ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*klinik*

   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: klinik, -klinik-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Try the Hoffler Klinik.ไปที่ฮอฟเฟลอร์ คลีนิค Spectre (2015)
Try the Hoffler Klinik.ไปที่ฮอฟเฟลอร์ คลีนิค Spectre (2015)
She can't stay here. I'll take her to the hospital.Sie kann nicht hierbleiben, sie muss in die Klinik verlegt werden. Premier mai (1958)
Forget my father, we're going to the hospital.- Wir fahren in die Klinik. Bitte. Premier mai (1958)
- Is this Dr Bigard's clinic?- Hallo, Klinik von Dr. Bigard? Premier mai (1958)
I thought, coming home from the clinic today, "Now we'll be happy here."Ich dachte, als wir aus der Klinik kamen: ''Jetzt werden wir glücklich.'' Cat on a Hot Tin Roof (1958)
I thought, coming home from the clinic today, ''Now we'll be happy here.''Ich dachte, als wir aus der Klinik kamen: ''Jetzt werden wir glücklich.'' Cat on a Hot Tin Roof (1958)
You have your baby in some out-of-the-way maternity home.Du bekommst das Baby in einer entlegenen GeburtsklinikRock-a-Bye Baby (1958)
And that's what we at the University Child Care Clinic are dedicated to.Und das wollen wir in der Universitäts-Kinderbetreuungsklinik werden. Rock-a-Bye Baby (1958)
"The Regents of University Child Care Clinic,""Die Universitäts-Kinderbetreuungsklinik Rock-a-Bye Baby (1958)
"Member, Governor's Committee on State Mental Hospitals."Mitglied im Regierungsausschuss für Nervenkliniken." Teacher's Pet (1958)
They're moving him down to the clinic at Brig, tonight, hoping to save his hands and feet which are badly frostbitten.Sie bringen ihn in die Klinik in Brig. Sie hoffen, seine Hände und Füße retten zu können, die voller Frostbeulen sind. The Crystal Trench (1959)
And since you know about mountains and climbing and things,Ja, George Listen ist dort in einer Klinik untergebracht. The Crystal Trench (1959)
You're in hospital, but you're all right.Sie sind in der Klinik, alles ist gut. Carry on Nurse (1959)
Hospital life from the patient's point of view.Klinikalltag, aus der Sicht eines Patienten. Carry on Nurse (1959)
- Would you like a hospital visitor?Wünschen Sie einen Klinik-Besucher? Carry on Nurse (1959)
A hospital visitor.- Einen Klinik-Besucher. Carry on Nurse (1959)
Sister, this ward is the slackest in the hospital.Diese Station ist die nachlässigste der ganzen Klinik. - Und die unordentlichste. Carry on Nurse (1959)
Oh, well, I guess it's off to the hospital for me and back to danger for you.Ich muss wohl zuruck in die Klinik und du zuruck in die Gefahr. North by Northwest (1959)
Doctor I have a niece by marriage at a place called St. Mary's.Herr Doktor, ich habe eine Nichte meines Mannes in der Nervenklinik St. Mary. Suddenly, Last Summer (1959)
I've heard of it.- NervenklinikSuddenly, Last Summer (1959)
The first I knew, there was a cable from this clinic in Paris saying, "Your niece is out of her mind.Das Erste war ein Telegramm von der Klinik in Paris. "Ihre Nichte ist nicht bei Sinnen. Was sollen wir tun?" Suddenly, Last Summer (1959)
And from that Paris clinic:Und das von der Klinik in Paris! Suddenly, Last Summer (1959)
Get me Dr. Glen Kilmer at the Seattle Clinic.Verbinden Sie mich mit Dr. Glen Kilmer an der Seattler KlinikSuddenly, Last Summer (1959)
Look, you don't want Mrs. Venable giving her money to the Seattle Clinic, do you?Sie wollen doch nicht, dass Mrs. Venable diese Million... der Seattler Klinik gibt, oder? Suddenly, Last Summer (1959)
When Génessier's daughter vanished from the clinic, her face was an open wound.Als Professor Jenesise Tochter aus der Klinik verschwand. Muss ihr Gesicht eine einzige Wunde gewesen sein. Eyes Without a Face (1960)
The time of drowning coincides with that of your daughter's disappearance.Die Zeit, die sie im Wasser gelegen hat. ist identisch mit der Zeit, wo ihre Tochter aus der Klinik verschwunden ist. Eyes Without a Face (1960)
Then a doctor will have you admitted to a clinic.Das ist völlig unwichtig. Dann werden sie zu einem Arzt gehen, der sie in die Klinik einweist. Eyes Without a Face (1960)
At the clinic, you'll complain of migraines.In der Klinik werden sie über Kopfschmerzen klagen. Eyes Without a Face (1960)
They don't drag their feet at your clinic.Das geht ja fix in der KlinikEyes Without a Face (1960)
There are two men asking for you at the clinic.In der Klinik warten zwei Herren auf sie. Eyes Without a Face (1960)
We want to know if Miss Paulette Mérodon checked out earlier.Wir möchten gerne wissen, ob Polet Meredont heute Abend die Klinik verlassen hat. Eyes Without a Face (1960)
Has Paulette Mérodon been released?Sehen sie mal nach, wann Polet Meredont die Klinik verlassen hat. Eyes Without a Face (1960)
The psychiatric clinic has been told.Die Nervenklinik ist bereits verständigt. The Terrible People (1960)
I must warn you to get Ms Sanders out of that clinic. There isn't any placeAber holen Sie erst Ms. Sanders aus der KlinikThe Terrible People (1960)
Professor Dr. Samuel Odenheim... head of the first clinic for Internal Medicine... at the University of Vienna, author of many medical textbooks... died today in the harbour of Famagusta... on board a cramped freighter going nowhere, because there wasn't room for him on this earth.Professor Dr. Samuel Odenheim... Leiter der ersten Klinik für innere Medizin an der Universität Wien sowie Autor vieler medizinischer Fachbücher, starb im Hafen von Famagusta auf einem Frachter auf dem Weg nach nirgendwo, weil auf dieser Erde kein Platz für ihn war. Exodus (1960)
- Well expose them! This is the clinic of Dr. Kabir.- Das ist die Klinik von Dr. Kabir. The Millionairess (1960)
Whole, including its clinical I am the mistress of all this.Mir gehört alles. Einschließlich Ihrer Klinik. Ich bin die Eigentümerin von allem hier. The Millionairess (1960)
I want you to direct this clinic.Ich biete Ihnen die Leitung der Parerga-Klinik an. Mir? The Millionairess (1960)
S ى, I do not know, I do not know where it is!Wo ist denn...? Ich muss meine Klinik öffnen, verstehen Sie? The Millionairess (1960)
I have to open my own clinic understands? And I have to open my.Und ich muss meine Klinik öffnen. The Millionairess (1960)
There is the usual lady. - As?Die mit der KlinikThe Millionairess (1960)
You mean an institution?Meinen Sie eine NervenklinikPsycho (1960)
Go to the clinic!Geh zu der KlinikThe Sun's Burial (1960)
And preferably with a clinic.Und vorzugsweise mit einer KlinikThe Sun's Burial (1960)
This will have serious consequences.Ich verstehe. Du hast diese Penner zu dieser Klinik gebracht? The Sun's Burial (1960)
You destroyed my clinic!Du hast unsere Klinik zerstört! The Sun's Burial (1960)
You had their clinic destroyed!Du hast unsere Klinik zerstören lassen! The Sun's Burial (1960)
She was a patient at my clinic for almost two months.Sie lag fast 2 Monate in meiner KlinikThe 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
That's when I ended up at Dr. Jordan's clinic.Damals kam ich in die Klinik von Dr. Jordan. The 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)

German-Thai: Longdo Dictionary
Klinik(n) |die, pl. Kliniken| โรงพยาบาลที่รักษาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เช่น Frauenklinik, Hautklinik
Klinikum(n) |das, pl. Kliniken| โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยหลายๆ Klinik, See also: Klinik
Klinikum(n) |das, pl. Kliniken| การศึกษาภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลของนักศึกษาแพทย์
Entzugsklinik(n) |die, pl. Entzugskliniken| สถานพักฟื้น, สถานบำบัด เช่น Kaum hat Katja die Entzugsklinik in Arizona verlassen., See also: S. Rehabilitationsklinik,
Drogenentzugsklinik(n) |die, pl. Drogenentzugskliniken| สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด
Alkoholentzugsklinik(n) |die, pl. Alkoholentzugskliniken| สถานบำบัดผู้ติดเหล้าแอลกอฮอล์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frauenklinik {f}gynaecological hospital [Add to Longdo]
Klinik {f}clinic [Add to Longdo]
Poliklinik {f}outpatient department [Add to Longdo]
Poliklinik {f}polyclinic [Add to Longdo]
Psychiatrie {f} (Klinik)psychiatric ward [Add to Longdo]
Sterbeklinik {f}; Hospiz {n}hospice [Add to Longdo]
Augenklinik {f} [med.]eye clinic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  klinik
   clinic

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Klinik /kliːnik/ 
   clinic

From Turkish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-tur-eng]:

  klinik
   clinic

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top