ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*lumpish*

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lumpish, -lumpish-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lumpish[ADJ] โง่, Syn. dull, stupid
lumpish[ADJ] เป็นก้อน
lumpish[ADJ] อืดอาด, See also: อุ้ยอ้าย, เชื่องช้า, เฉื่อยชา

English-Thai: Nontri Dictionary
lumpish(adj) โง่เขลา,อุ้ยอ้าย,เป็นก้อน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุ้ย[ADJ] heavy and firm, See also: ponderous, lumpish, Syn. อ้วน, ตุ้ยนุ้ย, Ant. ผอม, Thai definition: หนักและแน่น
โม่งโค่ง[ADV] bulky, See also: ponderous, lumpish, cumbersome, Syn. ใหญ่โตเกะกะ, ใหญ่โตไม่สมรูป, Example: แตงโมลูกนี้ใหญ่โม่งโค่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทอะทะ[adj.] (thoetha) EN: ponderous ; cumbersome ; lumpish ; bulky ; heavy   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lumpish    (j) lˈʌmpɪʃ (l uh1 m p i sh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
klumpig {adj}lumpish [Add to Longdo]
plump; schwefällig; untersetzt {adj}lumpish [Add to Longdo]
stumpf; dumpf {adj}lumpish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Lumpish \Lump"ish\, a.
     Like a lump; inert; gross; heavy; dull; spiritless. "
     Lumpish, heavy, melancholy." --Shak. -- {Lump"ish*ly}, adv.
     -- {Lump"ish*ness}, n.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top