Search result for

*marbles*

(68 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: marbles, -marbles-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marbles[N] การเล่นลูกหินหรือลูกแก้ว, See also: เกมลูกหิน
lose one's marbles[IDM] บ้า, See also: เสียสติ
not have all one's marbles[IDM] เพี้ยน, See also: สติไม่ดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Insert marbles. He can insert his own bloody marbles.สัญญานะ ไม่เอาอีกแล้ว The King's Speech (2010)
Fight against those marbles, Your Royal Highness.การรักษาของคุณที่ออกที่จะเอ่อ น่าสนใจไปซักนิดนึง The King's Speech (2010)
It sounds to me like Big Dave didn't have all his marbles in the end.สำหรับผมแล้ว งานนี้บิ๊กเดฟดูจะไม่รอดหรอก Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
- With marbles?ด้วยลูกหินเหรอ The Einstein Approximation (2010)
- Oh, we should get those marbles too.-เราน่าไปเอาขนมหินนั่นด้วยนะ The Diaper Incident (2010)
That woman was really losing her marblesว่าท่านยังเพ้อได้ไม่เลิก The Psychology of Letting Go (2010)
And supposedly, the body was so mangled that the undertaker had to use Krazy Glue to stick the head back on and put marbles where the eyes once were.Yes, a body was allegedly so . disfigured that the mortician used to glue the head back on the . Vampires Suck (2010)
I kind of lost my marbles out there.ฉันเหมือน เสียตัวตนของฉันไป Compromising Positions (2010)
Uh-oh, somebody found her marbles.โอ้ มีบางคนเจอลูกแก้วของเธอแล้ว Dead Tooth (2010)
What, have you all lost your marbles?อะไรกัน พวกนายขวัญหนีีตฝ่อกันไปแล้วหรอ? Toy Story 3 (2010)
- Don't be shy, Marbles.- อย่าอายสิลูกรัก Bad Teacher (2011)
And weren't you pissed at him when he said the same thing just a couple hours before spilling his marbles all over the floor?แล้วนายไม่โมโหหรือไง ตอนเขาพูดแบบเดียวกัน 2-3 ชั่วโมงก่อน เผยความลับ Hello, Cruel World (2011)
I keep my marbles in a lead friggin' box.ผมเก็บเรื่องของตัวเอง ไว้ในกล่องอย่างดี Hello, Cruel World (2011)
And after she lost her marbles with her remote control.ฉันอาจผูกขาเธอ บินเล่นแบบว่าว The Ornithophobia Diffusion (2011)
Yeah, him and Frank and Cass, if his marbles were in the bag.ใช่ เขาและแฟรงค์ และ แคส ถ้าขวดเหล้าเขา อยู่ในกระเป๋า There Will Be Blood (2012)
Text me when sparkles here retrieves his marbles,ส่งข้อความมาบอกฉันด้วยเมื่อไหร่ก็ตาม ที่เขาได้สติคืนมา Survival of the Fittest (2012)
This, my friend, is a bag or marbles once owned by a young Bobby Fischer.นี่เป็นเพื่อนฉัน ถุงใส่ลูกแก้ว ครั้งหนึ่งเคยเป็นของ บ๊อบบี้ ฟิสเช่อร์ There's Always a Downside (2012)
Brady here got hold of the bag of marbles, which I left on my desk, and, uh, research papers, and he took them with him to school, the little devil.เบรดี้ได้ถือถุงใส่ลูกแก้ว ตอนที่ฉันวางมันไว้บนโต๊ะและรายงานการวิจัย และเขาได้เอามันไปโรงเรียนกับเขาด้วย There's Always a Downside (2012)
Brady, you loaned out one of the marbles?เบรดี้ หลานให้เขายืมไปเม็ดนึงเหรอ There's Always a Downside (2012)
It's only fair to lend out the marbles.มันเป็นเรื่องยุติธรรมที่ให้เขายืมลูกแก้ว There's Always a Downside (2012)
Yeah, throw in some violent, deadly marbles and Harry Potter becomes full metal jacket.ก่อให้เกิดความรุนแรง ลูกแก้วมฤตยู และแฮร์รี่ พอร์ตเตอร์เสกแจ๊คเกตให้กลายเป็นโลหะ There's Always a Downside (2012)
Okay, guys, let's split up, and get us some marbles.โอเค พวก แยกกันไปตามหาลูกแก้วของเรา There's Always a Downside (2012)
Brady knew about the marbles because I showed them to him.เบรดี้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับลูกแก้วเพราะฉันโชว์ให้เขาดู There's Always a Downside (2012)
I mean, sure, it took us some time, but we retrieved all the marbles, gooed the bag.ผมหมายถึง มันก็มีบ้าง แต่เราตามลูกแก้วคืนมาได้ทั้งหมด อยู่ในถุงแล้ว There's Always a Downside (2012)
Marbles?ลูกแก้วเหรอ There's Always a Downside (2012)
Bobby Fischer's marbles.ลูกแก้วของบ๊อบบี้ ฟิสเช่อร์ There's Always a Downside (2012)
Have you lost your marbles, too?ลูกทำหินอ่อนหายด้วยรึเปล่า? Nebraska (2013)
You know this whole place is made out of marbles?คุณรู้สถานที่นี้ทั้ง ทำจากหินอ่อน? The Hangover Part III (2013)
Her eyes looked like marbles.นัยน์ตาของเธอมันเหมือนกับหินอ่อนเลยค่ะ Burn, Witch. Burn! (2013)
- a set of marbles from Billy Thatcher.จะร้องชุดของหินอ่อนจากบิลลี่แทต เชอร์ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
- Tom, you losing your marbles?ทอมคุณจะสูญหินอ่อนของคุณ หรือไม่ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
No, I'm not losing my marbles, and, yeah, we're gonna get him out of there.และใช่เราจะรับเขาออกจากที่นั่น Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
He's lost his marbles.เขาเสียสติไปแล้ว The Secret of Sales (2017)
One day, when I've got a long, white beard and two or three marbles rolling around upstairs, they'll let me out.วันหนึ่งเมื่อฉันมีความยาวหนวดเคราสีขาว และสองหรือสามหินอ่อนกลิ้งไปกลิ้งมาบนพวกเขาจะปล่อยให้ฉันออก The Shawshank Redemption (1994)
Is his mom losing' her marbles?แม่ของเขาเสียสติไปแล้วหรอ? Toy Story (1995)
His eyes are bright like marbles, like there's no trace of dust at all.เธอดูมีความสุขดีนะ อะไร? The Worst First Kiss! (2005)
He's just a bit callous. His eyes are bright like marbles, like there's no trace of dust at all. He's just a bit callous.ผู้ชายคนนั้นเป็นสมาชิก f4ด้วยไม่ใช่เหรอ The Worst First Kiss! (2005)
For a moment there I thought you'd lost your marbles!เมือกี๊ คุณทำให้ฉันคิดว่าคุณน็อตหลุดไปซะแล้ว! Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I HAD TO GET MY MARBLES BACK.ฉันอยากได้ลูกหินของฉันคืน There's Always a Woman (2008)
What, Mr. Marbles?Was, Mr. MarblesThe Switch (1995)
Mr. Marbles?Mr. MarblesThe Switch (1995)
Mr. Marbles.Mr. MarblesThe Switch (1995)
What, Mr. Marbles?Was, Mr. MarblesThe Chicken Roaster (1996)
Mr. Marbles?Mr. MarblesThe Chicken Roaster (1996)
Mr. Marbles.Mr. MarblesThe Chicken Roaster (1996)
- Miss Jessie Marbles of England.- Miss Jessie Marbles aus England. Murder by Death (1976)
Miss Jessica Marbles and nurse.Miss Jessica Marbles nebst Pflegerin. Murder by Death (1976)
Miss Marbles.Miss MarblesMurder by Death (1976)
I am Jessica Marbles.Ich bin Jessica MarblesMurder by Death (1976)
A bit theatrical, Miss Marbles, but I do so love illusion.Ja, Miss Marbles, ich liebe es ein wenig theatralisch. Murder by Death (1976)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marblesHave you lost your marbles, wearing those bellbottoms?
marblesHe must have lost his marbles.

CMU English Pronouncing Dictionary
MARBLES    M AA1 R B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marbles    (n) (m aa1 b l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Murmel {f} | Murmeln {pl}marble | marbles [Add to Longdo]
marmorieren | marmorierend | marmoriert | marmoriert | marmorierteto marble | marbling | marbled | marbles | marbled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
御弾き;お弾き[おはじき, ohajiki] (n) (1) (See 弾き・はじき) children's game similar to marbles, played with coin-shaped coloured glass; (2) tiddlywink; counter [Add to Longdo]
弾き[ひき, hiki] (n) (1) (uk) (See ピストル) gun (slang); pistol; (2) (See お弾き) tiddlywinks; marbles; (3) repellence [Add to Longdo]
弾き玉[はじきだま, hajikidama] (n) marbles [Add to Longdo]
弾き出す[はじきだす, hajikidasu] (v5s,vt) to shoot (marbles); to calculate; to spring out; to force out [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹珠[dàn zhū, ㄉㄢˋ ㄓㄨ, / ] marbles, #51,518 [Add to Longdo]
埃尔金[Āi ěr jīn, ㄞ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, / ] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1, #242,416 [Add to Longdo]
埃尔金大理石[Āi ěr jīn dà lǐ shí, ㄞ ㄦˇ ㄐㄧㄣ ㄉㄚˋ ㄌㄧˇ ㄕˊ, / ] the Elgin Marbles, the Parthenon marbles stolen in 1801-1810 by Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin [Add to Longdo]
额尔金[É ěr jīn, ㄜˊ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, / ] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  marbles \marbles\ n.
     A children's game played with marbles[3], little balls made
     of a hard substance (as glass).
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top