Search result for

*libido*

(71 entries)
(0.8095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: libido, -libido-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
libido[N] ความต้องการที่ถูกกระตุ้นจากจิตใต้สำนึก
libido[N] ตัณหาราคะ, See also: ความกำหนัด, ความใคร่, ความต้องการทางเพศ, Syn. sexual desire, concupiscence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
libido(ลิบี'โด) n. ตัณหา,ความใคร่,ราคะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Libidoความรู้สึกทางเพศ, สัญชาตญาณการสร้างความสุขให้ตัวเองและเพื่อสืบพัน, ความต้องการทางเพศ, แรงดันทางเพศ, ความใคร่ทางเพศ [การแพทย์]
Libido, Loss ofกามตายด้าน, ความรู้สึกทางเพศหมดไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Libido!LibidoTwo Moon Junction (1988)
Because of that little tart's libido.เพราะ เด็กนั่น There Might be Blood (2008)
Your libido is out of control.คุณมันบ้าตัณหา The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
* he's hoping you can make it there if you can * * 'cause in the ceremony, you'll be the best man * * you say "neato," check your libido * * and roll to the church in your new tuxedo *# เขาหวังให้นายไปร่วมงาน # # เพราะนายจะได้เป็นเพื่อนเจ้าบ่าว # # นายบอก "ว้าว" ได้เลยสิเพื่อน # Mash-Up (2009)
Well,when women reach a certain age,their libidos spike.เมื่อผู้หญิงเข้าสู่ช่วงอายุหนึ่ง พวกเธอจะถูกฉุดด้วยตัณหา Bolt Action (2009)
I am even less proud of letting my libido blind me to the factฉันเสียใจที่ ปล่อยให้ตัณหาบดบังความจริง Don't Walk on the Grass (2009)
Your libido is being rerouted.ความต้องการของคุณ กำลังก่อตัว The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Mix that with the smell of like a dead cat and some fajitas and you've got what you call yourself a severely diminished libido.ไม่เป็นไรค่ะ เดินไปตรงนู้นซัก 13 ก้าวก่อนไป ..แล้วค่อยกลับมาดื่มใหม่ เฮนเดอร์สัน.. Just Go with It (2011)
I went on the Internet and found a photograph of a 25-year-old Mrs. Latham to get your libido humming.ดูรองเท้าผูกเชือกนั่นสิ The Benefactor Factor (2011)
We compartmentalized our libidos for the good of the group.ที่เรากันเรื่องความใคร่ของเราออกไป ก็เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม Paradigms of Human Memory (2011)
It's refreshing to find a man whose morality isn't compromised by his libido.ผู้ชายที่ศีลธรรมของเขาไม่ถูกแปดเปื้อนโดยตัณหาของเขา And Lots of Security... (2011)
It's like... but the libido kicks in, big time, you know?มันเหมือน.. อารมณ์ทางเพศ อยู่ดีๆมันก็พุ่งขึ้นมา มันจะทำให้นาย Quill (2012)
What drives their libido.อะไรคือตัวขับเคลื่อน ความใคร่ของพวกเขา Don't You Feel Me (2013)
Your libido will be more active.คุณจะสยิวได้เร็วขึ้น The First Taste (2008)
I guess with the wine we had... and the rush that Auburn gives you tooling it up through the canyons... - our libidos got the best of us.Durch den Wein und den Kick, wenn man im Auburn durch die Hügel rast, übermannte uns die LibidoLove Among the Steele (1983)
I just can't help thinking of Dr. Harvey's libido getting the better of him in here.Hier ist also Dr. Harveys Libido mit ihm durchgegangen. Love Among the Steele (1983)
Your libido get in the line of duty?War die Libido zu stark? Steele at It (1984)
One eggnog a year and his libido kicks into overdrive, mm.Ein Eierlikör im Jahr und seine Libido spielt verrückt, hmm. Santa's Got a Brand New Bag (1986)
I never should've trusted a washed-up supply officer with an overactive libido.Ich hätte nie einem verwaschenen Offizier mit überaktivem Libido trauen dürfen. All That Glitters (1987)
Ms. Ribido?Mr. Libidov? Tin Men (1987)
- So, as long as we stay in the same grid, we can lock onto the frequency and monitor all the calls.Für mich sieht er nur aus wie einer von diesen Sodomiten mit überaktiver LibidoBaseballs of Death (1988)
Bring back all the records, including ballistics.Zähmen Sie Ihre LibidoBaseballs of Death (1988)
Mr. Okona appears to have excellent vision as well as a healthy libido.Mr Okona ist wohl ein Frauenkenner mit gesunder LibidoThe Outrageous Okona (1988)
What's happened to April is she's come face to face with her libido.April wurde mit ihrer eigenen Libido konfrontiert. Two Moon Junction (1988)
I am passion, the libido, I am the anarchy of lust, the romantic, and the lover.Ich bin die Leidenschaft, die Libido, die Anarchie der Lust, der Romantiker und der Liebhaber. Loud as a Whisper (1989)
A Betazoid woman, going through this phase, quadruples her sex drive.Tritt eine Betazoidin in diese Phase ein, so steigert sich ihre Libido um das Vierfache. Manhunt (1989)
- You got my libido twitching. - Twitching, huh?Du bringst meine Libido zum Flattern. Last Exit to Brooklyn (1989)
Embrace me My sweet embraceable youIn dieser Folge kommt zum ersten Mal Opas Libido zur Sprache. Man hatte uns geschrieben in der Hoffnung, dass wir so was bringen. Old Money (1991)
It seems that the Howard women have vigorous libidos.Es scheint, als hätten die Howard-Frauen eine vitale LibidoSub Rosa (1994)
- He was at work by nine o'clock unlike my ex-boyfriend who slept until one because he played Sega all night which has an enormous effect on your libido.Er hat heute früh um 9 Uhr schon gearbeitet. Anders als mein Ex, der bis eins schlief, weil er die Nacht mit Sega und Videos verbracht hat! Was einen enormen Effekt auf deine Libido hat. Mallrats (1995)
- Now you attack my libido?Jetzt greifst du meine Libido an? Mallrats (1995)
She challenged my libido, so I defended myself against her accusations.Sie griff meine Libido an. Ich fühlte mich gezwungen, mich gegen die Vorwürfe zu wehren. Mallrats (1995)
His post-junk libido, fuelled by alcohol and amphetamine taunted him remorselessly with his own unsatisfied desire. Dot, dot, dot.Von Alkohol und Amphetamin gereizt, verhöhnte ihn seine unbefriedigte Post-Junkie-Libido und... Trainspotting (1996)
I'd appreciate it if you could concentrate on our mission... and give your libido a rest.Wenn Sie sich bitte unserer Mission widmen und weniger ihrer LibidoAustin Powers: International Man of Mystery (1997)
When we go out she eats shellfish, saying it affects her libido.Als wir ausgingen... aß sie Muscheln, weil das auf ihre Libido wirkt. Being There (1998)
Her pseudonym online was Queen Libido.Ihr Online-Pseudonym war Queen LibidoThe Mikado (1998)
- Ask him if he ever met Queen Libido.- Fragen Sie ihn nach Queen LibidoThe Mikado (1998)
- Have you had contact with Queen Libido?- Hatten Sie je Kontakt mit Queen LibidoThe Mikado (1998)
The libido. The life force. The essence.Die Libido, das Lebenselixier, die Essenz, das richtige Zeug halt. Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999)
Porn is nothing more than curing one's libido with its depiction.Bei Pornofilmen heilt man seine Libido mit dem Bild. Romance (1999)
If you were dressed that way every day, if you were constantly dropping little remarks about your libido, and how much you'd like sex; that would contribute to a sexually charged workplace.Wenn Sie auch ständig Bemerkungen über Ihre Libido machen würden... und wie gerne Sie Sex mögen, und eine sexuelle Stimmung entstünde. Buried Pleasures (1999)
Your libido must be connected to the succubus.Deine Libido ist mit dem Sukkubus verbunden. She's a Man, Baby, a Man! (1999)
Some people experience a diminished libido.Manche Menschen erfahren eine verminderte LibidoPax Soprana (1999)
When Roger Corwin first got involved in the world of racing a lot of people said it was a stopgap for my waning libido.Als Roger Corwin in das Renngeschäft einstieg... sagten viele, es wäre ein Ersatz für meine schwindende LibidoCharlie's Angels (2000)
It's good for your libido.Ist gut für die LibidoSpace Cowboys (2000)
This country puts the scarlet letter on women who lead with their libidos.Dieses Land ächtet Frauen mit einer starken LibidoGirls' Night Out (2000)
After a week of the same routine, the only thing getting up in their bed was Charlotte's libido.Nach einer Woche derselben Routine war das einzig Standfeste in ihrem Bett Charlottes LibidoFrenemies (2000)
Unlike in humans, the Vulcan libido increases with time.Im Gegensatz zur menschlichen Libido wird die vulkanische mit der Zeit stärker. Body and Soul (2000)
The birth of my libido.Die Geburtsstunde meiner LibidoThe Cupboard of Patrick's Love (2000)
- Aren't some women's libidos...?- Ist die Libido mancher Frauen nicht...? - Doch. Boy's Town (2001)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กามารมณ์[N] lustful mood, See also: mood for sexual pleasures, sexual desire, libido, Example: ชายผู้หลงผิดมัวแต่หมกมุ่นอยู่ในกามารมณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาม[n.] (kām) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama   FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]
กามารมณ์[n.] (kāmārom) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido   FR: instinct sexuel [m]
ความใคร่[n.] (khwām khrai) EN: sexual desire ; lust ; love ; passion   FR: désir (sexuel) [m] ; libido [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIBIDO    L AH0 B IY1 D OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
libido    (n) (l i1 b ii1 d ou)
libidos    (n) (l i1 b ii1 d ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Libido {f}libido [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リビドー[, ribido-] (n) libido (lat [Add to Longdo]
性的衝動[せいてきしょうどう, seitekishoudou] (n) sexual urge; sexual drive; libido [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
性冷感[xìng lěng gǎn, ㄒㄧㄥˋ ㄌㄥˇ ㄍㄢˇ, ] frigidity (lack of libido) [Add to Longdo]
生殖轮[shēng zhí lún, ㄕㄥ ㄓˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] svādhisthāna or svadhisthana, the navel or libido chakra 查克拉, residing in the genitals [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 libido \li*bi"do\ (l[i^]*b[=e]"d[-o]), n.
   1. Sexual desire; the sexual instinct; the sex drive.
    [PJC]
 
   2. (Psychoanalysis) Those desires and instinctual energies
    which are derived from the id.
    [PJC] Libken

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 libido
   lust; sexual pleasure
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 libido
 
 1. şehvet
 2. (psik.) cinsiyet içgüdüsü veya yaşama iradesi gibi esas içgüdü, libido.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Libido [liːbiːdoː] (n) , s.(f )
   libido
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top