ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*make clear*

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: make clear, -make clear-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
make clear[PHRV] อธิบายชัดเจน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We do wish to make clear, however, that this invitation is absolutely conditional upon the following:เราขอบอกให้ชัดเจน ว่าการเชิญครั้งนี้ มีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ Mona Lisa Smile (2003)
If we don't make clearheaded decisions right now,ถ้าเราไม่ตัดสินใจให้เด็ดขาดตั้งแต่ตอนนี้ Iris (2009)
I simply make clear he can.ฉันบอกเขาว่า ให้ตายก็ต้องเสร็จ The Undergraduates (2010)
Now he's put obstacles in your path, and like all this debris after the storm, it's up to you to make clear that path again.ขณะนี้พระองค์นำอุปสรรค มากั้นขวางหนทางของลูก และก็เหมือนกับเศษซากพวกนี้ ที่มาหลังจากพายุ ขึ้นอยู่กับลูกที่จะทำให้หนทางนั้น ไร้อุปสรรคกีดขวางอีกครั้ง I Am Anne Frank: Part 1 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
make clearI hope to make clear why I think Emmet's theory, originally introduced in the field of design architecture, is so important in physics.
make clearI'm not able to make clear how I am feeling.
make clearIn any case I just want to make clear the fact that these are not normal people.
make clearLet's make clear which is right and which is wrong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะสาง[V] clear up, See also: solve, make clear, Syn. ชำระ, คลี่คลาย, ไขปัญหา, Ant. หมักหมม, ค้างคา
ชี้แจง[V] explain, See also: elucidate, clarify, illuminate, make clear, report, Syn. อธิบาย, รายงาน, สาธยาย, แจกแจง, Example: เขาถูกหัวหน้าพรรคขอร้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น, Thai definition: พูดขยายความให้เข้าใจชัดเจน
แจง[V] explain, See also: elucidate, expound, make clear, clarify, Syn. แจกแจง, ขยายความ, กระจาย, อธิบาย, แถลง, Example: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ( สยช . ) แจงสาเหตุที่เด็กออกมาเร่ร่อนว่ามีหลายประการ, Thai definition: ทำให้กระจ่าง, ชี้ให้เห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชี้แจง[v.] (chījaēng) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report   FR: démontrer ; élucider ; clarifier
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition   FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
จงอร [v.] (jong om) EN: point out ; point to ; point to make clear   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bái, ㄅㄞˊ, ] white; snowy; pure; bright; empty; blank; plain; clear; to make clear; in vain; gratuitous; free of charge; reactionary; anti-communist; funeral; to stare coldly; to write wrong character; to state; to explain; vernacular; spoken lines in opera; surname B, #755 [Add to Longdo]
明确[míng què, ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] clear-cut; definite; make clear; clear, #978 [Add to Longdo]
表明[biǎo míng, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄥˊ, ] make known; make clear; state clearly; indicate; known; to make clear, #1,150 [Add to Longdo]
交代[jiāo dài, ㄐㄧㄠ ㄉㄞˋ, ] hand over; explain; make clear, #6,036 [Add to Longdo]
自白[zì bái, ㄗˋ ㄅㄞˊ, ] confession; to make clear one's position or intentions; to brag, #43,132 [Add to Longdo]
验明[yàn míng, ㄧㄢˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] to check and make clear; to ascertain; to verify sb's identity, #77,105 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
klarmachen | klarmachend | klargemachtto make clear | making clear | made clear [Add to Longdo]
verdeutlichen | verdeutlichtto make clear | makes clear [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
澄ます(P);清ます[すます, sumasu] (v5s,vt) to clear; to make clear; to be unruffled; to look unconcerned; to look demure; to look prim; to put on airs; (P) [Add to Longdo]
説き明かす[ときあかす, tokiakasu] (v5s,vt) to explain; to solve; to make clear [Add to Longdo]
明らかにする[あきらかにする, akirakanisuru] (exp,vs-i) to make clear; to clarify; to disclose; to make public [Add to Longdo]
立てる[たてる, tateru] (v1,vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf,v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P) [Add to Longdo]
闡明[せんめい, senmei] (n,vs) make clear; explicate; explain [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top