Search result for

*neuronal*

(54 entries)
(0.0229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: neuronal, -neuronal-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Degradation, Intraneuronalการถูกทำลายในเซลล์ประสาท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Delaying neuronal degeneration.ทำให้การเสื่อมถอย ของระบบประสาทช้าลง Last Resort (2008)
So, for example, if there's neuronal activity here, it may be coupled through quantum non-locality to processes over here.ดังนั้นสำหรับตัวอย่างเช่นถ้ามี กิจกรรมที่เส้นประสาทที่นี่ มันอาจจะเป็นคู่ที่ไม่ผ่านท้องที่ ควอนตัม กระบวนการมากกว่าที่นี่ Is There Life After Death? (2011)
But this is way beyond hypnotism, this is about radically shifting neuronal patterning.แต่นี่มันล้ำหน้าไปกว่าการสะกดจิต มันเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปแบบการควมคุมของระบบประสาท Playtime (2012)
OF NEURONAL NITRIC OXIDE SYNTHASE.ลักษณะของกรดด่าง ไนตริก ออกไซด์ Poison Ivy (2007)
My CPU is a neural-net processor. a learning computer, that Skynet presets to READ only when we are sent out alone.Meine CPU ist ein neuronaler Prozessor, ein lernender Computer, den Skynet nur aktiviert, wenn er uns allein rausschickt. Terminator 2: Judgment Day (1991)
It's a neural-net processor.Ein neuronaler Prozessor, der... Terminator 2: Judgment Day (1991)
They show the presence of circular-neuronal activity in the brain.Ein Hinweis auf kreisförmig-neuronale Aktivität im Gehirn. 731 (1995)
The codes stored in my neural net cannot be forcibly removed.Der Code in meinem neuronalen Netz kann nicht gewaltsam entfernt werden. Star Trek: First Contact (1996)
Your scientists have yet to discover now neural networks create self-consciousness,___Ihr müsst erst noch lernen, wie neuronale Netze Unsicherheit bewirken können. Jose Chung's 'From Outer Space' (1996)
Well, it may be nothing, but I watched him while we were stuck in Medlab. Now, he asked me something, some kind of neural block question.vielleicht ist es unwichtig, aber als wir im Med-Lab waren, hat er mich nach neuronalen Sperren gefragt. Phoenix Rising (1998)
Now this is the single most important component, the neuron synapse amplifier.Das ist die wichtigste Komponente. Der neuronale Synapsen Amplifier. Inspector Gadget (1999)
But a Mecha with a mind, with neuronal feedback.Ein Mecha mit eigenem Bewusstsein, mit neuronalem Feedback. A.I. Artificial Intelligence (2001)
There'd be changes of appearance, some minor neural reordering... but no development of Stage Two characteristics.Es gäbe äußerliche Veränderungen, eine kleine neuronale Umstrukturierung, aber keine Weiterentwicklung der Symptome von Phase Zwei. Divergence (2005)
Plaques are perfect. Interrupt neuronal communication.Die unterbrechen die neuronale Kommunikation. Distractions (2006)
Something's interrupting his neurons' chitchat, like lesions.Irgendwas stört die neuronale Kommunikation. Vielleicht Läsionen. Distractions (2006)
So the neuroscience projectI'm working on involves the cellularsignaling pathway of neuronalnitric oxide synthase.Das neurowissenschaftliche Projekt, an dem ich arbeite, beinhaltet den Zellensignaldurchgang von neuronalen Stickoxid-Enzymen. Poison Ivy (2007)
It can pinpoint the neuropathways associated with specific experiences and time periods.Er kann auf neuronale Pfade zielen, die mit bestimmten Erfahrungen und Zeitumständen assoziiert sind. Du willst deine Erinnerung an alles auslöschen? Phoenix Rising (2007)
I research ways to maximize people's cognitive potential through neural networking.Durch neuronales Networking maximiere ich das kognitive Potenzial. Noche de suenos (2007)
Um, Childress was saying she was working on some sort of neural network?Childress sagte, sie arbeite an einem neuronalen Netzwerk. Noche de suenos (2007)
Okay. But given that Stark's dream receiver isn't powerful enough to caused shared dreaming, could the neural network be used as an amplifier?Aber wenn Starks Traumempfänger für gemeinsame Träume nicht stark genug ist, könnte da das neuronale Netzwerk als Verstärker dienen? Noche de suenos (2007)
So, disconnected from the neural net, the only way you can make these...Sie züchten das Fleisch getrennt vom neuronalen Netz. E=MC...? (2007)
Well, if you can't stand the neural activity, stay out of the neural activator!Nun wenn du keinen Stillstand deiner Neuronale Aktivität willst, dann bleib weg vom neuronalen Aktivator! Eternal Moonshine of the Simpson Mind (2007)
I've created a neural impulse decoder.Das hier ist ein Decoder für neuronale Impulse. Sexykiller, morirás por ella (2008)
It'll speed up my neuronal firing, turn up the voltage on my memory.Es wird meine neuronale Zündung beschleunigen, die Spannung in meinem Gedächtnis erhöhen. Und dein Herz auspusten. House's Head (2008)
I also made you a cheat sheet so you wouldn't sound like a total moron when you're asking about neural networks and emergent behavior.Ich habe dir einen Spickzettel geschrieben. Dann klingst du nicht wie ein Schwachkopf, wenn du nach neuronalen Netzwerken fragst oder nach "emergent behavior". Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
We're ready with the neural net.Das Neuronale Netz ist bereit. Not Cancer (2008)
The neural net will show us How fast her neurons are firing.Das Neuronale Netz wird uns zeigen, wie schnell ihre Neuronen schießen. Not Cancer (2008)
If there's something in the way, Say... brain that's not brain,Wenn dort etwas im Weg ist, ich sag mal... das Gehirn, das kein Gehirn ist, werden die normalen neuronalen Impulse in einem Strudel verschluckt, weil Sie nicht ihren Job machen können. Not Cancer (2008)
Phase three trials are showing real results in delaying neuronal degeneration.Phase Drei der Versuchsreihe zeigt gute Ergebnisse bei der Verzögerung der neuronalen Degeneration. Last Resort (2008)
Any signs of neural activity?Anzeichen von neuronaler Aktivität? The Day the Earth Stood Still (2008)
his system flooded with hormones Affecting his neural transmitters.Sein System ist mit Hormonen überflutet, die seine neuronalen Transmitter beeinflussen. Of Human Action (2009)
It could result in irreparable neural damage.Es könnten irreversible neuronale Schäden entstehen. Cargo (2009)
Why do you know all that about VR neural connectors?Warum kennst du dich aus mit neuronalen Zugängen? Cargo (2009)
Their brains are being used as neural units to run the simulation.Ihre Gehirne werden als neuronale Einheiten genutzt, um die Simulation zu betreiben. Cargo (2009)
It works like a external VR neural connector for the simulation.Es funktioniert wie ein neuronaler Zugang in die Simulation. Cargo (2009)
We tried hooking him up to the main power grid. Thought it might reset his neural net.Wir haben ihn an das Hauptstromnetz gehängt, um sein neuronales Netz wieder einzurichten. Daybreak: Part 1 (2009)
The neural interface.Das neuronale Interface. Pathogen (2010)
Irritable Bowel Syndrome?Neuronale Enddarmprothese? Love & Other Drugs (2010)
They've blocked neuro-paths to see if they can take away your powers.Sie blockierten neuronale Pfade, um dir deine Kräfte zu nehmen. Collateral (2011)
I do have another idea, the neural interface chair.Ich habe eine andere Idee, das neuronale Schnittstelle Stuhl. Seizure (2011)
Shouldn't you be trying to get me out of the neural interface chair?Sollten Sie nicht versucht, mich zu bekommen aus dem neuronalen Schnittstelle Stuhl? Seizure (2011)
I might if you were still in the neural interface chair, but seeing as how...Ich könnte Wenn Sie noch in das neuronale Schnittstelle Stuhl, aber da, wie ... Seizure (2011)
The concept of Neural Darwinism simply means that the circuits that get the appropriate input from the environment will develop optimally and the ones that don't will either not develop optimally or perhaps not at all.Das Konzept des Neuronalen Darwinismus heißt einfach dass die Schaltungen, die ihren eingehenden Inhalt aus der entsprechenden Umgebung bekommen, sich optimal entwickeln und solche die das nicht tun werden sich entweder nicht optimal entwickeln oder vielleicht überhaupt nicht. Zeitgeist: Moving Forward (2011)
It's programmable behavior, neural design.An programmierbarem Verhalten, neuronalen Strukturen. The Bourne Legacy (2012)
The test shows neuronal activities of sensor fiber beta A is zero.Die Tests zeigen, dass die neuronale Aktivität der sensorischen A-Beta-Fasern gleich null ist. Painless (2012)
So, Holly's Z-waves will act as a bridge from her neural pattern on the memory lattice to the photonic microprocessor in her new brain.Hollys Z-Wellen dienen als Brücke zwischen ihrem neuronalen Muster auf dem Gedächtnisnetz und dem photonischen Mikroprozessor ihres neuen Gehirns. The Honeymooners (2012)
Restore her neural pattern.Stell ihre neuronalen Muster wieder her. The Honeymooners (2012)
So, basically, the search results are processed through the neural back end, which allows us to serve ads that are based on trends that are personalized for the user.Also, im Grunde die Suchergebnisse sind durch das neuronale Backend verarbeitet, was uns erlaubt, Anzeigen zu schalten die auf Trends basieren und für die Benutzer zugeschnitten sind. I Scream When I Pee (2012)
But in the meantime, the neural interface is way off the charts!Aber momentan ist die neuronale Schnittstelle ein Riesen-Problem. Pacific Rim (2013)
I mean, I'll have to completely rewrite the neural interface, but this is going to be the most efficient Cyber-Planner!Ich meine, ich muss das neuronale Interface komplett umschreiben, aber das, wird der effizienteste ... Cyber-Planer sein! Kein toller Name, oder? Nightmare in Silver (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neuronale Netzeneural networks [Add to Longdo]
neuronal {adj}neuronal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  neuronal
      adj 1: of or relating to neurons; "neural network" [syn:
             {neural}, {neuronal}, {neuronic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top