Search result for

*maki*

(462 entries)
(0.0493 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: maki, -maki-
Possible hiragana form: *まき*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
making[N] การผลิต, See also: การสร้าง, การสร้างสรรค์, Syn. creation, manufacture, production
making[N] เหตุผลของความสำเร็จ
making[ADJ] ซึ่งสร้างไว้, See also: ซึ่งทำไว้, Syn. forming, producing, constructing
lacemaking[N] ทักษะในการถักลูกไม้, Syn. lacemaking
rainmaking[N] การประสบความสำเร็จทางธุรกิจหรือการเมือง
love-making[N] การร่วมรัก, See also: การมีเพศสัมพันธ์
matchmaking[N] การทำไม้ขีดไฟ
merrymaking[N] การเฉลิมฉลอง, Syn. merriment
moneymaking[N] ความมั่งคั่ง
printmaking[N] เทคนิคการพิมพ์
epoch-making[ADJ] ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก, Syn. earthshaking, eventful, world-shaking
profit-making[N] การสร้างผลกำไร
mischief-making[N] การก่อการร้าย, See also: การทำความชั่ว, Syn. mischief
non-profit-making[ADJ] ซึ่งไม่มุ่งหวังผลกำไร, Syn. nonprofit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epoch-making(เอพ'พัคเมคิง) adj. ซึ่งเป็นการเปิดศักราชใหม่,ซึ่งเป็นการแบ่งยุคแบ่งสมัย
homemakingn. งานบ้าน,งานดูแลบ้าน. adj. เกี่ยวกับงานบ้าน
love-making(ลัฟว'เมคคิง) n. การจีบ,การเกี้ยวพาราสี,การสังวาส, Syn. sexual intercourse
making(เมค'คิง) n. การกระทำ,การสร้าง,โครงสร้าง,ส่วนประกอบ,การเสริมแต่ง,สมรรถนะ,สิ่งที่สร้างขึ้น,
moneymaking(มัน'นีเมคิง) adj. กำไร,ซึ่งทำเงินได้,ซึ่งให้กำไรเป็นเงิน. n. การทำเงิน
printmakingn. ศิลปะหรือเทคนิคการพิมพ์
steelmakingn. การผลิตเหล็กกล้า

English-Thai: Nontri Dictionary
dressmaking(n) การตัดเย็บเสื้อผ้า
lovemaking(n) การเกี้ยวพาราสี,การจีบ,การสมสู่
merrymaking(n) การเล่นตลก,การเฉลิมฉลอง,การสรวลเสเฮฮา
rainmaking(n) การทำฝนเทียม,การขอฝน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
policy-makingการวางนโยบาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
power, rule-making๑. อำนาจออกกฎข้อบังคับ๒. อำนาจศาลสูงสุดในการวางหลักเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rule-makingการวางกฎ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rule-making power๑. อำนาจออกกฎข้อบังคับ๒. อำนาจศาลสูงสุดในการวางหลักเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
decision-makingการวินิจฉัยสั่งการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fuzzy decision makingการตัดสินใจแบบฟัสซี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rain-makingฝนเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wooden toy making การประดิษฐ์ของเล่นด้วยไม้ [TU Subject Heading]
Basket makingการประดิษฐ์เครื่องตะกร้า [TU Subject Heading]
Bedmakingการจัดเตียง [TU Subject Heading]
Box makingการทำกล่อง [TU Subject Heading]
Brickmakingการทำอิฐ [TU Subject Heading]
Candlemakingการทำเทียน [TU Subject Heading]
Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making, and Access to Justice in Environmental Mattersอนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูล การมีส่วนร่วมของสาธารณะชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม (ค.ศ. 1, อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูล การมีส่วนร่วมของสาธารณะชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม (ค.ศ. 1998) [TU Subject Heading]
Decision makingการตัดสินใจ [TU Subject Heading]
Decision making in chilerenการตัดสินใจในเด็ก [TU Subject Heading]
Dollmakingการทำตุ๊กตา [TU Subject Heading]
Dressmakingการตัดเย็บเสื้อผ้า [TU Subject Heading]
Dressmaking materialsวัสดุที่ใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้า [TU Subject Heading]
Group decision makingการตัดสินใจโดยกลุ่ม [TU Subject Heading]
Jewelry makingการทำเครื่องประดับ [TU Subject Heading]
Lace and lace makingลูกไม้และการทำลูกไม้ [TU Subject Heading]
Models and modelmakingแบบจำลองและการสร้าง [TU Subject Heading]
Papermakingการผลิตกระดาษ [TU Subject Heading]
Patternmakingการสร้างต้นแบบ [TU Subject Heading]
Puppet makingการทำหุ่น [TU Subject Heading]
Rain-makingฝนเทียม [TU Subject Heading]
Rain-making ritesพิธีขอฝน [TU Subject Heading]
Tea making paraphernaliaเครื่องชุดชา [TU Subject Heading]
Toy makingการประดิษฐ์ของเล่น [TU Subject Heading]
Treaty-making powerอำนาจในการทำหนังสือสัญญา [TU Subject Heading]
Wine and wine makingไวน์และการผลิต [TU Subject Heading]
peace makingการทำให้เกิดสันติภาพ เป็นการดำเนินการทางการทูตโดยมักใช้วิธีไกล่เกลี่ย และเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งโดยสันติวิธี [การทูต]
Decision Makingการวินิจฉัยสั่งการ,การตัดสินใจ [การแพทย์]
Decision Making by Researchการตัดสินใจโดยอาศัยการวิจัย [การแพทย์]
Decision Making Processกระบวนการตัดสินใจ,กระบวนการการตัดสินใจ [การแพทย์]
Decision Making, Intuitiveการตัดสินใจโดยอาศัยการเรียนรู้ [การแพทย์]
Decision Making, Professionalการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด [การแพทย์]
wave making apparatuswave making apparatus, เครื่องทำคลื่น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
decision-making (n) การตัดสินใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My last chance at making a connectionโอกาสสุดท้ายของฉันที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ New Haven Can Wait (2008)
Making sure the Dean knows it's all my fault?จะบอกคณบดีว่าทั้งหมดเป็นความผิดของฉัน? New Haven Can Wait (2008)
Got mono from making out with lauren goldenberg... Ew.ได้ mono หลังจากออกไปกับ Lauren goldenberg Chuck in Real Life (2008)
About making the whole family thing work with Bart.เรื่องสร้างครอบครัวกับแบส Chuck in Real Life (2008)
So Bart is making sure we do...ดังนั้น แบสจึงพยายามแน่ใจว่าพวกเราทำ Chuck in Real Life (2008)
Serena, you're making thisเซรีน่า ลูกกำลังทำให้มัน Chuck in Real Life (2008)
One thing about making a deal with the devil...สิ่งหนึ่งที่ควรรู้ไว้ เวลาตกลงกับอสูรหนะ Chuck in Real Life (2008)
Dad's making chili. And then once he's here,พ่อทำชิลลี่ หลังจากนั้นเดี๋ยวเขาจะมา Chuck in Real Life (2008)
And it turns out my dad's making his once-a-year chili,และแล้วก็กลายเป็นว่าพ่อของผมกำลังทำชิลลี่ Chuck in Real Life (2008)
I think we found a new energy source. she's making me dizzy.ฉันคิดว่าเราเจอแหล่งพลังงานแล่งใหม่แล้วหล่ะ หล่อนทำให้ฉันเวียนหัว Pret-a-Poor-J (2008)
Seriously, she's making me feel like a slacker.จริงๆนะ เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนคนขี้เกียจ Pret-a-Poor-J (2008)
Just because you two are making a doomed attemptแค่เพราะพวกเธอพยายามอย่างมาก Pret-a-Poor-J (2008)
We were dancing around in our underwear, not making a porno.เราแค่เต้นกันแล้วก็ใส่ชั้นในอยู่ ไม่ได้ถ่ายหนังโป๊ Pret-a-Poor-J (2008)
I think your little virgin's making a break for it. Ugh!ผมคิดว่าของคุณมันเล็กน้อยกว่าการเสียความบริสุทธิ์นะ ฮึ There Might be Blood (2008)
I am saving you from making a terrible mistake.ฉันกำลังช่วยคุณจากการทำความผิดพลาดครั้งร้ายแรงนะ There Might be Blood (2008)
Believe me, Smallville, I am a lot more obnoxious sober, and the last thing anyone wants is me making a scene at this blessed event.เชื่อเถอะ, สมอลวิลล์, ฉันไม่เมาเรื้อนหรอก, อีกอย่างทุกคนกำลังเฝ้ารอฉันกล่าวอวยพรอยู่ด้วย Committed (2008)
He dedicated his life to making it a safer place.เขาทำอะไรเพื่อโลกนี้มากกว่าคุณอีกนะ, โอลิเวอร์. Committed (2008)
Your mom had a real gift for making people do anything against their will.แม่ของคุณมีพรสวรรค์ที่ทำให้คนทำในสิ่งที่ไม่อยากจะทำ Odyssey (2008)
Add in a few million in research and, we have ourselves a way of making people do what we need them to do.และเพิ่มเงินไม่กี่สิบล้านในการค้นคว้า และเราก็มีทางของตัวเราเองที่ให้คนทำอะไรให้เราได้ Odyssey (2008)
The Marker is making us paranoid and delusional.สัญลักษณ์นี่จะทำให้ เกิดภาพหลอนน่ะกัปตัน Dead Space: Downfall (2008)
I was making a point.แค่พยายามจะหาประเด็น Not Cancer (2008)
We've gone from making no sense, to making less sense,เราไม่รู้ จากอะไรที่มันไม่น่าเป็นไปได้ มันก็จะเริ่มดูเป็นไปได้ และดังนั้นมันก็จะก้าวถอยหลังกลับไป Not Cancer (2008)
It's making me uncomfortable.มันทำให้ฉันไม่ค่อยสบาย Not Cancer (2008)
She's been making weekly cash deposits For about a year now.เธอฝากเงินสดสัปดาห์ละหน\ มาประมาณปีนึงแล้ว Adverse Events (2008)
You like making him miserable.นายชอบทำให้เขารู้สึกไม่ดี Adverse Events (2008)
So why are you Making taub miserable?ดังนั้นทำไมคุณทำให้เทาป์รู้สึกไม่ดี Adverse Events (2008)
I've been making money enrolling in drug trials.ผมก็เลยหาเงินโดยการไปเป็นหนูลองยา Adverse Events (2008)
Then we'll worry about making you sober.ดังนั้นเรากังวลที่จะทำให้คุณมีสติ Birthmarks (2008)
Thereby making it your issue.มันทำให้เป็นหัวข้อของคุณ Birthmarks (2008)
You can't even let them put him in the ground without making it serve your agenda?คุณไ่ม่สามารถให้พวกเขาฝังคุณ\ โดยไม่ได้ทำตามปรารถนาของคุณ Birthmarks (2008)
I didn't need Thirteen here for that, and I don't need you making my employees punch a clock or pee in a cup.13 ไม่จำเป็นต่องอยู่ที่นี่เพื่อผ่าตัด และผมก็ไม่ต้องการคุณ เป็นลูกน้องผม พักงานหรือฉี่ใส่ถ้วย Lucky Thirteen (2008)
I've seen the file. She's making a judgment call.ฉันเห็นแฟ้ม เธอจะพิพากษา Joy (2008)
Like making out or full-on sex or--ชอบทำอะไรแปลกๆ หรือ.. บ้ากาม... The Itch (2008)
You're not gonna be making some serious capital gains.คุณต้องไม่ทำให้ความเครียดเพิ่มมากขึ้น The Itch (2008)
Steroids could cause an irregular heartbeat, making her current one irregular-er-er.เสตอร์ลอยย์สามารถทำให้ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ ให้เธอแค่ครั้งเดียว ไม่ปกติ.. ติ.. Emancipation (2008)
You just want to cheat it by making it come sooner.คุณแค่ต้องการที่จะโกงมัน โดยทำให้มันมาถึงเร็วขึ้น Last Resort (2008)
The dexamethasone is making Thirteen's kidneys fail,ยาเด็กซาเมทาโซนทำให้ไตของ 13 วาย Last Resort (2008)
It's making her hypoglycemic.ทำให้เกิดน้ำตาลในเลือดต่ำ Dying Changes Everything (2008)
Are you making excuses for me?นี่คุณกำลังแก้ตัวให้ฉันเหรอ? Dying Changes Everything (2008)
You're making me miss House's mocking.คุณทำให้ฉันนึกถึงเรื่องเลวๆของเฮาส์ Dying Changes Everything (2008)
You think you're making a rational choice.คุณคิดว่าคุณคิดว่าเลือกเหมาะสมแล้ว Dying Changes Everything (2008)
we are not making love here, Larry\ Nwe ไม่ทำให้รักที่นี่แลร์รี่ Gas Pills (2008)
There's no need to be making threats, brother. Me and my boys...ไม่จำเป็นต้องมาขู่กันหรอก พี่ชาย ฉันและลูกน้อง Pilot (2008)
You got a problem making it right?นายมีปัญหาที่ต้องจัดการให้มันถูกต้องใช่ไหม Pilot (2008)
So I thought I'd start making sweet memories from now on. can the two of us go places together?ฉันคิดว่าจะเริ่มต้นสร้างความทรงจำที่สวยงามต่อจากนี้ไป ถ้ามันไม่เเย่สำหรับเธอ ถ้าเธอไม่ปฎิเสธ Akai ito (2008)
You're making tea from my bath water?ลุงชงชามาจากน้ำที่เราอาบเมื่อวานนี้รึ The Labyrinth of Gedref (2008)
He will not forgive himself for making his people suffer.เขาไม่มีวันอภัยให้ตัวเองเป็นแน่ The Labyrinth of Gedref (2008)
General, our spy on Kamino is making contact.ท่านนายพล สายของเราจากคามิโน่ ติดต่อมา Rookies (2008)
Your fancy flying is making it difficult.ขับอย่างนี้ ใครจะไปยิงได้ Shadow of Malevolence (2008)
I can't go if you're making that noise, can I?ฉันฉี่ไม่ได้ถ้าทำเสียงอย่างนั้นน่ะ Episode #1.5 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
makiHe thinks of nothing but making money.
makiI'm the type who gets nervous in front of people, so I'm bad at speech making.
makiThis is a doghouse of my own making.
makiHe got fired for making waves too often.
makiMaking model planes is his only hobby.
makiMother is having trouble making ends meet.
makiHe is alert to every chance of making money.
makiHer action is still making waves in Japanese society.
makiDo you know he is good at making coffee?
makiHe was making a speech but he broke off when he heard a strange noise.
makiThe small country is making great efforts to keep up with other developing countries.
makiAyano tutted, making a sour face.
makiDoesn't it irritate you to see couples making out around town?
makiMy supervisor is making me do this so I'm in no hurry to finish.
makiThey are making for the forest.
makiThey insisted on my making use of the opportunity.
makiHe is making every possible effort to pass the examination.
makiHe is afraid of making mistakes.
makiThe students are making good progress in English.
makiSince everybody regarded himself as making a fool, he got angry.
makiHe is making good progress in playing the piano.
makiRina is in the home economics club, generally dressmaking.
makiThey will be used for making people happy.
makiMaking nothing of the cold he went out in thin clothes.
makiHow are you making out?
makiHe tried to gain time by making a longer speech.
makiJeff and Mia are making a last ditch stand to prevent getting a divorce.
makiJim seems to know the art of making friends with girls.
makiYou must avoid making such mistakes.
makiHe was so intent on money-making that he had no time to think of anything else.
makiWatching television changes the role of the fans by making their participation more passive and distant.
makiShe is now making coffee in the kitchen.
makiShe's making money hand over fist.
makiThere's no use making such a thing.
makiMr Kaifu is used to making speeches in public.
makiShame is not making that I ask.
makiThe art of making wooden bowls like these has died out.
makiSince the student has worked very hard, he is making rapid progress.
makiThis is a dress of Mary's own making.
makiIt's no good making the same old products year after year.
makiThe meeting was going off without a hitch until he threw a wet blanket on it by making silly remarks.
makiThe two quarreling children sat making faces at each other.
makiHe had a hard time making himself understood at the meeting.
makiWe accept making a reduction in price of 5% if this will help you to develop a new market for our products.
makiI'm very slow at making up my mind.
makiTo make a web, it starts by making a frame of this silk and fastening it to hard objects, such as trees or fences.
makiMankind will succeed in making peaceful use of atomic energy.
makiIt had difficulty in making him understand a message in English.
makiMaking model spaceships is interesting.
makiDon't be afraid of making mistakes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การจักสาน[N] basket making, See also: basketry, basketwork
งานจักสาน[N] basket making, See also: basketry, basketwork, Syn. การจักสาน
ศารท[N] annual festival of merit-making at the end of the tenth lunar month, Syn. สารท, วันศารท, เทศกาลศารท, Example: ในพิธีต่างๆ เช่นแต่งงานหรือศารทต่างๆ มักจะมีการปั้นขนมอี๋ ซึ่งทำมาจากแป้งข้าวเหนียว, Thai definition: เทศกาลทำบุญสิ้นเดือน 10, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การออกกฎหมาย[N] legislation, See also: enactment, lawmaking, Syn. การบัญญัติกฎหมาย, Example: รัฐบาลยอมเปิดเวทีขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
เข้าเล่ม[V] to do pagemaking for a book, Syn. เย็บเล่ม, เข้ารูปเล่ม, Example: เอาเอกสารพวกนี้ไปเข้าเล่มเสียสิ จะได้พกสะดวกหน่อย, Thai definition: เอาเอกสารมารวมกันให้เป็นเล่ม แล้วใส่ปกหน้าหลัง เป็นต้น
ค่ากำเหน็จ[N] goldsmith's charge, See also: making fee, Syn. ค่าแรง, ค่าจ้าง, Example: ราคาทองรูปพรรณบาทละ 300 กว่า แต่ไม่เกิน 400 บาท ทั้งนี้ย่อมไม่รวมค่ากำเหน็จ
ปิดกล้อง[V] close, See also: put an end to making a film, Example: หลังจากที่ละครสายใจปิดกล้อง ทางผู้จัดละครก็เปิดละครเรื่องที่ 2 ทันที, Thai definition: เสร็จสิ้นการถ่ายภาพยนตร์ครั้งสุกท้ายของแต่ละเรื่อง, Notes: (ปาก)
มาลากรรม[N] handicraft of arranging and sewing flowers together, See also: garland making, Thai definition: การช่างดอกไม้, การทำดอกไม้
มาลากรรม[N] handicraft of arranging and sewing flowers together, See also: garland making, Thai definition: การช่างดอกไม้, การทำดอกไม้
ตะลุง[N] stake for tethering elephants, See also: stake for making a boundary or for tying an elephant, Syn. เสาตะลุง, เสาผูกช้าง, Count unit: ต้น
ถลากถลำ[ADV] careless, See also: blunder, heedless, thoughtless, continually making mistakes, Syn. พลั้งพลาด, ถลำถลาก, Thai definition: พลั้งๆ พลาดๆ (ใช้แก่กริยาพูด)
ทักขิโณทก[N] water of donation, See also: water pouring on the ground after making merit, water poured into the right hand as showin, Thai definition: น้ำที่หลั่งในเวลาทำทานเพื่ออุทิศผลให้แก่ผู้ตาย, น้ำที่หลั่งลงเป็นการแสดงว่ามอบให้เป็นสิทธิ์ขาด, Notes: (บาลี)
ทักษิณานุประทาน[N] the making of merits for the dead people, See also: offering alms as a spiritual act of merit for the benefit or the dead, Example: เขาไปทำพิธีทักษิณานุประทานให้ญาติผู้ล่วงลับ, Thai definition: การทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพิ่มให้แก่ผู้ตาย, Notes: (สันสกฤต)
ทรายแก้ว[N] kind of sand-sized white and clear quartz, See also: small quartz used for making glass, Example: แก้วที่เราใช้ในปัจจุบันมีส่วนประกอบของทรายแก้วอยู่ด้วย, Thai definition: แร่ควอตซ์ที่มีขนาดเล็กเท่าเม็ดทรายมีลักษณะเป็นสีขาวใส ใช้ในอุตสาหกรรมทำแก้ว
ใบฎีกา[N] invitation to participate in merit-making, Example: กรรมการวัดออกใบฎีกา และเชิญชวนผ่านสื่อสารมวลชนให้ประชาชนเข้าร่วมงานประเพณีงานปอยหลวง, Thai definition: หนังสือบอกบุญเรี่ยไร
ร้านตัดเสื้อ[N] tailor's shop, See also: dressmaking's shop, Count unit: ร้าน
ประภากร[N] sun, See also: moon, fire, making light, light giving, epithet of the sun, Syn. ผู้นำแสง, พระอาทิตย์, Count unit: ดวง
ชั้ว[N] a method of making a gamble on fantan game, Thai definition: วิธีแทงโปวิธีหนึ่ง ถ้าลูกค้าแทงชั้วไว้ 1 ประตู และขาย 1 ประตู โปออกประตูที่ลูกค้าแทงชั้วไว้ เจ้ามือใช้ 1 ต่อ ถ้าออกประตูที่ลูกค้าขาย เจ้ามือกิน ถ้าออกประตูอื่นนอกจากนั้น ไม่ได้ไม่เสีย
ซิกๆ[ADV] weepingly (without making a loud noise), Syn. กระซิกๆ, Example: ชาวค่ายร้องไห้ซิกๆ เหมือนเสียงคลื่นกระทบหาด, Thai definition: เรียกอาการที่ร้องไห้ค่อยๆ ว่า ร้องไห้ซิกๆ
กระดาษว่าว[N] kite-making paper, Example: เมื่อลมฤดูร้อนพัดมาพวกเราก็จะเตรียมกระดาษว่าวสำหรับทำว่าวแล้ว, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดาษที่ใช้ทำว่าว ส่วนใหญ่เป็นกระดาษที่ไม่โปร่ง
การแต่งเรื่อง[N] writing a story, See also: making a story, inventing a story, Syn. การปั้นเรื่อง, การเขียนเรื่อง, การสร้างเรื่อง, Example: การแต่งเรื่องบางเรื่องในนวนิยายเกิดจากความเพ้อฝันของผู้เขียน
การถ่ายทำ[N] making a film, See also: movie producing, making a movie, Example: ในการถ่ายชุดบิกินี่ การถ่ายทำนิยมถ่ายภาพกลางแจ้งใช้แสงธรรมชาติเสียเป็นส่วนมาก
การทำครัว[N] cooking, See also: making a dish, preparing food, concoction, Syn. การทำกับข้าว, การปรุงอาหาร, การประกอบอาหาร, การทำอาหาร, การทำกับข้าวกับปลา, Example: เมื่อเสร็จจากการทำครัวแล้ว แม่บ้านควรจะนำเศษอาหารไปใส่หลุมฝัง หรือเอาไปเทในรถเทศบาลใกล้บ้านเพื่อป้องกันเชื้อโรค, Thai definition: การหุงหาอาหาร
การทำบุญทำทาน[N] charity, See also: making merits and virtue, benevolence, Syn. การทำบุญกุศล, การทำบุญ, การทำทาน, การทำบุญทำกุศล, การทำบุญสุนทาน, Ant. การทำบาป, Example: การทำบุญทำทานสามารถทำได้ทุกคนไม่ว่าคนรวยหรือคนจน
การทำผิด[N] making a mistake, See also: infringement, making an error, Syn. การกระทำผิด, การทำชั่ว, การทำบาป, Example: การทำผิดแล้วสำนึกผิด ย่อมมีแต่คนให้อภัย
การทำศพ[N] making funeral arrangements, See also: cremation การเผาศพ, Example: ก่อนที่ท่านจะถึงแก่อนิจกรรม ท่านสั่งไว้ว่า การทำศพให้ทำพอประมาณอย่าให้เดือดร้อนอย่ารบกวนเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน, Thai definition: การประกอบพิธีปลงศพ
การทำสัญญา[N] contract, See also: making agreement, making a promise, Syn. การทำความตกลง, การตกลง, การรับรอง, การให้คำมั่น, Example: การทำสัญญาเปิดบริษัทใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น
การบรรเลง[N] play, See also: making music, giving an instrumental performance, playing a musical instrument, playing mu, Syn. การบรรเลงเพลง, การเล่นเพลง, การบรรเลงดนตรี, Example: เพลงหน้าพาทย์เป็นเพลงที่มีความยาวและยากกว่าเพลงเถาทั่วไป นักดนตรีต้องใช้ฝีมือในการบรรเลงสูง จนกลายเป็นเพลงระดับชั้นแนวหน้าที่ใช้อวดฝีมือกันทุกวันนี้, Thai definition: การทำเพลงด้วยเครื่องดุริยางค์ให้เป็นที่เจริญใจ
การพูดโทรศัพท์[N] telephoning, See also: phoning, making a telephone call, making or receiving a call, Syn. การคุยโทรศัพท์, Example: การพูดโทรศัพท์ในตู้โทรศัพท์สาธารณะนานๆ เป็นสิ่งที่ไม่สมควร
การรบทัพจับศึก[N] fighting in the war, See also: going to war, making war, fighting a battle, Syn. การสงคราม, การออกศึก, การสู้รบ
การลงแรง[N] exerting one's efforts, See also: expending energy, making efforts, Syn. การออกแรง, Example: การลงแรงครั้งนี้เหนื่อยเกินกว่าที่เขาคิดไว้, Thai definition: การออกแรงทำงาน
การเลี้ยงชีพ[N] earning a living, See also: making a living, seeking a livelihood, Syn. การดำรงชีพ, Example: ชาวบ้านหาปลาในทะเลเพื่อการเลี้ยงชีพกันไปวันหนึ่งๆ
การส่งเสียง[N] making a noise, See also: making an outcry, raising a cry or noise, Syn. การแผดเสียง, การตะโกน, การร้อง, การหวีดร้อง, Example: การส่งเสียงดังในห้องสมุดเป็นการกระทำที่เสียมารยาทมาก, Thai definition: การร้องเสียงดัง
การสู่ขอ[N] asking for a woman's hand, See also: making a marriage proposal, Syn. การทาบทาม, Example: การสู่ขอหญิงสาวกระทำโดยฝ่ายชายนำญาติของตนมาสู่ขอกับพ่อแม่ของฝ่ายหญิง, Thai definition: การไปพูดจาขอหญิงในความปกครองของผู้อื่นเพื่อการสมรส
การคบค้าสมาคม[N] making friends with, Example: การคบค้าสมาคมกับเพื่อนที่มาจากสถาบันต่างกันทำให้เรามีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น
การชงชา[N] tea making, Example: การชงชาให้อร่อยต้องมีเคล็ดลับพิเศษ
การดูงานต่างประเทศ[N] going abroad on a tour of investigation, See also: making a tour of inspection, visiting, Example: การดูงานต่างประเทศเพื่อนำมาพัฒนาบริษัทของเรานับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม, Count unit: ครั้ง
การตกลงใจ[N] making a decision, See also: determination, resolution, choosing, deciding, Syn. การตัดสินใจ, Example: การตกลงใจของเขาทำให้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้น
ดินนวล[N] kaolin, See also: a kind of white clay for making glazing pottery, Syn. ดินขาว, ดินเหนียว, Example: เขาใช้ดินนวลปั้นถ้วยชาม, Thai definition: ดินประสมอย่างหนึ่ง ใช้ในการหล่อ, ผงขาวๆ ที่ใช้ในการเคลือบสิ่งของเช่นกระเบื้องมุงหลังคา
เมฆฉาย[N] diagnosing the nature of the disease by incantations, See also: magic prayer of making figure in the sky for disease prognostication, Thai definition: การอธิษฐานโดยบริกรรมด้วยมนตร์ เชื่อกันว่าจะทำให้เงาของคนเจ็บลอยขึ้นไปในอากาศ แล้วพิจารณาดูว่าคนเจ็บนั้นเป็นโรคอะไร
เกเร[ADJ] roguish, See also: knavish, wayward, trouble-making, unruly, delinquent, misbehaved, Syn. เกกมะเหรก, เกกมะเหรกเกเร, พาลเกเร, Example: ความท้อแท้และผิดหวังกระทบกระเทือนทางอารมณ์ทำให้เด็กว่านอนสอนง่ายกลายเป็นเด็กเกเรได้, Thai definition: มีนิสัยเป็นพาล ชอบแกล้ง ชอบรังแกและเอาเปรียบ
ทั้งอย่างนั้น[ADV] without making any change, See also: with all the indications, with all the symptoms, Example: แม้ไม่มีรองเท้า เขาก็ยังเดินไปทั้งอย่างนั้น, Thai definition: ทั้งๆ ที่เป็นอยู่อย่างนั้น
สั่งตัด[V] order to make clothes, See also: order dressmaking, be tailor-made, Example: ผู้กำกับสั่งตัดชุดใหม่ให้กับคณะดาราโดยใช้งบไปทั้งหมด 1 แสนบาท, Thai definition: บอกให้ตัดตามที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจในการตัดสินใจ[n. exp.] (amnāt nai kān tatsinjai) EN: decision-making power ; power to take decisions   FR: décisionnaire [m]
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: invitation to participate in merit-making   
การกระทำผิด[n. exp.] (kān kratham phit) EN: making a mistake   
การเลี้ยงชีพ[n.] (kān līengchīp) EN: earning a living ; making a living ; seeking a livelihood   FR: gagne-pain [m]
การลงแรง [n.] (kān longraēng) EN: exerting one's efforts ; expending energy ; making efforts   FR: dépense d'énergie [f]
การพูดโทรศัพท์[n. exp.] (kān phūt thōrasap) EN: telephoning ; phoning ; making a telephone call ; making or receiving a call   FR: communication téléphonique [f]
การรบทัพจับศึก[v. exp.] (kān rop thap jap seuk) EN: fighting in the war ; going to war ; making war ; fighting a battle   
การแต่งเรื่อง[n. exp.] (kān taeng reūang) EN: writing a story ; making a story ; inventing a story   
การตัดสินใจ[n.] (kān tatsinjai) EN: decision ; decision-making ; decision making ; making a decision   FR: décision [f]
การถ่ายทำ[n.] (kān thāitham) EN: making a film ; movie producing ; making a movie   
การทำบุญ[n. exp.] (kān thambun) EN: merit making   FR: action méritoire [f]
การทำบุญทำทาน[n. exp.] (kān thambun tham thān) EN: charity ; making merits and virtue ; benevolence   
การทำผิด[n.] (kān tham phit) EN: making a mistake ; infringement ; making an error   
การตกลงใจ[X] (kān toklongjai) EN: making a decision ; determination ; resolution ; choosing ; deciding   
หลีกเลี่ยงการทำผิด[v. exp.] (līklīeng kān tham phit) EN: avoid making mistakes   FR: éviter de commettre des erreurs
มาลา[n.] (mālākam) EN: garland making   
มิจฉาชีพ[n.] (mitchāchīp) EN: wrongful occupation ; unlawful occupation ; unlawful way of making a living ; wrongful livelihood   
นกจับแมลงดำอกสีส้ม[n. exp.] (nok jap malaēng dam ok sī som) EN: Mugimaki Flycatcher   FR: Gobemouche mugimaki [m] ; Gobemouche des conifères [m] ; Gobemouche japonais [m]
พิธีทำบุญ[n. exp.] (phithī thambun) EN: merit-making function   
ผิด ๆ พลาด ๆ[v. exp.] (phit-phit phlāt-phlāt) EN: do sth badly ; mess sth up ; keep making mistakes ; bungle   
ประวัติการณ์[n.] (prawattikān) EN: memorable events ; history ; history-making ; annals ; record   FR: évènement important [m]
รามเกียรติ์[n. prop.] (Rāmakīen) EN: Ramakien ; rarmagian   
สารท[n.] (sāt) EN: festival ; religious festival at the tenth lunar month ; autumnal merit-making ceremony   FR: cérémonie [f]
เสมา[n.] (sēmā) EN: boundary marker of a temple ; heart-shaped stones making the limits of Buddhist temple ; boundary stones   FR: borne sacrée (délimitant les limites) d'une pagode [f]
ธุดงค์[v.] (thudong) EN: take to the road as a form of meritamaking   

CMU English Pronouncing Dictionary
MAKI    M AA1 K IY0
MAKIN    M AE1 K IH2 N
MAKING    M EY1 K IH0 NG
MAKITA    M AH0 K IY1 T AH0
MAKIN'    M EY1 K AH0 N
MAKINGS    M EY1 K IH0 NG Z
MAKINEN    M AE1 K IH2 N AH0 N
MCMAKIN    M AH0 K M AE1 K AH0 N
MAKINSON    M AE1 K AH0 N S AH0 N
REMAKING    R IY1 M EY1 K IH0 NG
LAWMAKING    L AO1 M EY2 K IH0 NG
HOMEMAKING    HH OW1 M M EY2 K IH0 NG
BOMBMAKING    B AA1 M M EY0 K IH0 NG
BOOKMAKING    B UH1 K M EY2 K IH0 NG
DEALMAKING    D IY1 L M EY2 K IH0 NG
RULEMAKING    R UW1 L M EY2 K IH0 NG
FILMMAKING    F IH1 L M EY2 K IH0 NG
LOVEMAKING    L AH1 V M EY0 K IH0 NG
PAPERMAKING    P AE1 P ER0 M EY2 K IH0 NG
PEACEMAKING    P IY1 S M EY2 K IH0 NG
MOVIEMAKING    M UW1 V IY2 M EY2 K IH0 NG
MONEYMAKING    M AH1 N IY0 M EY2 K IH0 NG
MATCHMAKING    M AE1 CH M EY2 K IH0 NG
STEELMAKING    S T IY1 L M EY2 K IH0 NG
GLASSMAKING    G L AE1 S M EY2 K IH0 NG
DRESSMAKING    D R EH1 S M EY2 K IH0 NG
POLICYMAKING    P AA1 L AH0 S IY0 M EY2 K IH0 NG
BASKETMAKING    B AE1 S K AH0 T M EY2 K IH0 NG
PHARMAKINETIC    F AA2 R M AH0 K AH0 N EH1 T IH0 K
PHARMAKINETICS    F AA2 R M AH0 K AH0 N EH1 T IH0 K S
DECISIONMAKING    D AH0 S IH1 ZH AH0 N M EY2 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
making    (v) (m ei1 k i ng)
makings    (n) (m ei1 k i ng z)
remaking    (v) (r ii2 m ei1 k i ng)
haymaking    (n) (h ei1 m ei k i ng)
lawmaking    (n) (l oo1 m ei k i ng)
lovemaking    (n) (l uh1 v m ei k i ng)
shoemaking    (n) (sh uu1 m ei k i ng)
moviemaking    (n) (m uu1 v i m ei1 k i ng)
dressmaking    (n) (d r e1 s m ei k i ng)
merrymaking    (n) (m e1 r i m ei k i ng)
policymaking    (n) (p o1 l i s i m ei k i ng)
epoch-making    (j) - (ii1 p o k - m ei k i ng)
shame-making    (j) - (sh ei1 m - m ei k i ng)
mischief-making    (n) - (m i1 s ch ii f - m ei k i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちまき, chimaki] (n) บ๊ะจ่าง,ขนมจ้าง,ขนมญี่ปุ่นทำจากข้าวห่อด้วยใบไผ่เป็นรูปสามเหลี่ยม
牧場[まきば, makiba] (n) ฟาร์มปศุสัตว์, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
弱巻き[よわまき, yowamaki] (n) สภาพที่ถูกปั่นกรอหลวม ไม่แน่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
竜巻き[たつまき, tatsumaki] (n) พายุหมุน ทอร์นาโด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頭金[あたまきん, atamakin] Thai: เงินดาวน์มัดจำ English: down payment
巻き込む[まきこむ, makikomu] Thai: ม้วนเข้าไป English: to roll up
巻き込む[まきこむ, makikomu] Thai: ดึงเข้ามาพัวพัน(นิยมใช้ในรูปถูกกระทำ)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfertigungen {pl}; Herstellungen {pl}makings [Add to Longdo]
Barrique {n}; Eichenfass zur Weinherstellungbarrique; oak barrel for wine-making [Add to Longdo]
Belustigung {f}merrymaking [Add to Longdo]
Buchmachen {n}bookmaking [Add to Longdo]
Entscheidungsfindung {f}; Entscheidung {f}decision-making [Add to Longdo]
Entscheidungsgrundlage {f}basis of decision-making [Add to Longdo]
Entscheidungshilfe {f}aid to decision-making; decision support [Add to Longdo]
Entscheidungsprozess {m}decision-making process; sense-making process [Add to Longdo]
Entscheidungstechniken {pl}decision-making techniques [Add to Longdo]
Gewinn {m}; Nutzen {m} | Gewinne {pl} | mit hohem Gewinn | Gewinn nach Steuern | auf Gewinn ausgehenprofit | profits | at a high profit | after tax profit | to be intent on making a profit [Add to Longdo]
Gewinnerzielung {f}making of profits; realization of profits [Add to Longdo]
Glasblasen {n}glass-making [Add to Longdo]
Handlungskompetenz {f}decision-making and responsibility [Add to Longdo]
Haushaltsführung {f}homemaking [Add to Longdo]
Herstellung {f}making; make [Add to Longdo]
Karosseriebau {m}body making [Add to Longdo]
Klöppeln {n}lace-making [Add to Longdo]
Neuanfertigung {f}; Neuanfertigen {n}making (up); production from scratch [Add to Longdo]
Schmuckherstellung {f}jewelry making [Add to Longdo]
Schneiderei {f}dressmaking [Add to Longdo]
Schrittmacherdienst {m}pacemaking [Add to Longdo]
Schuhmacherei {f}shoe making; boot making [Add to Longdo]
Verkuppelung {f}; Eheanbahnung {f}matchmaking [Add to Longdo]
Werkzeugbau {m}toolmaking [Add to Longdo]
abstatten | abstattend | abgestattetto make a call on | making a call on | made a call on [Add to Longdo]
anfertigen | anfertigend; machendto make | making [Add to Longdo]
sich anfreunden | sich anfreundend | angefreundetto become friends; to make friends | making friends | made friends [Add to Longdo]
aufheben | aufhebendto unmake | unmaking [Add to Longdo]
aufholen | aufholend | aufgeholtto make up for | making up for | made up for [Add to Longdo]
ausredendmaking excuses [Add to Longdo]
bahnbrechend; epochemachend {adj}epoch-making [Add to Longdo]
bekannt machend; bekanntmachend [alt]making known [Add to Longdo]
beseitigen | beseitigend | beseitigtto unmake | unmaking | unmade [Add to Longdo]
sich mit jdm. davonmachen | davonmachend | davongemachtto make off with sb. | making off | made off [Add to Longdo]
diagnostizieren | diagnostizierend | diagnostiziert | er/sie diagnostiziert | ich/er/sie diagnostizierteto make a diagnosis | making a diagnosis | made a diagnosis | he/she makes a diagnosis | I/he/she made a diagnosis [Add to Longdo]
einträglichmoneymaking [Add to Longdo]
entgleisen | entgleisend | entgleisteto make a slip | making a slip | made a slip [Add to Longdo]
erschweren | erschwerendto make difficult | making difficult [Add to Longdo]
gleichmachen | gleichmachendto make equal | making equal [Add to Longdo]
... in spe; angehende(r) ... | ein Ingenieur in spe...-to-be; future ... | an engineer in the making [Add to Longdo]
klarmachen | klarmachend | klargemachtto make clear | making clear | made clear [Add to Longdo]
lärmendmaking noise [Add to Longdo]
machen; herstellen | machend; herstellend | gemacht; hergestellt | er/sie macht; er/sie stellt her | ich/er/sie machte; ich/er/sie stellte her | er/sie hat/hatte gemacht; er/sie hat(hatte hergestellt | etw. aus sich machento make {made; made} | making | made | he/she makes | I/he/she made | he/she has/had made | to make sth. of oneself [Add to Longdo]
musizieren | musizierend | musiziert | musiziert | musizierteto make music | making music | made music | makes music | made music [Add to Longdo]
extrem peinlichcringe-making [Add to Longdo]
richtungsweisend {adj}policy-making [Add to Longdo]
schaffen | schaffend | geschaffen | er/sie schafft | ich/er/sie schuf | er/sie hat/hatte geschafffen | ich/er/sie schüfeto create; to make | creating; making | created; made | he/she creates | I/he/she created | he/she has/had created | I/he/she would create [Add to Longdo]
scheiteln | scheitelnd | scheiteltto make a parting | making a parting | makes a parting [Add to Longdo]
schminken | schminkend | geschminktto make up | making up | made up [Add to Longdo]
schnörkeln | schnörkelnd | schnörkeltto make flourishes | making flourishes | makes flourishes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うずまき線;渦巻き線;渦巻線[うずまきせん, uzumakisen] (n) spiral [Add to Longdo]
うながっぱ[, unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber [Add to Longdo]
お手つき;お手付き;御手付き[おてつき, otetsuki] (n) (1) touching a wrong card; (2) making a mistress of a servant; mistress (who is one's servant) [Add to Longdo]
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
からなる[, karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y [Add to Longdo]
ずかずか[, zukazuka] (adv) (on-mim) making rude entrance [Add to Longdo]
ちびちび;ちびりちびり[, chibichibi ; chibirichibiri] (adv,adv-to) (on-mim) making something last [Add to Longdo]
どんちゃん騒ぎ[どんちゃんさわぎ, donchansawagi] (n) merrymaking; high jinks; spree [Add to Longdo]
にゃにゃ;にゃんにゃん[, nyanya ; nyannyan] (n,vs) (1) cat meow; miaow; (n) (2) cat; (n,vs) (3) sexual intercourse; making out [Add to Longdo]
ばらまき政治;散播き政治[ばらまきせいじ, baramakiseiji] (n) (See 散播き) money politics; pork-barrel politics [Add to Longdo]
ぺたぺた[, petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing [Add to Longdo]
ぺたん[, petan] (adv) (on-mim) (See ぺたぺた・1) sound of something making firm contact with a flat surface [Add to Longdo]
やり繰り(P);遣り繰り[やりくり, yarikuri] (n,vs) (uk) making do; getting by (somehow); managing; (P) [Add to Longdo]
ゆかた地;浴衣地[ゆかたじ, yukataji] (n) yukata cloth material; special light woven material 36-40cm wide for making yukata [Add to Longdo]
わいわい[, waiwai] (adv) (on-mim) noisily; clamorously; many people making a din; (P) [Add to Longdo]
エポックメーキング;エポックメイキング[, epokkume-kingu ; epokkumeikingu] (adj-na) epoch-making [Add to Longdo]
クロマキー[, kuromaki-] (n) {comp} chroma key [Add to Longdo]
ケーキ作り[ケーキづくり, ke-ki dukuri] (n) cake making [Add to Longdo]
ゲスト出演[ゲストしゅつえん, gesuto shutsuen] (n,vs) making a guest appearance; guest starring [Add to Longdo]
コバステッチ[, kobasutecchi] (n,vs) topstitch (dressmaking) (eng [Add to Longdo]
コンテ[, konte] (n) (1) (abbr) continuity (esp. in film-making); (2) var. kind of lead pencil (fre [Add to Longdo]
サイマさいまき[, saima saimaki] (n) (See 車海老) kuruma prawn (esp. a small one, i.e. less than 10 cm in length) [Add to Longdo]
シマキツネベラ[, shimakitsunebera] (n) Bodianus masudai (species of hogfish) [Add to Longdo]
シマキンチャクフグ[, shimakinchakufugu] (n) Valentin's sharpnose puffer (Canthigaster valentini); black-saddle toby [Add to Longdo]
タテジマキンチャクダイ[, tatejimakinchakudai] (n) emperor angelfish (Pomacanthus imperator) [Add to Longdo]
タマキン[, tamakin] (n) (sl) (See 金玉・きんたま) balls; testicles [Add to Longdo]
ダメ押し;駄目押し;だめ押し[ダメおし(ダメ押し);だめおし(駄目押し;だめ押し), dame oshi ( dame oshi ); dameoshi ( dameoshi ; dame oshi )] (exp) (1) making doubly sure; (2) insurance runs (baseball) [Add to Longdo]
テイク;テーク[, teiku ; te-ku] (n) take (e.g. in film-making) [Add to Longdo]
デウスエクスマキナ;デウス・エクス・マキナ[, deusuekusumakina ; deusu . ekusu . makina] (n) deus ex machina [Add to Longdo]
デシジョンメーキング[, deshijonme-kingu] (n) decision-making [Add to Longdo]
ドリッパー[, dorippa-] (n) dripper (e.g. for making coffee) [Add to Longdo]
ドレスメーキング[, doresume-kingu] (n) dressmaking [Add to Longdo]
ノミ行為;呑み行為[ノミこうい(ノミ行為);のみこうい(呑み行為), nomi koui ( nomi koui ); nomikoui ( nomi koui )] (n) bookmaking; (stock market) bucketing [Add to Longdo]
パワーアップ[, pawa-appu] (n,vs) making more powerful (wasei [Add to Longdo]
パン小麦[パンこむぎ, pan komugi] (n) wheat (for breadmaking) [Add to Longdo]
ベッドメイキング;ベッドメーキング[, beddomeikingu ; beddome-kingu] (n,vs) making beds [Add to Longdo]
ポイントメイク;ポイントメーク[, pointomeiku ; pointome-ku] (n) making up only parts of one's face instead of doing a full make-up job (wasei [Add to Longdo]
マキシ[, makishi] (n) maxi; (P) [Add to Longdo]
マキシマム[, makishimamu] (adj-na,n) maximum [Add to Longdo]
マキシミンルール[, makishiminru-ru] (n) maximin rule [Add to Longdo]
マキシム;マクシム[, makishimu ; makushimu] (n) maxim [Add to Longdo]
マキャベリズム;マキアベリズム;マキアヴェリズム[, makyaberizumu ; makiaberizumu ; makiaverizumu] (n) Machiavellism; Machiavellianism [Add to Longdo]
マキラドーラ[, makirado-ra] (n) maquiladora [Add to Longdo]
メイキング[, meikingu] (n) making of a craft or product, esp. a television program, movie, etc. [Add to Longdo]
メイクラブ;メークラブ[, meikurabu ; me-kurabu] (n,vs) making love [Add to Longdo]
ラインカー[, rainka-] (n) machine for making (white) lines (lit [Add to Longdo]
ロケ地[ロケち;ロケチ, roke chi ; rokechi] (n) local site; location for making or filming a movie [Add to Longdo]
悪騒ぎ[わるさわぎ, warusawagi] (n) making an excessive fuss; disorderly merrymaking [Add to Longdo]
握髪吐哺[あくはつとほ, akuhatsutoho] (n) (a statesman making) extraordinary efforts to find and employ capable persons (persons of great wisdom) [Add to Longdo]
伊達巻き;伊達巻[だてまき, datemaki] (n) (1) (woman's) undersash; (2) rolled omelette mixed with fish (paste) (omelet) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先下手为强[xiān xià shǒu wéi qiáng, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] strike first and gain the upper hand (成语 saw, martial arts term); Making the first move is an advantage. [Add to Longdo]
兼营[jiān yíng, ㄐㄧㄢ ˊ, / ] a second job; supplementary way of making a living [Add to Longdo]
刻薄[kè bó, ㄎㄜˋ ㄅㄛˊ, ] unkind; harsh; cutting; mean; acrimony; to embezzle by making illegal deductions [Add to Longdo]
半推半就[bàn tuī bàn jiù, ㄅㄢˋ ㄊㄨㄟ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄡˋ, ] half willing and half unwilling (成语 saw); to yield after making a show of resistance [Add to Longdo]
叫床[jiào chuáng, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄨㄤˊ, ] to moan (in bed); cries of pleasure during love-making [Add to Longdo]
叫床声[jiào chuáng shēng, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄨㄤˊ ㄕㄥ, / ] to moan (in bed); cries of pleasure during love-making [Add to Longdo]
可喜[kě xǐ, ㄎㄜˇ ㄒㄧˇ, ] making one happy; gratifying [Add to Longdo]
[chǎo, ㄔㄠˇ, ] to quarrel; to make a noise; noisy; to disturb by making a noise [Add to Longdo]
呋喃[fū nán, ㄈㄨ ㄋㄢˊ, ] furan (furfuran, used in making nylon) [Add to Longdo]
均等化[jūn děng huà, ㄐㄩㄣ ㄉㄥˇ ㄏㄨㄚˋ, ] to equalize; leveling; making uniform [Add to Longdo]
大才小用[dà cái xiǎo yòng, ㄉㄚˋ ㄘㄞˊ ㄒㄧㄠˇ ㄩㄥˋ, ] lit. making little use of great talent; to use a sledgehammer to crack a nut [Add to Longdo]
尚书经[shàng shū jīng, ㄕㄤˋ ㄕㄨ ㄐㄧㄥ, / ] Book of History; a compendium of documents in various styles, making up the oldest extant texts of Chinese history, from legendary times down to the times of Confucius [Add to Longdo]
强词夺理[qiǎng cí duó lǐ, ㄑㄧㄤˇ ㄘˊ ㄉㄨㄛˊ ㄌㄧˇ, / ] loud rhetoric making up for fallacious argument (成语 saw); to argue illogically; to shove false arguments down people's throats; sophistry [Add to Longdo]
性爱[xìng ài, ㄒㄧㄥˋ ㄞˋ, / ] sex; love-making [Add to Longdo]
手卷[shǒu juǎn, ㄕㄡˇ ㄐㄩㄢˇ, / ] hand scroll (horizontal format for Chinese landscape painting); hand roll (Japanese: temaki, style of fish cuisine); hand rolled cigarette; hand roll (many contexts); roll up [Add to Longdo]
指鹿为马[zhǐ lù wéi mǎ, ㄓˇ ㄌㄨˋ ㄨㄟˊ ㄇㄚˇ, 鹿 / 鹿] making a deer out to be a horse (成语 saw); deliberate misrepresentation [Add to Longdo]
旋子[xuàn zi, ㄒㄩㄢˋ ㄗ˙, ] large metal plate for making bean curd; metal pot for warming wine; whirlwind somersault (in gymnastics or martial arts); spinor (math) [Add to Longdo]
书经[shū jīng, ㄕㄨ ㄐㄧㄥ, / ] Book of History; a compendium of documents in various styles, making up the oldest extant texts of Chinese history, from legendary times down to the times of Confucius; also called 尚書經|尚书经 or 尚書|尚书 or 書|书 [Add to Longdo]
材料[cái liào, ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, ] material; data; makings; stuff [Add to Longdo]
母质[mǔ zhì, ㄇㄨˇ ㄓˋ, / ] parent material (e.g. the eroded rock making up sediment) [Add to Longdo]
决策[jué cè, ㄐㄩㄝˊ ㄘㄜˋ, / ] strategic decision; decision-making; policy decision; to determine policy [Add to Longdo]
沿条儿[yán tiáo r, ㄧㄢˊ ㄊㄧㄠˊ ㄖ˙, 沿 / 沿] tape seam (in dressmaking); tape trim [Add to Longdo]
炼钢[liàn gāng, ㄌㄧㄢˋ ㄍㄤ, / ] steel making [Add to Longdo]
烟花粉黛[yān huā fěn dài, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄈㄣˇ ㄉㄞˋ, / ] woman; prostitute; love-making; literary or theatrical form in Tang, Song and Yuan [Add to Longdo]
烟花风月[yān huā fēng yuè, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄈㄥ ㄩㄝˋ, / ] refers to love-making (成语 saw) [Add to Longdo]
争分夺秒[zhēng fēn duó miǎo, ㄓㄥ ㄈㄣ ㄉㄨㄛˊ ㄇㄧㄠˇ, / ] lit. fight minutes, snatch seconds (成语 saw); a race against time; making every second count [Add to Longdo]
玩物丧志[wán wù sàng zhì, ㄨㄢˊ ˋ ㄙㄤˋ ㄓˋ, / ] lit. trifling destroys the will (成语 saw); infatuation with fine details prevents one making progress; excessive attention to trivia saps the will [Add to Longdo]
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, ] jade used for making goblets [Add to Longdo]
生财有道[shēng cái yǒu dào, ㄕㄥ ㄘㄞˊ ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ, / ] lit. there are principles behind making money (成语 saw); fig. to have a knack for good business; knowing how to accumulate wealth; good at feathering one's own nest [Add to Longdo]
甲子[jiǎ zǐ, ㄐㄧㄚˇ ㄗˇ, ] first of 10 heavenly trunks 天干 and first of 12 earthly branches 地支; by ext., the 60 combinations 甲子, 乙丑, 丙寅 etc making up the year cycle; first year A1 of the 60 year cycle, e.g. 1984 or 2044 [Add to Longdo]
尽心尽力[jìn xīn jìn lì, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ, / ] making an all-out effort (成语 saw); to try one's heart out; to do one's utmost [Add to Longdo]
目挑心招[mù tiǎo xīn zhāo, ㄇㄨˋ ㄊㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ ㄓㄠ, ] the eye incites, the heart invites (成语 saw); flirtatious; making eyes at sb [Add to Longdo]
硅铝质[guī lǚ zhì, ㄍㄨㄟ ㄌㄩˇ ㄓˋ, / ] sial rock (containing silicon and aluminium, so comparatively light, making continental plates) [Add to Longdo]
[shēn, ㄕㄣ, ] residue from oil making [Add to Longdo]
粿[guǒ, ㄍㄨㄛˇ, 粿] cooked rice for making cake [Add to Longdo]
纸样[zhǐ yàng, ㄓˇ ㄧㄤˋ, / ] paper pattern as model in dressmaking; paper patten [Add to Longdo]
组分[zǔ fèn, ㄗㄨˇ ㄈㄣˋ, / ] components; individual parts making up a compound [Add to Longdo]
肽链[tài liàn, ㄊㄞˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] peptide chain (chain of amino acids making up protein) [Add to Longdo]
临时抱佛脚[lín shí bào fó jiǎo, ㄌㄧㄣˊ ㄕˊ ㄅㄠˋ ㄈㄛˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] lit. to clasp the Buddha's feet when danger arises (成语 saw); fig. to profess devotion only when in trouble; doing things at the last minute; making a hasty last-minute effort [Add to Longdo]
蔡伦[Cài Lún, ㄘㄞˋ ㄌㄨㄣˊ, ] Cai Lun (-121), the inventor of paper making [Add to Longdo]
制片[zhì piàn, ㄓˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] moviemaking [Add to Longdo]
制片人[zhì piàn rén, ㄓˋ ㄆㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, / ] moviemaking [Add to Longdo]
语素[yǔ sù, ㄩˇ ㄙㄨˋ, / ] language component; morpheme; individual characters (making up an expression) [Add to Longdo]
赚钱[zhuàn qián, ㄓㄨㄢˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] to earn money; money making [Add to Longdo]
转炉[zhuàn lú, ㄓㄨㄢˋ ㄌㄨˊ, / ] converter (rotary furnace in steel making) [Add to Longdo]
辞书学[cí shū xué, ㄘˊ ㄕㄨ ㄒㄩㄝˊ, / ] lexicography; making dictionaries [Add to Longdo]
造句[zào jù, ㄗㄠˋ ㄐㄩˋ, ] sentence-making [Add to Longdo]
造纸[zào zhǐ, ㄗㄠˋ ㄓˇ, / ] paper-making [Add to Longdo]
[zhān, ㄓㄢ, ] not making progress [Add to Longdo]
配音[pèi yīn, ㄆㄟˋ , ] dubbing (filmmaking) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロマキー[くろまきー, kuromaki-] chroma key [Add to Longdo]
意思決定[いしけってい, ishikettei] decision making [Add to Longdo]
巻き戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]
巻き戻す[まきもどす, makimodosu] to rewind [Add to Longdo]
巻戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]
効率化[こうりつか, kouritsuka] optimization, making efficient [Add to Longdo]
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] sifting (vs), making a wise choice [Add to Longdo]
製品化[せいひんか, seihinka] making into a product (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
墓標[ぼひょう, bohyou] Grabmakierung, Grabpfosten [Add to Longdo]
[まき, maki] Rolle, -Band [Add to Longdo]
巻き尺[まきじゃく, makijaku] Bandmass [Add to Longdo]
巻き込む[まきこむ, makikomu] einwickeln, verwickeln [Add to Longdo]
巻尺[まきじゃく, makijaku] Bandmass [Add to Longdo]
渦巻[うずまき, uzumaki] Wirbel, Strudel, Spirale [Add to Longdo]
[まき, maki] Weide [Add to Longdo]
牧場[まきば, makiba] Weide, Wiese [Add to Longdo]
牧場[まきば, makiba] Weide, Wiese [Add to Longdo]
竜巻[たつまき, tatsumaki] Wasserhose, Windhose [Add to Longdo]
絵巻[えまき, emaki] Bilderrolle [Add to Longdo]
絵巻物[えまきもの, emakimono] Bilderrolle [Add to Longdo]
腹巻き[はらまき, haramaki] Bauchbinde, Leibbinde [Add to Longdo]
葉巻[はまき, hamaki] Zigarre [Add to Longdo]
襟巻き[えりまき, erimaki] -Schal, Halstuch [Add to Longdo]
鉢巻き[はちまき, hachimaki] Stirnband [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maki \Ma"ki\, n. [F., from native name.] (Zool.)
   A lemur. See {Lemur}.
   [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 maquis
 
 1. maki
 2. (b. h.) İkinci Dünya Savaşında Nazilere karşı savaşan Fransız direnme örgütü.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 scrub
 
 1. çalılık, fundalık, maki
 2. bodur ağaçlı orman
 3. (kıs.)a kıllı fırça
 4. bodur insan veya hayvan ve bitki
 5. (spor) birinci takıma alınmayan oyuncu. scrub oak yermeşesi, kurtluca, (bot.) Teucritum. scrub team ikinci takım
 6. ikinci derecede oyuncuların oynatıldığı taklm.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top