Search result for

*newspaper*

(282 entries)
(0.0308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: newspaper, -newspaper-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
newspaper[N] หนังสือพิมพ์, Syn. publication, press, tabloid
newspaper[N] กระดาษหนังสือพิมพ์
newspaperdom[N] วงการหนังสือพิมพ์
newspaperman[N] นักข่าวชาย, Syn. journalist, reporter
newspaperwoman[N] นักข่าวหญิง, Syn. journalist, reporter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
newspaper(นิวซ'เพเพอะ) n. หนังสือพิมพ์,กระดาษพิมพ์ หนังสือพิมพ์

English-Thai: Nontri Dictionary
newspaper(n) หนังสือพิมพ์
newspaperman(n) ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,นักหนังสือพิมพ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Newspaperหนังสือพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Newspaperหนังสือพิมพ์
<b>Newspaper</b>

Newspaper หรือ หนังสือพิมพ์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของหนังสือพิมพ์ หมายถึง สิ่งพิมพ์ข่าวและความเห็นเป็นต้นเสนอประชาชน ตามปรกติออกเป็นรายวัน [1]

หนังสือพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดการออกอย่างต่อเนื่อง มักในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ โดยส่วนใหญ่จะออกเป็นรายวัน ทั้งนี้แต่ละฉบับจะมีหมายเลขแสดงลำดับที่ของการออกในแต่ละช่วงปีที่ดำเนินการ คือ ปีที่ ฉบับที่/เล่ม วัน เดือน ปี ของหนังสือพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ปีที่ 62 ฉบับที่ 19386 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ขณะที่เนื้อหามุ่งไปที่การบอกและรายงานข่าวสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแบบวันต่อวัน จึงนับเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อติดตามเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมในลักษณะวันต่อวัน ทั้งข่าวในประเทศ ข่าวต่างประเทศ

ประวัติหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย

การผลิตหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 โดยหนังสือพิมพ์ฉบับแรก คือ บางกอกรีคอร์เดอร์ (The Bangkok Recorder) จัดพิมพ์โดย หมอบรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley, M.D.) มิชชันนารีชาวอเมริกัน พิมพ์ด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แต่มีอายุได้ไม่ถึง 2 ปี ก็ต้องปิดกิจการลง จากนั้นก็มีหนังสือพิมพ์ออกมาอีกหลายฉบับ และมีกำหนดการออกที่แตกต่างกัน ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงเป็นผู้จัดทำ หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ชื่อ ราชกิจจานุเบกษา เพื่อชี้แจงข่าวคลาดเคลื่อนที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของหมอบรัดเลย์ และเพื่อแจ้งข่าวการบริหารพระราชภารกิจทางการเมือง จนในสมัยรัชกาลที่ 5 เริ่มมีหนังสือพิมพ์ภาษาไทยฉบับแรกที่เผยแพร่สู่ประชาชน ชื่อ ดรุโณวาท และมีหนังสือพิมพ์ที่ยอดจำหน่ายสูงมาก คือ ข่าวราชการ จนกระทั่งต้องมีระบบจัดส่ง ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการไปรษณีย์ไทย ในยุคนี้วงการหนังสือพิมพ์ตื่นตัวมาก โดยมีการออกหนังสือพิมพ์ถึง 59 ชื่อ เรื่อยมาสมัยรัชกาลที่ 6 และ 7 กระทั่งสมัยรัชกาลที่ 8 หนังสือพิมพ์เริ่มถูกควบคุมโดยรัฐบาล และเมื่อปี พ.ศ. 2501 เกิดรัฐประหาร นำโดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หนังสือพิมพ์ตกไปอยู่ภายใต้การควบคุมของประกาศคณะปฏิวัติ [2]

โดยทั่วไปสามารถแบ่งประเภทของหนังสือพิมพ์ ได้เป็น 2 ประเภท คือ ประชานิยม และ เพ่งคุณภาพ หนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยม (Popular newspaper)มุ่งนำเสนอข่าวประเภทเร้าอารมณ์ เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวอุบัติเหตุ ข่าวในแวดวงสังคมและบันเทิง เป็นต้น ซึ่งคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ขณะที่หนังสือพิมพ์ประเภทเพ่งคุณภาพ (Quality newspaper) มุ่งนำเสนอข่าวประเภทข่าวหนัก คือ เนื้อหาหนักแน่น เจาะลึก และบทความแสดงความคิดเห็น ที่ก่อให้เกิดมุมมองหลากหลาย ทางการเมือง และเศรษฐกิจ เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจและอยู่ในวงการที่เกี่ยวข้องนั้นๆ โดยเฉพาะ

ส่วนประกอบหลักของหนังสือพิมพ์ ได้แก่

พาดหัวข่าว มักใช้ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่ สั้นกระชับ และดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน เป็นแหล่งที่ทำให้ผู้อ่านทราบว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นๆ มีข่าวใดที่สำคัญและน่าสนใจ

ภาพข่าว คือ ภาพที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ มีทั้งภาพถ่าย ภาพเขียน ภาพการ์ตูน เป็นต้น

คำบรรยายภาพข่าว

ความนำ คือ ข้อความซึ่งขยายความโดยเป็นส่วนที่ต่อจากพาดหัวข่าว และโยงไปยังเนื้อข่าว

เนื้อข่าว คือ รายละเอียดของเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ

บทความ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ บทบรรณาธิการ คอลัมน์ บทวิจารณ์

บทบรรณาธิการ (Editorials) ข้อเขียนที่เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เสมือนบทนำที่แสดงความคิดเห็นและจุดยืนของหนังสือพิมพ์

คอลัมน์ (Columns) มีทั้งที่เป็นคอลัมน์ประจำ และชั่วคราว รวมถึงที่เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้เขียนแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เป็นต้น

บทวิจารณ์ (Criticism) ข้อเขียนที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของบุคคลหรือสถาบัน โฆษณา การโฆษณาแสดงข้อมูลสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของหน่วยงานและบริษัทต่างๆ

ขนาด การจัดพิมพ์ และราคา

หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในท้องตลาด มีขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า Broad Sheet ซึ่งมีความกว้างยาวประมาณ 14 x 23 นิ้ว (A3) ไม่มีการเย็บเล่ม มีจำนวนหน้าประมาณ 30 หน้า ขณะที่การจัดพิมพ์นั้นกระดาษและเทคนิคที่ใช้ไม่สูงนัก และจำหน่ายในราคาถูก ประมาณ 10-20 บาท ทั้งนี้ในปัจจุบัน เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ ได้รับการพัฒนา จึงมีการพัฒนาหนังสือพิมพ์นอกจากหนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์ เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ซึ่งผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่ http://www.thairath.co.th หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ที่ http://www.dailynews.co.th และ หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ที่ http://www.bangkokpost.com เป็นต้น

รายชื่อหนังสือพิมพ์ไทย

Bangkok Post The Nation กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด คม ชัด ลึก ฐานเศรษฐกิจ เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า บ้านเมือง ประชาชาติธุรกิจ ผู้จัดการ โพสต์ทูเดย์ มติชน สยามธุรกิจ สยามรัฐ

แหล่งข้อมูล

[1] ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546. หน้า 1244.

[2] http://th.wikipedia.org/wiki/หนังสือพิมพ์ [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2554.

[3] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชา 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ. นนทบุรี : สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Newspaper stickไม้หนีบหนังสือพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Women newspaper editors บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่เป็นสตรี [TU Subject Heading]
Advertising, Newspaperโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ [TU Subject Heading]
Chinese newspaperหนังสือพิมพ์จีน [TU Subject Heading]
Clippings (Books, newspapers, etc.)กฤตภาค [TU Subject Heading]
College student newspapers and periodicalsหนังสือพิมพ์และวารสารของนักศึกษาอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Community newspapersหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น [TU Subject Heading]
Electronic newspapersหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
English newspapersหนังสือพิมพ์อังกฤษ [TU Subject Heading]
Free circulation newspapers and periodicalsหนังสือพิมพ์และวารสารให้เปล่า [TU Subject Heading]
Japanese newspapersหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Newspaper and periodical librariesห้องสมุดหนังสือพิมพ์และวารสาร [TU Subject Heading]
Newspaper editorsบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ [TU Subject Heading]
Newspaper layout and typographyการจัดหน้าและการใช้ตัวพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ [TU Subject Heading]
Newspaper publishingการทำหนังสือพิมพ์ [TU Subject Heading]
Newspaper readingการอ่านหนังสือพิมพ์ [TU Subject Heading]
Newspapersหนังสือพิมพ์ [TU Subject Heading]
Newspapers and childrenหนังสือพิมพ์กับเด็ก [TU Subject Heading]
Newspapers in educationหนังสือพิมพ์ในการศึกษา [TU Subject Heading]
Russian newspapersหนังสือพิมพ์รัสเซีย [TU Subject Heading]
Thai newspapersหนังสือพิมพ์ไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look, I'm all for helping my country, but what kind of secret government mission could an out-of-work newspaper hack pull off?ฟังนะ ฉันกำลังช่วยหลายเรื่องที่บ้านฉัน แต่ความลับของรัฐบาลแบบไหนที่นักรับจ้างเขียนข่าวว่างงานจะดึงเอามาจัดการล่ะ? Odyssey (2008)
I want photographs of him with the patient and today's newspaper.ผมต้องการรูปของเขากับคนไข้ และหนังสือพิมพ์วันนี้ Emancipation (2008)
Newspaper!หนังสือพิมพ์คร้าบ Baby and I (2008)
Newspaper!หนังสือพิมพ์คร๊าบบบ! Baby and I (2008)
I collected the newspapers and milk in his doorway yesterday.ฉันไปเก็บหนังสือพิมพ์กับนมที่วางไว้ที่ประตูห้องเมื่อวานนี้ Heartbreak Library (2008)
- It was in the newspaper, it was all over the press.อยู่ในบรรยาศของผมและ... กับคุณปิดกั้นมัน แต่... The Eye (2008)
Uh, I'm gonna take a picture of her for the school newspaper.เอ่อๆผมจะ.. ถ่ายรูปเธอ ไปลงข่าวหนังสือพิมพ์โรงเรียนน่ะคับ Superhero Movie (2008)
Um, I've noticed that sometimes you're too busy to pick up... your newspapers, so I can take them and hold them for you.อืม,ฉันสังเกตุว่าบางครั้ง คุณงานยุ่งจนไม่ได้หยิบ.. หนังสือพิมพ์,ฉันสามารถเก็บมัน ไว้ให้คุณได้นะ Passengers (2008)
He said he saw the Korean newspapers.เขาบอกว่าเขาเห็นในหนังสือพิมพ์เกาหลี Episode #1.7 (2008)
Newspaper articles, television interviews, and the story of the village.ข่าวในหนังสือพิมพ์, สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์, และเรื่องราวของหมู่บ้าน. Episode #1.8 (2008)
I saw the news of his brother in a Korean newspaper and saw him crying...ผมเห็นเขาอ่านหนังสือพิมพ์เกาหลี ที่มีรูปน้องชายของเขา และเขาก็ร้องไห้... Episode #1.8 (2008)
I read the newspapers.ฉันอ่านหนังสือพิมพ์แล้ว Breaking and Entering (2008)
Hey, you mind if I take this old newspaper of yours with me?จะว่าอะไรมั๊ยถ้าฉันจะเอาหนังสือพิมพ์นายไปด้วย Breaking and Entering (2008)
- No, you'reJohn friggin' Grogan... who's about to get a job as a reporter... for a major metropolitan newspaper.-ม่าย คุณไม่ใช่จอห์น"ไอ้บ้า"โกรแกน คนที่กำลังจะไปสมัคร เป็นนักข่าว ของบริษัทหนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมือง Marley & Me (2008)
And I never thought I'd get a job at a real newspaper, but I did.ผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้ทำงาน หนังสือพิมพ์จริงๆ แต่ผมก็ทำได้ Marley & Me (2008)
On the radio and in the newspapers we are told that the Los angeles police Department is doing its very best to reunite mother and child, and I'm sure that that is true;บนวิทยุ และในหนังสือพิมพ์ เราบอกกับกรมตำรวจลอสแองเจิลลิส ทำสิ่งที่ที่สุดของการเป็นแม่และลูก Changeling (2008)
Of course, anyone reading the newspaper with half a brain would see through it instantly;แน่นอน คนที่อ่านหนังสือพิมพ์ด้วยสมองแค่ครึ่งเดียว ยังมองออกเลย Changeling (2008)
You're not allowed newspapers, magazines, radio, books or sharp objects;คุณไม่ได้รับอนุญาตให้อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร\ ฟังวิทย อ่านหนังสือ หรือมีของแหลมคม Changeling (2008)
well, that's strange, because I have here a newspaper article with a photo of you at the train station, welcoming home your son;นั่นแปลกนะครับ เพราะว่าผมมีบทความจากหนังสือพิมพ์อันนี้ มีรูปคุณที่สถานีรถไฟ ต้อนรับลูกชายกลับบ้าน Changeling (2008)
Yes. I read newspapers whenever I can and one of Father's men keeps me up to date on everything that's happening.ค่ะ หนูก็อ่านหนังสือพิมพ์ทุกครั้งที่ทำได้ แล้วลูกน้องพ่อหนูคนนึงก็... The Boy in the Striped Pajamas (2008)
And you, Bruno. Have you been reading newspapers?ดีมาก แล้วเธอล่ะ บรูโน่ เธอได้อ่านหนังสือพิมพ์บ้างมั้ย? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Jimmy! Go to the store, buy me the newspaper and cigarettes.จิมมี่ ไปที่ร้านซื้อหนังสือพิมพ์กับบุหรี่ให้ทีสิ Doubt (2008)
If there are any of you who don't read newspapers or the internet or watch television...ถ้าคุณไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ เล่นอินเตอร์เน็ตหรือดูทีวี Eggtown (2008)
I've read in old newspapers that make it to sonaผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์เก่า ๆ ในโซน่า Under & Out (2008)
Mind if I take a picture? For the newspaper.เป็นไรมั้ยถ้าผมจะขอถ่ายรูป ลงหนังสือพิมพ์ Hachi: A Dog's Tale (2009)
I'll get the food for him. I'll walk him. I'll change his newspapers.ผมจะให้อาหารมัน พามันเดินเล่น เปลี่ยนที่นอนให้มัน Up (2009)
Seems like every time I pick up a newspaper or turn on the TV, there he is, right out in the open.ทุกครั้งที่หยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมา หรือเปิดทีวี ก็เจอเขา อยู่ในที่เปิดเผย Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
- What's all that? - Newspaper clippings--แล้วนี่อะไรน่ะ \ หนังสือพิมพ์ Prison Break: The Final Break (2009)
Newspapers clippings only going to get us so far.เฮ้ ใจเย็นๆ หนังสือพิมพ์พวกนี้แค่ให้ข้อมูลคร่าวๆเฉยๆ Prison Break: The Final Break (2009)
That fellow, the one who got killed at the Sherone Apartments, the newspaper said you found him alive.เจ้านั้นที่ถูกฆ่าในเชอร์โลน อพาท์เมนท์นะ ข่าวว่านายเจอเขาตอนยังไม่ตาย Public Enemies (2009)
- Newspaper.- หนังสือพิมพ์ Death Takes a Holiday (2009)
I have to stop the newspaper.หนูต้องโทรไปจัดการเรื่องงาน หนูต้องโทรไปยกเลิกงาน Phoenix (2009)
You are gonna be in the newspaper.เขารีบไปหาบรรณาธิการของเขา ABQ (2009)
HE DIDN'T DO IT. THAT'S NOT WHAT THE NEWSPAPER SAID.ฉันว่ามันต้องเริ่มจากที่เธอก่อนแน่เลย Soul Mates (2009)
ZOE GOT ALL OF HER INFORMATION FROM THE NEWSPAPERSโซอี้ได้ข้อมูลมาจากหนังสือพิมพ์ Zoe's Reprise (2009)
Yes. I read the newspapers.รู้สิ ฉันอ่านหนังสือพิมพ์ Connect! Connect! (2009)
Excuse me. The mayor's about to leave, And the newspaper wants a photo with him and your family.ขอโทษนะครับ ท่านนายกเทศมนตรีกำลังจะกลับ หนังสือพิมพ์ต้องการภาพท่านกับครอบครัวคุณ Bargaining (2009)
The newspaper? Forget it.หนังสือพิมพ์หรอ ลืมซะเถอะ Bargaining (2009)
This is from the newspaper.นี่ตัดมากจากหนังสือพิมพ์ Gone with the Will (2009)
I could take an ad out in the newspaper that says,ผมอาจต้องลงโฆษณา\ในหนังสือพิมพ์ระบุไว้. Pilot (2009)
Said I was from the newspaper.บอกว่า ผมมาจากหนังสือพิมพ์ S.O.B. (2009)
How about A newspaper instead?เอาหนังสือพิมพ์ไปแทนละกัน Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Think about it. That newspaper article.คิดดูสิ บทความหนังสือพิมพ์นั่น If I Had a Hammer (2009)
Hundreds of thousands of people were watching news broadcasts, reading newspapers, and their details seem to be the same--ผู้คนเป็นล้านๆ คน ที่กำลังชมรายงานข่าวนี้อยู่ อ่านหนังสือพิมพ์ และรายละเอียด ของข่าวก็เหมือนๆ กัน-- No More Good Days (2009)
Take the newspaper and bring it to me.ลองคาบนสพ.ไว้ แล้วเอามันมาให้ข้า The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Bring me the newspaper.เอานสพ.มา The Human Centipede (First Sequence) (2009)
All those newspaper articles.กับข่าวหนังสือพิมพ์ทั้งหมดนั้น Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Front page of a newspaper.หน้าแรกของหนังสือพิมพ์ Hopeless (2009)
He can't even get the newspaper on my porch.เขาแค่จะหยิบนสพ.บนระเบียงฉันยังไม่ได้เลย Boom Crunch (2009)
- that's my newspaper.นั่นหนังสือพิมพ์ผมนะ Debate 109 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
newspaperA boy was giving out newspapers in the rain.
newspaperAccording to newspaper reports, there was an airplane accident last evening.
newspaperAccording to the newspaper he participated in the plot.
newspaperAccording to the newspaper, he will be here today.
newspaperAccording to the newspaperman, it makes life worth while, doesn't it?
newspaperAccording to the newspapers, he will be here today.
newspaperAccording to the newspaper, the boy was knocked unconscious and lay on his back with his eyes closed.
newspaperAccording to the newspaper, the cost of living in Tokyo is the highest in the world.
newspaperAccording to the newspaper, there was a big fire last night.
newspaperA full description of him has been circulated in every newspaper.
newspaperA good newspaper reporter takes advantage of what he learns from any source, even the "little bird told him so" type of source.
newspaperAn announcement of his death appeared in the newspapers.
newspaperAn article about our school appeared in the newspaper.
newspaperAnd a tall man dressed in black reading a newspaper.
newspaperA newspaper tells us what is happening in the world.
newspaperAre you through with the newspaper?
newspaperAs is his way, he eats reading a newspaper.
newspaperA summary of his speech was printed in the newspaper.
newspaperAt school I am on the Newspaper Committee.
newspaperBecause I was a newspaper reporter.
newspaperBe sure to read the newspaper so as to keep pace with the times.
newspaperBring me the newspaper.
newspaperBring me the newspaper, please.
newspaperCan I have a look at your newspaper?
newspaperCould I get a Japanese newspaper, please?
newspaperCould you bring me a Japanese newspaper?
newspaperCould you hand me the newspaper on the table?
newspaperDid the newspaper say it was going to rain?
newspaperDon't go by what the newspapers say.
newspaperDo you have any Japanese newspaper?
newspaperDo you have any Japanese newspapers?
newspaperDo you have Japanese newspapers?
newspaperFather reads the newspaper, eating his breakfast.
newspaperGet me the newspaper.
newspaperHave you ever subscribed to any English language newspaper?
newspaperHaving read the newspaper, I know about the accident.
newspaperHe cut the advertisement out of the newspaper.
newspaperHe delivers newspapers.
newspaperHe did nothing but read newspapers.
newspaperHe doesn't read many newspapers.
newspaperHe earned money by delivering newspapers.
newspaperHe has denied all the stories in the newspapers.
newspaperHe is the book critic for the local newspaper.
newspaperHe likes to read newspapers.
newspaperHe makes a point of reading newspapers after dinner.
newspaperHe makes it a rule to wear glasses when he reads a newspaper.
newspaperHe opened a newspaper and covered the dead child.
newspaperHe peered at the small print in a newspaper.
newspaperHe picked up the newspaper and glanced casually over the front page.
newspaperHe reads the newspaper in order to keep up with the times.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นสพ.[N] newspaper, Syn. หนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์[N] newspaper, See also: paper, press, Example: ข่าวของเขาขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มาหลายวันแล้ว, Count unit: ฉบับ, Thai definition: สิ่งที่พิมพ์ข่าวและความเห็นเป็นต้นเสนอประชาชน ตามปกติออกเป็นรายวัน
ออกหนังสือพิมพ์[V] publish a newspaper, Example: เมื่อท่านเสด็จกลับเมืองไทยแล้ว พระบิดาของท่านก็เริ่มออกหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์, Thai definition: ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์
กระดาษหนังสือพิมพ์[N] newsprint, See also: papers, newspaper sheet, Example: กระดาษหนังสือพิมพ์ใช้เช็ดกระจกได้สะอาด, Count unit: แผ่น
นักหนังสือพิมพ์[N] journalist, See also: newspaper man, pressman, pressmen, Syn. คนทำข่าว, คนเขียนข่าว, Example: พ่อเขาเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เขียนข่าวให้กับหนังสือพิมพ์
วารสารศาสตร์[N] journalism, See also: newspaper, Syn. วิชาวารสารศาสตร์, Thai definition: วิชาที่ว่าด้วยการทำหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และ การพิมพ์ประเภทอื่นๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หนังสือพิมพ์รายวัน[N] daily newspaper
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์[N] weekly newspaper

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านหนังสือพิมพ์[v. exp.] (ān nangseūphim) EN: read a newspaper   FR: lire un journal
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classifier : newspapers ; letters ; manuscripts ; documents ; periodicals]   FR: [classificateur : journaux ; lettres ; documents manuscrits]
คนส่งหนังสือพิมพ์[n.] (khonsong nangseūphim) EN: newspaper deliver   FR: livreur de journaux [m]
กระดาษหนังสือพิมพ์[n. exp.] (kradāt nangseūphim) EN: nenewsprint ; newspaper sheet   FR: papier journal [m]
หน้า[n.] (nā) EN: [classifier : pages (books, magazines, newspapers)]   FR: [classificateur : pages de livres, magazines et journaux]
หนังสือพิมพ์[n.] (nangseūphim) EN: newspaper ; paper ; press   FR: journal [m] ; quotidien [m] ; presse [f] ; gazette [f] (Belg.)
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์[n. exp.] (nangseūphim rāisapdā ) EN: weekly newspaper   FR: hebdomadaire [m] ; presse hebdomadaire [f]
หนังสือพิมพ์รายวัน[n. exp.] (nangseūphim rāiwan) EN: daily newspaper   FR: quotidien [m] ; presse quotidienne [f]
ออกหนังสือพิมพ์[v. exp.] (øk nangseūphim) EN: publish a newspaper   
ภาษาหนังสือพิมพ์[n. exp.] (phāsā nangseūphim) EN: newspaper language   FR: langage journalistique [m]
พาดหัว[n.] (phāt hūa) EN: newspaper banner ; streamer   
ผู้สื่อข่าว[n.] (phūseūkhāo) EN: journalist ; reporter ; pressman; correspondent ; newsman ; newspaperman   FR: journaliste [m, f] ; reporter [m, f]
สารคดี[n.] (sārakhadī) EN: feature ; feature article ; feature story ; documentary ; non-fiction ; feature section of a newspaper ; article ; factual account   FR: documentaire [m] ; chronique [f] ; fait [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NEWSPAPER    N UW1 Z P EY2 P ER0
NEWSPAPERS    N UW1 Z P EY2 P ER0 Z
NEWSPAPER'S    N UW1 Z P EY2 P ER0 Z
NEWSPAPERS'    N UW1 Z P EY2 P ER0 Z
NEWSPAPERMAN    N UW1 Z P EY2 P ER0 M AE2 N
NEWSPAPERMEN    N UW1 Z P AE2 P ER0 M EH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
newspaper    (n) (n y uu1 s p ei p @ r)
newspapers    (n) (n y uu1 s p ei p @ z)
newspaperman    (n) (n y uu1 s p ei p @ m a n)
newspapermen    (n) (n y uu1 s p ei p @ m e n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendzeitung {f}evening paper; evening newspaper [Add to Longdo]
Betriebszeitung {f}company newspaper [Add to Longdo]
Börsenblatt {n} | Börsenblätter {pl}financial newspaper | financial newspapers [Add to Longdo]
Mittelseite {f} einer Zeitungcentre spread of a newspaper [Add to Longdo]
Skandalblatt {n} | Skandalblätter {pl}scandal sheet; muckraking newspaper | scandal sheets [Add to Longdo]
Tageszeitung {f} | Tageszeitungen {pl}daily; daily newspaper | dailies; daily newspapers [Add to Longdo]
Wandzeitung {f}wall newspaper [Add to Longdo]
Wirtschaftszeitung {f}financial newspaper [Add to Longdo]
Wochenzeitung {f} | Wochenzeitungen {pl}weekly newspaper | weekly newspapers [Add to Longdo]
Zeitung {f} | Zeitungen {pl} | die morgige Zeitung | großformatige Zeitungpaper; newspaper | newspapers | tomorrow's newspaper | broadsheet [Add to Longdo]
Zeitungsartikel {m} | Zeitungsaufsätze {pl}newspaper article | articles [Add to Longdo]
Zeitungsausschnitt {m}newspaper cutting; news clipping [Add to Longdo]
Zeitungsente {f}newspaper hoax [Add to Longdo]
Zeitungsredakteur {m}newspaper editor [Add to Longdo]
Zeitungssprache {f}newspaper language [Add to Longdo]
Zeitungsverkäufer {m}newspaperman [Add to Longdo]
Zeitungsverkäufer {m}; Journalist {m} | Zeitungsverkäufer {pl}; Journalisten {pl}newsman; newspaperman | newsmen; newspapermen [Add to Longdo]
Zeitungsverleger {m}newspaper proprietor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イズベスチヤ;イズバスチヤ(ik)[, izubesuchiya ; izubasuchiya (ik)] (n) Izvestia (Russian newspaper) (rus [Add to Longdo]
インタビュー(P);インタビュ;インタービュー;インタビュウ(ik);インタヴュー[, intabyu-(P); intabyu ; inta-byu-; intabyuu (ik); intavuyu-] (n,vs) interview (i.e. television, newspaper, etc.); (P) [Add to Longdo]
キャップ[, kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P) [Add to Longdo]
コラム[, koramu] (n) column (e.g. in newspaper); stand-alone feature article framed by a box; (P) [Add to Longdo]
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles [Add to Longdo]
ジャパンタイムズ[, japantaimuzu] (n) Japan Times (newspaper) [Add to Longdo]
スタンド[, sutando] (n) (1) stands; bleachers; (2) stand (e.g. newspaper stand); counter (e.g. lunch counter); (3) stand (e.g. inkstand); (4) (abbr) (See 電気スタンド・でんきスタンド) desk lamp; floor lamp; standard lamp; (5) (See ガソリンスタンド) station (e.g. gas station); (P) [Add to Longdo]
スポーツ新聞[スポーツしんぶん, supo-tsu shinbun] (n) sporting newspaper; (P) [Add to Longdo]
デーリーミラー[, de-ri-mira-] (n) Daily Mirror (newspaper) [Add to Longdo]
ニュースペーパー[, nyu-supe-pa-] (n) newspaper [Add to Longdo]
ハンギョレ[, hangyore] (n) Hankyoreh Shinmun (Korean daily newspaper) [Add to Longdo]
ハンギョレ新聞[ハンギョレしんぶん, hangyore shinbun] (n) Hankyoreh (Korean daily newspaper) [Add to Longdo]
ハンデルスブラット[, handerusuburatto] (n) Handelsblatt (German commercial newspaper) [Add to Longdo]
フリーペーパー[, furi-pe-pa-] (n) newspaper with a lot of advertisements and delivered for free of charge (wasei [Add to Longdo]
ブン屋;ぶん屋[ブンや(ブン屋);ぶんや(ぶん屋), bun ya ( bun ya ); bunya ( bun ya )] (n) (abbr) (See 新聞屋・2) newspaper reporter [Add to Longdo]
ルモンド[, rumondo] (n) Le Monde (French newspaper); (P) [Add to Longdo]
ワシントンポスト[, washintonposuto] (n) Washington Post (newspaper) [Add to Longdo]
悪徳新聞[あくとくしんぶん, akutokushinbun] (n) irresponsible newspaper [Add to Longdo]
囲み記事[かこみきじ, kakomikiji] (n) (newspaper) column [Add to Longdo]
運動部[うんどうぶ, undoubu] (n) (See 文芸部) sports club (e.g. at school); sports department (e.g. in a newspaper) [Add to Longdo]
英字新聞[えいじしんぶん, eijishinbun] (n) English-language newspaper [Add to Longdo]
欧州版[おうしゅうばん, oushuuban] (n) European edition (e.g. newspaper) [Add to Longdo]
家庭欄[かていらん, kateiran] (n) family column (newspaper) [Add to Longdo]
華字紙[かじし, kajishi] (n) Chinese newspaper [Add to Longdo]
外紙[がいし, gaishi] (n) foreign-language newspaper [Add to Longdo]
外字紙[がいじし, gaijishi] (n) foreign-language newspaper [Add to Longdo]
外字新聞[がいじしんぶん, gaijishinbun] (n) foreign-language newspaper [Add to Longdo]
各紙[かくし, kakushi] (n) every newspaper (magazine) [Add to Longdo]
瓦版[かわらばん, kawaraban] (n) tile block print (newspaper in Tokugawa period) [Add to Longdo]
寄稿[きこう, kikou] (n,vs) contribution (e.g. to newspaper) [Add to Longdo]
休刊日[きゅうかんび, kyuukanbi] (n) newspaper holiday [Add to Longdo]
求人欄[きゅうじんらん, kyuujinran] (n) jobs available section (e.g. in a newspaper) [Add to Longdo]
掲載[けいさい, keisai] (n) (1) publication (e.g. article in paper); appearance; insertion; (vs) (2) to insert (e.g. an article); to run (e.g. in a newspaper); to carry (e.g. an article); (P) [Add to Longdo]
経済面[けいざいめん, keizaimen] (n) (1) financial page (of newspaper); (2) financial aspects; economic front [Add to Longdo]
経済欄[けいざいらん, keizairan] (n) (newspaper's) financial columns [Add to Longdo]
古新聞[ふるしんぶん, furushinbun] (n) old newspapers [Add to Longdo]
御用新聞;ご用新聞[ごようしんぶん, goyoushinbun] (n) a government newspaper or organ [Add to Longdo]
号外[ごうがい, gougai] (n) newspaper extra; (P) [Add to Longdo]
雑紙[ざつがみ, zatsugami] (n) (See 古紙) miscellaneous recyclable paper; recyclable paper other than old newspapers and carton boxes [Add to Longdo]
三面[さんめん, sanmen] (n) three sides; three faces; page three (of a newspaper) [Add to Longdo]
産経新聞[さんけいしんぶん, sankeishinbun] (n) Sankei newspaper [Add to Longdo]
紙上[しじょう, shijou] (n) on paper; in the newspapers; in a letter; (P) [Add to Longdo]
写真班[しゃしんはん, shashinhan] (n) (newspaper) cameramen [Add to Longdo]
取材[しゅざい, shuzai] (n,vs) collecting data (e.g. for a newspaper article); covering an event; (P) [Add to Longdo]
受け箱[うけばこ, ukebako] (n) box set at a gate of a home or near the front door, used for receiving deliveries of newspapers, mail, milk, etc. [Add to Longdo]
週刊紙[しゅうかんし, shuukanshi] (n) (See 日刊紙) weekly newspaper [Add to Longdo]
小新聞[こしんぶん, koshinbun] (n) (1) (See 大新聞) type of newspaper from the Meiji era; (2) minor journal; local newspaper [Add to Longdo]
新聞[しんぶん, shinbun] (n,adj-no) newspaper; (P) [Add to Longdo]
新聞に載る[しんぶんにのる, shinbunninoru] (exp,v5r) to appear in the newspaper [Add to Longdo]
新聞屋[しんぶんや, shinbunya] (n) (1) newspaper stand; newspaper seller; paper carrier; (2) newspaper reporter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三家村[Sān jiā cūn, ㄙㄢ ㄐㄧㄚ ㄘㄨㄣ, ] lit. village of three households; name of essay column in Beijing newspaper from 1961-1966, written by Deng Tuo 鄧拓|邓拓, Wu Han 吳晗|吴晗 and Liao Mosha 廖沫沙, criticized as anti-party during the Cultural Revolution [Add to Longdo]
世界报[shì jiè bào, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄅㄠˋ, / ] Le Monde (French newspaper) [Add to Longdo]
世界日报[Shì jiè rì bào, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] World Journal, US newspaper [Add to Longdo]
中国日报[Zhōng guó Rì bào, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] China Daily (an English language newspaper) [Add to Longdo]
中国时报[Zhōng guó Shí bào, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄅㄠˋ, / ] China Times (newspaper) [Add to Longdo]
中国经营报[zhōng guó jīng yíng bào, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄥ ˊ ㄅㄠˋ, / ] China Business (a Beijing newspaper) [Add to Longdo]
中青[zhōng qīng, ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄥ, ] China Youth (official newspaper); abbr. for 中国青年报 [Add to Longdo]
京华时报[Jīng huà shí bào, ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ ㄕˊ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Times (newspaper) [Add to Longdo]
京郊日报[Jīng jiāo rì bào, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄠ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Suburbs Daily (newspaper), ben.com.cn [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, ] part; share; portion; classifier for gifts, newspaper, magazine, papers, reports, contracts etc; copy [Add to Longdo]
光明日报[Guāng míng rì bào, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Guangming Daily, a Beijing newspaper [Add to Longdo]
刊登[kān dēng, ㄎㄢ ㄉㄥ, ] carry a story; publish (in a newspaper or magazine) [Add to Longdo]
剪报[jiǎn bào, ㄐㄧㄢˇ ㄅㄠˋ, / ] newspaper cutting; clippings [Add to Longdo]
劳动报[Láo dòng bào, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄅㄠˋ, / ] Trud (Russian newspaper) [Add to Longdo]
北京日报[Běi jīng rì bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Daily (newspaper), www.bjd.com.cn [Add to Longdo]
南方周末[Nán fāng Zhōu mò, ㄋㄢˊ ㄈㄤ ㄓㄡ ㄇㄛˋ, ] Southern Weekend (newspaper) [Add to Longdo]
南洋商报[Nán yáng shāng bào, ㄋㄢˊ ㄧㄤˊ ㄕㄤ ㄅㄠˋ, / ] Nanyang Siang Pau (Malay's oldest newspaper), www.nanyang.com [Add to Longdo]
南华早报[nán huá zǎo bào, ㄋㄢˊ ㄏㄨㄚˊ ㄗㄠˇ ㄅㄠˋ, / ] South China Morning Post (newspaper in Hong Kong) [Add to Longdo]
参考消息[Cān kǎo Xiāo xī, ㄘㄢ ㄎㄠˇ ㄒㄧㄠ ㄒㄧ, / ] Reference News (PRC limited-distribution daily newspaper) [Add to Longdo]
商报[shāng bào, ㄕㄤ ㄅㄠˋ, / ] business newspaper [Add to Longdo]
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, / ] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, / ] to announce; to inform; report; newspaper; recompense; revenge [Add to Longdo]
报上[bào shàng, ㄅㄠˋ ㄕㄤˋ, / ] in the newspaper [Add to Longdo]
报刊[bào kān, ㄅㄠˋ ㄎㄢ, / ] newspapers and periodicals; the press [Add to Longdo]
报社[bào shè, ㄅㄠˋ ㄕㄜˋ, / ] general office of a newspaper; newspaper office [Add to Longdo]
报章[bào zhāng, ㄅㄠˋ ㄓㄤ, / ] newspapers [Add to Longdo]
报端[bào duān, ㄅㄠˋ ㄉㄨㄢ, / ] in the newspaper(s) [Add to Longdo]
报系[bào xì, ㄅㄠˋ ㄒㄧˋ, / ] newspaper chain; syndicate [Add to Longdo]
报纸[bào zhǐ, ㄅㄠˋ ㄓˇ, / ] newspaper; newsprint [Add to Longdo]
报纸报导[bào zhǐ bào dǎo, ㄅㄠˋ ㄓˇ ㄅㄠˋ ㄉㄠˇ, / ] newspaper report [Add to Longdo]
报头[bào tóu, ㄅㄠˋ ㄊㄡˊ, / ] masthead (of a newspaper etc); nameplate [Add to Longdo]
报馆[bào guǎn, ㄅㄠˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] newspaper office [Add to Longdo]
壁报[bì bào, ㄅㄧˋ ㄅㄠˋ, / ] wall newspaper [Add to Longdo]
大公报[Dà Gōng Bào, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, / ] Dagong Bao, popular newspaper name; Ta Kung Pao, founded 1902 in Beijing, now published in Hong Kong [Add to Longdo]
大样[dà yàng, ㄉㄚˋ ㄧㄤˋ, / ] arrogant; full-page proofs (of newspaper); detailed drawing [Add to Longdo]
大纪元[Dà Jì yuán, ㄉㄚˋ ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] Epoch Times, US newspaper [Add to Longdo]
大纪元时报[Dà Jì yuán shí bào, ㄉㄚˋ ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ ㄕˊ ㄅㄠˋ, / ] Epoch Times, US newspaper [Add to Longdo]
太阳报[Tài yáng bào, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄅㄠˋ, / ] Sun newspaper [Add to Longdo]
定阅[dìng yuè, ㄉㄧㄥˋ ㄩㄝˋ, / ] to subscribe to a periodical or newspaper [Add to Longdo]
小报[xiǎo bào, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄠˋ, / ] tabloid newspaper [Add to Longdo]
文汇报[Wén huì bào, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄠˋ, / ] Wenwei po or Wenhui bao, Hong Kong newspaper [Add to Longdo]
文稿[wén gǎo, ㄨㄣˊ ㄍㄠˇ, 稿] manuscript; article (in newspaper); draft [Add to Longdo]
新京报[xīn Jīng bào, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄥ ㄅㄠˋ, / ] Beijing news (newspaper) [Add to Longdo]
新海峡时报[Xīn Hǎi xiá Shí bào, ㄒㄧㄣ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ ㄕˊ ㄅㄠˋ, / ] New Strait Times (newspaper) [Add to Longdo]
新华日报[Xīng huá rì bào, ㄒㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Xinhua Daily newspaper [Add to Longdo]
日报[rì bào, ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] daily newspaper [Add to Longdo]
明报[míng bào, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄠˋ, / ] Ming Pao newspaper (Hong Kong) [Add to Longdo]
星岛日报[Xīng dǎo rì bào, ㄒㄧㄥ ㄉㄠˇ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] SingTao daily, Hong Kong newspaper [Add to Longdo]
星洲日报[Xīng zhōu Rì bào, ㄒㄧㄥ ㄓㄡ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Sin Chew Daily, Malaysian newspaper [Add to Longdo]
时报[shí bào, ㄕˊ ㄅㄠˋ, / ] "Times" (newspaper, e.g. New York Times) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
新聞[しんぶん, shinbun] newspaper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Newspaper \News"pa`per\, n.
   A sheet of paper printed and distributed, at stated
   intervals, for conveying intelligence of passing events,
   advocating opinions, etc.; a public print that circulates
   news, advertisements, proceedings of legislative bodies,
   public announcements, etc.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top