ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*licit*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: licit, -licit-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
licit(adj) ถูกกฎหมาย, See also: ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. lawful, legal, legitimate, Ant. illicit
illicit(adj) ผิดกฎหมาย, See also: เถื่อน, ซึ่งต้องลักลอบ, ซึ่งผิดศีลธรรม, ซึ่งต้องห้าม ตามวัฒนธรรมประเพณี, Syn. illegal, prohibited, unlawful, Ant. lawful, legal
solicit(vi) เรียกร้อง, Syn. beg, entreat, beseech, request
solicit(vt) เรียกร้อง, Syn. entreat, beseech, request
explicit(adj) ชัดเจน, See also: กระจ่าง, ชัดแจ้ง, Syn. clear, obvious, unambiguous
felicity(n) การมีความสุขอย่างมาก, See also: ความปลื้มปิติ, ความรู้สึกยินดี, Syn. happiness, joyfulness, ecstasy, Ant. unhappiness, misery
implicit(adj) ซึ่งบอกเป็นนัย, Syn. inferable, inherent, tacit
implicit(adj) ไร้ข้อกังขา, See also: โดยไม่ต้องสงสัย, Syn. certain, unquestioning
duplicity(n) การหลอกลวง, See also: ความไม่ซื่อตรง, การทรยศ, Syn. falseness, infedelity, treachery, Ant. fidelity, faithfulness
publicity(n) การเผยแพร่, Syn. promotion
solicitor(n) ผู้เรียกร้อง
solicitor(n) ทนาย, Syn. attorney, lawyer, counselor
complicity(n) การเป็นผู้ร่วมทำผิด, Syn. conspiracy, confederacy
explicitly(adv) อย่างแน่ชัด, See also: อย่างชัดเจน, อย่างแจ่มแจ้ง, Syn. clearly, obviously
felicitate(vt) แสดงความยินดี, See also: ถวายพระพร, อวยพร, Syn. congratulate, salute
felicitous(adj) ความเหมาะสม, See also: ความยินดี, การมีความสุข, Syn. appropriate, suitable, well-chosen, Ant. unsuitable
implicitly(adv) อย่างเป็นนัย
inexplicit(adj) ซึ่งไม่ชัดเจน, See also: คลุมเครือ, Syn. ambiguous, uncertain
infelicity(n) ความไม่เป็นสุข, See also: ความไม่เหมาะสม, ความไม่สมควร, การกระทำไม่เหมาะสม, Syn. inappropriateness, bungling, sorrow
simplicity(n) ความเรียบง่าย, See also: ความถ่อมตัว, Syn. modesty, plainness, Ant. extravagance, ostentation
solicitous(adj) ที่กังวล, Syn. concerned
solicitous(adj) ที่เต็มใจทำ, Syn. devoted
solicitude(n) ความกังวล
symplicity(n) ความเรียบง่าย, See also: ความถ่อมตน, Syn. plainness, unpretentiousness, Ant. extravagance, pretension
catholicity(n) ความเป็นคาธอลิก
solicit for(phrv) เชื้อเชิญ, See also: ชักชวน, เชิญชวน
felicitation(n) การแสดงความยินดี, See also: การอวยพร, Syn. congratulation, salutation
infelicitous(adj) ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่สมควร, Syn. inexpedient, unsuitable, ineligible, Ant. fitting, conductive
multiplicity(n) ความหลากหลาย, See also: ความทวีคูณ, ความมากมาย, จำนวนมาก
felicitate on(phrv) แสดงความยินดีกับ, Syn. congratulate on
felicitatfe upon(phrv) แสดงความยินดีกับ, Syn. congratulate on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alcoholicity(แอลกะฮอลลิซ' ซิที) n. คุณภาพหรือความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
complicity(คอมพลิส'ซิที) n. การเป็นผู้ร่วมงาน,การเป็นผู้สมคบ,ความสัมพันธ์ที่ร่วมกันกระทำความผิด
duplicity(ดิวพลิส'ซิที) n. การตีสองหน้า,การหลอกลวง,ความไม่ซื่อตรง,การมีลักษณะคู่,การซ้ำกัน, See also: dealing, Syn. double
elicit(อิลิส'ซิท) vt. นำออกมา,ล้วงเอาความจริง,ดึงออกมา, See also: elicitable adj. elicitation n.
explicit(เอคซฺพลิส'ซิท) adj. ชัดเจน,แน่นอน,เปิดเผย,ขวานผ่าซาก, See also: explicitness n., Syn. definite
felicitate(ฟีลิส'ซิเทท) vt. แสดงความยินดี,อวยพร,ทำให้มีความสุข., See also: felicitator n.
felicitation(ฟิลิซิเท'เชิน) n. การแสดงความยินดี,การอวยพร
felicitous(ฟีลิส'ซิทัส) adj. เหมาะสม,ถูกกาลเทศะ,เป็นมงคล,ใช้ถ้อยคำหรือสำนวนที่เหมาะสม,สุข., See also: felicitousness n., Syn. apt, timely, Ant. inappropriate
felicity(ฟิลิส'ซิที) n. ความสุข,แหล่งของความสุข,ความสามารถ,ความเชี่ยวชาญ,โชคดี
illicit(อิลิส'ซิท) adj. ผิดกฎหมาย,ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,เถื่อน,ไม่ได้รับอนุญาต., See also: illicitness n., Syn. unlawful
implicit(อิมพลิส' ซิท) adj. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า, อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างแน่นอน., See also: implicitly adv. implicitness, implicity n., Syn. absolute, implied
inexplicit(อินอิคซฺพลิส'ซิท) adv. ไม่ชัดเจน,คลุมเครือ., See also: inexplicitly adv. inexplicitness n.
infelicitous(อินฟะลิส'ซิทัส) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,โชคร้าย, Syn. unfortunate
infelicity(อินฟะลิส'ซิที) n. ความไม่เป็นสุข,โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,ความไม่เหมาะสม, Syn. misfortune
licit(ลิซ'ซิท) adj. ถูกกฎหมาย,ชอบด้วยกฎหมาย., Syn. lawful
multiplicity(มัลทิพลิส'ซิที) n. ความมากมาย,ความหลากหลาย,ความทับทวีคูณ,ความซับซ้อน
publicity(พับลิส'ซิที) n. การโฆษณา,การเผยแพร่,การประชาสัมพันธ์,ชื่อเสียง
simplicity(ซิมพลิส'ซิที) n. ความง่าย ๆ ,ความเรียบ ๆ ,ความไม่สลับซับซ้อน,ความเข้าใจได้ง่าย,ความชัดเจน,ความตรงไปตรงมา,ความมีใจซื่อ,ความจริงใจ,ความไม่มีใจคิดโกง,ความไม่หรูหรา,ความไม่มีอะไร,ความด้อยปัญญาหรือประสบการณ์, Syn. easiness
solicit(ซะลิส'ซิท) vt.,vi. เรียกร้อง,ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ,จูงใจ,ล่อใจ, (โสเภณี) ดึงแขก,กระตุ้นใจ., See also: solicitant n. solicitation n.
solicitor(ซะลิส'ซิเทอะ) n. ผู้เรียกร้อง, (ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ,จูงใจ,ล่อใจ,กระตุ้นใจ) , (ในอังกฤษ) ทนายความชั้นรองลงมาจากbarrister,อัยการ., See also: solictorship n.
solicitor generaln. (ในอังกฤษ) ตำแหน่งรองอธิบดีกรมอัยการ,, See also: Solicitor General n. ในอเมริกา รองอธิบดีกรมอัยการ
solicitous(ซะลิส'ซิทัส) adj. เป็นห่วง,กังวล,ร้อนใจ,กระวนกระวาย,อยาก,ต้องการมาก,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน, See also: solicitously adv. solicitousness n., Syn. caring, concerned
solicitude(ซะลิส'ซิทูด) n. ความเป็นห่วง,ความกังวลใจ,ความร้อนใจ,ความกระวนกระวาย,ความ่อยาก,ความต้องการมาก,เรื่องที่เป็นห่วง

English-Thai: Nontri Dictionary
catholicity(n) ความกว้างขวาง,ความใจกว้าง,ความแพร่หลาย
complicity(n) การสมคบกัน,การสมรู้ร่วมคิด,การเข้าไปเกี่ยวข้อง
duplicity(n) การตีสองหน้า,การหลอกลวง,ความไม่ซื่อตรง
elicit(vt) เอาออกมา,ล้วงความจริง,ดึงออกมา,นำออกมา
explicit(adj) แจ่มแจ้ง,แน่ชัด,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,แน่นอน
felicitate(vt) แสดงความยินดี,แสดงความปีติ,ถวายพระพร,อวยพร
felicitous(adj) เหมาะสม,ถูกจังหวะ,ถูกกาลเทศะ,เป็นมงคล
felicity(n) ความสุข,ความผาสุก,ความเหมาะสม,ความยินดี
illicit(adj) ต้องห้าม,ผิดกฎหมาย,เถื่อน
implicit(adj) แน่แท้,แน่นอน,โดยปริยาย,บอกเป็นนัย,มีความหมายว่า
multiplicity(n) จำนวนหลายอย่าง,ความมากมาย,ความซับซ้อน
publicity(n) การโฆษณา,การประกาศ,การเปิดเผย,การเผยแพร่,การประชาสัมพันธ์
simplicity(n) ความเรียบ,ความง่าย,ความชัดเจน,ความจริงใจ
solicit(vt) วิงวอน,ขอร้อง,เชื้อเชิญ,ชักชวน,จูงใจ
solicitation(n) การวิงวอน,การขอร้อง,การเชื้อเชิญ,การชักชวน,การจูงใจ
solicitor(n) ผู้ขอร้อง,ผู้เชื้อเชิญ,ผู้ชักชวน,ทนายความ
solicitous(adj) กระตือรือร้น,ร้อนใจ,กระวนกระวาย
solicitude(n) ความกังวลใจ,ความกระวนกระวาย,ความร้อนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
publicityโฆษณาการ, การเผยแพร่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
publicityโฆษณาการ, การประกาศโฆษณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licitationการนำทรัพย์ออกขายโดยประมูลราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solicitร้องขอ, ชักชวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solicitationการชักชวน, การร้องขอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solicitor๑. หัวหน้านิติกร (ก. อเมริกัน)๒. ทนายความที่ปรึกษา (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simplicityภาวะเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multiplicityการฟ้องหลายกระทง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
multiplicityภาวะรากซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multiplicity of suitsการฟ้องหลายคดีในข้อหาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collusion; complicityการสมรู้ร่วมคิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
complicity; collusionการสมรู้ร่วมคิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty solicitorทนายความที่ศาลตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duplicityการฟ้องซ้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
explicitชัดแจ้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
explicit functionฟังก์ชันชัดแจ้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
illicitผิดกฎหมาย, ต้องห้ามตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illicit cohabitationการอยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้สมรสตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illicit connection; illicit relationsการมีเพศสัมพันธ์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illicit distilleryการต้มกลั่นสุราเถื่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illicit relations; illicit connectionการมีเพศสัมพันธ์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illicit trade; illegal tradeการค้าที่ผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal trade; illicit tradeการค้าที่ผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
implicitโดยปริยาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
implicit differentiationการหาอนุพันธ์โดยปริยาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
implicit functionฟังก์ชันโดยปริยาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unsolicited goodsของที่ไม่ได้ขอให้ส่งมา, ของที่ส่งมาโดยไม่ได้สั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knowledge elicitationอนุพันธ์ความรู้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Unsolicited electronic mail messageจดหมายขยะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Illicit paymentการชำระเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [เศรษฐศาสตร์]
Explicit knowledgeความรู้ที่อยู่ภายนอก, ความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ ตำรา เอกสารต่างๆ คนทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้ประเภทนี้ได้ง่าย [การจัดการความรู้]
Government publicityการประชาสัมพันธ์ของรัฐ [TU Subject Heading]
Industrial publicityการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Internet in publicityอินเตอร์เน็ตในการเผยแพร่ [TU Subject Heading]
Mass media and publicityสื่อมวลชนกับการเผยแพร่ข่าว [TU Subject Heading]
Publicityการเผยแพร่ข่าว [TU Subject Heading]
Publicity (Law)การเผยแพร่ข่าว (กฏหมาย) [TU Subject Heading]
School publicityการประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Simplicityความเรียบง่าย [TU Subject Heading]
Criteria, Objective, Explicitตัววัดที่มีคำจำกัดความของตัววัดชัดเจน [การแพทย์]
Elicitation Phaseระยะแสดงออก,ระยะแสดงออกหรือสนองตอบ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
elicitation(n) การซักไซ้, การล้วงข้อมูล
elicitor(n) ตัวกระตุ้น การกระตุ้น
publicity agentผู้แทนโฆษณา
unsolicited[อันโซลิส'ซิทิด] (adj) ไม่ได้เรียกร้อง, ไม่ได้เชิญ
unsolicitedไม่มีการเรียกร้อง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
licitHe is qualified as a solicitor.
licitHe solicited our votes.
licitHe was explicit in his instruction.
licitHe was explicit on the point.
licitHis story was simplicity itself.
licitI asked the solicitor to make out my will.
licitI gave you explicit instructions not to touch anything.
licitI like the simplicity of her dress.
licitI'll let you know my decision after I have consulted my solicitor.
licitThat's just a cheap publicity stunt.
licitThe news brought her a lot of publicity.
licitThis event was good publicity for the company.
licitWe had an implicit agreement that we would support each other.
licitWe plan to elicit opinions from the public.
licitYou're going to get much publicity with this book.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเรียบง่าย(n) simplicity, See also: easiness, no luxury, Ant. ความหรูหรา, ความฉูดฉาด, Example: พิพิธภัณฑ์ในภาคอีสานเน้นความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชนโดยพิพิธภัณฑ์ประเภทนี้จะมีลักษณะไม่หรูหรา โอ่โถง และไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต, Thai Definition: ไม่ฉูดฉาด, ไม่หรูหรา
ภิกษา(n) begging of food, See also: begging for alms, soliciting of food, Syn. ภิกขา, Thai Definition: การขออาหาร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หาเสียง(v) campaign, See also: run for an election, try to get votes, solicit votes, Example: หัวหน้าพรรคเดินสายปราศรัยช่วยลูกพรรคหาเสียง, Thai Definition: แสวงหาคะแนนเสียง
ถูกกฎหมาย(v) be lawful, See also: be legal, be licit, be legitimate, Ant. ผิดกฎหมาย, Example: การจำแนกผิวผิดกฎหมายในสหรัฐแต่ถูกกฎหมายในแอฟริกาใต้, Thai Definition: ไม่ขัดกับกฎหมาย
นอกสมรส(adj) unlawful, See also: illegal, illicit, illegitimate, Syn. นอกกฎหมาย, Example: อย่าหวังเลยว่า ปัญหาการท้องนอกสมรส การทำแท้งจะหมดไป, Thai Definition: ไม่ถูกต้องตามกฎหมายสมรส
แน่ชัด(adj) clear, See also: obvious, explicit, Syn. ชัดเจน, กระจ่าง, แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, กำกวม, Example: การทำงานทางด้านวัฒนธรรมยังขาดเป้าหมายที่แน่ชัดว่าจะทำอะไร อย่างไร เพื่ออะไร, Thai Definition: อย่างกระจ่างแจ้ง โดยไม่มีข้อสงสัย
โปร่งใส(v) reveal, See also: be plain, be evident, be explicit, be obvious, be unambiguous, be transparent, Syn. เปิดเผย, Example: ระบบกระบวนการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาโปร่งใสมาก, Thai Definition: ที่เปิดเผยและพิสูจน์ได้
เถื่อน(adj) illicit, See also: illegal, unlawful, Syn. นอกกฎหมาย, ผิดกฎหมาย, Example: ตำรวจจับฝิ่นเถื่อนได้รายใหญ่, Thai Definition: ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ล้วง(v) delve, See also: dig, draw out, elicit, extract, Syn. ล้วงตับ, ล้วงไส้, ล้วงถาม, ลวงถาม, Example: ผมไม่อยากจะล้วงเอาความลับของใคร, Thai Definition: หยั่งเอาความรู้ความคิด
วาน(v) ask, See also: solicit, request, Syn. ใช้, Example: ใครคนหนึ่งเสนอขึ้นว่าน่าจะวานหัวหน้าเป็นตัวแทนไปเป็นเหมาะที่สุด, Thai Definition: ขอให้ช่วยทำแทนตัว, ขอความช่วยเหลือ
อนุโมทนา(n) congratulations, See also: felicitations, Syn. ความเห็นดี, ความชอบใจ, Thai Definition: ความยินดีด้วย, การพลอยยินดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วอน(v) beg, See also: plead, implore, beseech, entreat, petition, solicit, Example: ท่านรมต.ประจำสำนักนายกฯ วอนให้นักการเมืองหยุดวิพากษ์วิจารณ์เพื่อหวังผลทางการเมือง, Thai Definition: ขอร้องให้ผู้อื่นทำตามที่ตนต้องการ
หมอกฎหมาย(n) expert of law, See also: lawyer, attorney, barrister, solicitor, Syn. ทนาย, ทนายความ, นักกฎหมาย, หมอความ, Example: เขากระทำตนเป็นหมอกฎหมายของหมู่บ้าน โดยรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมาย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย
ใบบอกบุญ(n) circular of solicit subscriptions, Example: ทางวัดออกใบบอกบุญให้แก่ชาวบ้านเพื่อร่วมทำบุญสร้างอุโบสถหลังใหม่, Thai Definition: หนังสือบอกบุญเรี่ยไร
ถามทุกข์สุข(v) ask after someone's health with deep concern, See also: be solicitous for someone's welfare, inquire after someone's needs, Syn. ถามสารทุกข์สุขดิบ, Example: คุณตามักจะแวะถามทุกข์สุขไปตามบ้านทุกครั้งที่คุณตากลับมาเยี่ยมที่มี่, Thai Definition: ไต่ถามความเป็นอยู่หรือความเป็นไปของชีวิตในขณะนั้น
คราวเคราะห์(n) misfortune, See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity, Syn. คราวซวย, คราวร้าย, Ant. คราวดี, Example: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนั้นเป็นคราวเคราะห์ของผู้ประสบซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai Definition: คราวที่โชคร้าย
คราวร้าย(n) misfortune, See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity, Syn. คราวเคราะห์, คราวซวย, Ant. คราวดี, Thai Definition: คราวที่โชคร้าย
ขอแสดงความยินดี(v) congratulate, See also: felicitate, Example: ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ปีนี้ทุกคน, Thai Definition: แสดงความพอใจหรือชอบใจในสิ่งนั้นร่วมด้วย
ความเอาใจใส่(n) carefulness, See also: heedfulness, concern, solicitation, attendance, Syn. การฝักใฝ่, ความสนใจ, Ant. ความเฉยเมย, Example: เด็กถ้าได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่และความเข้าใจ เด็กจะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี
เป็นนัย(adv) implicitly, See also: tacitly, insinuatingly, Syn. โดยปริยาย, ใบ้, แย้มพราย, Ant. ชัดแจ้ง, โต้งๆ, Example: ตำรวจกล่าวเป็นนัยว่าการสอบสวนคดีเริ่มคืบหน้าไปบ้างแล้ว
เปรยๆ(v) insinuatingly, See also: suggestively, implicitly, Syn. เปรย, พูดเปรย, Example: พอรู้ราคาหล่อนก็เปรยๆ ว่ารถยี่ห้อนี้แพงเกินไป, Thai Definition: กล่าวขึ้นมาลอยๆ เพื่อให้ผู้อื่นได้ยิน
เรี่ยไร(v) collect, See also: raise funds, solicit, Example: ชาวบ้านรู้ข่าวว่า หลวงพ่อจะสร้างศาลา จึงได้เรี่ยไรเงินจากผู้ที่เคารพนับถือ เพื่อถวายแด่หลวงพ่อ, Thai Definition: ขอร้องให้ช่วยออกเงินตามความสมัครใจ
แสดงความยินดี(v) congratulate, See also: felicitate, Syn. ยินดี, Ant. แสดงความเสียใจ, Example: ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นที่สอบเรียนต่อระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้, Thai Definition: ร่วมดีใจเมื่อผู้อื่นได้รับสิ่งดีๆ หรือประสบความสำเร็จ
โดยชัดแจ้ง(adv) explicitly, See also: expressly, Example: ใบประกาศเขียนถึงข้อเรียกร้องของพนักงานไว้โดยชัดแจ้ง
โดยนัย(adv) implicitly, Syn. แฝง, Ant. โดยชัดเจน, Example: การแสดงออกของฝ่ายค้านมีความหมายโดยนัย
โดยปริยาย(adv) implicitly, See also: unquestioningly, tacitly, Example: ผู้ต้องหาหนีออกจากคุก ตำรวจที่อยู่เวรจึงต้องรับผิดชอบโดยปริยาย
ตายใจ(v) trust completely, See also: have implicit faith, believe implicitly, have absolute confidence, be deeply convinced, fi, Syn. หลงเชื่อ, วางใจ, Example: เขาชอบทำให้ศัตรูตายใจก่อน แล้วจึงวางแผนฆ่าในเวลาต่อมา, Thai Definition: หลงเชื่ออย่างไม่สงสัย
ถูกต้องตามกฎหมาย(v) be legal, See also: be lawful, be licit, Syn. ถูกกฎหมาย, Example: ถ้าเราค้าขายสินค้าถูกต้องตามกฎหมาย เราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับ, Thai Definition: ชอบด้วยกฎหมาย
เจ้าประคู้น(int) my god, See also: exclamation of solicitation, prayer, to make a wish or curse, Example: เจ้าประคู้น เกิดชาติหน้าฉันใดขอให้ข้าพเจ้ามั่งมีศรีสุขด้วยเทอญ, Thai Definition: เพี้ยนมาจาก เจ้าประคุณ เป็นคำอุทาน ในการอ้อนวอน อธิษฐาน บนบาน สาปแช่ง เป็นต้น
ทิ้งๆ ขว้างๆ(adv) unsolicitously for, Syn. ทิ้งขว้าง, ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่เอาธุระ, ไม่ไยดี, Example: เด็กคนนี้ถูกเลี้ยงอย่างทิ้งๆ ขว้างๆ มาตั้งแต่เกิด, Thai Definition: ละเลย ไม่เอาใจใส่ดูแล
ทิ้งๆ ขว้างๆ(v) abandon, See also: leave off, cast off, unsolicitous for, forsake, pay no attention, Syn. ทิ้งขว้าง, ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่เอาธุระ, ไม่ไยดี, Ant. ทะนุถนอม, ดูแลเอาใจใส่, Example: แม่ทิ้งๆ ขว้างๆ หนู ตั้งแต่แม่เลิกกับพ่อ, Thai Definition: ละเลย ไม่เอาใจใส่ดูแล
น่าทึ่ง(v) be impressive, See also: be eliciting wonder, be surprising, Example: เด็กชายคนนั้นน่าทึ่งจริงเพราะกล้ากระโดดลงไปช่วยผู้หญิงตกน้ำ, Thai Definition: รู้สึกว่าน่าสนใจ, น่าอัศจรรย์ใจ (ใช้ในทางที่ดี)
บอกบุญ(v) solicit for charity, See also: solicit contributions, Example: ผมมาบอกบุญทุกท่านเพื่อสร้างโบสถ์ให้วัดของหมู่บ้านเรา, Thai Definition: บอกชักชวนให้ทำบุญ เช่น ในการสร้างโบสถ์ทอดกฐินเป็นต้น
ปริยาย(adv) by implication, See also: implicitly, indirectly, Syn. อ้อม, โดยนัย, Example: เขากล่าวโดยปริยายว่าเขาจะสมัครเข้ารับแต่งตั้ง
มงคลวาท(n) blessing, See also: congratulation, felicitation, Syn. คำให้พร, คำแสดงความยินดี, Example: คู่บ่าวสาวรับมงคลวาทจากญาติผู้ใหญ่
ชัด(adv) clearly, See also: obviously, explicitly, distinctly, Syn. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, ประจักษ์, แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Example: การกระทำของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาไม่จริงใจ
ชัดเจน(adv) clearly, See also: distinctly, obviously, explicitly, lucidly, Syn. แจ่มชัด, ชัดแจ้ง, Example: ข่าวจากหนังสือพิมพ์เขียนชัดเจนว่าใครเป็นผู้ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง
ชัดแจ้ง(adv) clearly, See also: obviously, distinctly, lucidly, explicitly, plainly, Syn. ชัด, กระจ่าง, Example: ผู้บรรยายอธิบายความหมายของคำว่าโลกาภิวัตน์ได้ชัดแจ้งมาก, Thai Definition: เห็นหรือเข้าใจโดยตลอด ปราศจากข้อสงสัย
ชัดเจน(v) be obvious, See also: be clear, be distinct, be lucid, be explicit, Syn. ชัด, แจ่มชัด, ชัดแจ้ง, Example: นโยบายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของรัฐบาลชัดเจนขึ้น
เชิญ(v) invite, See also: ask, persuade, bid welcome, solicit, Syn. ชวน, เชิญชวน, ชักชวน, เชื้อเชิญ, นิมนต์, Example: คณะกรรมการเชิญผู้จัดการไปประชุม, Thai Definition: แสดงความปรารถนาเพื่อขอให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความเคารพหรืออ่อนน้อม
กระเซ้ากระซี้(v) importune, See also: beseech, entreat, implore, supplicate, solicit, pester, Syn. รบเร้า, เซ้าซี้, Example: หล่อนดุจนเด็กขยาดไม่กล้ากระเซ้ากระซี้
กระวนกระวายใจ(adj) anxious, See also: disturbed, agitated, uneasy, worried, solicitous, impatient, fidgety, distressed, fearful, Example: อาการเครียดอาจจะแสดงออกมาในรูปของการแสดงอาการกระวนกระวายใจ
กำชับ(v) reiterate, See also: urge, repeat, insist firmly, instruct explicitly, order repeatedly, Syn. สั่งย้ำ, Example: แม่กำชับให้เขามารับน้องที่สนามบินให้ทันเวลา, Thai Definition: สั่งย้ำให้แน่นอน, สั่งสำทับ, สั่งแล้วสั่งอีก
กำชับกำชา(v) reiterate, See also: urge, repeat, insist firmly, instruct explicitly, order repeatedly, Syn. สั่งย้ำ, Example: หัวหน้ากำชับกำชาให้ทุกคนเตรียมตัว, Thai Definition: สั่งย้ำให้แน่นอน, สั่งสำทับ, สั่งแล้วสั่งอีก
การทาบทาม(n) overture, See also: approach, solicitation, asking for, invitation, Example: การทาบทามเพื่อสู่ขอผู้หญิงต้องใช้บุคคลที่มีศิลปะในการพูด เพื่อให้ฝ่ายหญิงเห็นดีเห็นงามด้วย, Thai Definition: การหยั่งใจเขาดู, การลองหยั่งเสียงดู
การเฝ้าดู(n) care, See also: attention, mindfulness, taking care of, responsibility, solicitude, Syn. การดูแล, การเอาใจใส่
การเรี่ยไร(n) collection, See also: collecting donation, soliciting contributions, Example: รัชกาลที่ 5 ไม่โปรดให้ใครทำบุญเข้าร่วมการเรี่ยไรเกินคนละ 1 บาทด้วยทรงเกรงว่าราษฎรจะเดือดร้อน, Thai Definition: การเก็บเงินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงินตามใจสมัคร
การค้าของเถื่อน(n) bootleg, See also: illicit trade, contraband business, Example: การค้าของเถื่อนถือว่าผิดกฎหมาย
ความดูแล(n) care, See also: control, solicitude, Syn. ความควบคุม, การปกครอง, การควบคุมดูแล, Example: ผู้ผลิตต่างๆ รวมตัวกันเป็นทรัสและอยู่ภายใต้ความดูแลของทรัสตี
แจ้งชัด(adj) clear, See also: obvious, explicit, evident, distinct, Example: คณะรัฐมนตรีจะยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่มีสาเหตุแจ้งชัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารี[ārī] (adj) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous  FR: bienveillant ; hospitalier
อธิบาย[athibāi] (v) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate  FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
แบบฟอร์มการลงโฆษณา[baēpføm kān long khōtsanā] (n, exp) FR: formulaire d'insertion publicitaire [m]
ใบบอกบุญ[baibøk bun] (n, exp) EN: circular of solicit subscriptions
บอกบุญ[bøkbun] (v) EN: solicit contributions ; solicit for charity
บริษัทโฆษณา[børisat khōtsanā = børisat khōsanā] (n, exp) EN: advertising agency  FR: agence publicitaire [f] ; agence de publicité [f]
ชำเรา[chamrao] (n) EN: illicit sexual relations ; adultery  FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
ชัดแจ้ง[chatjaēng] (adv) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly  FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[chatjēn] (adj) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit  FR: clair ; évident ; explicite
ชัดเจน[chatjēn] (adv) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly  FR: clairement ; distinctement ; nettement
เชิญ[choēn] (x) EN: invite ; go ahead ; invite ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore  FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y !
ฎีกา[dīkā] (n) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds
โดยชัดแจ้ง[dōi chatjaēng] (adv) EN: explicitly
โดยนัย[dōi nai] (adv) EN: implicitly
โดยปริยาย[dōi pariyāi] (adv) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense  FR: implicitement
หาเสียง[hāsīeng] (v) EN: campaign ; run for an election ; try to get votes ; solicit votes ; woo  FR: faire campagne ; mener campagne ; chercher à attirer les électeurs
แจ่มชัด[jaemchat] (adj) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear
แจ่มแจ้ง[jaemjaēng] (adj) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear  FR: évident ; criant ; explicite
แจ่มแจ้ง[jaemjaēng] (adv) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently  FR: clairement ; distinctement ; explicitement
แจ่มกระจ่าง[jaemkrajāng] (adv) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently
แจ้ง[jaēng] (adj) EN: clear ; bright ; distinct ; plain ; apparent ; obvious ; explicit  FR: clair ; évident ; apparent
แจ้งชัด[jaēngchat] (adj) EN: clear ; obvious ; explicit ; evident ; distinct  FR: clair
แจ้งชัด[jaēngchat] (adv) EN: clearly ; obviously ; explicitly ; evidently ; distinctly  FR: clairement
แจ้งความ[jaēngkhwām] (v) EN: report ; inform ; notify ; advertise ; make a report  FR: annoncer ; notifier ; faire de la publicité
จะแจ้ง[jajaēng] (adv) EN: clearly ; explicitly ; distinctly ; obviously  FR: clairement ; distinctement ; explicitement
จดหมายแสดงความยินดี[jotmāi sadaēng khwām yindī] (n, exp) EN: letter of congratulations  FR: lettre de félicitations [f]
กำชับ[kamchap] (v) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort  FR: insister ; réitérer ; exhorter
การชักชวน[kān chakchūan] (n) EN: solicitation
การค้าของเถื่อน[kānkhā khøng theūoen] (n, exp) EN: bootleg ; illicit trade ; contraband business  FR: commerce de contrebande [m] ; commerce illicite [m]
การโฆษณา[kān khōtsanā = kān khōsanā] (n) EN: publicity ; advertisement ; advertising  FR: publicité [f] ; propagande [f]
การลงโฆษณา[kān long khōtsanā] (n, exp) FR: insertion publicitaire [f]
การรณรงค์การโฆษณา[kān ronnarong kān khōtsanā = kān ronnarong kān khōsanā] (n, exp) EN: advertising campaign ; publicity campaign  FR: campagne publicitaire [f] ; campagne de publicité [f]
การแสดงความยินดี[kān sadaēng khwām yindī] (n, exp) EN: congratulations ; felicitation ; compliment ; acclaim  FR: félicitations [fpl] ; compliment [m]
ขายเลหลัง[khāi lēlang] (v, exp) EN: auction off  FR: vendre aux enchères ; liciter
ค่าโฆษณา[khā khōtsanā = khā khōsanā] (n, exp) EN: advertising expenses ; publicity expenses  FR: dépenses publicitaires [fpl]
ขอ[khø] (v) EN: ask for ; beg for ; request ; apply for  FR: demander ; solliciter ; prier ; désirer ; adresser une demande ; faire une demande
ขอความช่วยเหลือ[khø khwām chūayleūa] (v, exp) EN: ask for help ; appeal for aid ; request assistance  FR: demander de l'aide ; solliciter de l'aide ; réclamer de l'assistance
ของเถื่อน[khøng theūoen] (n, exp) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods  FR: produit de contrebande [m] ; marchandise importée illégalement [f]
ขอร้อง[khørøng] (v) EN: ask ; request ; implore ; beg  FR: demander ; solliciter ; faire appel à ; quémander
โฆษณา[khōtsanā = khōsanā] (v) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity  FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
โฆษณาการ[khōtsanākān] (n) EN: advertisement ; announcement ; public notice  FR: annonce publicitaire [f]
ความดูแล[khwām dūlaē] (n) EN: care ; control ; solicitude  FR: protection [f]
ความสุข[khwāmsuk] (n) EN: happiness ; pleasure ; felicity ; bliss; contentment  FR: bonheur [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; bien-être [m] ; félicité [f] (litt.)
กลยุทธ์การโฆษณา[konlayut kān khōtsanā = konlayut kān khōsanā] (n, exp) EN: advertising strategy  FR: stratégie publicitaire [f]
ละเมิดกฎหมาย[lamoēt kotmāi] (v, exp) EN: break the law ; violate the law ; be illegal ; be unlawful ; be illicit  FR: violer la loi ; être illégal ; être illicite
ล้วงความลับ[lūang khwāmlap] (v, exp) EN: elicit a secret  FR: arracher un secret
แน่ชัด[naēchat] (adj) EN: clear ; obvious ; explicit  FR: évident ; certain ; clair
เนติบัณฑิต[nētibandit] (n) EN: lawyer ; solicitor ; barrister ; barrister-at-law ; attorney  FR: avocat [m] ; licencié en droit [m]
ง่ายและชัด[ngāi lae chat] (xp) EN: simple and clear ; concise and explicit  FR: simple et clair
งบประมาณการโฆษณา[ngoppramān kān khōtsanā = ngoppramān kān khōsanā] (n, exp) EN: advertising budget  FR: budget publicitaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELICIT IH0 L IH1 S IH0 T
ELICITS IH0 L IH1 S AH0 T S
ILLICIT IH2 L IH1 S AH0 T
SOLICIT S AH0 L IH1 S IH0 T
LICITRA L IY0 CH IY1 T R AH0
FELICITE F EH0 L IH1 S AH0 T IY0
FELICITE F EH1 L IH0 S AY2 T
IMPLICIT IH2 M P L IH1 S AH0 T
EXPLICIT IH0 K S P L IH1 S AH0 T
FELICITY F IH0 L IH1 S AH0 T IY0
ELICITED IH0 L IH1 S IH0 T IH0 D
SOLICITS S AH0 L IH1 S AH0 T S
PUBLICITY P AH0 B L IH1 S AH0 T IY0
PUBLICITY P AH0 B L IH1 S IH0 T IY0
ILLICITLY IH1 L IH0 S IH0 T L IY0
SOLICITED S AH0 L IH1 S IH0 T IH0 D
SOLICITOR S AH0 L IH1 S AH0 T ER0
COMPLICIT K AH0 M P L IH1 S AH0 T
DUPLICITY D UW0 P L IH1 S IH0 T IY0
EXPLICITE IH0 K S P L IH1 S AH0 T
ELICITING IH0 L IH1 S AH0 T IH0 NG
COMPLICITY K AH0 M P L IH1 S IH0 T IY0
COMPLICITY K AH0 M P L IH1 S AH0 T IY0
SOLICITORS S AH0 L IH1 S AH0 T ER0 Z
SOLICITOUS S AH0 L IH1 S AH0 T AH0 S
SIMPLICITY S IH0 M P L IH1 S IH0 T IY0
SIMPLICITY S IH0 M P L IH1 S AH0 T IY0
FELICITOUS F IH0 L IH1 S AH0 T AH0 S
SOLICITUDE S AH0 L IH1 S IH0 T UW2 D
IMPLICITLY IH2 M P L IH1 S AH0 T L IY0
EXPLICITLY IH0 K S P L IH1 S AH0 T L IY0
FELICITATE F AH0 L IH1 S IH0 T EY2 T
SOLICITING S AH0 L IH1 S AH0 T IH0 NG
DUPLICITOUS D UW0 P L IH1 S IH0 T AH0 S
UNSOLICITED AH2 N S AH0 L IH1 S IH0 T IH0 D
SOLICITATION S AH0 L IH2 S IH0 T EY1 SH AH0 N
COMPLICITIES K AH0 M P L IH1 S IH0 T IY0 Z
MULTIPLICITY M AH2 L T AH0 P L IH1 S IH0 T IY0
SOLICITATIONS S AH0 L IH2 S IH0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
licit (j) lˈɪsɪt (l i1 s i t)
elicit (v) ˈɪlˈɪsɪt (i1 l i1 s i t)
elicits (v) ˈɪlˈɪsɪts (i1 l i1 s i t s)
illicit (j) ˈɪlˈɪsɪt (i1 l i1 s i t)
solicit (v) sˈəlˈɪsɪt (s @1 l i1 s i t)
Felicity (n) fˈəlˈɪsɪtiː (f @1 l i1 s i t ii)
elicited (v) ˈɪlˈɪsɪtɪd (i1 l i1 s i t i d)
explicit (j) ˈɪksplˈɪsɪt (i1 k s p l i1 s i t)
felicity (n) fˈəlˈɪsɪtiː (f @1 l i1 s i t ii)
implicit (j) ˈɪmplˈɪsɪt (i1 m p l i1 s i t)
solicits (v) sˈəlˈɪsɪts (s @1 l i1 s i t s)
duplicity (n) djˈuːplˈɪsɪtiː (d y uu1 p l i1 s i t ii)
eliciting (v) ˈɪlˈɪsɪtɪŋ (i1 l i1 s i t i ng)
illicitly (a) ˈɪlˈɪsɪtliː (i1 l i1 s i t l ii)
publicity (n) pˈʌblˈɪsɪtiː (p uh1 b l i1 s i t ii)
solicited (v) sˈəlˈɪsɪtɪd (s @1 l i1 s i t i d)
solicitor (n) sˈəlˈɪsɪtər (s @1 l i1 s i t @ r)
complicity (n) kˈəmplˈɪsɪtiː (k @1 m p l i1 s i t ii)
explicitly (a) ˈɪksplˈɪsɪtliː (i1 k s p l i1 s i t l ii)
felicitate (v) fˈəlˈɪsɪtɛɪt (f @1 l i1 s i t ei t)
felicities (n) fˈəlˈɪsɪtɪz (f @1 l i1 s i t i z)
felicitous (j) fˈəlˈɪsɪtəs (f @1 l i1 s i t @ s)
implicitly (a) ˈɪmplˈɪsɪtliː (i1 m p l i1 s i t l ii)
simplicity (n) sˈɪmplˈɪsɪtiː (s i1 m p l i1 s i t ii)
soliciting (v) sˈəlˈɪsɪtɪŋ (s @1 l i1 s i t i ng)
solicitors (n) sˈəlˈɪsɪtəz (s @1 l i1 s i t @ z)
solicitous (j) sˈəlˈɪsɪtəs (s @1 l i1 s i t @ s)
solicitude (n) sˈəlˈɪsɪtjuːd (s @1 l i1 s i t y uu d)
catholicity (n) kˌæθəlˈɪsɪtiː (k a2 th @ l i1 s i t ii)
elicitation (n) ˈɪlˌɪsɪtˈɛɪʃən (i1 l i2 s i t ei1 sh @ n)
felicitated (v) fˈəlˈɪsɪtɛɪtɪd (f @1 l i1 s i t ei t i d)
felicitates (v) fˈəlˈɪsɪtɛɪts (f @1 l i1 s i t ei t s)
unsolicited (j) ˌʌnsəlˈɪsɪtɪd (uh2 n s @ l i1 s i t i d)
elicitations (n) ˈɪlˌɪsɪtˈɛɪʃənz (i1 l i2 s i t ei1 sh @ n z)
explicitness (n) ˈɪksplˈɪsɪtnəs (i1 k s p l i1 s i t n @ s)
felicitating (v) fˈəlˈɪsɪtɛɪtɪŋ (f @1 l i1 s i t ei t i ng)
felicitation (n) fˈəlˌɪsɪtˈɛɪʃən (f @1 l i2 s i t ei1 sh @ n)
felicitously (a) fˈəlˈɪsɪtəsliː (f @1 l i1 s i t @ s l ii)
multiplicity (n) mˌʌltɪplˈɪsɪtiː (m uh2 l t i p l i1 s i t ii)
solicitation (n) sˈəlˌɪsɪtˈɛɪʃən (s @1 l i2 s i t ei1 sh @ n)
solicitously (a) sˈəlˈɪsɪtəsliː (s @1 l i1 s i t @ s l ii)
felicitations (n) fˈəlˌɪsɪtˈɛɪʃənz (f @1 l i2 s i t ei1 sh @ n z)
solicitations (n) sˈəlˌɪsɪtˈɛɪʃənz (s @1 l i2 s i t ei1 sh @ n z)
Solicitor-Genera (n) sˈəlˌɪsɪtə-ʤˈɛnrəl (s @1 l i2 s i t @ - jh e1 n r @ l)
Solicitor-Genera (n) sˈəlˌɪsɪtə-ʤˈɛnrəlz (s @1 l i2 s i t @ - jh e1 n r @ l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发挥[fā huī, ㄈㄚ ㄏㄨㄟ, / ] to display; to exhibit; to bring out implicit or innate qualities; to express (a thought or moral); to develop (an idea); to elaborate (on a theme), #862 [Add to Longdo]
宣传[xuān chuán, ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ, / ] to disseminate; to give publicity to; propaganda, #964 [Add to Longdo]
[yīn, ㄧㄣ, / ] overcast (weather); cloudy; shady; Yin (the negative principle of Yin and Yang); negative (electric.); feminine; moon; implicit; hidden; pudenda, #2,871 [Add to Longdo]
[xiǎo, ㄒㄧㄠˇ, / ] dawn; daybreak; to know; to let sb know; to make explicit, #4,286 [Add to Longdo]
关怀[guān huái, ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] care; solicitude; to show care for; concerned about; attentive to, #5,886 [Add to Longdo]
征求[zhēng qiú, ㄓㄥ ㄑㄧㄡˊ, / ] to solicit; to seek; to request (opinions, feedback etc); to petition, #6,038 [Add to Longdo]
含义[hán yì, ㄏㄢˊ ㄧˋ, / ] meaning (implicit in a phrase); implied meaning; hidden meaning; hint; connotation, #6,769 [Add to Longdo]
默契[mò qì, ㄇㄛˋ ㄑㄧˋ, ] to understand tacitly; secret agreement; implicit recognition, #8,107 [Add to Longdo]
走私[zǒu sī, ㄗㄡˇ ㄙ, ] to smuggle; to have an illicit affair, #8,127 [Add to Longdo]
暧昧[ài mèi, ㄞˋ ㄇㄟˋ, / ] illicit; shady; ambiguous, #8,343 [Add to Longdo]
[lōu, ㄌㄡ, / ] graft (money); solicit; to gather; to collect, #9,245 [Add to Longdo]
私自[sī zì, ㄙ ㄗˋ, ] private; personal; secretly; without explicit approval, #13,529 [Add to Longdo]
含蓄[hán xù, ㄏㄢˊ ㄒㄩˋ, ] implicit, #14,733 [Add to Longdo]
韵味[yùn wèi, ㄩㄣˋ ㄨㄟˋ, / ] implicit charm in rhyme or sound; hinted appeal; interest, #14,755 [Add to Longdo]
募捐[mù juān, ㄇㄨˋ ㄐㄩㄢ, ] to solicit contributions, #15,053 [Add to Longdo]
周期性[zhōu qī xìng, ㄓㄡ ㄑㄧ ㄒㄧㄥˋ, / ] (math.) periodicity; cyclicity, #16,988 [Add to Longdo]
隐含[yǐn hán, ㄧㄣˇ ㄏㄢˊ, / ] to contain in a concealed form; to keep covered up; implicit, #19,023 [Add to Longdo]
蕴涵[yùn hán, ㄩㄣˋ ㄏㄢˊ, / ] to contain; to accumulate; to embrace; implicit condition; implication; entailment, #21,430 [Add to Longdo]
征询[zhēng xún, ㄓㄥ ㄒㄩㄣˊ, / ] to consult; to query; to solicit opinion, #22,914 [Add to Longdo]
殷勤[yīn qín, ㄧㄣ ㄑㄧㄣˊ, ] politely; solicitously; eagerly attentive, #28,618 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] felicity, #32,222 [Add to Longdo]
招徕[zhāo lái, ㄓㄠ ㄌㄞˊ, / ] to canvass (for customers); to solicit; to recruit, #37,731 [Add to Longdo]
体恤[tǐ xù, ㄊㄧˇ ㄒㄩˋ, / ] to emphathize with; to show solicitude for, #40,750 [Add to Longdo]
不含糊[bù hán hu, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄏㄨ˙, ] unambiguous; unequivocal; explicit; prudent; cautious; not negligent; unafraid; unhesitating; really good; extraordinary, #46,036 [Add to Longdo]
征稿[zhēng gǎo, ㄓㄥ ㄍㄠˇ, 稿 / 稿] to solicit subscription (to a publication), #46,935 [Add to Longdo]
暗合[àn hé, ㄢˋ ㄏㄜˊ, ] to agree implicitly; of one mind; views coincide without a word exchanged, #54,350 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] felicity, #72,598 [Add to Longdo]
拜寿[bài shòu, ㄅㄞˋ ㄕㄡˋ, 寿 / ] congratulate an elderly person on his birthday; offer birthday felicitations, #75,284 [Add to Longdo]
蕴藉[yùn jiè, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] temperate and refined; implicit; restrained, #85,930 [Add to Longdo]
譬喻[pì yù, ㄆㄧˋ ㄩˋ, ] simile; rhetorical comparison (that contains an explicit link word 如同, 好比 "like", "just like"), #91,320 [Add to Longdo]
多重性[duō chóng xìng, ㄉㄨㄛ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, ] multiplicity, #100,252 [Add to Longdo]
捐募[juān mù, ㄐㄩㄢ ㄇㄨˋ, ] to solicit contributions; to collect donations, #180,667 [Add to Longdo]
涵蓄[hán xù, ㄏㄢˊ ㄒㄩˋ, ] implicit; unspoken meaning, #205,675 [Add to Longdo]
隐函数[yǐn hán shù, ㄧㄣˇ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] implicit function, #229,522 [Add to Longdo]
[sī, ㄙ, ] felicity; blessing, #413,028 [Add to Longdo]
[qín, ㄑㄧㄣˊ, ] solicitous; thoughtful, #690,127 [Add to Longdo]
不正当竞争[bù zhèng dāng jìng zhēng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄉㄤ ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ, / ] unfair competition; illicit competition [Add to Longdo]
具体说明[jù tǐ shuō míng, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ, / ] explicit explanation; to specify [Add to Longdo]
冥合[mīng hé, ㄇㄧㄥ ㄏㄜˊ, ] to agree implicitly; of one mind; views coincide without a word exchanged [Add to Longdo]
前向拥塞通知[qián xiàng yōng sāi tōng zhī, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄥ ㄙㄞ ㄊㄨㄥ ㄓ, / ] Forward Explicit Congestion Notification; FECN [Add to Longdo]
勤勤[qín qín, ㄑㄧㄣˊ ㄑㄧㄣˊ, ] attentative; solicitous; earnest; sincere [Add to Longdo]
因变量[yīn biàn liàng, ㄧㄣ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] implicit variable [Add to Longdo]
垃圾邮件[lā jī yóu jiàn, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] spam; junk mail; unsolicited mail [Add to Longdo]
[yīn, ㄧㄣ, ] solicitous [Add to Longdo]
招揽生意[zhāo lǎn shēng yi, ㄓㄠ ㄌㄢˇ ㄕㄥ ㄧ˙, / ] to advertise; to solicit business [Add to Longdo]
明显的句法线索[míng xiǎn de jù fǎ xiàn suǒ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄩˋ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨㄛˇ, 线 / ] explicit syntactic cue [Add to Longdo]
殊深轸念[shū shēn zhěn niàn, ㄕㄨ ㄕㄣ ㄓㄣˇ ㄋㄧㄢˋ, / ] extreme solicitude (成语 saw); expressing the deepest condolences; to feel deeply concerned [Add to Longdo]
言明[yán míng, ㄧㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, ] state explicitly [Add to Longdo]
逆向拥塞通知[nì xiàng yōng sāi tōng zhī, ㄋㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄥ ㄙㄞ ㄊㄨㄥ ㄓ, / ] Backward Explicit Congestion Notification; BECN [Add to Longdo]
隐显[yǐn xiǎn, ㄧㄣˇ ㄒㄧㄢˇ, / ] appearing and disappearing; dimly visible; intermittent; implicit (but not clearly present) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
明示[めいじ, meiji] TH: การกล่าวอย่างชัดเจน  EN: explicitly state
募る[つのる, tsunoru] TH: เชิญชวนให้ร่วมงาน  EN: to solicit help, participation, etc

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address [Add to Longdo]
Allgemeingültigkeit {f}catholicity [Add to Longdo]
Angebot {n}; Offerte {f} (für, über) | Anbot {n}; Offert {n} [Ös.] | erstaunliches Angebot | günstiges Angebot | im Angebot | ein Angebot unterbreiten | ein Angebot annehmen | ein Angebot widerrufen | verlangtes Angebot | unverlangtes Angebot | an ein angebot gebunden sein | ein Angebot offen lassenoffer; tender (for) | offer | amazing offer | attractive offer | on special offer | to submit an offer | to accept an offer | to revoke an offer | solicited offer | unsolicited offer | to be bound by an offer | to keep an offer open [Add to Longdo]
Angebotseinholung {f}; Ausschreibung {f}solicitation [Add to Longdo]
Anwaltsliste {f}roll of solicitors [Add to Longdo]
Aufrufprogramm {n}solicitor [Add to Longdo]
Ausdruck {m} | Ausdrücke {pl} | absoluter Ausdruck | ungeschickt gewählter Ausdruck; unglücklich gewählter Ausdruckexpression | expressions | absolute expression | the infelicity of the expression [Add to Longdo]
Besorgnis {f}solicitude [Add to Longdo]
Besorgtheit {f}solicitousness [Add to Longdo]
Besorgtheit {f}solicitude [Add to Longdo]
Bewerbung {f}solicitation [Add to Longdo]
Doppelzüngigkeit {f}duplicity [Add to Longdo]
Drängen {n}; dringende Bitte {f}; Flehen {n}solicitation [Add to Longdo]
Einfachheit {f}simplicity [Add to Longdo]
Einzelheit {f} | Einzelheiten {pl} | in den kleinsten Einzelheiten | in allen Einzelheiten | weitere Einzelheitendetail | details | in the minutest details | in explicit detail | further details [Add to Longdo]
Erhebung {f} (von Daten)elicitation [Add to Longdo]
Funktion {f} [math.] | implizite Funktionfunction | implicit function [Add to Longdo]
Glück {n}felicity [Add to Longdo]
Glückseligkeit {f}felicitousness [Add to Longdo]
Glückwunsch {m}felicitation [Add to Longdo]
Herauslocken {n}; Herausholung {f}elicitation [Add to Longdo]
zweiter Kronanwalt [jur.]Solicitor General [Add to Longdo]
Mitschuld {f}complicity [Add to Longdo]
Mittäterschaft {f}; Komplizenschaft {f} (bei)complicity (in) [Add to Longdo]
Publicity {f}; Rummel {m}; Hype {m}hype [Add to Longdo]
Publicity machen für; Rummel machen umto hype up [Add to Longdo]
Rechtsanwaltskanzlei {f}solicitor's office [Br.] [Add to Longdo]
Rechtsreferent {m}solicitor [Am.] [Add to Longdo]
Schleichhandel {m} (mit)black marketing; illicit trading (in) [Add to Longdo]
Schlichtheit {f}simplicity; plainness [Add to Longdo]
Schwarzarbeit {f}illicit work [Add to Longdo]
Schwarzschlachtung {f}slaughter illicitly [Add to Longdo]
Selbstverständlichkeit {f}implicitness [Add to Longdo]
Solicitor {m}; Anwalt {m} (vor niederen Gerichten)solicitor [Br.] [Add to Longdo]
Sozietät {f}partnership; firm of solicitors [Add to Longdo]
Unglück {n} | Unglücke {pl}infelicity | infelicities [Add to Longdo]
Vielfachheit {f} [math.]multiplicity [Add to Longdo]
Vielheit {f}multiplicity [Add to Longdo]
Werbeagentur {f}advertising agency; publicity agency [Add to Longdo]
Werbeaktion {f}publicity campaign [Add to Longdo]
Werbefeldzug {m}; Werbekampagne {f}advertising campaign; publicity campaign [Add to Longdo]
Werbekosten {pl}publicity expenditure [Add to Longdo]
Werbeleiter {m}publicity manager [Add to Longdo]
Werber {m}; Agent {m}solicitor [Am.] [Add to Longdo]
anflehen; inständig bitten | anflehend; inständig bittend | angefleht; inständig gebeten | fleht an; bittet inständigto solicit | soliciting | solicited | solicits [Add to Longdo]
ausdrücklich; deutlich; klar und deutlich; eindeutig {adj} | ausdrücklicher | am ausdrücklichstenexplicit | more explicit | most explicit [Add to Longdo]
ausdrücklich; deutlich; unverhüllt; unverhohlen; eindeutig; explizit {adv}explicitly [Add to Longdo]
ausführlich {adv}explicitly [Add to Longdo]
beglückwünschen | beglückwünschend | beglückwünscht | beglückwünscht | beglückwünschteto felicitate | felicitating | felicitated | felicitates | felicitated [Add to Longdo]
bekümmert {adj} (um)solicitous (about; for) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
でもない[demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
なあなあ[naanaa] (n) complicit; colluding [Add to Longdo]
なれ合い;馴れ合い[なれあい, nareai] (n) collusion; conspiracy; illicit intercourse; liaison [Add to Longdo]
アダルトサイト[adarutosaito] (n) sexually explicit WWW sites (from adult site) [Add to Longdo]
エロアニメ[eroanime] (n) (abbr) erotic animation; pornographic animation; animation containing explicit sexual content [Add to Longdo]
シンプリシティー[shinpurishitei-] (n) simplicity [Add to Longdo]
スパム[supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P) [Add to Longdo]
パブリシティ[paburishitei] (n) publicity [Add to Longdo]
パブリシティー[paburishitei-] (n) publicity; (P) [Add to Longdo]
ブロマイド[buromaido] (n) (1) bromide; (2) publicity photograph of a movie star, entertainer, etc.; (P) [Add to Longdo]
プロマイド[puromaido] (n) (See ブロマイド) Promide (product name for bromides released by Marubell); bromide (publicity photograph of a movie star, entertainer, etc.) [Add to Longdo]
メリハリの利いた;めりはりの利いた[めりはりのきいた(めりはりの利いた);メリハリのきいた(メリハリの利いた), meriharinokiita ( meriharino ri ita ); merihari nokiita ( merihari no ri ita )] (exp) (See メリハリを利かせた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively [Add to Longdo]
メリハリを利かせた;めりはりを利かせた[メリハリをきかせた(メリハリを利かせた);めりはりをきかせた(めりはりを利かせた), merihari wokikaseta ( merihari wo kika seta ); merihariwokikaseta ( merihariwo kika] (exp) (See メリハリの利いた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively [Add to Longdo]
暗に[あんに, anni] (adv) implicitly; (P) [Add to Longdo]
暗示宣言[あんじせんげん, anjisengen] (n) {comp} implicit declaration [Add to Longdo]
暗黙[あんもく, anmoku] (n,adj-no) tacit; implicit; (P) [Add to Longdo]
暗黙アドレシング[あんもくアドレシング, anmoku adoreshingu] (n) {comp} implicit addressing [Add to Longdo]
暗黙アドレス指定[あんもくアドレスしてい, anmoku adoresu shitei] (n) {comp} implicit addressing [Add to Longdo]
暗黙的[あんもくてき, anmokuteki] (adj-na) {comp} implicit [Add to Longdo]
暗黙的引用仕様[あんもくてきいんようしよう, anmokutekiinyoushiyou] (n) {comp} implicit interface [Add to Longdo]
暗黙範囲符[あんもくはんいふ, anmokuhan'ifu] (n) {comp} implicit scope terminator [Add to Longdo]
暗黙変換[あんもくへんかん, anmokuhenkan] (n) {comp} implicit conversion [Add to Longdo]
暗黙連結[あんもくれんけつ, anmokurenketsu] (n) {comp} implicit link (process definition) [Add to Longdo]
暗黙連結処理定義[あんもくれんけつしょりていぎ, anmokurenketsushoriteigi] (n) {comp} implicit link (process definition) [Add to Longdo]
陰に陽に[いんにように, inniyouni] (adv) openly and covertly; implicitly and explicitly [Add to Longdo]
陰関数[いんかんすう, inkansuu] (n) implicit function [Add to Longdo]
縁座[えんざ, enza] (n,vs) (system of) extending complicity for a crime to the criminal's family members [Add to Longdo]
横恋慕[よこれんぼ, yokorenbo] (n,vs) illicit love [Add to Longdo]
岡惚;傍惚れ;岡惚れ[おかぼれ, okabore] (n,vs) unrequited love; illicit love; secret affections [Add to Longdo]
加担(P);荷担[かたん, katan] (n,vs) support; participation; assistance; complicity; conspiracy; (P) [Add to Longdo]
勧化[かんげ, kange] (n,vs) religious-fund soliciting; Buddhist preaching [Add to Longdo]
勧進[かんじん, kanjin] (n,vs) temple solicitation; (P) [Add to Longdo]
勧進帳[かんじんちょう, kanjinchou] (n) temple solicitation book [Add to Longdo]
勧誘[かんゆう, kanyuu] (n,vs) invitation; solicitation; canvassing; canvasing; inducement; persuasion; encouragement; (P) [Add to Longdo]
勧誘員[かんゆういん, kanyuuin] (n) canvasser; traveling salesman; travelling salesman; door-to-door solicitor [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) brevity; simplicity [Add to Longdo]
簡易[かんい, kan'i] (adj-na,n,adj-no) simplicity; convenience; easiness; quasi-; (P) [Add to Longdo]
簡潔[かんけつ, kanketsu] (adj-na,n) brevity; conciseness; simplicity; (P) [Add to Longdo]
簡潔性[かんけつせい, kanketsusei] (n) simplicity [Add to Longdo]
簡潔性の尺度[かんけつせいのしゃくど, kanketsuseinoshakudo] (n) simplicity measure [Add to Longdo]
簡素[かんそ, kanso] (adj-na,n) simplicity; plain; (P) [Add to Longdo]
簡略[かんりゃく, kanryaku] (adj-na,n) simple; simplicity; brief; brevity; (P) [Add to Longdo]
閑寂枯淡[かんじゃくこたん, kanjakukotan] (n,adj-na,adj-no) (See 侘寂) aesthetic sense in Japanese art emphasising quiet simplicity and subdued refinement [Add to Longdo]
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P) [Add to Longdo]
寄付を請う[きふをこう, kifuwokou] (exp,v5u) to solicit donations [Add to Longdo]
気遣い[きづかい, kidukai] (n) consideration; concern; fear; worry; solicitude; (P) [Add to Longdo]
気配り[きくばり, kikubari] (n,vs) care; attentiveness; attention; consideration (for others); solicitude; (P) [Add to Longdo]
共犯[きょうはん, kyouhan] (n) complicity; (P) [Add to Longdo]
共犯関係[きょうはんかんけい, kyouhankankei] (n) complicity (in a crime); collusion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
暗示宣言[あんじせんげん, anjisengen] implicit declaration [Add to Longdo]
暗黙[あんもく, anmoku] implicit (a-no) [Add to Longdo]
暗黙アドレシング[あんもくアドレシング, anmoku adoreshingu] implicit addressing [Add to Longdo]
暗黙アドレス指定[あんもくアドレスしてい, anmoku adoresu shitei] implicit addressing [Add to Longdo]
暗黙的[あんもくてき, anmokuteki] implicit [Add to Longdo]
暗黙的引用仕様[あんもくてきいんようしよう, anmokutekiinyoushiyou] implicit interface [Add to Longdo]
暗黙範囲符[あんもくはんいふ, anmokuhan'ifu] implicit scope terminator [Add to Longdo]
暗黙変換[あんもくへんかん, anmokuhenkan] implicit conversion [Add to Longdo]
暗黙連結[あんもくれんけつ, anmokurenketsu] implicit link (process definition) [Add to Longdo]
暗黙連結処理定義[あんもくれんけつしょりていぎ, anmokurenketsushoriteigi] implicit link (process definition) [Add to Longdo]
形状明示配列[けいじょうめいじはいれつ, keijoumeijihairetsu] explicit-shape array [Add to Longdo]
自動再表示[じどうさいひょうじ, jidousaihyouji] implicit regeneration [Add to Longdo]
明示[めいじ, meiji] explicit (an-no) [Add to Longdo]
明示アドレシング[めいじアドレシング, meiji adoreshingu] explicit addressing [Add to Longdo]
明示アドレス指定[めいじアドレスしてい, meiji adoresu shitei] explicit addressing [Add to Longdo]
明示的[めいじてき, meijiteki] explicit [Add to Longdo]
明示的引用仕様[めいじてきいんようしよう, meijitekiinyoushiyou] explicit interface [Add to Longdo]
明示的順方向輻輳通知[めいじてきじゅんほうほうふくそうつうち, meijitekijunhouhoufukusoutsuuchi] explicit forward congestion indication [Add to Longdo]
明示内容参照[めいじないようさんしょう, meijinaiyousanshou] explicit content reference [Add to Longdo]
明示範囲符[めいじはんいふ, meijihan'ifu] explicit scope terminator [Add to Longdo]
明示番地指定[めいじばんちしてい, meijibanchishitei] explicit addressing [Add to Longdo]
明示表現[めいじひょうげん, meijihyougen] explicit expression [Add to Longdo]
明示変換[めいじへんかん, meijihenkan] explicit conversion [Add to Longdo]
明示連結[めいじれんけつ, meijirenketsu] explicit link (process definition) [Add to Longdo]
明示輻輳通知[めいじふくそうつうち, meijifukusoutsuuchi] explicit congestion notification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Licit \Lic"it\ (l[i^]s"[i^]t), a. [L. licitus permitted, lawful,
   from licere: cf. F. licite. See {License}.]
   Lawful. "Licit establishments." --Carlyle. -- {Lic"it*ly},
   adv. -- {Lic"it*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 licit
   adj 1: sanctioned by custom or morality especially sexual
       morality; "a wife's licit love" [ant: {illicit}]
   2: authorized, sanctioned by, or in accordance with law; "a
     legitimate government" [syn: {lawful}, {legitimate}, {licit}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top