Search result for

*leider*

(116 entries)
(0.0959 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: leider, -leider-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dresses!KleiderBaby Boy (2001)
But...Das geht leider nicht. Dark Horse (2005)
I'm sorry.LeiderFlame Red (2008)
I will dress.KleiderYves Saint Laurent (2014)
-Alas!- LeiderThe Discord (1978)
Sadly, yes.Leider ja. The Deductionist (2013)
Yeah.leiderPrecious Cargo (2016)
Well, you can't right now.Das ist leider unmöglich. Zombie (1979)
- You could say that. We're sure not having the same luck trying to find your island.Leider ist es bisher nicht so leicht, eure Insel ausfindig zu machen. Zombie (1979)
Oh, no, I'm an Eskimo.Leider nein. Ich bin ein Eskimo. The Wanderers (1979)
- Unfortunately not today.- Heute leider nicht. The Incredible Kung Fu Master (1979)
My club I need myself.Meinen Knüppel brauche ich leider selbst. The Incredible Kung Fu Master (1979)
I can't leave the shop.Ich muss mich leider ums Geschäft kümmern. Knockabout (1979)
Alas, all went astray...Es ist, leider, anderes gekommen. Nightmares (1979)
Unfortunately, not all have learned the lesson from "Pan Tadeusz".Nicht alle haben aber, leider, aus dem großen Epos "Pan Tadeusz" Lehre gezogen." Nightmares (1979)
Now you must die like Gemellus.Daher wirst du jetzt leider sterben müssen. Wie Gemellus. Caligula (1979)
You can hang some of your clothes in that closet.Deine Kleider kannst du in diesen Schrank hängen. The Kinfolk (1979)
I'm afraid Mr. Brooks isn't in his office, however...Mr. Brooks ist leider nicht hier. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
But you aren't, are you?Aber das sind sie leider nicht. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Unfortunately, our mission to present-day Earth has to be suspended.Leider muss unsere Aufgabe auf der heutigen Erde verschoben werden. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
In the morning, Lieutenant Dillon and I will leave to find some apparel that will help you to blend in with Earth's children.Sobald es hell ist, werden Dillon und ich euch Kleider besorgen, damit ihr ausseht wie die anderen Kinder auf der Erde. The Super Scouts: Part 1 (1980)
Oh, I'm afraid he's only home for furlough.Oh, er kommt leider nur auf Fronturlaub. The Furlough (1980)
- I'm afraid not.- Leider nicht. The Furlough (1980)
Mr. Godsey, where are your clothes?Mr. Godsey, wo sind deine KleiderThe Furlough (1980)
It's just that I don't bounce back as quick as I used to.Nur leider komme ich nicht so schnell wieder auf die Beine wie früher. The Last Straw (1980)
I'm just about running out of quarters.Mir gehen leider die Münzen aus. The Last Straw (1980)
Those sailors are gonna have to face some disciplinary action when they return from shore leave.Auf die Matrosen wartet wohl leider nach dem Landurlaub ein Disziplinarverfahren. The Medal (1980)
- Sorry.- Leider nein. The Premonition (1980)
Well, I am sorry. I have bad news for you.Tja, leider habe ich schlechte Nachrichten für dich. The Premonition (1980)
It takes me hours to get the brambles out of my clothes and Pepper's legs but it's worth it to go up and sit by the Rockfish River and listen to the CO rumble by in the distance.Stundenlang zupfte ich Kletten von Kleidern und Peppers Läufen, aber es lohnt sich, rauf zum Rockfish zu wandern und zu hören, wie der Frachtzug in der Ferne vorbeirumpelt. The Premonition (1980)
I wish I was old enough.Leider bin ich zu jung. The Prodigals (1980)
Well, I'm afraid we are in somewhat of a disarray.Nun, leider herrscht gerade ein bisschen Durcheinander. The Travelling Man (1980)
He's eating his way through my clothes, my bed.Er zerbeißt alle meine Kleider, mein Bett. The Travelling Man (1980)
Jeffrey's puppy is eating Jim-Bob's clothes right off his back.Jeffreys Hündchen reißt Jim-Bob einfach die Kleider vom Leib. The Travelling Man (1980)
- Oh, I'm sorry, we don't have any.- Oh, das haben wir leider nicht. The Triumph (1980)
- I'm sorry, I don't have it though.- Aber ich habe leider keine. The Unthinkable (1980)
We were tragically mistaken.Leider irrten wir uns. The Unthinkable (1980)
The girls wore long white dresses and we all carried red roses.Die Mädchen trugen lange weiße Kleider und Rosen in der Hand. The Valediction (1980)
A position for which I am sadly overqualified.Eine Position, für die ich leider überqualifiziert bin. The Valediction (1980)
"Now, Minister, this is not the right time, forall sorts of reasons".Nein, Minister. Das ist leider nicht der richtige Zeitpunkt. Aus verschiedensten Gründen. Big Brother (1980)
Well this is not really the time forall sorts of reasons.- Aber es ist leider nicht der richtige Zeitpunkt, Minister. Aus verschiedensten Gründen. Big Brother (1980)
It's been announced on TV.Aber er hat es leider schon im Fernsehen gesagt. Big Brother (1980)
Oh, a lesserman might tryto wriggle out of it. But there is onlyone honourable course open. As the Minister is well aware.Oh ein weniger bedeutender Mann würde versuchen, sich rauszuwinden, aber es wird leider nur einen ehrenhaften Weg geben, wie der Minister sehr wohl weiß. Jobs for the Boys (1980)
We get manage to keep the last Minister's work throughout the campaign, but I fear... well, it's not for me to criticise...Ja, wir haben es geschafft, den ehemaligen Minister auch während des Wahlkampfes mit Arbeit zu versorgen. Doch leider... Aber es steht mir nicht zu, zu kritisieren. Open Government (1980)
Oh, thank you, Sir Humphrey, so long as I'm not too long.- Oh, vielen Dank, Sir Humphrey. Viel Zeit habe ich leider nicht. Open Government (1980)
- That is unfortunately true.- Ja, das trifft leider zu, Sir. Open Government (1980)
You don't really understand politics to you.Leider verstehst du nichts von Politik, Liebling. The Economy Drive (1980)
We'll just have to cancel it for today then.Tut mir leid, dann müssen wir den Termin für heute leider streichen. The Economy Drive (1980)
Afew very small areas will losetheirspecially protected status, because it isn't economicalany longer, to maintain themas they ought to.- Ein paar kleinere Gebiete verlieren leider den gegebenen Status des besonderen Schutzes, weil es einfach nicht länger ökonomisch ist, sie in dem von mir selbst gewünschten Zustand zu erhalten. The Right to Know (1980)
Sorry, Minister, you are dueforyournext appoinment.- Verzeihen Sie, dass ich unterbreche. Aber Sie müssen leider sofort zu Ihren nächsten Termin. The Right to Know (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
LEIDER    L AY1 D ER0
LEIDERMAN    L AY1 D ER0 M AH0 N
PFLEIDERER    F L AY1 D ER0 ER0
LEIDERMAN'S    L AY1 D ER0 M AH0 N Z

German-Thai: Longdo Dictionary
leider(adv) น่าเสียดาย, เป็นที่โชคไม่ดี เช่น Leider konnte er nicht kommen. น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถมาได้ , See also: A. zum Glück,
Kleiderschrank(n) |der, pl. Kleiderschränke| ตู้เสื้อผ้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendkleid {n} | Abendkleider {pl}evening dress | evening dresses [Add to Longdo]
Anhänger {m}; Kleiderbügelhanger [Add to Longdo]
Ankleider {m}; Garderobiere {f}dresser [Add to Longdo]
Ballkleid {n} | Ballkleider {pl}ball dress | ball dresses [Add to Longdo]
Brautkleid {n} | Brautkleider {f}wedding dress | wedding dresses [Add to Longdo]
Bügel {m}; Kleiderbügel {m}; Spannbügel {m}; Steigbügel {m}clamp [Add to Longdo]
Festkleid {n} | Festkleider {pl}festive dress | festive dresses [Add to Longdo]
Hauskleid {n} | Hauskleider {pl}house-frock | house-frocks [Add to Longdo]
Hungerleider {m} | Hungerleider {pl}starveling | starvelings [Add to Longdo]
Kattunkleid {n} | Kattunkleider {pl}cotton dress | cotton dresses [Add to Longdo]
Klamotte {pl}; Klamotten {pl}; Kluft {f} (Kleider)rags; togs; things; junk [Add to Longdo]
Kleid {n} | Kleider {pl}dress | dresses [Add to Longdo]
Kleid {n} | Kleider {pl}gown | gowns [Add to Longdo]
Kleider {pl}; Kleidung {f}; Wäsche {f}clothes [Add to Longdo]
Kleiderbürste {f} | Kleiderbürsten {pl}clothbrush | clothbrushes [Add to Longdo]
Kleidergeschäft {n}clothes shop [Add to Longdo]
Kleiderhaken {m}coat hook [Add to Longdo]
Kleiderschrank {m}wardrobe [Add to Longdo]
Kleiderstange {f}hanging rail [Add to Longdo]
Kleiderständer {m}hallstand; hall stand [Add to Longdo]
Kleiderständer {m}coat-tree [Am.] [Add to Longdo]
Sommerkleid {n} | Sommerkleider {pl}summer dress | summer dresses [Add to Longdo]
Strickkleid {n} | Strickkleider {pl}knitted dress | knitted dresses [Add to Longdo]
Umkleideraum {m}locker room [Add to Longdo]
Umkleideraum {m}changing room [Add to Longdo]
Umkleideraum {m}dressing room [Add to Longdo]
Umstandskleid {n} | Umstandskleider {pl}maternity dress | maternity dresses [Add to Longdo]
Unterkleid {n} | Unterkleider {pl}undergarment | undergarments [Add to Longdo]
(Hut) absetzen; (Kleider) ausziehento take off [Add to Longdo]
anziehen; ankleiden (Kleider) | anziehend; ankleidend | angezogen; angekleidetto dress | dressing | dressed [Add to Longdo]
sich anziehen (Kleider)to get dressed [Add to Longdo]
leider {adv}unfortunately [Add to Longdo]
leider {adv}alas [Add to Longdo]
seine Kleider reinigen lassento have one's clothes cleaned [Add to Longdo]
Einer muss leider verzichten.Somebody has to do without, I'm afraid. [Add to Longdo]
Ich fürchte, dass ...; Es ist leider so, dass ...I am afraid that ... [Add to Longdo]
Kleider machen Leute. [Sprw.]Fine feathers make fine birds. [prov.] [Add to Longdo]
Kleider machen Leute. [Sprw.]Clothes make the man. [Add to Longdo]
Leider (Gottes)!Unfortunately (, yes)! [Add to Longdo]
Leider ja.I'm afraid so. [Add to Longdo]
Leider muss ich sagen ...I'm sorry to say ... [Add to Longdo]
Leider müssen wir jetzt gehen.I'm afraid we have to go now. [Add to Longdo]
Leider nicht!I'm afraid not! [Add to Longdo]
Leider!Worse luck! [Add to Longdo]
Wir können das Geld dafür leider nicht aus dem Ärmel schütteln.Unfortunately, we can't produce the money for it just like that. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
何枚[なんまい, nanmai] wieviele? (Blatt,Teller,Kleider) [Add to Longdo]
冬物[ふゆもの, fuyumono] Kleider_fuer_den_Winter [Add to Longdo]
[はん, han] (Masseinheit fuer Land-Kleiderstoff) [Add to Longdo]
夏物[なつもの, natsumono] Sommerkleider [Add to Longdo]
普段着[ふだんぎ, fudangi] Alltagskleid, Alltagskleider [Add to Longdo]
更衣室[こういしつ, kouishitsu] Umkleideraum [Add to Longdo]
気の毒[きのどく, kinodoku] bedauernswert, mitleiderregend [Add to Longdo]
生地[せいち, seichi] Stoff, Kleiderstoff [Add to Longdo]
脱衣所[だついじょ, datsuijo] Umkleideraum [Add to Longdo]
脱衣所[だついじょ, datsuijo] Umkleideraum [Add to Longdo]
衣類[いるい, irui] Kleidung, Kleider [Add to Longdo]
裁つ[たつ, tatsu] (Kleider) zuschneiden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 leider [lɛi˘dər]
   leader
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 leider [laidr]
   alas
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Leider! [laidr]
   Worse luck!
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top