ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*now,*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: now,, -now,-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
now,After reflecting on my life up to now, I decided that I needed to change my goals.
now,Against the snow, the white rabbit was invisible.
now,Among my cousins, you know, there's a girl with the most enormous breasts.
now,And now, think about a county, any county, and imagine this county divided into five or six different areas.
now,As far as I know, he did nothing wrong.
now,As far as I know, he has never been overseas.
now,As far as I know, he has never made such a mistake.
now,As far as I know, he has not arrived yet.
now,As far as I know, he is American.
now,As far as I know, he is an honest man.
now,As far as I know, he is a reliable man.
now,As far as I know, he is a reliable person.
now,As far as I know, he is a very kind man.
now,As far as I know, he is coming by car.
now,As far as I know, he is honest.
now,As far as I know, he is innocent.
now,As far as I know, he is one of the best doctors in town.
now,As far as I know, he is reliable.
now,As far as I know, he is the shortest student in this school.
now,As far as I know, no one has ever done it.
now,As far as I know, she has nothing to do with that scandal.
now,As far as I know, she is a kind girl.
now,As far as I know, she is still missing.
now,As far as I know, the book has never been translated into Japanese.
now,As far as I know, there is nothing wrong with his plan.
now,As far as I know, the rumor is not true.
now,As far as I know, they always keep their word.
now,As far as I know, this is the best one.
now,As far as I know, this is the latest edition.
now,As far as we know, the earth is the only planet to have oceans.
now,As you know, life is compare to a voyage.
now,As you know, we were late as a result of the heavy rain.
now,Barring snow, father will come home.
now,Because of the heavy snow, it was possible to have sent a train for 10 minutes.
now,Because of the heavy snow, the railroad traffic has been interrupted.
now,But now, nothing is left for me.
now,But you know, there's no telling about that other world.
now,By then Tony was in his middle sixties and still able to work hard, but he had a brand-new truck now, a new mower, a lot of other equipment and three people helping him.
now,Can I have the key now, please?
now,Did she start now, she would be in time.
now,Do it right now, before you forget.
now,Do you know, girl, that you're the first secretary I've ever had who stood up to me?
now,English, as you know, is very much a living language.
now,Even now, the typical worker's whole life is still bound up with the company he works for.
now,For all I know, he was born in Italy.
now,For all I know, the novel is not translated into Japanese.
now,Go easy on Bob. You know, he's been going though a rough period recently.
now,Hawai, y'know, has a lot of houses with fireplaces doesn't it? The mornings and evenings over there get cold as well so people who feel the cold light fires.
now,He doesn't work here now, but he used to work here.
now,He is at work now, but will be coming home seven.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大雪[Dà xuě, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˇ, ] Daxue or Great Snow, 21st of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-21st December, #10,490 [Add to Longdo]
小雪[Xiǎo xuě, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˇ, ] Xiaoxue or Lesser Snow, 20th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 22nd November-6th December, #11,609 [Add to Longdo]
白茫茫[bái máng máng, ㄅㄞˊ ㄇㄤˊ ㄇㄤˊ, ] (of mist, snow, floodwater etc) a vast expanse of whiteness, #35,926 [Add to Longdo]
[zī, ㄗ, ] now, here; this; time, year, #199,632 [Add to Longdo]
飞雪[Fēi xuě, ㄈㄟ ㄒㄩㄝˇ, / ] Flying Snow, a character in "Hero" [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ja, das ist etwas anderes.Come now, that's different. [Add to Longdo]
Und nun etwas ganz anderes ...And now, by way of contrast [Add to Longdo]
Zwar weiß ich viel, doch möchte ich mehr wissen..Much as I know, I wish I knew more. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
まあまあ[maamaa] (adj-na,adv,int) (1) (on-mim) so-so; (int) (2) now, now (used in calming people down); (3) (fem) my, my (expression of wonder, surprise, etc.); (P) [Add to Longdo]
傾れる;雪崩れる[なだれる, nadareru] (v1,vi) to slope; to descend; to slide (snow, etc.) [Add to Longdo]
傾れ落ちる[なだれおちる, nadareochiru] (v1) to slide down (snow, etc.) [Add to Longdo]
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P) [Add to Longdo]
雪月花[せつげっか, setsugekka] (n) snow, moon, and flowers [Add to Longdo]
先憂後楽[せんゆうこうらく, senyuukouraku] (n) hardship now, pleasure later; seeking pleasure only after dealing with difficulties; seeking pleasure only after the happiness of the people is assured (a precept to be observed by a ruler) [Add to Longdo]
漕ぐ[こぐ, kogu] (v5g,vt) (1) (See 舟を漕ぐ) to row; to scull; to paddle; (2) to pedal (e.g. bicycle); (3) to swing (on a swing); (4) to operate a hand pump; (5) to push through (deep snow, the jungle, etc.); (P) [Add to Longdo]
存じる[ぞんじる, zonjiru] (v1) (hum) (See ご存じ) to think, feel, consider, know, etc.; (P) [Add to Longdo]
存ずる[ぞんずる, zonzuru] (vz,vi) (hum) (See 存じる) to think, feel, consider, know, etc. [Add to Longdo]
知る人ぞ知る[しるひとぞしる, shiruhitozoshiru] (exp) (id) Those in the know, know it very well (though it isn't known to many people) [Add to Longdo]
途端[とたん, totan] (n) just (now, at the moment, etc.); (P) [Add to Longdo]
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r,vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r,vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P) [Add to Longdo]
覆われ[おおわれ, ooware] (n,adj-no) cover (e.g. of snow, trees, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
現在[げんざい, genzai] current (a-no), present time, now, present tense, actually [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Now \Now\ (nou), adv. [OE. nou, nu, AS. n[=u], nu; akin to D.,
   OS., & OHG. nu, G. nu, nun, Icel., n[=u], Dan., Sw., & Goth.
   nu, L. nunc, Gr. ny`, ny^n, Skr. nu, n[=u]. [root]193. Cf.
   {New}.]
   [1913 Webster]
   1. At the present time; at this moment; at the time of
    speaking; instantly; as, I will write now.
    [1913 Webster]
 
       I have a patient now living, at an advanced age, who
       discharged blood from his lungs thirty years ago.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. Very lately; not long ago.
    [1913 Webster]
 
       They that but now, for honor and for plate,
       Made the sea blush with blood, resign their hate.
                          --Waller.
    [1913 Webster]
 
   3. At a time contemporaneous with something spoken of or
    contemplated; at a particular time referred to.
    [1913 Webster]
 
       The ship was now in the midst of the sea. --Matt.
                          xiv. 24.
    [1913 Webster]
 
   4. In present circumstances; things being as they are; --
    hence, used as a connective particle, to introduce an
    inference or an explanation.
    [1913 Webster]
 
       How shall any man distinguish now betwixt a parasite
       and a man of honor?          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
       Why should he live, now nature bankrupt is? --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Then cried they all again, saying, Not this man, but
       Barabbas. Now, Barabbas was a robber. --John xviii.
                          40.
    [1913 Webster]
 
       The other great and undoing mischief which befalls
       men is, by their being misrepresented. Now, by
       calling evil good, a man is misrepresented to others
       in the way of slander.        --South.
    [1913 Webster]
 
   {Now and again}, now and then; occasionally.
 
   {Now and now}, again and again; repeatedly. [Obs.] --Chaucer.
 
   {Now and then}, at one time and another; indefinitely;
    occasionally; not often; at intervals. "A mead here, there
    a heath, and now and then a wood." --Drayton.
 
   {Now now}, at this very instant; precisely now. [Obs.] "Why,
    even now now, at holding up of this finger, and before the
    turning down of this." --J. Webster (1607).
 
   {Now . . . now}, alternately; at one time . . . at another
    time. "Now high, now low, now master up, now miss."
    --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Now \Now\, a.
   Existing at the present time; present. [R.] "Our now
   happiness." --Glanvill.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Now \Now\, n.
   The present time or moment; the present.
   [1913 Webster]
 
      Nothing is there to come, and nothing past;
      But an eternal now does ever last.    --Cowley.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 NOW
     Network Of Workstations (Cluster)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top