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
period tableตารางช่วงเวลา, ตาราง (ข้อมูล) ตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
period, absolute refractoryระยะดื้อสัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
period, cooling-offช่วงเวลาคลายความตึงเครียด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
period, grace๑. ระยะผ่อนผัน๒. ระยะปลอดดอกเบี้ย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
period, half-lifeระยะครึ่งอายุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
period, incubationระยะฟัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
period, latency; period, latentระยะแฝง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
period, latent; period, latencyระยะแฝง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partial peak periodช่วงเวลาความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงบางส่วน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodระยะ, คาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodคาบ, ช่วงเวลา, รอบเดือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
periodสมัย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodยุค [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
periodคาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
period analysisการวิเคราะห์ตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pocket; periodontal; periodontal pocketร่องลึกปริทันต์, พ็อกเก็ต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal cystถุงน้ำปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal diseaseโรคปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal dressing๑. การตกแต่งแผลปริทันต์๒. สิ่งตกแต่งแผลปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal ligamentเอ็นยึดปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal ligament spaceช่องเอ็นยึดปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal pack; pack, periodontalยาปิดแผลปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal pocket; periodontal; pocketร่องลึกปริทันต์, พ็อกเก็ต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal probe; probe, periodontalเครื่องมือตรวจปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal prosthesisสิ่งประดิษฐ์ปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal therapy; periodontal treatmentปริทันต์บำบัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
projection periodช่วงเวลาคาดคะเน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
periodontal tissue; paradentium; periodontiumอวัยวะปริทันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontal tissue; periodontiumอวัยวะปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal traumaการบาดเจ็บปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal traumatism; occlusal traumatismภาวะบาดเจ็บเหตุสบ(ฟัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal treatment; periodontal therapyปริทันต์บำบัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontics; periodontologyปริทันตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontics; periodontologyปริทันตวิทยา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontistปริทันตทันตแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shelving for periodicalการจัดชั้นวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Periodical selectionการเลือกวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Periodicalวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Periodical indexดรรชนีวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Abstract periodicalวารสารสาระสังเขป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bound periodicalsวารสารเย็บเล่ม

วารสารเย็บเล่ม เป็นงานที่ทำต่อเนื่องจากการบริหารจัดการวารสารฉบับล่วงเวลา (วารสารฉบับเก่า) คือ การนำวารสารฉบับปีพิมพ์เก่ามาทำการรวมเล่มเข้าด้วยกัน โดยจะไม่นำวารสารปีพิมพ์ปัจจุบันมาเย็บเล่ม เพราะผู้ใช้บริการยังต้องการใช้อยู่ สาเหตุที่ต้องเย็บเล่มวารสาร วัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการให้มีรูปเล่มที่คงทน หยิบใช้งานง่าย และสะดวกต่อการค้นหา อาจพบปัญหาบ้างในกรณีทำสำเนา ที่ไม่ค่อยชัดเจน เนื่องจากติดที่สันที่เย็บเล่มไว้

การเตรียมวารสารส่งเย็บเล่ม มีวิธีและขั้นตอนโดยสรุป ดังนี้

1. รวบรวมวารสาร เมื่อได้รับวารสารครบปีแล้ว ห้องสมุดจะสำรวจว่ามีวารสารชื่อใดบ้างที่จะนำมาเย็บเล่ม

2. ก่อนการเย็บเล่มควรตัดหน้าที่ไม่จำเป็นออก เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาบทความได้ง่ายขึ้น รูปเล่มไม่ควรหนาเกิน โดยนำสารบัญของวารสารแต่ละฉบับมาเรียงรวมกันไว้ด้านหน้า หากมีดัชนีจะจัดเรียงไว้ท้ายเล่มเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาบทความได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

3. รูปแบบการจัดเรียงวารสารส่งเย็บเล่ม คือ ปกฉบับแรกของเล่ม ถ้าต้องการเย็บเล่มวารสารฉบับที่ 1–2 จะเก็บเฉพาะปกฉบับที่ 1 ส่วนฉบับอื่น ๆ จะเก็บเฉพาะหน้าสารบัญ แล้วจัดเรียงส่วนอื่นตามลำดับ คือ สารบัญ เนื้อหา และดัชนี

4. การจัดทำทะเบียนวารสารเย็บเล่ม เพื่อให้ทราบว่ามีวารสารฉบับใดบ้างที่อยู่ในระหว่างการเย็บเล่ม

5. การตรวจรับวารสารเย็บเล่ม ตรวจสอบการจัดเรียงเนื้อหาให้ถูกต้อง

6. การให้บริการ นำวารสารเย็บเล่มขึ้นชั้นให้บริการที่ชั้นวารสารเก่า และเปลี่ยนสถานะของวารสารด้วยคำว่า Bound เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงานทราบ

กระบวนการจัดส่งวารสารเย็บเล่ม ห้องสมุดจะมีรายชื่อบริษัท ร้านค้า ที่ทำธุรกิจด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งต้องมีการประเมินเรื่องคุณภาพและระยะเวลาการส่งมอบงาน เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Periodicalวารสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Periodical indexดรรชนีวารสาร

ดรรชนีวารสาร (Periodical Index) เป็นดรรชนีที่จำแนกตามลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ จัดทำขึ้นเพื่อนำผู้ใช้ไปยังวารสารที่มีบทความนั้นๆ ปรากฏอยู่ ดรรชนีวารสารจำแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. ใช้้ค้นบทความทั่วๆ ไป ที่ลงในวารสารต่างๆ ไม่เจาะจงชื่อวารสารชื่อใดชื่อหนึ่ง เช่น Reader's Guide to Periodical Literature ซึ่งเป็นดรรชนีวารสาร นิตยสาร วารสารทางวิชาการ จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1901 โดย H.W. Wilson Company

ตัวอย่าง Reader's Guide to Periodical Literature

Readers' Guide to <b>Period</b>ical Literature

วิธีการใช้

How to Use Readers' Guide to <b>Period</b>ical Literature

ปัจจุบันได้จัดทำเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ แบ่งเป็น 2 ฐานข้อมูล คือ Readers' Guide to Periodical Literature ซึ่งครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่ปี 1983 ถึงปัจจุบัน (http://www.ebscohost.com/academic/readers-guide-to-periodical-literature) และ Readers' Guide Retrospective: 1890-1982 ครอบคลุมข้อมูลของปี 1890-1982 (http://www.ebscohost.com/academic/readers-guide-retrospective)

2. ใช้ค้นเรื่องที่ลงในวารสารชื่อเรื่องใดชื่อเรื่องหนึ่ง อาจเป็นสำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์วารสารนั้นๆ จัดทำขึ้น เช่น ดรรชนีราชกิจจาบุเบกษา

3. ใช้ค้นเรื่องในสาขาเฉพาะที่ตีพิมพ์ในวารสาร เช่น Applied Science & Technology Index ปัจจุบันได้จัดทำเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ โดย EBSCO

รายการอ้างอิง:

ทัศนา หาญพล. "การทำดรรชนี" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารสนเทศ หน้า 224-248. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.

City College of San Francisco. Finding Periodical Articles Using Print Indexes. Available: http://www.ccsf.edu/Librar/printindexes.pdf. Accessed: 20120416. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Periodical selectionการเลือกวารสาร

การเลือกวารสาร (Periodical selection) วารสาร จัดเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดออกที่แน่นอนและต่อเนื่อง มีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะบทความ งานวิจัยต้นฉบับ และเรื่องราวทางวิชาการซึ่งเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จัดเป็นแหล่งค้นคว้า ติดตาม ผลการศึกษาวิจัยใหม่ทางด้านวิชาการ และความรู้ที่ทันสมัย ตลอดจนทัศนะและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวดเร็วกว่าหนังสือ หรือสารสนเทศประเภทอื่น

การเลือกรับวารสาร โดยทั่วไปมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรและห้องสมุด

2. ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ในสัดส่วนที่สมดุลกัน

3. งบประมาณ

สำหรับการเลือกวารสาร ในประเด็นวารสารแต่ละรายชื่อ โดยทั่วไปมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ ดังนี้

1. กำหนดออกตรงตามเวลาที่กำหนด เช่น รายเดือน รายสองเดือน รายสามเดือน

2. บทความตีพิมพ์ต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review)

3. วารสารมีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เช่น ชื่อและที่อยู่ผู้แต่ง บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเอกสารอ้างอิงเป็นรูปแบบเดียวกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Shelving for periodicalการจัดชั้นวารสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Periodonticปริทันตวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Periodonntitisโรคปริทันต์อักเสบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Benefit investment periodช่วงของการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Silent periodช่วงเวลาห้ามขายหุ้น
ช่วงระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดห้ามผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนใหม่ ในการนำหุ้นบริษัทดังกล่าวที่ตนถือครองอยู่ออกขาย โดยทั่วไปช่วงเวลาห้ามขาย หุ้นจะประมาณ 6 เดือนนับแต่วันแรกที่ให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แต่ในบางกรณีอาจจะกำหนดให้นานกว่า 6 เดือนก็ได้ แต่ไม่เกิน 3 ปี [ตลาดทุน]
Periodic lawกฎพีริออดิก , กฎพีริออดิก [TU Subject Heading]
Youths' periodicals วารสารสำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]
Women's Periodicals วารสารสำหรับสตรี [TU Subject Heading]
Women's periodicals, Thai วารสารไทยสำหรับสตรี [TU Subject Heading]
Women periodical editors บรรณาธิการวารสารที่เป็นสตรี [TU Subject Heading]
Out-of-control periodช่วงเวลานอกเหนือการควบคุม
ช่วงเวลาที่มีการปรับเทียบประจำวัน, Iinearity check, การตรวจสอบการรับประกันคุณภาพซึ่งแสดงว่าเครื่องไม่ได้กำลังทำการตรวจวัด และบันทึกตามคุณลักษณะการทำงาน [สิ่งแวดล้อม]
Children's periodicalsวารสารสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Children's periodicals, Thaiวารสารไทยสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
College student newspapers and periodicalsหนังสือพิมพ์และวารสารของนักศึกษาอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Discarding of books, periodicals, etc.การจำหน่ายหนังสือและวารสาร [TU Subject Heading]
English periodicalsวารสารอังกฤษ [TU Subject Heading]
Free circulation newspapers and periodicalsหนังสือพิมพ์และวารสารให้เปล่า [TU Subject Heading]
Newspaper and periodical librariesห้องสมุดหนังสือพิมพ์และวารสาร [TU Subject Heading]
Periodic lawกฎพีริออดิก [TU Subject Heading]
Periodical editorsบรรณาธิการวารสาร [TU Subject Heading]
Periodical selectionการเลือกวารสาร [TU Subject Heading]
Periodicalsวารสาร [TU Subject Heading]
Periodicityภาวะตามคาบ [TU Subject Heading]
Periodontal diseasesโรคเยื่อปริทันต์ [TU Subject Heading]
Periodontal ligamentเอ็นปริทันต์ [TU Subject Heading]
Periodontitisเยื่อปริทันต์อักเสบ [TU Subject Heading]
Periodontiumเยื่อปริทันต์ [TU Subject Heading]
Postoperative periodระยะหลังศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Postpartum period ; Puerperiumระยะหลังคลอด [TU Subject Heading]
Rest periodsเวลาพัก [TU Subject Heading]
Sex-oriented periodicalsวารสารทางเพศ [TU Subject Heading]
Shelving for periodicalsการจัดชั้นวารสาร [TU Subject Heading]
Thai periodicalsวารสารไทย [TU Subject Heading]
Intercensal Period ช่วงระหว่างสำมะโนสองครั้ง
เป็นช่วงระหว่างเวลาการทำสำมะโนสองครั้ง [สิ่งแวดล้อม]
Aeration Period ระยะเวลาเติมอากาศ
ความนานที่จุลินทรีย์ได้สัมผัสกับอากาศในถัง เติมอากาศ มีค่าเท่ากับ HRT [สิ่งแวดล้อม]
Grace Period ระยะเวลาผ่อนผัน
ระยะเวลาช่วงหนึ่งที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมซึ่ง จะไม่ต้องจ่ายคืนเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เช่น สัญญาชำระเงินกู้ระยะเวลา 7 ปี มีระยะเวลาผ่อนผัน 3 ปี ดังนั้น เงินต้นและดอกเบี้ยจะต้องผ่อนชำระคืนในช่วง 4 ปีหลังของสัญญา ระยะเวลาผ่อนผันนับเป็นสิ่งสำคัญในการเจรจากู้ยืมเงินระหว่างผู้กู้และผู้ ให้กู้ในโครงการต่างๆ ซึ่งผู้กู้บางส่วนยินดีจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้ระยะเวลาผ่อนผันนานออกไป [สิ่งแวดล้อม]
Accounting periodรอบระยะเวลาบัญชี [การบัญชี]
Audit periodรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบ [การบัญชี]
Average collection periodระยะเวลาการรับชำระหนี้ถัวเฉลี่ย [การบัญชี]
Base periodปีที่ใช้เป็นปีฐาน [การบัญชี]
Budget periodรอบระยะเวลางบประมาณ [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accrual periodระยะเวลาสะสม
grace period (n ) ระยะเวลาปลอดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น
periodic table (n ) ตารางธาตุ
salary in practicing periodตกเบิก
She'd missed a period and was worried (sentent )

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is due to periodic air pockets.ทั้งนี้เนื่องจากหลุมอากาศที่มีเป็นช่วงๆ Airplane! (1980)
In Vietnam, his job was to dispose of enemy personnel, to kill... period!ในเวียดนามงานของเขาคือการกำจัดบุคลากรศัตรู ที่จะฆ่า จบ First Blood (1982)
Indications are that these beings... could function over a period of years... in cases of early revival, 10 to 12 years before decay would threaten mobility.บ่งชี้ว่า สิ่งมีชีวิตนี้ อาจอยู่ได้เป็นปีๆ อย่างน้อย 10-20 ปี ก่อนที่ร่างกายจะเน่าเปื่อย Day of the Dead (1985)
Vampires disappeared for a long period of time.แวมไพร์เคยสาบสูญ ไปในบริบท ของประวัติศาสตร์ Vampire Hunter D (1985)
The Olympics are next year. The postwar period is over.โอลิมปิคในปีหน้า หลังจากภาวะสงครามได้จบไปแล้ว Akira (1988)
Gentlemen, the period is over.ไม่มีจดหมายเรียกค่าไถ่ ไม่มีลายนิ้วมือ ไม่มีอะไรเลย Big (1988)
These tests were conducted over a six-month period,... ..using a double-blind format of eight overlapping demographic groups.ถ้าหากว่าคุณมีทุกคนเรียงราย ซูซาน ดื่มสิ อะไรนะคะ Big (1988)
It permits us to hold suspected terrorists... for a period of up to seven days.มันอนุญาตให้เราถือ ... สงสัยว่าผู้ก่อการร้าย เป็นระยะเวลาถึงเจ็ดวัน In the Name of the Father (1993)
Your body goes peculiar with your period and doesn't stop until menopause.ร่างกายเป็นประจำเดือน และไม่ยอมหยุดจนเข้าวัยทอง Junior (1994)
Normally both your asses would be dead as fuckin' fried chicken, but you happened to pull this shit while I'm in a transitional period, and I don't wanna kill you;ปกติท​​ั้งสองลาของคุณจะตายไอ้ไก่ทอด แต่คุณที่เกิดขึ้นที่จะดึงอึนี้ในขณะที่ผมอยู่ในช่วงเวลาที่ และผมไม่ต้องการที่จะฆ่าคุณ; Pulp Fiction (1994)
There's a waiting period... and you'll have to... fill out these.คุณต้องรอของสักพักนะ กรอกเอกสา รนี้ก่อน Jumanji (1995)
Boy, I like looking at this. Handmade in the Paleolithic period.งานฝีมือยุคพาลีโอลิธิค Nothing to Lose (1997)
What are you doing seventh period, Margaret Yang?เธอทำอะไรชั่วโมงเจ็ด มากาเร็ต หยาง Rushmore (1998)
- I just don't want to. - You got your period?ฉันแค่ไม่อยากเท่านั้น \ เธอมีรอบเดือนเหรอ? Show Me Love (1998)
- Use another. - Are you on your period?ใช้ห้องอื่นเถอะ เธอเป็นเมนส์หรือเปล่า? Show Me Love (1998)
I crossed out your period and made a sentence.เปล่า ฉันขีดจุดจบออก แล้วก็ทำให้มันเป็นประโยค The Story of Us (1999)
The use of a wheelchair will be needed for a two-month period.คุณต้องนั่งรถเข็นประมาณ 2 เดีอน Unbreakable (2000)
I grew up in a dangerous world of one period of turmoil after another...ฉันโตขึ้นในโลกที่อันตราย ในยุคแห่งการเริ่มต้นความยุ่งเหยิงทั้งหมด... Millennium Actress (2001)
Certain restrictions apply.Blackout periods on availability subject to change."วันที่ 24 พฤษภาคม 2030" The Time Machine (2002)
Certain restrictions apply. Blackout periods o navailability subject to change.รายละเอียด ติดต่อ บ้านหรูคู่จันทราดอทคอม The Time Machine (2002)
Continuation of the virtues of your four--year period4 ปีผ่านมานี้ ฉันยังไม่เห็นแกทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย Sex Is Zero (2002)
Please identify each of the slides by name, period and date.ให้บอกชื่อภาพ, ยุค และปี Mona Lisa Smile (2003)
There's always a period of adjustment.ผัวเมียต้องมีช่วงปรับตัวเสมอ... Mona Lisa Smile (2003)
So her period stopped and her belly began to swellแล้วเวลาของเธอก็หยุดลง ท้องของเธอเริ่มใหญ่ขึ้น Oldboy (2003)
Are you having your period?ประจำเดือนเธอมาหรือ A Tale of Two Sisters (2003)
How could we both get our periods on the same date?ทำไมเราสองคนต้องมี ประจำเดือนวันเดียวกันด้วยนะ A Tale of Two Sisters (2003)
How could we both get our periods on the same date?ทำไมเราต้องมีประจำเดือน วันเดียวกันด้วยนะ A Tale of Two Sisters (2003)
That summer day, I remember well when I thought the period of eight years seemed eternal.ฤดูร้อนวันนั้น ฉันจำได้ดีว่า\ เมื่อฉันคิดถึง ช่วงเวลาแปดปี มันดูเหมือนไม่มีวันสิ้นสุด Hoshi no koe (2002)
One of the questions that comes up periodically is to what extent could corporation be considered to be psychopathic.คำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวก็คือ เราควรถือว่าบรรษัทมีอาการทางจิต มากน้อยแค่ไหน The Corporation (2003)
So that means that they can maintain employment in periods of recession which increases demand which helps you get out of recession.หมายความว่ามันสามารถรักษาการจ้างงานเอาไว้ ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งจะช่วยเพิ่มอุปสงค์ The Corporation (2003)
It is the case in every period of history where injustice based on falsehoods based on taking away the right and freedoms of people to live and survive with dignity that eventually when you call a bluff the tables turn.ในทุกช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ที่มีความไม่ยุติธรรม ที่ตั้งอยู่บนความเท็จ ตั้งอยู่บนการพรากสิทธิและเสรีภาพไปจากประชาชน The Corporation (2003)
In most cases of arterial thrombosis, clots will develop over a period of minutes or hours, spread to the rest of the body.เป็นไปได้ใหมเกิดขึ้นโดยสารเคมี ค่ะ มี Yankee White (2003)
This is what we n share between us, period.นี่คือสิ่งที่เราแบ่งปันกันได้ I Heart Huckabees (2004)
I don't want any kind of problem, period.ฉันไม่ต้องการปัญหาอะไรทั้งนั้น The Woodsman (2004)
By eighth period, I was so happy to get to math class.\i1}คาบ 8, ชั้นมีความสุขมาก ได้เรียนวิชาเลข Mean Girls (2004)
But they're not periods, They're commas.แต่พวกเขาไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่พวกเขากำลังจุลภาค Cubeº: Cube Zero (2004)
They periodically move to the perimeter, but those 2 exit points are monitored.พวกเขาเป็นระยะ ๆ ย้ายไปยังปริมณฑล แต่ผู้ที่ออกจากจุดที่ 2 มีการตรวจสอบ Cubeº: Cube Zero (2004)
Hey Sister, what's the matter? Are you having your period?เฮ้ พี่สาว มันอะไรกัน ว่างมากนักรึไง? Windstruck (2004)
Has she started her period?รอบเดือนมารึไงนะ? Everybody Has a Little Secret (2004)
The periodical characteristics of poems.ตัวละครในบทกวีสมัยเก่าน่ะค่ะ Everybody Has a Little Secret (2004)
But I haven't decided on the period yet.แต่ยังไม่รู้เลยว่าจะทำบทกวีในยุคไหน Everybody Has a Little Secret (2004)
I once worked at that Edo Period theme park... where I learned a lot about Ninja.เมื่อก่อนผมเคยเรียนเรื่องนี้ นั่นคือเรื่อง ช่วงสมัยเอโดะ... ตอนนั้นเรียนเรื่องเกี่ยวกับนินจาเยอะเลย Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Yeah, there's supposed to be, like, a waiting period or something.ใช่ ควรจะเป็นอย่างนั้น อย่างเช่น ระยะเวลารอคอยหรือบางสิ่ง Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
It's a special inspection period for marriage frauds.นี่เป็นการตรวจสอบพิเศษของการแต่งงานหลอกลวง Innocent Steps (2005)
Said it's a special inspection period for false marriages.บอกว่าเป็นช่วงตรวจสอบพิเศษ การแต่งงานหลอกลวง Innocent Steps (2005)
You're on your period aren't you?คุณอยู่ในช่วงนั้นหรอ? Sad Movie (2005)
Your father used to be interested in the Thule organization for a period of time.พ่อของเธอเองก็เคยสนใจงานทดลองเรื่องทรูล์เหมือนกันจ้ะ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
They say the Post-war period is over...เขาว่าเราพ้นช่วงหลังสงครามมาแล้ว... . Always - Sunset on Third Street (2005)
An individual who has lived through all four periods has now fallen into eternal sleepบุคคลผู้ซึ่งมีชีวิตผ่าน ช่วงเวลาทั้งสี่ได้หลับไหลลงตลอดกาลแล้ว Grave of the Fireflys (2005)
OH YEAH! What period is it? - We're in trouble!ใช่น่ะซิ นี่มันเวลาอะไรกันเนี่ย พวกเรามีปัญหาซะแล้ว Episode #1.1 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
periodA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
periodA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
periodAfter a six month period, his leg was healed and is normal again.
periodAfter dark clouds, you get periods of refreshing clear weather.
periodAre you having your period?
periodChildhood is a period of rapid growth.
periodCould it be that her prickly attitude is just because she has period pains? No, couldn't be.
periodDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
periodEven the periodical pay raise could not keep abreast of higher living costs.
periodEveryone should periodically receive a physical examination.
periodExports in January were up 20% over the same period of last year.
periodGNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.
periodGo easy on Bob. You know, he's been going though a rough period recently.
periodGross national product is a nation's total output of goods and services during a given period of time as measured in monetary value.
periodHe has suffered through a long period of illness.
periodHe sent about 2.2 billion spam emails over a period of around one and a half years.
periodHe will stay here for a long period.
periodIf I'm away from home for a period of time, I will stop mail delivery.
periodIf your licence exceeds its validity period then you can be issued with a new licence in the following way.
periodI had my first period when I was 13 years old.
periodI have bad cramps when I have my period.
periodI have very heavy periods.
periodI missed one period.
periodI'm worried because the dentist I went to recently told me, "You've got periodontitis alright".
periodIn in-between periods of reading and writing.
periodIn the Edo period moon-viewing parties were very popular.
periodIn the post-War period, up until 1975, Emperor Showa prayed at the Yasukuni Shrine a total of 8 times.
periodIn this school, a period is fifty minutes long.
periodI will stay here for a short period.
periodLocal industry flourished throughout the land in the Edo period thanks to the promotional efforts by each clan.
periodMoney lenders are enjoying a profitable period.
periodMy last period was two months ago.
periodMy period is five weeks late.
periodMy period is regular.
periodNext period I take an exam in German.
periodPeriodicals may not be removed from the reading room.
periodRecession is a temporary falling off of business activity during a period when such activity is generally is increasing.
periodShe was superstitions, as the people of that period usually were.
periodSuddenly, there was a period of terrible violence and hatred between blacks and whites.
periodThe critical period in matrimony is breakfast time.
periodThe drama on TV was so popular that it stirred up people's interest in the period.
periodThe fourth period was moved up to the third.
periodThe goal of the center should be to train young people from other countries within a specific time period.
periodThe Japanese economy is going through a period of great stress.
periodThe museums are full of objects which the most cultivated taste of a period considered beautiful, but which seem to us now worthless.
periodThe party stayed in Kyoto for a short period.
periodThe period is referred to as the Stone Age.
periodThe period of hot weather is very short here.
periodThe plays of Shakespeare fall into four periods.
periodThe postwar has experienced several long periods of continuous strong prosperity, among which are the Jinmu Boom and the Iwato boom.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุคสมัย[N] age, See also: period, time, era, Syn. เวลา, คราว, ช่วง, ระยะ, Example: สมัยนี้เป็นยุคสมัยแห่งข้อมูลข่าวสาร, Count unit: ยุค, Thai definition: ระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง
ยุคก่อนประวัติศาสตร์[N] Prehistorical period, Example: ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นช่วงเวลาที่ยังไม่มีการจดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ระยะเวลา[N] period of time, See also: session, Syn. ช่วงเวลา, Example: การติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ มีระยะเวลาก่อนหลังตามความจำเป็น
ไฟแดง[N] period, See also: menstruation, Example: สาวคนรักของเขามีรอบเดือน เขาจึงไม่กล้าฝ่าไฟแดงเพราะเป็นคนรักความสะอาด, Thai definition: ภาวะที่มีประจำเดือน, Notes: (ปาก)
แรม[N] waning moon, See also: period of the waning moon, Syn. ข้างแรม, เดือนมืด, Ant. ข้างขึ้น, Example: ข่าวราชการฉบับแรกออกในวันอาทิตย์เดือน 10 แรม 12 ค่ำ ปีกุน
วาระ[N] time, See also: occasion, period, Syn. วาร, Example: ผมต้องขอความช่วยเหลือจากท่านอีกวาระหนึ่ง, Thai definition: เวลาที่กำหนดแน่นอน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วารสาร[N] journal, See also: periodical, Example: ไม่นานมานี้มีบทความในวารสารทางการแพทย์ได้วิจารณ์ในเรื่องนี้แล้ว, Thai definition: หนังสือที่ออกเป็นคราวๆ
ห้วง[N] period, See also: section, stage, interval, Syn. ช่วง, ระยะ, ตอน, Example: ในห้วงทศวรรษที่ 70 เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในโลก
ช่วงเวลา[N] time, See also: period, duration, span, Syn. ระยะเวลา, ช่วง, ขณะ, Example: กรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้องในช่วงเวลาสั้นๆ แหล่งจ่ายไฟยังสามารถรักษากำลังไฟฟ้าไว้ได้, Count unit: ช่วง, Thai definition: ตอนหรือระยะของเวลาที่ต่อเนื่องจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่ง
ระยะ[N] in the time of, See also: in the period of, Example: ระยะไหนข้าวยากหมากแพง ก็ถือเป็นช่วงแห่งความเดือดร้อน, Thai definition: ช่วงเวลา
ยุค[N] age, See also: era, period, times, Syn. คราว, สมัย, Example: ในช่วงทศวรรษ 1950 เป็นยุคต้นของการกำเนิดวิชาสาขาปัญญาประดิษฐ์, Count unit: ยุค, Thai definition: ระยะเวลาอันยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาในประวัติศาสตร์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ข้างแรม[N] waning moon, See also: period of the waning moon, Ant. ข้างขึ้น, Example: เมื่อเกิดปรากฏการณ์ข้างแรม ซีกสว่างของดวงจันทร์อยู่ทางทิศตะวันออก, Thai definition: ส่วนของเดือนจันทรคติที่มีพระจันทร์มืด
ข้างขึ้น[N] waxing moon, See also: the period of the waxing moon, Ant. ข้างแรม, Example: ทุ่งโล่งแบบนี้ถ้าเป็นข้างขึ้น ฉันคงจะกล้าเดินผ่านอยู่หรอก, Thai definition: ส่วนของเดือนทางจันทรคติที่มีพระจันทร์สว่าง
คาบ[N] period, See also: time, Syn. หน, ครั้ง, ช่วงเวลา, Example: พวกเราจะต้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1 คาบหรือ 1 ชั่วโมงต่อ 1 สัปดาห์, Thai definition: ระยะเวลาที่เวียนรอบ
ปัจฉิมภาค[N] after-part, See also: latter end, latter period, Syn. ช่วงสุดท้าย, ช่วงเวลาหลัง, Ant. ปฐมภาค, Example: ในช่วงเวลาปัจฉิมภาคของการเรียนการสอนเด็กๆ ต่างพากันเรียนอย่างขะมักเขม้น, Thai definition: ส่วนเบื้องปลาย
ปัจฉิมวัย[N] old-age, See also: final period of life, Syn. วัยชรา, Ant. ปฐมวัย, Example: ไม่น่าเชื่อว่าคนปัจฉิมวัยอย่างคุณป้ายังจะสามารถรักษาความสาวได้เพียงนี้, Notes: (บาลี)
ปัจฉิมยาม[N] latter period, Example: เขาคิดว่าถ้าเขาเร่งเก็บเงินไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ตอนนี้ เมื่อถึงภายภาคปัจฉิมยามเขาก็สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข, Thai definition: ยามหลัง, ยามที่สุด
ปลายมือ[N] end, See also: later period, late stage, later life, Example: สมชายตั้งความหวังไว้ว่าตอนปลายมือเขาจะมีชีวิตอย่างสงบสุข, Thai definition: บั้นปลายของชีวิต
ฝนชะช่อมะม่วง[N] rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence, Syn. ฝนชะลาน, Example: ฝนชะช่อมะม่วงจะตกในฤดูที่มะม่วงกำลังออกช่อ, Thai definition: ฝนที่ตกเล็กน้อยประปรายในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นระยะที่มะม่วงออกช่อพอดี
พุทธกาล[N] Buddha's lifetime, See also: Buddha era, Buddha period, Example: มนุษย์ได้เอาใจใส่ในเรื่องการบินมานานตั้งแต่ก่อนพุทธกาลแล้ว, Count unit: สมัย, Thai definition: สมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์อยู่
เพลา[N] time, See also: period, Syn. เวลา, กาล, คราว, Example: ขณะนั้นเป็นเพลาบ่ายคล้อย ที่พิธียังคงเนืองแน่นไปด้วยผู้คน
ภาวะคับขัน[N] critical situation, See also: emergency period, Example: บริษัทของเรากำลังตกอยู่ในภาวะคับขัน ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา, Thai definition: ภาวะที่ต้องทำหรือสู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ปูน[N] age, See also: generation, period, time, Syn. รุ่น, คราว, อายุ, วัย, Example: ปู่ย่าตายายมีอายุปูนเดียวกัน
เป็นพักๆ[ADV] occasionally, See also: periodically, periodically, sporadically, intermittently, spasmodically, Syn. เป็นช่วง, เป็นช่วงๆ, เป็นตอนๆ, Example: เสียงคำรามของเสือแว่วมาเป็นพักๆ พวกเราจึงต้องย้ายที่นอนไปนอนบนเรือ, Thai definition: คราวหนึ่งๆ เป็นช่วงๆ ที่ต่อเนื่องกัน
เป็นช่วง[ADV] intermittently, See also: periodically, sporadically, occasionally, spasmodically, Syn. เป็นตอน, เป็นช่วงๆ, เป็นตอนๆ, Example: สัญญาณที่ได้รับมักขาดหายเป็นช่วง ช่วงหนึ่งๆ หายไปเกือบ 10 วินาที, Thai definition: ระยะหนึ่งๆ เป็นพักๆ ที่ต่อเนื่องกัน
รุ่น[N] age, See also: generation, period, time, Syn. อายุ, Example: ฉันเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับเขา สมัยที่เรียนอยู่, Thai definition: คราวสมัยแห่งวัยของคนหรือสิ่งอื่นที่กำหนดขึ้นเป็นระยะๆ
เป็นคราวๆ[ADV] occasionally, See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time, Syn. เป็นครั้งๆ, Example: ศาลจะนัดตัดสินคดีเป็นคราวๆ ไป
เป็นครั้งคราว[ADV] occasionally, See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time, Syn. บางครั้ง, บางโอกาส, เป็นครั้งเป็นคราว, เป็นมื้อเป็นคราว, บางครั้งบางคราว, Ant. บ่อย, เป็นประจำ, Example: เขากลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
เป็นจังหวะ[ADV] intermittently, See also: periodically, Syn. เป็นช่วง, เป็นพักๆ, Example: ด้านส่งต้องหยุดเป็นจังหวะ เพื่อให้ทางด้านรับได้มีโอกาสโต้ตอบ
เป็นช่วงๆ[ADV] periodically, See also: intermittently, Syn. เป็นพักๆ, เป็นระยะๆ, เป็นจังหวะ
ยาม[N] time, See also: hour, period, juncture, Syn. เวลา, Example: การนวดถือว่าเป็นการบำบัดดูแลสุขภาพในยามเจ็บป่วยวิธีหนึ่ง, Notes: (บาลี)
ยาม[N] one of three periods into which the day was traditionally divided, Example: เมื่อคืนนี้เขากลับมาเกือบสองยาม, Thai definition: ชื่อส่วนแห่งวัน ยามหนึ่งมี 3 ชั่วโมง รวมวันหนึ่งมี 8 ยาม, Notes: (บาลี)
แรมเดือน[ADV] for a month, See also: for a period of months, Example: การอพยพด้วยเท้าใช้เวลาเดินทางนานแรมเดือน ดังนั้นสิ่งที่นำติดตัวมาด้วยจึงมีเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจริงๆ, Thai definition: เป็นเวลาถึงเดือน, หลายเดือน
แรมปี[ADV] for years, See also: for period years, Example: เขารู้สึกคุ้นเคยกับทุกๆ คนราวกับได้รู้จักมาแรมปี, Thai definition: เป็นปีๆ, เป็นเวลานานหลายปี
แรมรอน[V] stop for a night, See also: stop for a period of rest, lodge for a night, Thai definition: หยุดพักนอน
โรคปริทันต์[N] periodontitis
ฤกษ์บน[N] period that we can see the moon, Thai definition: ฤกษ์ที่พระจันทร์เสวยประจำวันมี 27 ฤกษ์
ฤดู[N] period, See also: time, Syn. สมัย, คราว, Count unit: ฤดู
เวลา[N] time, See also: period, hour, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจจนต้องใช้เวลากล่อมนานกว่า 6 ชั่วโมง ผู้ร้ายจึงยอมมอบตัว, Thai definition: ชั่วขณะความยาวนานที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ โดยนิยมกำหนดขึ้นเป็นครู่ คราว วัน เดือน ปี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมัย[N] era, See also: period, age, Syn. ยุค, Example: ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการก่อสร้างเมืองนครศรีธรรมราชเพิ่มเติม โดยให้เป็นเมืองที่มีป้อมปราการก่ออิฐถือปูนแบบทางตะวันตก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมัย[N] period, See also: time, Example: ทหารญี่ปุ่นสร้างถนนสายนี้ไว้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง, Thai definition: ช่วงระยะเวลา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมัยประวัติศาสตร์[N] history period, Syn. ยุคประวัติศาสตร์, Example: บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งโบราณวัตถุ โบราณสถานในสมัยประวัติศาสตร์
สมัยหลังสงคราม[N] post-war period, Syn. ยุคหลังสงคราม, Example: คนไทยอยู่อย่างลำบากมากในช่วงสมัยหลังสงคราม
ตอน[PREP] period, See also: at, Syn. เวลา, ช่วง, Example: เขานึกได้ว่านัดเพื่อนไว้ที่ร้านพิซซ่าแถวลาดพร้าวตอนห้าโมงเย็น, Thai definition: ระยะเวลาตอนนั้น
ตี[N] an hour counting after midnight, See also: period in the early morning (1 to 6 o'clock), Example: พวกเขาต้องรีบตื่นมาท่องเพลงกันตั้งแต่ตีสี่ไปจนถึงหกโมงเช้า แล้วไปช่วยแม่เตรียมอาหารถวายพระ, Thai definition: วิธีนับเวลาตามประเพณีในเวลากลางคืน หลังเที่ยงคืน ตั้งแต่ 1 นาฬิกา ถึง 6 นาฬิกา เรียกว่า ตี 1 ถึง ตี 6, แต่ตี 6 นิยมเรียกว่า ย่ำรุ่ง
ทรยุค[N] evil period, See also: bad times, wild times, turbulent days, Syn. ยุคชั่ว, Example: ขณะที่บ้านเมืองมีแต่ความวุ่นวาย อาจเรียกได้ว่าเป็นช่วงทรยุค, Count unit: ยุค
ทอด[N] period, Syn. ระยะ, ตอน, ช่วง, Example: ปล่อยเวลาให้ผ่านไปทอดหนึ่งก่อน แล้วค่อยเริ่มทำงานชิ้นใหม่, Thai definition: ระยะจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่ง, ระยะเดียวหรือหลายระยะต่อเนื่องกัน
นิตยสาร[N] magazine, See also: journal, periodical, Syn. แมกกาซีน, Example: ร้านทำผมร้านนี้รับนิตยสารประเภทที่เกี่ยวกับผู้หญิงเป็นประจำ, Count unit: เล่ม, ฉบับ, Thai definition: หนังสือพิมพ์ที่ออกเป็นรายคาบ เช่น นิตยสารรายสัปดาห์ นิตยสารรายเดือน, Notes: (สันสกฤต)
ระยะใกล้[N] short time, See also: short period
ยันเต[ADV] always, See also: constantly, invariably, continuously, periodically, continually, incessantly, Syn. เสมอ, Example: ใครๆ ก็โทษว่าเป็นความผิดของเขายันเต, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation   FR: prescription [f]
แบบเป็นช่วง ๆ[adj.] (baēp pen chūang-chūang) EN: periodic   
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classifier : newspapers ; letters ; manuscripts ; documents ; periodicals]   FR: [classificateur : journaux ; lettres ; documents manuscrits]
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance   FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ช่วงนี้[n. exp.] (chūang nī) EN: during this time ; at this moment ; at this period ; lately at this time ; presently ; this moment   FR: en ce moment ; actuellement
ช่วงปิดเทอม[n. exp.] (chūang pit thoēm) FR: période de vacances (scolaires) [f] ; vacances scolaires [fpl]
ช่วงรับประกัน[n. exp.] (chūang rapprakan) EN: period of guarantee   FR: période de garantie [f]
ช่วงสั้น ๆ[X] (chūang san-san) EN: for a short period   
ช่วงวัยรุ่น[n. exp.] (chūang wairun) FR: période de l'adolescence [f]
ช่วงเวลา[n. exp.] (chūang wēlā) EN: period ; span ; duration ; time ; period of time   FR: durée [f] ; intervalle (de temps) [m] ; période [f] ; phase [f] ; stade [m]
ช่วงเวลาฮันนีมูน[X] (chūang wēlā hannīmūn) EN: honeymoon period   FR: lune de miel [f]
ดรรชนีวารสาร[n. exp.] (datchanī wārasān) EN: periodical index   
ดึกดำบรรพ์[n.] (deukdamban) EN: prehistory ; ancient time ; primeval period   
โดยไม่จำกัดเวลา[adv.] (dōi mai jamkat wēlā) EN: for an indefinite period of time   
ไฟแดง[n.] (fai daēng) EN: period ; menstruation   FR: règles [fpl]
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachømamūng) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence   
หัวเลี้ยวหัวต่อ[n. exp.] (hūalīohūatø) EN: turning point ; critical point ; crucial point ; period of transition ; transition   FR: transition [f]
ห้วง[n.] (hūang) EN: period ; section ; stage ; interval   FR: période f] ; phase [f] ; partie [f] ; région [f]
จำกัดระยะเวลา[n. exp.] (jamkat raya wēlā) EN: limited period   FR: durée limitée [f] ; période limitée [f] ; limité dans le temps
จุด[X] (jut) EN: point ; full stop ; period (Am.) ; “.”   FR: point ; “.”
กาลสมัย[n.] (kālasamai) FR: époque [f] ; période [f]
กาล[n.] (kān) EN: time ; era ; epoch ; period ; season ; period of time   FR: époque [f] ; période [f] ; saison [f] ; temps [m] ; moment [f]
การค้าฝืด[n. exp.] (kānkhā feūt) EN: slack period   
การพักครึ่งเวลา[n. exp.] (kān phak khreung wēlā) FR: période de repos [f] ; repos [m]
การตรวจสอบเป็นวาระ[n. exp.] (kān trūatsøp pen wāra) EN: periodic inspection   
การตรวจสอบตามวาระ[n. exp.] (kān trūatsøp tāmwāra) EN: periodic inspection   
ข้างขึ้น[n.] (khāngkheun) EN: waxing moon ; the period of the waxing moon   
ข้างแรม[n.] (khāng-raēm) EN: waning moon ; period of the waning moon   
คาบ[n.] (khāp) EN: period ; time ; cycle   FR: période [f] ; cycle [m]
คลุมช่วงเวลาตั้งแต่...ถึง...[v. exp.] (khlum chūang wēlā tangtaē … theung ....) EN: cover the period from ... to ...   FR: couvrir la période de ... à ...
เครื่องหมายมหัพภาค [n. exp.] (khreūangmāi mahapphak) EN: « . » ; full stop ; period   FR: « . » ; point [m]
ครบรอบ[v. exp.] (khrop røp) EN: reach the period ; reach the cycle   
แล้ง[n.] (laēng) EN: drought ; shortage of water ; long period of dry weather ; lack of rain   FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
มหัพภาค[n.] (mahapphāk) EN: full stop ; full point ; period ; ellipsis   FR: point (de ponctuation) [m] ; point final [m]
มีประจำเดือน[v. exp.] (mī prajam deūoen) EN: have one's period   FR: avoir ses règles
ในช่วง 5 ปี[xp] (nai chūang hā pī) EN: over a period of 5 years   FR: sur une période de 5 ans
ในหน้าร้อน[n. exp.] (nai nā røn) EN: in (the) summer   FR: en été ; durant l'été ; pendant la période estivale
ในสมัยอยุธยาตอนต้น[xp] (nai samai Ayutthayā tønton) EN: during the early Ayutthaya period   
ในสมัยสุโขทัย[xp] (nai samai Sukhōthai) EN: during the Sukhothai period   
หนังสือรายเดือน[n. exp.] (nangseū rāideūoen) EN: monthly ; monthly magazine   FR: mensuel [m] ; périodique [m]
หนังสือรายคาบ[n. exp.] (nangseūrāikhāp) EN: periodical   FR: périodique [m]
เงินตกเบิก[n.] (ngoen tokboēk) EN: salary in practising period   
นิตยสาร[n.] (nittayasān) EN: magazine ; journal ; periodical   FR: magazine [m] ; revue [f] ; périodique [m] ; publication [f]
นิตยสารฉบับที่ ...[n. exp.] (nittayasān chabap thī ...) FR: magazine numéro ... [m] ; revue numéro ... [f] ; périodique numéro ... [m]
นิตยสารรายคาบ[n. exp.] (nittayasān rāikhāp) EN: periodic journal   
ปาง[n.] (pāng) EN: episode ; period ; life ; lifetime   FR: jours [mpl] ; existence [f]
ปัจฉิมภาค[n.] (patchimphāk) EN: after-part ; latter end ; latter period   
ปัจฉิมวัย[n.] (patchimwai) EN: old-age ; final period of life   
ปัจฉิมยาม[n.] (patchimyām) EN: latter period   
เป็นช่วง[adv.] (pen chūang) EN: ntermittently ; periodically ; sporadically ; occasionally ; spasmodically   FR: par intermittence ; sporadiquement

CMU English Pronouncing Dictionary
PERIOD    P IH1 R IY0 AH0 D
.PERIOD    P IH1 R IY0 AH0 D
PERIODS    P IH1 R IY0 AH0 D Z
PERIODIC    P IH2 R IY0 AA1 D IH0 K
PERIOD'S    P IH1 R IY0 AH0 D Z
PERIODICAL    P IH2 R IY0 AA1 D IH0 K AH0 L
PERIODICALS    P IH2 R IY0 AA1 D IH0 K AH0 L Z
PERIODONTAL    P EH2 R IY0 AH0 D AA1 N T AH0 L
PERIODONTAL    P EH2 R IY0 AH0 D AA1 N AH0 L
PERIODICALLY    P IY2 R IY0 AA1 D IH0 K L IY0
PERIODICALLY    P IY2 R IY0 AA1 D IH0 K AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
period    (n) pˈɪəʳrɪəʳd (p i@1 r i@ d)
periods    (n) pˈɪəʳrɪəʳdz (p i@1 r i@ d z)
periodic    (j) pˌɪəʳrɪˈɒdɪk (p i@2 r i o1 d i k)
periodical    (n) pˌɪəʳrɪˈɒdɪkl (p i@2 r i o1 d i k l)
periodicals    (n) pˌɪəʳrɪˈɒdɪklz (p i@2 r i o1 d i k l z)
periodically    (a) pˌɪəʳrɪˈɒdɪkliː (p i@2 r i o1 d i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shí, ㄕˊ, / ] o'clock; time; when; hour; season; period; surname Shi, #52 [Add to Longdo]
[běn, ㄅㄣˇ, ] roots or stems of plants; origin; source; this; the current; root; foundation; basis; (classifier for books, periodicals, files etc), #107 [Add to Longdo]
时间[shí jiān, ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] time; period, #115 [Add to Longdo]
时候[shí hou, ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] time; length of time; moment; period, #133 [Add to Longdo]
[Yuè, ㄩㄝˋ, ] generic word for peoples or states of south China or south Asia at different historical periods; abbr. for Vietnam 越南, #440 [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] a period of time; phase; stage; (used for issue of a periodical, courses of study); time; term; period; to hope; Taiwan pr. qi2, #688 [Add to Longdo]
期间[qī jiān, ㄑㄧ ㄐㄧㄢ, / ] period of time; time; time period; period, #756 [Add to Longdo]
[dǐ, ㄉㄧˇ, ] background; bottom; base; the end of a period of time; towards the end of (last month), #908 [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] to substitute; to act on behalf of others; to replace; generation; dynasty; age; period; (historical) era; (geological) eon, #961 [Add to Longdo]
下来[xià lai, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞ˙, / ] to come down; (after verb of motion, indicates motion down and towards us, also fig.); (indicates continuation from the past towards us); to be harvested (of crops); to be over (of a period of time); to go among the masses (said of leaders), #975 [Add to Longdo]
时代[shí dài, ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] age; era; epoch; period, #1,039 [Add to Longdo]
阶段[jiē duàn, ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] stage; section; phase; period, #1,067 [Add to Longdo]
年代[nián dài, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ, ] a decade of a century (e.g. the Sixties); age; era; period, #1,189 [Add to Longdo]
时期[shí qī, ㄕˊ ㄑㄧ, / ] a period in time or history; period; time (interval); phase, #1,332 [Add to Longdo]
南京[Nán jīng, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ, ] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods, #1,526 [Add to Longdo]
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, / ] to arrive at (place or time); period; to become due; classifier for events, meetings, elections, sporting fixtures etc, #1,680 [Add to Longdo]
同期[tóng qī, ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧ, ] the corresponding time period (e.g. compare inflation now with the rate during the same month last year), #2,092 [Add to Longdo]
季度[jì dù, ㄐㄧˋ ㄉㄨˋ, ] period of three month; quarter, used for financial matters, school, publications etc, #2,430 [Add to Longdo]
[Qí, ㄑㄧˊ, / ] (name of states and dynasties at several different periods); surname Qi, #2,470 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] season; period; surname Ji, #2,525 [Add to Longdo]
三国[Sān guó, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ, / ] Three Kingdoms period following the break-up of the Han (220-280); several Three Kingdoms periods in Korean history, esp. from 1st century AD to unification under Silla 新羅|新罗 in 658, #2,792 [Add to Longdo]
[zhèn, ㄓㄣˋ, / ] disposition of troops; wave; spate; burst; spell; short period of time; classifier for events or states of short duration, #2,991 [Add to Longdo]
时光[shí guāng, ㄕˊ ㄍㄨㄤ, / ] time; era; period of time, #3,220 [Add to Longdo]
一时[yī shí, ㄧ ㄕˊ, / ] a period of time; a while; for a short while; temporary; momentary; at the same time, #3,464 [Add to Longdo]
早期[zǎo qī, ㄗㄠˇ ㄑㄧ, ] early period; early phase; early stage, #3,544 [Add to Longdo]
前期[qián qī, ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧ, ] preceding period; early stage, #3,611 [Add to Longdo]
季节[jì jié, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] time; season; period, #3,793 [Add to Longdo]
[Wú, ㄨˊ, / ] surname Wu; province of Jiangsu; name of Southern China states at different historical periods, #3,873 [Add to Longdo]
周期[zhōu qī, ㄓㄡ ㄑㄧ, / ] period; cycle, #3,976 [Add to Longdo]
[Liáng, ㄌㄧㄤˊ, ] name of Kingdoms and Dynasties at different periods; surname Liang, #4,179 [Add to Longdo]
后期[hòu qī, ㄏㄡˋ ㄑㄧ, / ] late stage; later period, #4,890 [Add to Longdo]
初期[chū qī, ㄔㄨ ㄑㄧ, ] initial stage; beginning period, #5,039 [Add to Longdo]
小康[xiǎo kāng, ㄒㄧㄠˇ ㄎㄤ, ] comparatively good living standard; a period of peace and prosperity, #5,987 [Add to Longdo]
本期[běn qī, ㄅㄣˇ ㄑㄧ, ] the current period; this term (usually in finance), #6,167 [Add to Longdo]
片刻[piàn kè, ㄆㄧㄢˋ ㄎㄜˋ, ] short period of time; a moment, #6,903 [Add to Longdo]
春秋[chūn qiū, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, ] spring and autumn; four seasons; the year; a person's age; Spring and Autumn period (770-476 BC), with many states contending for hegemony; Spring and Autumn Annals, chronicle of Lu State 722-481 BC, the earliest surviving Chinese history in the form of a, #7,093 [Add to Longdo]
报刊[bào kān, ㄅㄠˋ ㄎㄢ, / ] newspapers and periodicals; the press, #7,273 [Add to Longdo]
历时[lì shí, ㄌㄧˋ ㄕˊ, / ] to last; to take (time); period, #7,613 [Add to Longdo]
南京市[Nán jīng shì, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, ] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods, #7,629 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] discipline; age; era; period; order; record; surname Ji, #7,702 [Add to Longdo]
晚期[wǎn qī, ㄨㄢˇ ㄑㄧ, ] end stage; later period, #9,350 [Add to Longdo]
历来[lì lái, ㄌㄧˋ ㄌㄞˊ, / ] always; throughout (a period of time); (of) all-time, #9,732 [Add to Longdo]
期刊[qī kān, ㄑㄧ ㄎㄢ, ] periodical, #9,788 [Add to Longdo]
时分[shí fēn, ㄕˊ ㄈㄣ, / ] time; period during the day; one of the 12 two-hour periods enumerated by the earthly branches 地支, #10,229 [Add to Longdo]
月经[yuè jīng, ㄩㄝˋ ㄐㄧㄥ, / ] menstruation; a woman's period, #10,358 [Add to Longdo]
后代[hòu dài, ㄏㄡˋ ㄉㄞˋ, / ] posterity; later periods; later ages; later generations, #10,482 [Add to Longdo]
[xún, ㄒㄩㄣˊ, ] ten days; ten years; full period, #10,745 [Add to Longdo]
旺季[wàng jì, ㄨㄤˋ ㄐㄧˋ, ] busy season; peak period, #10,863 [Add to Longdo]
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ, ] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings), #11,071 [Add to Longdo]
高峰期[gāo fēng qī, ㄍㄠ ㄈㄥ ㄑㄧ, ] a high point; the peak period; the rush hour, #11,412 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
期間[きかん, kikan] Thai: ช่วงเวลา English: period
時代[じだい, jidai] Thai: ยุคสมัย English: period

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbestellung {f} (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical) [Add to Longdo]
Ablauf (periodisch) {m}cycle [Add to Longdo]
Abkühlungsperiode {f}cooling off period [Add to Longdo]
Abrechnungsperiode {f}account period [Add to Longdo]
Abmeldefrist {f}cancellation notice period [Add to Longdo]
Abrechnungszeitraum {m}; Abrechnungsperiode {f}accounting period [Add to Longdo]
Abschreibungsperiode {f}; Abschreibungsdauer {f}amortization period [Add to Longdo]
Amtsdauer {f}; Amtsperiode {f}term of office [Add to Longdo]
Anmeldefrist {f}registration period; registration deadline [Add to Longdo]
Aufbewahrungszeitraum {m}; Sperrfrist {f}retention period [Add to Longdo]
Aufwärmzeit {m}heating period [Add to Longdo]
Auslegungsfrist {f}display period [Add to Longdo]
Ausleihfrist {f}loan period [Add to Longdo]
Ausreifungszeit {f} (einer Investition) [econ.]gestation period [Add to Longdo]
Barockzeit {f}baroque period [Add to Longdo]
Belegzeit {f}; Funktionszeit {f}action period [Add to Longdo]
Berichterstattung {f} | periodische Berichterstattungreporting; reportage | periodic reporting [Add to Longdo]
Berichtszeitraum {m}period under review [Add to Longdo]
Betriebszugehörigkeit {f}employment with a company; period of employment [Add to Longdo]
Bewährungsfrist {f}probationary period [Add to Longdo]
Bewährungsfrist {f}period of probation [Add to Longdo]
Bewilligungszeitraum {m}appropriation period [Add to Longdo]
periodengerechte Bilanzpostenabove the line items [Add to Longdo]
Dezimalbruch {m} [math.] | periodischer Dezimalbruch | unendlicher, periodischer Dezimalbruchdecimal fraction | repeating decimal | recurring decimal [Add to Longdo]
Dienstzeit {f}period of service [Add to Longdo]
Doppelstunde {f}double period [Add to Longdo]
Dreiperiodensystem {n}three-age system [Add to Longdo]
Einarbeitungszeit {f}period of vocational adjustment [Add to Longdo]
Entwicklungszeit {f}developmental period [Add to Longdo]
Erfassungszeitraum {m}; Bezugsperiode {f}acquisition period [Add to Longdo]
Fachzeitschrift {f}professional journal; periodical [Add to Longdo]
Ferienzeit {f}holiday time; holiday period [Add to Longdo]
Folgezeit {f}period following [Add to Longdo]
Freistunde {f} | Freistunden {pl}free period | free periods [Add to Longdo]
Frist {f}; Laufzeit {f} | begrenzte Laufzeitperiod of time | limited period of time [Add to Longdo]
Gotik {f}Gothic style; Gothic period [Add to Longdo]
Gültigkeitsdauer {f}period of validity [Add to Longdo]
Halbjahr {n}half-year; period of six months [Add to Longdo]
Halbwertzeit {f}; Halbwertszeit {f}half life; half-life period [Add to Longdo]
Haltedauer {f}holding period [Add to Longdo]
Hochmittelalter {n} [hist.]High Middle Ages; high-medieval period [Add to Longdo]
Kälteperiode {f}cold spell [Add to Longdo]
Karenz {f}period of rest; elimination [Add to Longdo]
Karenzzeit {f}; Karenz {f} | Karenzzeiten {pl}waiting period; period of restriction | waiting periods [Add to Longdo]
Konto zur Periodenabgrenzung von Löhnen und Gehälternaccrued payroll account [Add to Longdo]
Kündigungsdauer {f}; Kündigungsfrist {f}period of notice; notice period [Add to Longdo]
Latenzzeit {f}; Latenzperiode {f}latency period; latent period [Add to Longdo]
Lebensabschnitt {m}stage of life; period of one's life [Add to Longdo]
Leihfrist {f}circulation period [Add to Longdo]
Monatsblutung {f}monthly period [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period) [Add to Longdo]
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period [Add to Longdo]
ありんすことば[, arinsukotoba] (n) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period [Add to Longdo]
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
お構い;御構い[おかまい, okamai] (n) (1) (pol) (See お構いなく) entertainment; hospitality; (2) banishment (Edo period) [Add to Longdo]
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period) [Add to Longdo]
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
お白州[おしらす, oshirasu] (n) (arch) court of law in the Edo period, in which the parties sat on white sand [Add to Longdo]
この間(P);此の間[このあいだ(P);このかん, konoaida (P); konokan] (n-t,n-adv) (1) the other day; lately; recently; during this period; (2) (このかん only) meanwhile; in the meantime; (P) [Add to Longdo]
だらだらかげろう景気;だらだら陽炎景気[だらだらかげろうけいき, daradarakageroukeiki] (n) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
にかけて[, nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P) [Add to Longdo]
に渡って;に亘って[にわたって, niwatatte] (exp) (See 渡る・2) throughout; over a period of ...; over a span of ... [Add to Longdo]
に渡り;に亘り[にわたり, niwatari] (exp) (See 渡る・2,にわたって) throughout; over a period of ...; over a span of ... [Add to Longdo]
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]
アマルナ時代[アマルナじだい, amaruna jidai] (n) Amarna period (of Egyptian history) [Add to Longdo]
イーオン[, i-on] (n) eon; very long period of time [Add to Longdo]
イクチオルニス[, ikuchiorunisu] (n) ichthyornis (extinct Cretaceous-period seabird) [Add to Longdo]
ウンスンカルタ[, unsunkaruta] (n) (sometimes written 宇牟須牟骨牌) (See 天正カルタ) Edo-period Japanese card game (por [Add to Longdo]
エレキテル[, erekiteru] (n) (1) hand-operated electric generator (used in Edo-period medical treatment) (dut [Add to Longdo]
オルドビス紀[オルドビスき, orudobisu ki] (n) Ordovician period [Add to Longdo]
カンブリア紀[カンブリアき, kanburia ki] (n) Cambrian period [Add to Longdo]
カンブリア系[カンブリアけい, kanburia kei] (n,adj-no) Cambrian system (i.e. rock layer deposited during the Cambrian period) [Add to Longdo]
クーリングオフ[, ku-ringuofu] (n) cooling-off (period); (P) [Add to Longdo]
サロス[, sarosu] (n) saros (period of approximately 18 years and 11 days between repetition of eclipses) [Add to Longdo]
シルル紀;シルリア紀[シルルき(シルル紀);シルリアき(シルリア紀), shiruru ki ( shiruru ki ); shiruria ki ( shiruria ki )] (n) Silurian period [Add to Longdo]
ジュラ紀[ジュラき, jura ki] (adj-na,n,adj-no) Jurassic Period; Jurassic [Add to Longdo]
ズボン[, zubon] (n) (also written as 洋袴 and 段袋 during the Meiji period) trousers (fre [Add to Longdo]
デボン紀[デボンき, debon ki] (n) Devonian period; (P) [Add to Longdo]
ピリ[, piri] (n) (abbr) period; (P) [Add to Longdo]
ピリオディック[, piriodeikku] (n) periodic [Add to Longdo]
ピリオド[, piriodo] (n) (1) period; dot character; (2) period (era, amount of time); (3) period (sports); (P) [Add to Longdo]
ブレイク(P);ブレーク(P)[, bureiku (P); bure-ku (P)] (n) (1) break (e.g. holiday, rest-period); (2) break (e.g. ordering two boxers apart); (3) break (to win or score well against an opponent's serve); (4) brake; (n,vs) (5) suddenly becoming popular (from break); (P) [Add to Longdo]
ペルム紀[ペルムき, perumu ki] (n) Permian period [Add to Longdo]
ラストスパート[, rasutosupa-to] (n) last spurt; home stretch; last part of a race or period of time where you give it your best effort; (P) [Add to Longdo]
ロードセットピリオド[, ro-dosettopiriodo] (n) {comp} load set period [Add to Longdo]
ロングホームルーム[, ronguho-muru-mu] (n) (See ホームルーム) long homeroom; occasional or periodic extra long registration class or assembly in a school (e.g. for activities not related to class work) [Add to Longdo]
亜族[あぞく, azoku] (n) (1) subgroup (of the periodic table); (2) (taxonomical) subtribe [Add to Longdo]
阿国歌舞伎[おくにかぶき, okunikabuki] (n) Okuni kabuki; progenitor of modern kabuki, developed by Izumo Taisha shrine maiden Izumo no Okuni and popularized in Kyoto (early Edo period) [Add to Longdo]
葦手[あしで, ashide] (n) (1) painting representing reeds around water with rocks, grass or birds made using characters (Heian period); (2) characters written in a way inspired from that style [Add to Longdo]
飴売り;飴売(io)[あめうり, ameuri] (n) candy vendor (esp. an Edo-period candy vendor who sold candy while walking around playing the flute or another musical instrument); candy vender [Add to Longdo]
安康[あんこう, ankou] (n) (obsc) calm and peaceful period of time [Add to Longdo]
安西都護府[あんせいとごふ, anseitogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the West; Tang-period Chinese office established in Xinjiang in 640 CE [Add to Longdo]
安全期[あんぜんき, anzenki] (n) safe period [Add to Longdo]
安宅船;阿武船[あたけぶね, atakebune] (n) large warship of the Muromachi and early Edo periods [Add to Longdo]
安定期[あんていき, anteiki] (n) stable period (with ref. to pregnancy, typically from 4th month when the placenta is fully formed, morning sickness usually goes away and risk of miscarriage decreases) [Add to Longdo]
安土時代[あづちじだい, aduchijidai] (n) (See 安土桃山時代) Azuchi period (first half of the Azuchi-Momoyama period, 1568-1582 CE) [Add to Longdo]
安土桃山時代[あづちももやまじだい, aduchimomoyamajidai] (n) Azuchi-Momoyama period (approx. 1558-1600 CE) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ピリオド[ぴりおど, piriodo] period, dot character [Add to Longdo]
ロードセットピリオド[ろーどせっとぴりおど, ro-dosettopiriodo] load set period [Add to Longdo]
移行期[いこうき, ikouki] transition, cutover period [Add to Longdo]
一定期間[いっていきかん, itteikikan] fixed period [Add to Longdo]
期間[きかん, kikan] period [Add to Longdo]
期限切れ検査[きげんぎれけんさ, kigengirekensa] expiration check, retention period check [Add to Longdo]
最繁トラヒック時[さいぱんトラヒックとき, saipan torahikku toki] peak traffic period [Add to Longdo]
最繁正時[さいぱんせいじ, saipanseiji] busy hour, busy period [Add to Longdo]
雑誌[ざっし, zasshi] periodical [Add to Longdo]
試験工程[しけんこうてい, shikenkoutei] test process, test stage, test period [Add to Longdo]
試用期間[しようきかん, shiyoukikan] trial period [Add to Longdo]
時間帯[じかんたい, jikantai] time period [Add to Longdo]
実験期間[じっけんきかん, jikkenkikan] test period, experimental period [Add to Longdo]
周期[しゅうき, shuuki] period, cycle [Add to Longdo]
周期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] cyclically, periodically [Add to Longdo]
全稼働時間[ぜんかどうじかん, zenkadoujikan] busy period [Add to Longdo]
調査期間[ちょうさきかん, chousakikan] study period [Add to Longdo]
定期刊行物[ていきかんこうぶつ, teikikankoubutsu] periodical [Add to Longdo]
保存期間[ほぞんきかん, hozonkikan] retention period [Add to Longdo]
保存期間検査[ほぞんきかんけんさ, hozonkikankensa] expiration check, retention period check [Add to Longdo]
未使用有効期間[みしようゆうこうきかん, mishiyouyuukoukikan] non-usable period [Add to Longdo]
無通話時[むつうわじ, mutsuuwaji] silent time, silence period [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乾季[かんき, kanki] Trockenperiode [Add to Longdo]
時代[じだい, jidai] Zeitalter, Periode, -Aera, -Zeit [Add to Longdo]
[き, ki] ZEIT, PERIODE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Period \Pe"ri*od\, n. [L. periodus, Gr. peri`odos a going round,
   a way round, a circumference, a period of time; peri` round,
   about + "odo`s a way: cf. F. p['e]riode.]
   1. A portion of time as limited and determined by some
    recurring or cyclic phenomenon, as by the completion of a
    revolution of one of the heavenly bodies; a division of
    time, as a series of years, months, or days, in which
    something is completed, and ready to recommence and go on
    in the same order; as, the period of the sun, or the
    earth, or a comet; the period of an electromagnetic wave
    is the time interval between maxima.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: A stated and recurring interval of time; more
    generally, an interval of time specified or left
    indefinite; a certain series of years, months, days, or
    the like; a time; a cycle; an age; an epoch; as, the
    period of the Roman republic.
    [1913 Webster]
 
       How by art to make plants more lasting than their
       ordinary period.           --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geol.) One of the great divisions of geological time; as,
    the Tertiary period; the Glacial period. See the Chart of
    {Geology}.
    [1913 Webster]
 
   4. The termination or completion of a revolution, cycle,
    series of events, single event, or act; hence, a limit; a
    bound; an end; a conclusion. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       So spake the archangel Michael; then paused,
       As at the world's great period.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Evils which shall never end till eternity hath a
       period.                --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       This is the period of my ambition.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Rhet.) A complete sentence, from one full stop to
    another; esp., a well-proportioned, harmonious sentence.
    "Devolved his rounded periods." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       Periods are beautiful when they are not too long.
                          --B. Johnson.
    [1913 Webster]
 
   Note: The period, according to Heyse, is a compound sentence
      consisting of a protasis and apodosis; according to
      Becker, it is the appropriate form for the coordinate
      propositions related by antithesis or causality.
      --Gibbs.
      [1913 Webster]
 
   6. (Print.) The punctuation point [.] that marks the end of a
    complete sentence, or of an abbreviated word.
    [1913 Webster]
 
   7. (Math.) One of several similar sets of figures or terms
    usually marked by points or commas placed at regular
    intervals, as in numeration, in the extraction of roots,
    and in circulating decimals.
    [1913 Webster]
 
   8. (Med.) The time of the exacerbation and remission of a
    disease, or of the paroxysm and intermission.
    [1913 Webster]
 
   9. (Mus.) A complete musical sentence.
    [1913 Webster]
 
   10. (Sports) One of the specified time intervals into which a
     game is divided; as, there are three periods in a hockey
     game.
     [PJC]
 
   11. (Education) One of the specified time intervals into
     which the academic day is divided; as, my calculus class
     is in the first period.
     [PJC]
 
   12. The time interval during which a woman is menstruating,
     or the event of a single menstruation; as, her period was
     late this month.
     [PJC]
 
   {The period}, the present or current time, as distinguished
    from all other times.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Time; date; epoch; era; age; duration; limit; bound;
     end; conclusion; determination.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Period \Pe"ri*od\ (p[=e]"r[i^]*[u^]d), v. t.
   To put an end to. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Period \Pe"ri*od\, v. i.
   To come to a period; to conclude. [Obs.] "You may period upon
   this, that," etc. --Felthman.
   [1913 Webster]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 period
  period

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top