ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*medulla oblongata*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: medulla oblongata, -medulla oblongata-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
medulla oblongata(n) สมองส่วนควบคุมการหายใจและการไหลเวียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
medulla oblongataเป็นส่วนล่างสุดที่ต่อกับกระดูกไขสันหลังตรง FORAMEN MAGNUM เป็นรูปพิรามิด ทำหน้าที่ควบคุมอวัยวะการหายใจ หัวใจ การบีบและขยายตัวของหลอดเลือด การไอ และการจาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
medulla oblongataก้านสมองส่วนท้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
medulla oblongataเมดัลลาออบลองกาตา, ส่วนล่างสุดของสมองส่วนท้ายซึ่งติดต่อกับไขสันหลัง ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในบางชนิด เช่น ปอด หัวใจ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Medulla Oblongataเมดุลลา โอบล็องกาตา; ท้ายสมอง; เมดุลลา ออบบลองกาตา, สมอง; ก้านสมองเมดัลลาออบลองกาตา; สมองส่วนเมดดุลลา; เมดัลลาออบลองกาตา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"l am Jack's medulla oblongata.มันเลยสำคัญมากสำหรับผม ที่จะต้องไปเรียน Fight Club (1999)
Because my Medulla Oblongata is screaming for hydration ...เราน่าจะเริ่มตุนเครื่องดื่มชูกำลัง SubterrFaenean (2013)
They penetrated to the medulla oblongata, where the spinal cord meets the brain.Sie haben die Medulla Oblongata verletzt wo verlängertes Rückenmark und Gehirn aufeinandertreffen. Fiend Without a Face (1958)
My medulla oblongata is hard at work, apparently breathing, apparently pumping blood, apparently maintaining a normal physiologic temperature.Meine Medulla Oblongata strengt sich mit Atmen und Blutpumpen an, um eine normale Körpertemperatur zu halten. Spock's Brain (1968)
It runs from the cortex to the substantia nigra to the medulla oblongata.Sie läuft von der Rinde in die Substantia Nigra bis in die Medulla Oblongata. Deadly Friend (1986)
Alligators are aggressive because of an enlarged medulla oblongata. - It controls aggressive behavior.Wegen der vergrößerten Medulla oblongata sind sie aggressiver. The Waterboy (1998)
- The medulla oblongata.Die Medulla oblongata... The Waterboy (1998)
The medulla oblongata is where anger, jealousy and aggression come from.- Medulla oblongata! Sie steuert Wut, Eifersucht und Aggressivität. The Waterboy (1998)
Somethin' wrong with his medulla oblongata.Etwas nicht in 0rdnung mit seiner Medulla oblongata. The Waterboy (1998)
And by the way, Mama, alligators are ornery because of their medulla oblongata!Und Alligatoren sind ekelhaft wegen ihrer Medulla oblongata. The Waterboy (1998)
"I am Jack's medulla oblongata."lch bin Jacks Medulla Oblongata. Fight Club (1999)
It's moving through the medulla oblongata, killing off his senses, touch, smell.Sie bewegt sich durch die Medulla Oblongata und nimmt ihm die Sinneswahrnehmung. Fühlen, Riechen, ... The World Is Not Enough (1999)
Well, if it isn't the medulla oblongata.Voll auf die Medulla oblongata. My Old Lady (2001)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
延髓[yán suǐ, ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟˇ, ] medulla oblongata (part of hind brain continuing the spinal chord) #56,394 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はし, hashi] (n, adj-no) pons (pontes); pons Varolii; pontine; part of the brain stem (links the medulla oblongata and cerebellum with the midbrain) #675 [Add to Longdo]
延髄[えんずい, enzui] (n, adj-no) medulla oblongata [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Medulla \Me*dul"la\, n. [L.]
   1. Marrow; pith; hence, essence. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) The marrow of bones; the deep or inner portion of
    an organ or part; as, the medulla, or medullary substance,
    of the kidney; specifically, the medula oblongata.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) A soft tissue, occupying the center of the stem or
    branch of a plant; pith.
    [1913 Webster]
 
   4. See {medulla oblongata}.
    [PJC]
 
   {Medulla oblongata}. [L., oblong medulla] (Anat.), the
    posterior part of the brain connected with the spinal
    cord. It includes all the hindbrain except the cerebellum
    and pons, and from it a large part of the cranial nerves
    arise. It controls very largely respiration, circulation,
    swallowing, and other functions, and is the most vital
    part of the brain; -- called also {bulb of the spinal
    cord}. See {Brain}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 medulla oblongata
   n 1: lower or hindmost part of the brain; continuous with spinal
      cord; (`bulb' is an old term for medulla oblongata); "the
      medulla oblongata is the most vital part of the brain
      because it contains centers controlling breathing and heart
      functioning" [syn: {medulla oblongata}, {medulla}, {bulb}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top