ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*no!*

   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: no!, -no!-
Possible hiragana form: *の!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No!ไม่! Akira (1988)
No!ไม่! Night of the Living Dead (1990)
No!ไม่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
No!ไม่! Jumanji (1995)
No!ไม่ Toy Story (1995)
No!No! The Birdcage (1996)
Oh, no!ที่... ที่... James and the Giant Peach (1996)
No!ไม่! Anastasia (1997)
No!ไม่มี! Contact (1997)
No!ไม่ Snow White: A Tale of Terror (1997)
No!ไม่! The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
- No!- ไม่ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
No!No! 21 Grams (2003)
No!อย่า Spygirl (2004)
No, No!ไม่ ไม่! Paris ei yeonin (2004)
No!ไม่ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
No!ไม่ The Fog (2005)
Oh, no!ไม่นะ Always - Sunset on Third Street (2005)
No!ไม่นะ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
No!ไม่ Eight Below (2006)
- No!หายแล้ว Golden Door (2006)
No!ไม่! Apt. (2006)
No!ไม่ Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
No!ไม่! Something's Coming (2007)
No!ไม่ ! Chapter Two 'Lizards' (2007)
No!ไม่ ! Chapter Two 'Lizards' (2007)
No!ไม่นะ! Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
No!บ้าเฮ้ย Transformers (2007)
No!- ไม่ Bobby Z (2007)
No!ไม่! ... . Let the Right One In (2008)
Wait! No!เดี๋ยว! Chuck Versus the Break-Up (2008)
No!ไม่! Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
No!อย่า! Brothers of Nablus (2008)
No!อย่า! Pilot (2008)
No!ไม่ Here Comes the Flood (2008)
Oh, no!โอ้ ไม่! Odyssey (2008)
- No!-ไม่ Pilot (2008)
No!No! Le Morte d'Arthur (2008)
No!ไม่ Babylon A.D. (2008)
No!อยา Rambo (2008)
No!ไม่! Marley & Me (2008)
No!ไม่ Changeling (2008)
No!ไม่นะ! The Boy in the Striped Pajamas (2008)
No!มะ.. ไม่ละ Cyborg Girl (2008)
- No!ไม่ Taken (2008)
- No!- No! Revolutionary Road (2008)
No!ไม่! Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
No!,ไม่! District 9 (2009)
No! God.หยุด 2012 (2009)
No!ไม่เลย Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
no!No, no, no!
no!Dr. Patterson: Oh, no! She was very gentle with him.
no!Oh no! I'm late again!! I'm going to get the nickname 'King of Late arrival'.
no!Oh, no! My passport is gone!
no!"No, no! That isn't the smiling face we are looking for." It was a 'smirk' either that or a 'sneer'.
no!Oh, no! We're running out of gas.
no!How well she plays the piano!
no!They cried out in chorus "No!"
no!"Oh no! I left my umbrella on the train." "You are a scatterbrain!"
no!However the duty of a student is to study so if you neglect the end of term test that's a 'No!'.
no!Oh, no! I almost forgot!
no!No!
no!He thought to himself, "No!" Aloud he said, "Yes."
no!No! After you do your homework, you can watch television.
no!Oh, no! My house is on fire!
no!Oh, no! I forgot to punch in again!
no!"Er, Karin ..., shouldn't we call it a night soon?" "No! No quitting while ahead! Next time I'll win for sure!"
no!Oh no! I wasn't paying attention and left my cell phone in the restaurant!
no!No, no! That's not right.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว้าย[INT] exclamation of woman user to express fear or fright, See also: Oh, no!, Gracious!, Example: ว้าย! คุณมาทำอย่างนี้ได้ยังไง, Thai definition: เสียงอุทานหรือร้องด้วยความกลัว โดยมากเป็นเสียงผู้หญิง
ไฮ้[INT] no! no!, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความประหลาดใจ หรือเพื่อห้ามปรามขัดขวาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ว้า[interj.] (wā) EN: Oh no! ; Shit! ; Damn!   FR: Merde ! (fam.)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nein, nein und nochmals nein.For the last time, no! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しまった[, shimatta] (exp) damn it!; damn!; oops!; oh dear!; oh no!; (P) [Add to Longdo]
なんてこった[, nantekotta] (exp) (col) Oh no!; Holy cow!; Damn! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nitric \Ni"tric\, a. [Cf. F. nitrique. See {Niter}.] (Chem.)
   Of, pertaining to, or containing, nitrogen; specifically,
   designating any one of those compounds in which, as
   contrasted with {nitrous} compounds, the element has a higher
   valence; as, nitric oxide; nitric acid.
   [1913 Webster]
 
   {Nitric acid}, a colorless or yellowish liquid obtained by
    distilling a nitrate with sulphuric acid. It is powerfully
    corrosive, being a strong acid, and in decomposition a
    strong oxidizer.
 
   {Nitric anhydride}, a white crystalline oxide of nitrogen
    ({N2O5}), called {nitric pentoxide}, and regarded as the
    anhydride of nitric acid.
 
   {Nitric oxide}, a colorless poisous gas ({NO}) obtained by
    treating nitric acid with copper. On contact with the air
    or with oxygen, it becomes reddish brown from the
    formation of nitrogen dioxide ({NO2}, also called nitric
    dioxide or nitric peroxide).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nitroso- \Ni*tro"so-\
   (? or ?). (Chem.) A prefix (also used adjectively)
   designating the group or radical {-NO}, called the nitroso
   group, or its compounds.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nitrosyl \Ni*tro"syl\, n. [Nitroso- + -yl.] (Chem.)
   The radical {-NO}, called also the {nitroso group}. The term
   is sometimes loosely used to designate certain nitro
   compounds; as, nitrosyl sulphuric acid. Used also
   adjectively.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 No \No\ (n[=o]), a. [OE. no, non, the same word as E. none; cf.
   E. a, an. See {None}.]
   Not any; not one; none; as, yes, we have no bananas; -- often
   used as a quantifier.
   [1913 Webster]
 
      Let there be no strife . . . between me and thee.
                          --Gen. xiii.
                          8.
   [1913 Webster]
 
      That goodness is no name, and happiness no dream.
                          --Byron.
   [1913 Webster]
 
   Note: In Old England before a vowel the form non or noon was
      used. "No man." "Noon apothercary." --Chaucer.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 No \No\, adv. [OE. no, na, AS. n[=a]; ne not + [=a] ever. AS. ne
   is akin to OHG. ni, Goth. ni, Russ. ne, Ir., Gael. & W. ni,
   L. ne, Gr. nh (in comp.), Skr. na, and also to E. prefix un-.
   [root] 193. See {Aye}, and cf. {Nay}, {Not}, {Nice},
   {Nefarious}.]
   Nay; not; not at all; not in any respect or degree; -- a word
   expressing negation, denial, or refusal. Before or after
   another negative, no is emphatic.
   [1913 Webster]
 
      We do no otherwise than we are willed.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
      I am perplx'd and doubtful whether or no
      I dare accept this your congratulation. --Coleridge.
   [1913 Webster]
 
      There is none righteous, no, not one.  --Rom. iii.
                          10.
   [1913 Webster]
 
      No! Nay, Heaven forbid.         --Coleridge.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 No \No\ (n[=o]), n.; pl. {Noes} (n[=o]z).
   1. A refusal by use of the word no; a denial.
    [1913 Webster]
 
   2. A negative vote; one who votes in the negative; as, to
    call for the ayes and noes; the noes have it.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 no \no.\ n.
   Number; -- the number designating place in an ordered
   sequence; as, no. 2. [abbrev.]
   [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nay \nay\ (n[=a]), adv. [Icel. nei; akin to E. no. See {No},
   adv.]
   1. No; -- a negative answer to a question asked, or a request
    made, now superseded by {no}. Opposed to {aye} or {yea}.
    See also {Yes}.
    [1913 Webster +PJC]
 
       And eke when I say "ye," ne say not "nay."
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I tell you nay; but except ye repent, ye shall all
       likewise perish.           --Luke xiii.
                          3.
    [1913 Webster]
 
       And now do they thrust us out privily? nay, verily;
       but let them come themselves and fetch us out.
                          --Acts xvi.
                          37.
    [1913 Webster]
 
       He that will not when he may,
       When he would he shall have nay.   --Old Prov.
    [1913 Webster]
 
   Note: Before the time of Henry VIII. nay was used to answer
      simple questions, and no was used when the form of the
      question involved a negative expression; nay was the
      simple form, no the emphatic. --Skeat.
      [1913 Webster]
 
   2. Not this merely, but also; not only so, but; -- used to
    mark the addition or substitution of a more explicit or
    more emphatic phrase.
    [1913 Webster]
 
   Note: Nay in this sense may be interchanged with yea. "Were
      he my brother, nay, my kingdom's heir." --Shak.
      [1913 Webster]

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 no
  not

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 no
  1. no(ne¹)
  2. not(ne²)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top