Search result for

*ordre*

(105 entries)
(0.0362 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ordre, -ordre-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mordred was able to sense your distress.มอร์เดร็ดสัมผัสได้ว่าท่านอยู่ในอันตราย The Nightmare Begins (2009)
'of Mordred and Morgana united in evil.'คำทำนายโบราณกล่าวถึงการร่วมมือ ของมอร์เด และ มอร์กาน่า ร่วมือกันทำสิ่งชั่วร้าย Sweet Dreams (2009)
Mordred will master the crystal and when he does, we will strike Uther down.ถ้า มอร์เด ควบคุมคริสตัลนี้ เค้าจะทำการโค่นล้ม อูเธอร์ Sweet Dreams (2009)
Mordred?มอเดร็ด? The Witch's Quickening (2009)
I recognised the voice. It was Mordred.ข้าจำเสียงนั่นได้ มันเป็นเสียงของมอเดร็ด The Witch's Quickening (2009)
Mordred?มอร์เดน? The Witch's Quickening (2009)
The ancient prophecies speak of an alliance - of Mordred and Morgana united in evil.มีคำทำนายโบราณ กล่าวถึงการร่วมมือกันนี้ เกี่ยวกับ มอร์เดน และ มอร์กาน่า การร่วมมือเพื่อความชั่วร้าย The Witch's Quickening (2009)
Mordred will master the crystal.มอร์เดนจะเป็นคนใช้คริสตัล The Witch's Quickening (2009)
Yes, Mordred.ใช่ มอร์เดร็น The Witch's Quickening (2009)
Run, Mordred!วิ่ง มอร์เดน The Witch's Quickening (2009)
Mordred.มอร์เดร็ด Arthur's Bane: Part One (2012)
Shouldn't we leave it to Lady Morgana to decide their fate? Mordred.เราควยปล่อยให้ท่านหญิงมอร์กานา กำหนดชะตากรรมพวกเขานะ Arthur's Bane: Part Two (2012)
Mordred...มอร์เดร็ด Arthur's Bane: Part Two (2012)
I want his annihilation, Mordred.ข้าต้องการทำลายมัน มอร์เดร็ด Arthur's Bane: Part Two (2012)
Mordred?มอร์เดร็ด? Arthur's Bane: Part Two (2012)
If Mordred is not Arthur's Bane, then, who is?ถ้ามอร์เดร็ดไม่ใช่คนฆ่าอาร์เธอร์ แล้วใครละ? Arthur's Bane: Part Two (2012)
Arise, Sir Mordred,ยืนขึ้น เซอร์มอร์เดร็ด Arthur's Bane: Part Two (2012)
Mordred.มอร์เดร็ด Arthur's Bane: Part Two (2012)
You're getting good, Mordred, very good.เจ้าเก่งขึ้นนะ มอร์เดร็ด เยี่ยมทีเดียว The Disir (2012)
Did you see how Mordred used a contre quarte to my high-line attack?เจ้าเห็นตอนที่มอร์เดร็ดใช้กลยุทธ์ contre quarte ตอบโต้ข้าไหม The Disir (2012)
And what do you think of young Mordred?แล้วเจ้าว่ามอร์เดร็ดเป็นยังไงบ้าง The Disir (2012)
Gaius, Mordred is destined to play a part in Arthur's death.ไกอัส มอร์เดร็ดถูกลิขิตให้มีส่วน ในการตายของอาเธอร์ The Disir (2012)
- If Mordred wished Arthur ill, he has had ample opportunity to do so.หากมอร์เดร็ดคิดปองร้ายต่ออาเธอร์ เขาก็มีโอกาสทำไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง The Disir (2012)
- Ah, Mordred, come in, come in.- มอร์เดร็ด เข้ามาสิ เข้ามา The Disir (2012)
You sure you haven't forgotten anything, Mordred?เจ้าแน่ใจนะว่าไม่ได้ลืมอะไร มอร์เดร็ด The Disir (2012)
Mordred, what on earth are you doing?มอร์เดร็ด นั่นเจ้าทำบ้าอะไร The Disir (2012)
To young Mordred - and his first successful mission.ดื่มให้กับมอร์เดร็ดและความสำเร็จแรกของเขา The Disir (2012)
Do they lead to Mordred?มันจะนำไปสู่มอร์เดร็ดหรือเปล่า The Disir (2012)
It is not for novices, Mordred.เจ้ายังมือใหม่ มอร์เดร็ด The Disir (2012)
It is no mere sorcerer this time, Mordred.คราวนี้มันไม่ใช่เรื่องพ่อมดอย่างเดียว มอร์เดร็ด The Disir (2012)
If Mordred is destined to take the King's life, why has he just saved it?ถ้ามอร์เดร็ดถูกกำหนดให้เอาชีวิตกษัตริย์ ทำไมเขาต้องช่วยชีวิตอาเธอร์ด้วย The Disir (2012)
You told me once that Mordred had a strong sense of duty.- ไม่ใช่ เจ้าเคยบอกข้าว่าเขาให้ความสำคัญกับหน้าที่ The Disir (2012)
If Mordred hadn't gone, it could be you in Gaius's chambers.ถ้ามอร์เดร็ดไม่ได้ไปด้วย คงเป็นท่านที่นอนรักษาตัวอยู่ The Disir (2012)
Mordred did his duty so you could do yours...มอร์เดร็ดทำหน้าที่ของเขาเพื่อที่ ท่านจะได้ทำหน้าที่ของท่าน The Disir (2012)
Mordred saved my life. What greater debt could there be?มอร์เดร็ดช่วยชีวิตข้าไว้ จะมีหนี้อะไรยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ The Disir (2012)
Sir Mordred may yet pay the ultimate price.เซอร์มอร์เดร็ด ได้รับบาดเจ็บสาหัส The Disir (2012)
My heart says do anything I can to save Mordred.ใจข้าบอกให้ข้าทำทุกอย่างเพื่อช่วยมอร์เดร็ด The Disir (2012)
If I do save Mordred, all my father's work will be for nothing.ถ้าหากข้าช่วยมอร์เดร็ด สิ่งที่บิดาข้าทำมาก็จะสูญเปล่า The Disir (2012)
Or let Mordred die?หรือปล่อยให้มอร์เดร็ดตาย The Disir (2012)
I assumed the best way to protect Arthur was to kill Mordred.ข้านึกว่าการฆ่ามอร์เดร็ดคือการปกป้องอาเธอร์ The Disir (2012)
Mordred's life is Arthur's punishment for rejecting magic.การมีชีวิตอยู่ของมอร์เดร็ดคือการลงโทษอาเธอร์ ที่ปฏิเสธเวทมนตร์ The Disir (2012)
Mordred is alive and well.มอร์เดร็ดรอดพ้นจากความตาย The Disir (2012)
Mordred?มอร์เดร็ด With All My Heart (2012)
I never doubted it, Mordred.ข้าไม่เคยกังขาเรื่องนั้นเลย มอร์เดร็ด With All My Heart (2012)
Sir Gwaine, Sir Mordred. Planning on changing a bed?เซอร์เกว็นกับเซอร์เมอร์เดร็ด \ ท่านจะเปลี่ยนที่นอนกันหรือ With All My Heart (2012)
I'm glad that you did, Mordred.ข้าดีใจที่เจ้าทำแบบนั้น มอร์เดร็ด With All My Heart (2012)
I know what I'm doing, Mordred.ข้ารู้ว่าข้ากำลังทำอะไร มอร์เดร็ด With All My Heart (2012)
Where's Mordred?แล้วมอร์เดร็ดอยู่ไหน With All My Heart (2012)
I saw Morgana. Mordred's given us a chance, we can't throw it away.ข้าเห็นมอร์กาน่า มอร์เดร็ดช่วยให้เราหนี เราจะทิ้งโอกาสนี้ไม่ได้ With All My Heart (2012)
My argument's not with you, Mordred.ข้าไม่ได้ขัดแย้งกับเจ้า มอร์เดร็ด With All My Heart (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukrom) EN: alphabetical order ; alphabetic index   FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m]
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อันดับ[n.] (andap) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series   FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: alphabetical list ; alphabetical order ; sequence ; series ; order   FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m] ; série [f]
บรรพชา[v.] (banphachā = bapphachā) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk   FR: entrer dans les ordres ; tonsurer
บิด[v.] (bit) EN: twist ; distort ; wring ; wrench   FR: tordre ; torsader
ช้างเผือก[n. prop.] (Chāng Pheūak) EN: Order of the White Elephant (of Thailand) ; Medal of White Elephant   FR: Ordre de l'Éléphant blanc [m]
เชื่อฟังคำสั่ง[v. exp.] (cheūafang khamsang) FR: obéir à un ordre
ดัด[v.] (dat) EN: bend ; flex   FR: courber ; plier ; tordre
ดิ้น[v.] (din) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about   FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
ดิ้นด้วยความเจ็บปวด[v. exp.] (din dūay khwām jeppūat) EN: roll about in pain ; writhe in pain ; writhe in agony   FR: se tordre de douleur
ฮา[v.] (hā) EN: burst into laughter ; be convulsed into laughter   FR: rire aux éclats (loc.) ; éclater de rire (loc.) ; mourir de rire (loc.) ; se tordre de rire (loc.)
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
จัด[v.] (jat) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage   FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer
จูบฝุ่น[v. exp.] (jūp fun) EN: fall down with one's face on the earth   FR: mordre la poussière
กัด [v.] (kat) EN: bite ; nip ; nibble   FR: mordre
กัด [v.] (kat) EN: corrode ; erode ; eat away ; harm ; attack   FR: corroder ; mordre ; ronger ; attaquer
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way   FR: en désordre
คำสั่ง[n.] (khamsang) EN: command ; order ; instruction ; word of command ; direction ; directive ; edict ; fiat   FR: ordre [m] ; commande [f] ; instruction [f] ; directive [f]
คำสั่งจากเบื้องบน[n. exp.] (khamsang jāk beūangbon) EN: order from above   FR: ordre venu d'en haut [m]
คติพจน์[n.] (khatiphot) EN: motto ; maxim ; slogan ; catchword   FR: devise [f] ; mot d'ordre [m]
ขัดคำสั่ง[v. exp.] (khat khamsang) EN: disobey an order   FR: refuser un ordre ; désobéir aux injonctions
ขบ[v.] (khop) EN: crunch ; gobble ; crack ; bite ; grind ; grit   FR: croquer ; mordre
ความยุ่งเหยิง[n.] (khwām yungyoēng) EN: complexity ; disorderliness ; complication ; intricateness   FR: désordre [m[ ; pagaille [f]
กินทาง[v. exp.] (kin thāng) EN: transgress the white line ; stride over other people's driving lane   FR: mordre la ligne blanche ; déborder sur la bande de circulation inverse
เกย[v.] (koēi) EN: overlap ; lap over   FR: chevaucher ; empiéter ; mordre
ลำดับ[n.] (lamdap) EN: order ; priority ; succession ; sequence ; arrangement ; step   FR: ordre [m] ; distribution [f] ; séquence [f] ; suite [f]
ลำดับอักษร[n. exp.] (lamdap aksøn) EN: alphabetical order   FR: ordre alphabétique [m]
ลำดับชั้น [n.] (lamdap chan) EN: rank ; order   FR: ordre [m] ; rang [m]
เลอะ[adv.] (loe) EN: in a mess ; in disorder ; in confusion   FR: en désordre
นิกาย[n.] (nikāi) EN: sect ; religious denomination   FR: secte [f] ; ordre sectaire [m] ; confession (religieuse) [f] ; église [f] ; société religieuse [f]
โองการ[n.] (ōngkān) EN: sacred command ; royal edict ; royal decree   FR: ordre du roi [m]
ปฏิบัติตามคำสั่ง[v. exp.] (patibat tām khamsang) EN: obey an order ; follow an order   FR: se conformer aux ordres
เป็นระเบียบ[adj.] (pen rabīep) FR: ordonné ; en ordre
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly   FR: confusément ; dans le désordre
แพลง[v.] (phlaēng) EN: twist ; sprain ; wrench ; be sprained   FR: se disloquer ; se tordre
ประมาณ[adv.] (pramān) EN: about ; approximately ; in the neighborhood of   FR: environ ; approximativement ; à peu près ; aux alentours de ; aux environs de ; de l'ordre de ; vers
ระเบียบ[n.] (rabīep) EN: order ; method ; system ; proper arrangement ; form   FR: ordre [m] ; méthode [f] ; organisation [f] ; forme [f]
ระบบ[n.] (rabop) EN: system ; organization ; regime ; manner ; way ; mode ; method ; procedure   FR: système [m] ; ordre [m] ; régime [m] ; organisation [f] ; méthode [f] ; principe [m] ; manière [f] ; modèle [m] ; mode [m] ; type [m] ; procédure [f] ; appareil [m]
เรียงราย[adv.] (rīengrāi) EN: orderly ; well-arranged ; in good order ; tidily   FR: en ordre
เรียงตามอักษร[v. exp.] (rīeng tām aksøn) EN: sort   FR: classer par ordre alphabétique ; trier alphabétiquement
สังคมโลก[n. exp.] (sangkhom lōk) EN: world social order   FR: ordre social mondial [m]
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct   FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)
สะสาง[v.] (sasāng) EN: put in order ; sort out ; tidy up ; check up ; clear ; handle ; manage ; treat ; deal with ; settle   FR: ranger ; mettre en ordre ; trier ; nettoyer ; débarasser ; liquider
เศรษฐ์[adj.] (sēt) EN: beautiful ; excellent ; best ; supreme ; superb   FR: excellent ; de premier ordre
ตามลำดับ[adv.] (tām lamdap) EN: respectively ; in turn ; in order ; consecutively   FR: dans l'ordre
ตามลำดับความสำคัญ [adv.] (tām lamdap khwām samkhan) EN: in order of priority   FR: par ordre d'importance
ทำให้ระเบียบเรียบร้อย[v. exp.] (thamhai rabīep rīeprøi) EN: spruce up   FR: mettre en ordre
ยุ่ง[X] (yung) EN: messy ; in disorder ; in a mess ; in confusionj   FR: en désordre

CMU English Pronouncing Dictionary
CORDREY    K AO1 R D R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dordrecht    (n) (d oo1 d r i k t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bordrechner {m} bei Fahrzeugenon-board computer [Add to Longdo]
Stahlkordreifen {m}steel cord tyre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

  ordre
     order
  

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  ordre [ɔrdr]
     order
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top