ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*mindfulness*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mindfulness, -mindfulness-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมมาสติ(n) right mindfulness, See also: right recollection, Example: เมื่อมีสัมมาสติก็จะเกิดสมาธิสร้างปัญญาให้เกิดแจ้ง, Thai Definition: ความระลึกชอบ
การเฝ้าดู(n) care, See also: attention, mindfulness, taking care of, responsibility, solicitude, Syn. การดูแล, การเอาใจใส่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สติชอบ[sati chøp] (n, exp) EN: right mindfulness  FR: pensée juste [ f ]
วิปัสสนา[wipatsanā] (n) EN: vipassana ; mindfulness meditation ; deep meditation ; perfect concentration ; intuitive vision  FR: vipassana [ m ] ; méditation de la pleine conscience [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mindfulness (n) mˈaɪndflnəs (m ai1 n d f l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufmerksamkeit { f }mindfulness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
正念[しょうねん, shounen] (n) (1) { Buddh } (See 八正道) right mindfulness; (2) true faith (in rebirth in the promised land) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mindful \Mind"ful\, a.
   Bearing in mind; regardful; attentive; heedful; observant.
   [1913 Webster]
 
      What is man, that thou art mindful of him? --Ps. viii.
                          4.
   [1913 Webster]
 
      I promise you to be mindful of your admonitions.
                          --Hammond.
   [1913 Webster] -- {Mind"ful*ly}, adv. -- {Mind"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mindfulness
   n 1: the trait of staying aware of (paying close attention to)
      your responsibilities [syn: {mindfulness}, {heedfulness}]
      [ant: {heedlessness}, {inadvertence}, {inadvertency},
      {unmindfulness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top