Search result for

*kil*

(667 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: kil, -kil-
English-Thai: Longdo Dictionary
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย
killer bee(n) ผึ้งมรณะ
killer(adj slang ) ดีมาก, ยอดเยี่ยม
killer(adj slang ) มีประสิทธิภาพอย่างมาก, น่าประทับใจมาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kill[N] การเข่นฆ่า, See also: การฆ่า, การสังหาร, การฆ่าฟัน, การประหาร, การฆาตกรรม, Syn. murder, assassination, homicide
kill[VT] ฆ่า, See also: เข่นฆ่า, สังหาร, ฆ่าฟัน, สังหาร, ประหัตประหาร, ฆาตกรรม, Syn. murder, assassinate
kill[VI] ทำให้ตาย, See also: ทำให้เสียชีวิต, เป็นเหตุให้ตาย, เป็นเหตุให้เสียชีวิต, Syn. murder, assassinate
kiln[N] เตาเผา, See also: เตาเผาอิฐ, Syn. oven
kilo[N] กิโลกรัม (คำย่อของ kilogram)
kilo[PRF] พัน
kilt[N] กระโปรงสั้นพับจีบลายสก๊อตของชาวสก๊อตแลนด์
kilo-[PRF] จำนวน 1 พันของหน่วยที่ตามมา, See also: กิโล (เติมหน้าคำ เช่น กิโลเมตร, กิโลกรัม, กิโลวัตต์)
skill[N] ฝีมือ
skill[N] ความเชี่ยวชาญ
killer[N] ผู้ฆ่า, See also: นักฆ่า, ฆาตกร, Syn. murderer, assassin
kilter[N] สภาพที่ทำงานได้ดี (ภาษาพูด), Syn. fettle, order, state
deskill[VT] ลดทักษะในการทำงานลง
jerkily[ADV] อย่างกระตุก, Ant. smoothly
killing[ADJ] ถึงตาย, Syn. fatal, mortal, lethal
kilobit[N] กิโลบิต
kiloton[N] จำนวนหนึ่งพันตัน
lankily[ADV] อย่างเก้งก้าง
luckily[ADV] โชคดี, Syn. fortunately, Ant. unfortunately
murkily[ADV] อย่างมืดมน
quakily[ADV] อย่างสั่นระริก
skilful[ADJ] ซึ่งมีทักษะ, See also: ซึ่งมีความชำนาญ, Syn. practiced, skilled
skilful[ADJ] ซึ่งมีทักษะ, See also: ซึ่งมีความชำนาญ, Syn. practiced, skilled
skilled[ADJ] ซึ่งมีทักษะ, See also: ซึ่งมีความชำนาญ, Syn. skillful
skillet[N] กระทะสำหรับทอด มีด้ามยาว
cheekily[ADV] อย่างไม่มีความเคารพ, Syn. impudently, insolently
kill off[PHRV] ฆ่า, See also: ทำให้ตาย
kilobyte[N] กิโลไบต์
kilogram[N] กิโลกรัม
kilowatt[N] กิโลวัตต์
overkill[N] การมีมากเกินไป, Syn. excessive force, extermination
overkill[SL] มากเกินไป
quirkily[ADV] อย่างพลิกผัน, See also: อย่างตลบตะแลง
skillful[ADJ] ซึ่งมีทักษะ, See also: ซึ่งมีความชำนาญ, Syn. practiced, skilled
skillion[SL] มากมาย, See also: เยอะแยะ
sneakily[ADV] อย่างลับๆ ล่อๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: อย่างแอบซ่อน, Syn. stealthily, furtively
trickily[ADV] อย่างมีเล่ห์เหลี่ยม, See also: อย่างหลอกลวง
kill with[PHRV] ฆ่าด้วยวิธี, See also: ทำให้ตายด้วย
kilocycle[N] จำนวนหนึ่งพันรอบ, See also: หน่วยที่เท่ากับ 1, 000 รอบต่อวินาที, กิโลเฮิรตซ์, Syn. kilohertz
kilohertz[N] กิโลเฮิรตซ์
kiloliter[N] กิโลลิตร
kilometer[N] กิโลเมตร, See also: พันเมตร
unskilled[ADJ] ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ, Syn. untrained, uneducated, amateur
painkiller[N] ยาแก้ปวด, See also: ยาบรรเทาปวด, สิ่งระงับปวด, Syn. analgesic, moderator
painkiller[SL] เหล้า, See also: สุรา
unskillful[ADJ] ซึ่งไม่ชำนาญ, Syn. inept, clumsy, inexpert
weedkiller[N] ยากำจัดวัชพืช, See also: สารเคมีที่ใช้กำจัดวัชพืช, Syn. herbicide
lady-killer[N] ผู้ชายที่เป็นที่หลงใหลของหญิงสาว, Syn. philanderer, womanizer
killer whale[N] ปลาวาฬเพชรฆาต, Syn. orca
mercy killing[N] การฆ่าให้ตายอย่างไม่เจ็บปวด, Syn. euthanasia

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brickkilnn. เตาเผาอิฐ
kill(คิล) {killed,killing,kills} v. ฆ่า,สังหาร,ทำให้ตาย,ทำลาย,ประหาร,ทำให้หยุด,ระงับ,ทำ,ให้เป็นกลาง,ถูกฆ่าตาย,เอาชนะโดยสิ้นเชิง n. การฆ่า,การสังหาร,สัตว์ที่ถูกฆ่า -Phr. (kill off ฆ่าหรือทำลายโดยสิ้นเชิง), Syn. slay
killer(คิล'เลอะ) n. ผู้ฆ่า,มือสังหาร,สิ่งสังหาร
killer whalen. ปลาวาฬเพชรฆาต
killifish(คิล'ลิฟิช) n. ชื่อปลาเล็ก ๆ
killing(คิล'ลิง) n. การฆ่า,การทำลาย,เหยื่อทั้งหมดที่ได้จากการล่า adj. ซึ่งถูกฆ่า,ถึงตาย,เหนื่อยอ่อน,ดึงดูดความสนใจ,ขบขันมาก,อดที่จะหัวเราะไม่ได้., See also: killingly adv.
kiln(คิล,คิลน์) n. เตา,เตาเผา. vt. เผาในเตา,อบแห้งในเตาเผา, Syn. furnace,oven
kiln-dry(คิล'ไดร) vt. ทำให้แห้งในเตาเผา
kilo(คิล'โล,คี'โล) n. กิโลกรัม,กิโลเมตร,คำสื่อสารที่หมายถึง,อักษร K pl.kilos
kilo instructions per secพันคำสั่งต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า KIPS เป็นหน่วยวัดความเร็วในการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) โดยวัดเป็นจำนวนคำสั่ง (หน่วยเป็นพัน) ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถกระทำการ (execute) ได้ใน 1 วินาที เช่น คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ทำงานได้ 50 กิปส์ หมายความว่า ทำงานได้เร็วห้าหมื่นคำสั่งในหนึ่งวินาที ปัจจุบัน นิยมใช้หน่วยวัดเป็นมิปส์หรือ MIPS (ล้านคำสั่งต่อวินาที) เพราะคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นมาก
kilobit(กิโลบิต) เท่ากับ 1000 บิต
kilobyte(กิโลไบต์) ใช้ตัวย่อว่า KB มีค่าเท่ากับ 1,024 (2 ยกกลง 10) ไบต์ เช่น ถ้าพูดว่าคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำ 64 เคไบต์ หมายความว่า มีเนื้อที่ในหน่วยความจำ 65,536 ไบต์ สามารถเก็บตัวอักขระได้ 65,536 ตัวอักขระ
kilocalorie(คิล'ละแคล'ละรี) n. พันแคลลอรี
kilocycle(คิล'ละไซ'เคิล) n. 1000 ไซเกิล,
kilogram(me) (คิล'ละแกรม) n. 1000 กรัม
kilohertz(คิล'ละเฮิร์ซ') n. 1,000ไซเกิลต่อวินาที;kHz
kilometer(คิลอม'มิเทอะ) n. หนึ่งกิโลเมตร,1000เมตร, See also: kilometric adj. kilometrical adj.
kilometre(คิลอม'มิเทอะ) n. หนึ่งกิโลเมตร,1000เมตร, See also: kilometric adj. kilometrical adj.
kilowatt(คิล'ละวอท) n. 1,000 วัตต์,kw
kilt(คิลทฺ) n. กระโปรงสั้นพับจีบสำหรับผู้ชายสก๊อตนุ่ง,กระโปรงสั้นตาหมากรุกทั่วไป. vt. ถกกระโปรงขึ้น,พับเป็นรอยจีบตรง,เคลื่อนอย่างคล่องแคล่ว
kilted(คิล'ทิด) adj. นุ่งกระโปรงสั้นพับจีบ,รูดขึ้นไป,พับจีบ,เป็นรอยจีบตรง, Syn. pleated
kilter(คิล'เทอะ) n. สภาพที่ดี, Syn. order
kilting(คิล'ทิง) n. การพับเป็นรอยจีบตรง
lady-killer(เล'ดีคิล'เลอะ) n. ผู้ชายที่ผู้หญิงหลงใหลมาก,เสื้อผู้หญิง., See also: lady-killing n.,adj., Syn. philanderer
luckily(ลัค'คิลี) adv. โชคดี
mercy killingn. การตายอย่างสงบหรือไม่เจ็บปวด,การฆ่าหรือทำให้ตายอย่างสงบ., Syn. euthanasia
painkiller(เพน'คิลเลอะ) n. สิ่งที่ระงับปวด
skilful(สคิล'ฟูล) adj. มีฝีมือ,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ, See also: skilfully adv., Syn. handy
skill(สคิล) n. ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความสามารถ,ฝีมือ,ความช่ำชอง,ความแคล่วคล่อง. vi. ช่วยเหลือ,เป็นประโยชน์,มีผล, See also: skillless adj.
skilled(สคิลดฺ) adj. เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,มีฝีมือ,ช่ำชอง,แคล่วคล่อง,ต้องใช้ฝีมือ, Syn. skillful
skillful(สคิล'ฟูล) adj. เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,มีความสามารถ,มีฝีมือ,ช่ำชอง,แคล่วคล่อง, Syn. expert
stockily(สทอค'คิลี) adv. ล่ำสันกำยำ,อ้วนท้วนและเตี้ย
timekiller(ไทมฺคิล'เลอะ) n. ผู้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์
unskilled(อันสคิลดฺ') adj. ไม่ชำนาญ,ไม่คล่อง,ไม่มีฝีมือ,ไม่ต้องการชำนาญ., Syn. inexperienced
unskillful(อันสคิล'ฟูล) adj. ไม่เชี่ยวชาญ,งุ่มง่าม,ไม่คล่อง,เก้งก้าง., Syn. unskilful., See also: unskillfully,unskilfully adv. unskillfulness,unskilfulness n., Syn. clumsy,awkward ###A. skillful

English-Thai: Nontri Dictionary
brickkiln(n) เตาเผาอิฐ
kill(vt) ฆ่า,ประหารชีวิต,ปราบ,กำจัด,หยุด,ทำลาย
killer(n) ฆาตกร,มือสังหาร
killing(n) การฆ่า,การสังหาร,การประหาร,การทำลาย,เหยื่อ
kiln(n) เตาไฟ,เตาเผาอิฐ
kilocycle(n) หน่วยวัดความถี่ของคลื่นไฟฟ้า
kilogram(n) น้ำหนักเป็นกิโลกรัม
kilogramme(n) น้ำหนักเป็นกิโลกรัม
kilometre(n) ความยาวเป็นกิโลเมตร
kilowatt(n) หน่วยกำลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์
kilt(n) กระโปรงตาสก๊อต
luckily(adv) โดยโชคดี,อย่างบังเอิญ,อย่างเฮง
skilful(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,คล่อง,ว่องไว,ฉลาด
skilfully(adv) อย่างชำนาญ,อย่างมีฝีมือ,อย่างว่องไว,อย่างฉลาด,อย่างแคล่วคล่อง
skill(n) ความคล่องแคล่ว,ความชำนาญ,ความฉลาด,ทักษะ,ความสามารถ
skilled(adj) ซึ่งใช้ความชำนาญ,มีฝีมือ,ที่มีความสามารถ
skillful(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,คล่อง,ว่องไว,ฉลาด
skillfully(adv) อย่างชำนาญ,อย่างมีฝีมือ,อย่างว่องไว,อย่างฉลาด,อย่างแคล่วคล่อง
unskilful(adj) เชื่องช้า,งุ่มง่าม,ไม่ชำนาญ,ไม่มีทักษะ
unskilled(adj) ไม่ชำนาญ,ไม่คล่อง,ไม่มีฝีมือ,ไม่เชี่ยวชาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poikil(o)-๑. หลากหลาย๒. ไม่สม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poikil(o)-๑. หลากหลาย๒. ไม่สม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poikilocyteเม็ดเลือดแดงผิดรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poikilocytosisภาวะเลือดมีเม็ดเลือดแดงผิดรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poikilohydrousปรับสภาพตามความชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
skillความสันทัด, ทักษะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
skill labourแรงงานฝีมือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
skilled workerคนทำงานใช้ฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
semi-skilled workerคนทำงานกึ่งใช้ฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mercy killerปรานีฆาตกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mercy killingการุณยฆาต [ดู euthanasia] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious killingการฆ่าคนโดยเจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ectotherm; poikilothermสัตว์เลือดเย็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
KB (kilobyte)เคบี (กิโลไบต์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Kb (kilobit)เคบี (กิโลบิต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Kbps (kilobit per second)เคบีพีเอส (กิโลบิตต่อวินาที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
killฆ่าผู้อื่น, ฆ่าคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
killลบทิ้ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kill by negligenceฆ่าคนโดยประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
killed instantlyถูกฆ่าตายทันที [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
killing by misadventureการฆ่าคนโดยไม่เจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
killing of unborn personการฆ่าทารกในครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kilnเตาเผา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kilo-กิโล- [210, 103] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kilobaudกิโลบอด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
kilobaudกิโลบอด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kilinกิเลน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kilobit (Kb)กิโลบิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
kilobit (Kb)กิโลบิต (เคบี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kilobit per second (Kbps)กิโลบิตต่อวินาที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
kilobit per second (Kbps)กิโลบิตต่อวินาที (เคบีพีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kilobyte (KB)กิโลไบต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
kilobyte (KB)กิโลไบต์ (เคบี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
herbicide; weed killerสารฆ่าวัชพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
unskilled workerคนทำงานไม่ใช้ฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
unborn person, killing ofการฆ่าทารกในครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
weed killer; herbicideสารฆ่าวัชพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Science processing skillsทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Kill Wellการปรับสภาพความดันหลุมให้เข้าสู่สมดุลย์ความดันและการกำจัดของไหลออกจากหลุม, การปรับสภาพความดันหลุมให้เข้าสู่สมดุลย์ความดันและการกำจัดของไหลออกจากหลุมโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะ (หรือหากมีก็ให้น้อยที่สุด) [ปิโตรเลี่ยม]
Charcoal Kilnsเตาเผาถ่าน [TU Subject Heading]
Killer cells, Naturalเซลล์พิฆาตตามธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Kilnsเตาเผา [TU Subject Heading]
Life skillsทักษะการดำเนินชีวิต [TU Subject Heading]
Life skills guidesคำแนะนำทักษะการดำเนินชีวิต [TU Subject Heading]
Motor skillsทักษะการเคลื่อนไหว [TU Subject Heading]
Motor skills disordersทักษะการเคลื่อนไหวผิดปกติ [TU Subject Heading]
Skilled laborแรงงานฝีมือ [TU Subject Heading]
Social skillsทักษะทางสังคม [TU Subject Heading]
Social skills in childrenทักษะทางสังคมในเด็ก [TU Subject Heading]
Study skillsทักษะทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Survival skillsทักษะการเอาตัวรอด [TU Subject Heading]
Unskilled laborแรงงานไม่มีฝีมือ [TU Subject Heading]
Kiln Dust เตาคิลน์ [สิ่งแวดล้อม]
Unskilled Working คนทำงานไร้ฝีมือ
ประเภทของกลุ่มย่อยของการแบ่งกลุ่มผู้ทำงานตาม ทักษะ [สิ่งแวดล้อม]
Skilled Worker คนทำงานฝีมือ
การแบ่งกลุ่มผู้ทำงานที่ใช้แรงงาน โดยแบ่งตามทักษะ (skill) [สิ่งแวดล้อม]
Cement Kilns Dust ฝุ่นจากเตาซีเมนต์
ฝุ่นที่เกิดจากดินปูนที่ออกจากเตาคิลน์ในการ ผลิตซีเมนต์ [สิ่งแวดล้อม]
Communication Skillทักษะในการสื่อสาร [การแพทย์]
Conceptual Skillแนวความคิดรวบยอด [การแพทย์]
Coordinate Skillsกล้ามเนื้อหลายๆมัดทำงานพร้อมกัน [การแพทย์]
Dressing Skill, Beginningการเริ่มฝึกทักษะในการแต่งตัว [การแพทย์]
Fine Motor Skillการเคลื่อนไหวที่ละเอียดซับซ้อน,ทักษะการเคลื่อนไหวของลำตัวแขนขามือ [การแพทย์]
Fine Motor Skill and Capacityความสามารถและทักษะในการเคลื่อนไหวอย่างประณีต [การแพทย์]
Fractures, Skillern'sกระดูกแขนอันนอกหักส่วนปลายล่าง [การแพทย์]
Life Skillทักษะชีวิต
ความสามารถอันประกอบด้วย ความรู้ เจตคติ และความสามารถ ในอันที่จะจัดการกับปัญหารอบ ๆ ตัวในสภาพสังคมทั่วไป ณ ปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต สำหรับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เพศ สารเสพติด บทบาทชายหญิง ชีวิตครอบครัว สุขภาพ อิทธิพลสื่อ สิ่ง [สุขภาพจิต]
kilowatt-hourกิโลวัตต์-ชั่วโมง, หน่วยวัดความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า เรียกโดยทั่วไปว่าหน่วย(unit)  ใช้สัญลักษณ์  kW-hr  1  kW-hr คือกำลังไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ที่ใช้ในเวลา 1 ชั่วโมง เช่น เตารีดไฟฟ้า ขนาด 2 กิโลวัตต์ใช้เวลา 3 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 6 กิโลวัตต์-ชั่วโมง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
kilowatt-hour meterมาตรไฟฟ้า, มาตรวัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
poikilothermic animalสัตว์เลือดเย็น, สัตว์ที่อุณหภูมิของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม  ได้แก่ ปลา สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก และสัตว์เลื้อยคลานเป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Games, Skill Development throughการใช้เกมเพื่อพัฒนาด้านทักษะ [การแพทย์]
Jars, Killingขวดฆ่า [การแพทย์]
Killerเหวี่ยงแขนคู่ [การแพทย์]
Killer Cellsเซลล์ทำลาย [การแพทย์]
Killer Cells, Naturalเซลล์ทำลายตามธรรมชาติ [การแพทย์]
Killer, Naturalนักฆ่าโดยธรรมชาติ [การแพทย์]
Killingการฆ่า, การฆ่าทำลาย [การแพทย์]
Killing, Intracellularทำลายเชื้อภายในเซลล์ [การแพทย์]
Kilocaloriesกิโลแคลอรี่ [การแพทย์]
Kilogram-Calorieกิโลกรัมแคลอรี่ [การแพทย์]
Kilogramsกิโลกรัม [การแพทย์]
Kilonychiaรูปร่างคล้ายช้อน [การแพทย์]
Kilovoltage Measurementการวัดค่ากิโลโวลเตจ [การแพทย์]
Labor, Unskilledแรงงานประเภทไร้ฝีมือ, แรงงานประเภทไร้ฝีมือ [การแพทย์]
Learning, Skillการเรียนรู้ทักษะ [การแพทย์]
Motor Skillsความชำนาญของมือ, ทักษะ, ทักษะในการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Movement, Fine Voluntary Skilledการเคลื่อนไหวอันละเอียดอ่อน [การแพทย์]
Movement, Skilledการเคลื่อนไหวที่ต้องใช้ทักษะการทำงาน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
extrajudicial killings (n jargon ) การสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม
killer bee (n name) ผึ้งเพชรฆาต
roadkill (n ) ซากสัตว์ที่ถูกรถทับตาย
to kill two birds with one stone (phrase) ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
weed killersสารกำจัดวัชพืช

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My God, Michael, this place is going to kill you.ไมเคิล ที่นี่จะฆ่าคุณ Cell Test (2005)
She said that somebody else was behind the killing of the Vice President's brother.หล่อนบอกว่ามีคนอื่นอยู่เบื้องหลังการตายของน้องชายอดีตประธานาธิบดี Cell Test (2005)
And maybe you can bring down the guys who killed your boyfriend in the process.และอาจจะนำพวกที่ฆ่าแฟนคุณมาลงโทษ Cell Test (2005)
If somebody killed you, and Crab could have done something to the guys who did it-- you think he would have?ถ้ามีคนฆ่าคุณ และ แครบ สามารถจัดการกับพวกนั้นได้ คุณคิดหรอว่าเขาจะทำได้ Cell Test (2005)
I didn't kill that man, Michael.ฉันไม่ได้ฆ่าเขานะไมเคิล Cute Poison (2005)
Man killed the vice-president's brother.คนที่ฆ่าน้องชายรอง ปธน. Cute Poison (2005)
I'd get killed if I did.ผมคงโดนฆ่าตายแน่ๆ Cute Poison (2005)
I'm here asking for your help because I don't think an innocent man should be killed for something he didn't do.ฉันมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากคุณ เพราะฉันคิดว่า เขาถูกตัดสินว่าผิด ทั้งที่จริงๆเขาไม่ได้ทำ Cute Poison (2005)
You know you're going to get killed in here, right?คุณจะโดนฆ่าเอานะ รู้มั้ย ? Cute Poison (2005)
He was going to kill my son.มันจะฆ่าลูกชายผมต่างหาก Cute Poison (2005)
I didn't kill that man, Michael.ฉันไม่ได้ฆ่าเขา , ไมเคิล English, Fitz or Percy (2005)
Man killed the Vice President's brother.เขาฆ่าน้องชายของรองประธานาธิบดี English, Fitz or Percy (2005)
I'm going to kill that scum.ฉันจะฆ่าไอ้สารเลวนั่น English, Fitz or Percy (2005)
You won't. You kill him, you kill our express ticket out of here.อย่าเชียว ถ้านายฆ่ามันก็เท่ากับนายฆ่าตั๋วพิเศษสำหรับออกจากที่นี่ English, Fitz or Percy (2005)
Look, if... if Lincoln didn't fire this gun, then somebody with some serious skills went to work on this tape to prove that he did.ฟังนะ ถ้า... ถ้าลินคอร์นไม่ได้ยิงปืน แล้วบางคนที่มีฝีมือสุดๆ ทำกับเทปนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเขาทำ English, Fitz or Percy (2005)
I could kill you and the paperwork wouldn't need much more than the date!ฉันฆ่าแกได้ และไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกำหนดวันด้วย English, Fitz or Percy (2005)
I didn't kill that man, Michael.พี่ไม่ได้ฆ่าเขานะ ไมเคิล Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
The man killed the Vice President's brother.หมอนั่นฆ่าน้องชายรองปธน. Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Before Steadman was killed,ก่อนสเตดแมนจะตาย Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
After I kill you,หลังจากฆ่าแกแล้ว Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
I can't. They'll kill you.ไม่ได้ เขาฆ่าคุณแน่ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
- You're not gonna kill him.คุณไม่ได้ไปฆ่าเขา. Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
You're not gonna kill him.ห้ามนายฆ่าเขา Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Kill him twice?ฆ่าเจ้านั่นอีกครั้งเรอะ? Pilot (2005)
I didn't kill that man, Michael.ฉันไม่ใช่คนฆ่านะ ไมเคิล Pilot (2005)
I don't care what the evidence says. I didn't kill him.หลักฐานว่าไงฉันไม่สนหรอก แต่ฉันไม่ไ้ด้ฆ่า Pilot (2005)
The man killed the vice-president's brother.ชายคนนี้ฆ่าน้องชายของท่านรองประธานาธิบดีครับ Pilot (2005)
Man killed the vice-president's brother.เจ้านั่นมันฆ่าน้องชายของ รองประธานาธิบดีเชียวนะ Pilot (2005)
Bishop McMorrow was killed last night.บิชอฟแมคมอร์โรว์ถูกฆ่าเมื่อคืน มีคนยิงเขาขณะที่กำลังหลับ Pilot (2005)
I'm going to kill you!ฉันจะฆ่าแก! Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
- I didn't kill that man, Michael.- ฉันไม่ได้ฆ่าเขานะ ไมเคิล Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Man killed the Vice President's brother.คนที่ฆ่าน้องชายของรองประธานาธิบดี Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
We gotta kill him.เราต้องฆ่าหมอนี่ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
three kilometers away.ห่างออกไป 3 กิโลเมตร Aqua (2005)
he's gone from feeding people to killing them.เขาเปลี่ยนจากการหาอาหารเลี้ยงคนไปเป็นการฆ่าคนแทน Aqua (2005)
it's a weapon that will kill everything in the water.มันคือระเบิดที่มีอนุภาพทำลายได้ทุกสิ่งแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ Aqua (2005)
so it must have been my mom with the skills, but... she died when i was a baby.คงมาจากแม่ผมมั้ง แต่ว่า... ท่านเสียไปตั้งกะผมยังแบเบาะ Aqua (2005)
one that also happens to kill any sea life around it... even when it's on standby.อันที่จะฆ่าสัตว์น้ำทั้งหลายรอบๆด้วย แม้แต่แค่มันเดินครื่องรอ Aqua (2005)
three kilometers ?3 กิโลเหรอ? Aqua (2005)
that's half a kilometer further than projected.อย่างนั้นก็เกินที่คาดไว้ครึ่งกิโลน่ะสิ Aqua (2005)
They'll kill us if they find us.ถ้าพวกมันเจอเรา มันฆ่าเราแน่ Arrival (2005)
You want to find your Kal-El buddy, you better start working on your communication skills.ถ้าคุณอยากเจอ คาล-เอล เพื่อนคุณ คุณควรจะเริ่มต้นปรับปรุงวิธีสื่อสารซะใหม่. Arrival (2005)
Killing 23 people and injuring scores of others.มีผู้เสียชีวิต 23 คน และบาดเจ็บอีกจำนวนมาก Arrival (2005)
latitude, 37 north, you're gonna kill everyone in smallville.ละติจูด 37 องศาเหนือ เธอจะฆ่าทุกคนในสมอลวิล Hidden (2005)
whatever your reasons for doing this, killing everyone's not the answer.ทำไมถึงทำแบบนี้.การฆ่าทุกคนไม่ได้แก้ปัญหา Hidden (2005)
I understand that the police have their hands full, but Mr. and Mrs. Universe... they're killing people.ฉันเข้าใจดีว่าตำรวจมีเรื่องต้องทำเต็มไปหมด แต่พ่อนักกล้ามกับแม่นักกล้ามนั่น... พวกเขากำลังฆ่าคน Arrival (2005)
Then sacrifice me, 'cause i'm not gonna let you kill anyone else.งั้นก็สังเวยผมเลยซิ เพราะผมจะไม่ยอมให้คุณฆ่าใครอีก. Arrival (2005)
i'll kill him.ฉันจะฆ่าเขา Hidden (2005)
you didn't have to kill him just because he wasn't normal anymore.คุณไม่ต้องฆ่าเขาเพราะเขาไม่เหมือนเดิมก็ได้ Hidden (2005)
I gotta find Jessica's killer.ฉันจะหาคนที่ฆ่าเจสสิก้า Dead in the Water (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kilAbout one hundred people were killed in this accident.
kilA gas station is one kilometer ahead.
kilA good specimen might weigh up to a kilo.
kilA great number of people were killed in a moment.
kilAll the passengers aboard were killed in the crash.
kilAll the passengers were killed in the crash.
kilAll the skill of the sailors fell before the violence of the storm.
kilAll the skill of the sailors gave way to the violence of the storm.
kilAll this walking is killing the soles of my feet and my toes. I wonder if I have the right size shoes.
kilA load of 100 kilograms is the max.
kilA lot of people are killed in automobile accidents every year.
kilA lot of people were killed by blast.
kilA lot of people were killed in the war.
kilA lot of people were killed in World War II.
kilA lot of soldiers were killed here.
kilA lot of villagers were killed by soldiers.
kilA man called Slim was killed in the accident.
kilAnother war, and we all will be killed.
kilAs a result of a traffic accident, several persons were killed.
kilAs a result of the accident, several passengers were killed.
kilAs if you could kill time without injuring eternity.
kilA skilled mechanic earns decent wages.
kilAs many as 400 passengers were killed in the crash.
kilA time bomb went off in the airport killing thirteen people.
kilA working man should be paid in proportion to his skill, not his age.
kilBecause of his great professional skill, the lawyer has a large number of clients.
kilBetty killed her.
kilBetty killed her mother.
kilBetty killed him.
kilBill is skillful in arguing and debating.
kilBill was killed by an intruder.
kilBill was killed by the man.
kilBill was killed with a gun.
kilBrokers made a killing because of the high yen.
kilBy dint of long practice he became most skillful.
kilBy means of long practice, became skillful.
kilCan't let my heart kill myself.
kilCare killed a cat.
kilCuriosity killed the cat.
kilDeal is in the southeast of England, about 110 kilometers away from London.
kilDesktop publishing lets you produce books quickly and cheaply. It's like killing two birds with one stone.
kilDon't kill off bystanders!
kilDon't kill the goose that lays the golden eggs.
kilDon't kill too many birds and animals on earth.
kilDuring the past several years, many Japanese have been either killed or injured while traveling overseas.
kilEveryday they killed a llama to make the Sun God happy.
kilEveryone recognized his skill.
kilFew people were killed in the car accident.
kilFifteen people were killed or injured in the accident.
kilFight to the best of one's skill.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานฝีมือ[N] craft, See also: art, skill, technique use of the hands, Example: ผู้หญิงจะมีความถนัดในการทำงานฝีมือมากกว่าผู้ชาย, Thai definition: งานที่ทำด้วยมือซึ่งต้องใช้ความละเอียดอย่างมาก
ผู้ฆ่า[N] killer, See also: slayer, Syn. คนฆ่า, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามสืบหาผู้ฆ่าเจ้าของบริษัท, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำให้ตาย
มือดี[ADJ] skillful, See also: skilled, deft, Example: เพราะผมมีผู้ช่วยฝีมือดี งานของผมจึงสำเร็จได้รวดเร็ว, Thai definition: เกี่ยวกับลักษณะที่มีฝีมือมาก, Notes: (สำนวน)
ยากำจัดวัชพืช[N] herbicide, See also: weed-killer, Syn. ยาปราบวัชพืช, Example: ชาวนาเป็นหนี้สินเพราะต้องเสียเงินซื้อยากำจัดวัชพืช ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง, Thai definition: ยาที่ใช้ทำลายวัชพืช
ยาปราบศัตรูพืช[N] herbicide, See also: weed-killer, Syn. ยากำจัดศัตรูพืช, Example: ปัจจุบันเกษตรกรพยายามลดใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช พันธุ์ เงินทุน, Thai definition: ยาที่ใช้ทำลายศัตรูพืช
เตาเผา[N] kiln, Thai definition: เตาขนาดใหญ่ที่ใช้เผาเครื่องปั้นดินเผา
ฆ่าปิดปาก[V] kill, See also: slay, destroy, Example: พวกที่ข่มขืนนักเรียนบางรายลงทุนฆ่าปิดปากเด็กเลยทีเดียว, Thai definition: ฆ่าเสียเพื่อไม่ให้เปิดเผยความลับ
กก.[CLAS] kilogramme, See also: kg, Syn. กิโลกรัม
กพร.[N] Department of Skill Development, Syn. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กม.[CLAS] kilometre, See also: km, Syn. กิโลเมตร
กิโลไบต์[N] Kilobyte, See also: Kbyte, Syn. เคไบต์, ขนาดหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์
สังหาร[V] kill, See also: make die, murder, execute, dispatch, Syn. ฆ่า, ประหาร, ทำลายล้าง
คดีลอบสังหาร[N] assassination, See also: killing, Syn. คดีลอบฆ่า, Example: เขาถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับคดีลอบสังหาร จนถูกถอดยศจากพันเอกสู่สามัญชน, Thai definition: คดีเกี่ยวกับการลอบทำร้ายบุคคลให้ถึงแก่ความตาย
คร่าชีวิต[V] kill, Syn. เอาชีวิต, Example: ในสภาพปัจจุบันอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่รถยนต์ได้คร่าชีวิตมนุษย์ไปเป็นจำนวนมาก, Thai definition: ทำให้ตาย, ทำให้เสียชีวิต
สันทัดกรณี[ADJ] skillful, See also: well-informed, Thai definition: ที่รู้เรื่องนั้นๆ ดี
ไม่มีหัว[V] have no tricks of, See also: be not skillful, not understand, Syn. ไร้หัว, โง่, เขลา, โง่เขลา, Example: ฉันไม่มีหัวในทางค้าขายเหมือนสามี ที่คิดอะไรเป็นธุรกิจไปหมด, Thai definition: ปราศจากความรู้ความชำนาญ, ไม่เข้าใจ
เปลืองใจ[V] discourage, See also: kill one's enthusiasm, Example: อย่าคิดถึงเขาให้เปลืองใจเลย, Thai definition: เสียกำลังใจ
ลอบฆ่า[V] assassinate, See also: kill, murder, Syn. ลอบสังหาร, Example: ผู้ที่ลอบฆ่าประธานาธิบดีเคนเนดีเป็นคนวิกลจริต
ลอบสังหาร[V] assassinate, See also: kill, murder, Syn. ลอบฆ่า, Example: ผู้นำตะวันออกกลางถูกลอบสังหารอย่างเหี้ยมโหด
ไว้ชีวิต[V] spare one's life, See also: avoid killing, give quarter to, Syn. เว้นชีวิต, Thai definition: ปล่อยให้มีชีวิตอยู่ต่อไป, ละเว้นไม่ยอมฆ่า
ศักดิ์[N] ability, See also: skill, capability, potential, Syn. ความสามารถ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ล้ม[V] slaughter, See also: butcher, kill, Syn. ฆ่า, Example: ชาวชนบทมักล้มวัวเพื่อเป็นอาหารสำหรับแขกที่มาเยือน
อับ[ADV] unfortunately, See also: unluckily, Syn. ตกต่ำ, ตกอับ, อับจน, Ant. เจริญก้าวหน้า, Example: พอเขาตกอับลูกน้องของเขาก็หนีไปหมด, Thai definition: ถึงที่อับจน, ถึงคราวชะตาตก
ม่อต้อ[ADV] chunkily, See also: stockily, Syn. อย่างเตี้ยล่ำ, Ant. อย่างสูงโปร่ง, Example: ผมรู้ดีว่าเตี้ยม่อต้อ จึงไม่เคยใฝ่ฝันจะเป็นตำรวจ
นักฆ่า[N] killer, See also: assassin, slyer, gunman, hit man, Syn. มือสังหาร, Example: ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานว่ามือปืนต้องเป็นนักฆ่ามืออาชีพหรือไม่ก็ผ่านงานที่ใช้อาวุธมาอย่างโชกโชน, Thai definition: ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างสังหารชีวิตผู้อื่น
เก้ๆ กังๆ[ADV] awkwardly, See also: clumsily, gawkily, Syn. เก้กัง, ขวางๆ รีๆ, Example: พวกเขายืนเก้ๆ กังๆ อยู่ริมถนน
เก้กัง[ADV] unsteadily, See also: awkwardly, clumsily, ungainly, gawkily, gawkishly, Syn. เก้ๆ กังๆ, Example: เธอยืนเก้กัง ราวกับไม่รู้ว่าจะเอาแขนขาที่ยาวยืดไปทำอะไร, Thai definition: ไม่คล่องแคล่วเพราะขาดความชำนาญ ขาดความคล่องตัว
เก่ง[ADV] excellently, See also: expertly, proficiently, skilfully, brilliantly, Syn. สามารถ, รอบรู้, Example: ผู้ใหญ่ไม่ควรคาดหวังให้สูงจากเด็ก เช่น ต้องเรียนเก่ง เพราะการคาดหวังทำให้ผู้เลี้ยงมีอารมณ์รุนแรงต่อเด็ก, Thai definition: สามารถในทางใดทางหนึ่ง
กิโลบิต[N] kilobit, See also: 1,024 bits, Example: ระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยระบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบ บนคู่สาย ISDN เพียง 1 คู่สาย ด้วยความเร็วตั้งแต่ 64 กิโลบิต/วินาที ถึง 128 กิโลบิต/วินาที, Thai definition: จำนวน 1,024 บิต, Notes: (อังกฤษ)
เก่ง[V] be expert, See also: be proficient, be good at, be skilful, Syn. สามารถ, รอบรู้, Example: ผู้หญิงในสมัยก่อนถูกอบรมเลี้ยงดู เตรียมให้เป็นภรรยาที่ดี จึงต้องเก่งในการจัดบ้านและการครัว, Thai definition: สามารถในทางใดทางหนึ่ง
กิโลไบต์[N] kilobyte, See also: 1,024 bytes, Example: ดอสที่ยืดได้นี้สามารถใช้หน่วยความจำได้มากกว่า 640 กิโลไบต์, Thai definition: จำนวน 1,024 ไบต์, Notes: (อังกฤษ)
กิโลเมตร[N] kilometre, See also: kilometer, Syn. กิโล, กม., Example: ขีปนาวุธแบบโทมาฮอว์กที่มีรัศมีปฏิบัติการระยะ 2,400 กิโลเมตรแสดงความแม่นยำมาแล้วช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซีย, Thai definition: ชื่อมาตราวัด เท่ากับ 1,000 เมตร, Notes: (ฝรั่งเศส)
กิโลลิตร[N] kilolitre, See also: kiloliter, Syn. กล., Example: คลังเคมีประกอบด้วยถังเคมีรวมทั้งสิ้น 34 ใบ ความจุ 21,300 กิโลลิตร, Thai definition: ชื่อมาตราตวง เท่ากับ 1,000 ลิตร หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร, Notes: (ฝรั่งเศส)
กิโลวัตต์[N] kilowatt, Example: หลอดสูญญากาศ 18,000 หลอด กินกำลังไฟฟ้า 150 กิโลวัตต์, Thai definition: มาตราวัดกำลังไฟฟ้า เท่ากับ 1,000 วัตต์, Notes: (อังกฤษ)
กิโลเฮิรตซ์[N] kilohertz, Example: การขยายช่วงความถี่การใช้งานของระบบสื่อสารไร้สายเปลี่ยนไปเป็นย่านความถี่ 120 กิโลเฮิร์ตซ์, Thai definition: หน่วยวัดความถี่ของกระแสไฟฟ้าสลับหรือคลื่นวิทยุ ใช้สัญลักษณ์ kHz 1 กิโลเฮิรตซ์ มีค่าเท่ากับ 1,000 เฮิร์ตซ์ หรือเท่ากับ 1,000 ไซเกิลต่อวินาที, Notes: (อังกฤษ)
ขาดคอช้าง[V] be killed on the neck of an elephant, Example: ท่านแม่ทัพถูกขาดคอช้างคาที่ในสนามรบ, Thai definition: ถูกฟันตายบนคอช้างเมื่อเวลาชนช้างกัน
เข่นฆ่า[V] kill, See also: murder, slaughter, Syn. ฆ่า, เข่น, Example: ศัตรูคอยจ้องจะเข่นฆ่าตระกูลเราให้หมดไปจากโลกนี้, Thai definition: ทำร้ายโดยใช้กำลังให้ถึงแก่ชีวิตเพราะความโกรธแค้น
เข้าฝัก[V] master, See also: be expert, be skillful, become experienced, Syn. ชำนาญมาก, Example: ความรู้ทางคณิตศาสตร์ของเขาเข้าฝักจริงๆ, Thai definition: มีความชำนาญจนอยู่ตัวแล้ว
ความสันทัด[N] experience, See also: skill, proficiency, Syn. ความถนัด, ความชำนาญ, ความจัดเจน, Example: พวกนายทหารไม่มีความสันทัดในเรื่องการหาปลา การจับปลามากินจึงเป็นเรื่องยากลำบาก
แคล่วคล่อง[ADV] skillful, See also: adroitly, cleverly, Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, Example: หล่อนพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วมากทั้งๆ ที่ไม่ได้เรียนมาจากโรงเรียน, Thai definition: สามารถทำได้รวดเร็วเพราะเชี่ยวชาญ
ฆ่า[V] assassinate, See also: kill, murder, slay, slaughter, Syn. สังหาร, ฆ่าฟัน, ทำลายล้าง, พิฆาต, ประหาร, Example: ตำรวจตามจับฆาตกรฆ่าข่มขืนได้แล้วเมื่อวานนี้, Thai definition: ทำให้ตาย, ทำลาย
ฆาตกร[N] murderer, See also: killer, slayer, assassin, Syn. ผู้ฆ่า, นักฆ่า, Example: ตำรวจตามจับฆาตกรฆ่าข่มขืนได้แล้วเมื่อวานนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร้ายฆ่าคน
ฆาตกรรม[N] murder, See also: killing, slaying, homicide, manslaughter, Syn. การฆาตกรรม, การฆ่าฟัน, การสังหาร, การฆ่า, การลอบสังหาร, การฆ่าสังหาร, Example: คดีฆาตกรรมที่สะเทือนขวัญประชาชนในขณะนี้ก็คือคดีฆาตกรรมพยานคดีเพชร, Thai definition: การฆ่าคน
ฆ่าตัวตาย[V] commit suicide, See also: kill oneself, Syn. อัตวินิบาตกรรม, Example: ผู้ป่วยโรคจิตทางอารมณ์ชนิดเศร้าจะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า คิดอยากฆ่าตัวตาย ขาดความริเริ่ม เป็นต้น
ฆ่าฟัน[V] kill, See also: assassinate, murder, slay, slaughter, Syn. ฆ่า, ทำลายล้าง, กำจัด, สังหาร, ประหาร, ทำลาย, Example: ถ้าเกิดมียิงฆ่าฟันกันขึ้นต้องมีผู้คนล้มตายแน่นอน
ฆ่าเวลา[V] kill time, See also: spend time, Example: คนชราบางคนไม่ได้ทำงานเพื่อหวังเงินแต่ทำเพื่อฆ่าเวลามากกว่า, Thai definition: ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
งก[ADV] shakily, See also: tremblingly, Syn. งกๆ, สั่นงกๆ, Example: นายสถานีมัวแต่ตกใจกลัวพูดไม่ออกสั่นงกไปหมด, Thai definition: มีอาการสั่นอย่างคนแก่หรืออย่างกลัวหรืออย่างหนาวมาก
งุ่มง่าม[ADV] slowly, See also: clumsily, awkwardly, unskillfully, Syn. ชักช้า, เชื่องช้า, Ant. คล่องแคล่ว, ว่องไว, Example: ฉันเห็นแมลงด้วงตัวหนึ่งคลานงุ่มง่ามมาในระหว่างต้นหญ้าและใบไม้แห้ง, Thai definition: ชักช้า, ไม่คล่องแคล่วว่องไว
ปลิดชีวิต[V] kill, See also: put to death, murder, Syn. ฆ่า, สังหาร, Example: มือปืนได้ทำการปลิดชีวิตนายหน้าค้าที่ดินชื่อดังลงอย่างอุกอาจ ต่อหน้าประชาชนนับสิบคน
ฝีปาก[N] rhetoric, See also: eloquence, oratory, verbal skill, Example: มิเพียงแต่ ฝีปาก ดี ที่ทำให้เขาได้แจ้งเกิด หากบวกความรู้ ความฉลาดหลักแหลม ไหวพริบในการเดินบนถนนสายนี้, Thai definition: คารมของผู้กล่าว, โวหารในการเจรจา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in   FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient   FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient   FR: expérimenté
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill   FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
ช่าง[n.] (chang) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker   FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ช่างฝีมือ[n.] (chang fīmeū) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman   FR: artisan [m] ; ouvrier spécialisé [m]
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter   
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert   FR: doué ; talentueux ; expert
เชี่ยวชาญ[v.] (chīochān) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced   FR: exceller ; être un expert
เชี่ยวชาญ[adj.] (chīochān) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced   FR: expérimenté ; spécialisé
ชั่วโมงละ 100 กิโลเมตร[xp] (chūamōng la røi kilōmēt) EN: 100 kilometers an hour   FR: cent kilomètres à l'heure
เด็ดชีวิต[v. exp.] (det chīwit) EN: carry away ; kill ; take s.o.'s life   FR: ôter la vie ; emporter
เดิน 50 กิโลเมตร[n. exp.] (doēn hāsip kilōmēt) EN: 50 km walk   FR: 50 kilomètres marche [m]
เดิน 10 กิโลเมตร[n. exp.] (doēn sip kilōmēt) EN: 10 km walk   FR: 10 kilomètres marche [m]
เดิน 20 กิโลเมตร[n. exp.] (doēn yīsip kilōmēt) EN: 20 km walk   FR: 20 kilomètres marche [m]
ด้วยความเร็ว 1000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง [xp] (dūay khwāmreo neung phan kilōmēt tø chūamōng) EN: at a speed of 1,000 kilometers per hour   
เฟื่องฟุ้ง[adj.] (feuangfung) EN: skilled   
ฝีมือ[n.] (fīmeū) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; proficiency ; knack   FR: adresse [f] ; habileté [f] ; maîtrise [f] ; exécution [f]
ฝีมือดี[adj.] (fīmeū dī) EN: skillful ; able ; expert ; proficient ; gifted   FR: doué ; habile ; expérimenté
ฝีไม้ลายมือ[n.] (fīmailāimeū) EN: skill ; ability ; proficiency   
ฝีปาก[n.] (fīpāk) EN: rhetoric ; eloquence ; oratory ; verbal skill   FR: éloquence [f] ; rhétorique [f]
จัดเจน[v.] (jatjēn) EN: be skilful ; be experienced   
เจน[v.] (jēn) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful   FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à
เจน[adj.] (jēn) EN: well-versed ; experienced ; skilled at   FR: habitué ; accoutumé ; rompu ; expérimenté
เจนจัด[v.] (jēnjat) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of   FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนจัด[adj.] (jēnjat) EN: skillfull ; experienced   FR: expérimenté ; spécialisé
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand   FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
การฝึกงาน[n.] (kān feukngān) EN: job training ; apprenticing ; skill development ; practical training   FR: apprentissage [m] ; stage [m] ; formation [f]
การฝีมือ[n.] (kān fī meū) EN: manual skill   FR: adresse [f] ; dextérité [f]
การฆ่าคน[n. exp.] (kān khā khon) EN: murder ; killing   FR: meurtre [m]
การฆ่าคนโดยเจตนา[n. exp.] (kān khā khon dōi jēttanā) EN: malicious killing   
เก่ง[v.] (keng) EN: be expert ; be proficient ; be good at ; be skilful   FR: exceller ; briller (fig.)
เก็บ[v.] (kep) EN: cull ; kill   
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of   FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ฆ่าเชื้อโรค[v.] (khā cheūarōk) EN: disinfect ; kill germs   FR: désinfecter ; pasteuriser
คดีลอบสังหาร[n. exp.] (khadī løpsanghān) EN: assassination ; killing   FR: assassinat [m] ; meutre [m]
ขมัง[adj.] (khamang) EN: superb ; superior ; highly skilled ; excellent ; apt ; liable   
ฆ่าตัดตอน[v. exp.] (khā tattøn) EN: kill to break the link   
ฆาตกร[n.] (khātkakøn) EN: murderer ; killer   
ฆาตกร[n.] (khāttakøn) EN: murderer ; killer ; slayer ; assassin   FR: meutrier [m] ; assassin [m] ; tueur [m]
ฆ่าตัวตาย[v.] (khātūatāi) EN: commit suicide ; kill oneself   FR: se suicider ; se donner la mort
ฆ่าเวลา[n. exp.] (khā wēlā) EN: kill time   FR: tuer le temps
คิลมาร์น็อค[TM] (Khilmānǿk) EN: kilmarnock   FR: Kilmarnock
แคล่ว[adv.] (khlaēo) EN: skillful ; adroitly ; cleverly   
คล่อง[adv.] (khlǿng) EN: skillfully ; expertly ; proficiently   FR: facilement ; habilement ; couramment
คนฆ่า[n.] (khonkhā) EN: killer   FR: tueur [m]
ความชำนาญ[n.] (khwām chamnān) EN: skill ; experience ; expertise ; know-how   FR: expérience [f]
ความสันทัด[n.] (khwām santhat) EN: experience ; skill ; proficiency   
ความถนัด[n.] (khwām thanat) EN: skill ; ability ; proficiency ; expertness ; aptitude   FR: aptitude [f] ; capacité [f]
ความถนัด[n.] (khwām thanat) EN: skill ; aptitude   

CMU English Pronouncing Dictionary
KILN    K IH1 L N
KILE    K AY1 L
KILT    K IH1 L T
KILA    K IH1 L AH0
KILO    K IH1 L OW2
KILL    K IH1 L
KILTS    K IH1 L T S
KILNS    K IH1 L N Z
KILLS    K IH1 L Z
KILBY    K IH1 L B IY0
KILEN    K IH1 L AH0 N
KILTY    K IH1 L T IY0
KILOS    K IY1 L OW2 Z
KILLE    K IH1 L
KILEY    K AY1 L IY0
KILGO    K IH1 L G OW0
SKILL    S K IH1 L
KILKER    K IH1 L K ER0
KILLIN    K IH1 L IH2 N
KILZER    K IH1 L Z ER0
KILDEE    K IH1 L D IY0
KILDOW    K IH1 L D OW0
KILTER    K IH1 L T ER0
KILLED    K IH1 L D
KILMER    K IH1 L M ER0
KILIAN    K IH1 L IY0 AH0 N
KILGUS    K IH1 L G AH0 S
SKILLS    S K IH1 L Z
KILLAM    K IH1 L AH0 M
KILLEN    K IH1 L AH0 N
HUKILL    Y UW1 K IH2 L
SKILES    S K AY1 L Z
KILLER    K IH1 L ER0
KILMAN    K IH1 L M AH0 N
KILLEY    K IH1 L IY0
KILROY    K IH1 L R OY2
KILTON    K IH1 L T AH0 N
KILDAY    K IH1 L D EY2
HUKILL    HH Y UW1 K IH2 L
KILLEEN    K IH2 L IY1 N
KILLJOY    K IH1 L JH OY0
KILLMON    K IH1 L M AH0 N
KILCOIN    K IH1 L K OY0 N
GASKILL    G AE1 S K IH2 L
ERKKILA    ER1 K IH2 L AH0
KILBURG    K IH1 L B ER0 G
KILBURN    K IH1 L B ER0 N
KILBURY    K IH1 L B EH2 R IY0
KILLMER    K IH1 L M ER0
KILLIAN    K IH1 L Y AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kill    (v) (k i1 l)
kiln    (n) (k i1 l n)
kilo    (n) (k ii1 l ou)
kilt    (n) (k i1 l t)
kills    (v) (k i1 l z)
kilns    (n) (k i1 l n z)
kilo-    (j) - (k i1 l @ -)
kilos    (n) (k ii1 l ou z)
kilts    (n) (k i1 l t s)
skill    (n) (s k i1 l)
killed    (v) (k i1 l d)
killer    (n) (k i1 l @ r)
skills    (n) (s k i1 l z)
skilly    (n) (s k i1 l ii)
Kildare    (n) (k i1 l d e@1 r)
Kilsyth    (n) (k i1 l s ai1 th)
huskily    (a) (h uh1 s k i l ii)
jerkily    (a) (jh @@1 k i l ii)
killers    (n) (k i1 l @ z)
killing    (v) (k i1 l i ng)
killjoy    (n) (k i1 l jh oi)
luckily    (a) (l uh1 k i l ii)
murkily    (a) (m @@1 k i l ii)
pawkily    (a) (p oo1 k i l ii)
perkily    (a) (p @@1 k i l ii)
riskily    (a) (r i1 s k i l ii)
shakily    (a) (sh ei1 k i l ii)
silkily    (a) (s i1 l k i l ii)
skilful    (j) (s k i1 l f @ l)
skilled    (j) (s k i1 l d)
skillet    (n) (s k i1 l i t)
sulkily    (a) (s uh1 l k i l ii)
Kilkenny    (n) (k i1 l k e1 n ii)
cheekily    (a) (ch ii1 k i l ii)
creakily    (a) (k r ii1 k i l ii)
friskily    (a) (f r i1 s k i l ii)
killings    (n) (k i1 l i ng z)
killjoys    (n) (k i1 l jh oi z)
kilogram    (n) (k i1 l @ g r a m)
kilowatt    (n) (k i1 l @ w o t)
limekiln    (n) (l ai1 m k i l n)
overkill    (n) (ou1 v @ k i l)
pluckily    (a) (p l uh1 k i l ii)
skillets    (n) (s k i1 l i t s)
stickily    (a) (s t i1 k i l ii)
stockily    (a) (s t o1 k i l ii)
Kilbirnie    (n) (k i1 l b @@1 n ii)
Killarney    (n) (k i1 l aa1 n ii)
brickkiln    (n) - (b r i1 k - k i l n)
killingly    (a) (k i1 l i ng l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
技能[ぎのう, ginou] Thai: ทักษะ ฝีมือ ความชำนาญ English: technical skill
殺す[ころす, korosu] Thai: สังหาร English: to kill
下手[へた, heta] Thai: ไม่ชำนาญในด้าน ไม่มีฝีมือในด้าน English: unskillful (an)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kilometer(n) |der| กิโลเมตร, หนึ่งพันเมตร
Stundenkilometer(n) |der, pl. Stundenkilometer| กิโลเมตรต่อชั่วโมง, หน่วยบอกความเร็วของยานพาหนะบนถนน
Killerwal(n) |der, pl. Killerwale| ปลาวาฬเพชฌฆาต ลำตัวมีสีขาวและดำสลับกัน มีครีบขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในทะเลน้ำเย็น
Image:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschäumer {m} | Kombination aus Abschäumer und Filterskimmer | skilter [Add to Longdo]
Amoklauf {m}crazed action; killing spree [Add to Longdo]
Auftragsmord {m}contract killing [Add to Longdo]
Beraterfähigkeiten {pl}mentoring skills [Add to Longdo]
Bit {n} | Bits {pl} | Bit mit dem höchsten Stellenwert [comp.] | Bit mit dem niedrigsten Stellenwert [comp.] | niedrigstwertiges Bit [comp.] | Bits pro Sekunde (Übertragungsrate) (BPS) [comp.] | Bits pro Zoll (Aufzeichnungsdichte) (BPI) [comp.] | Kilobit {n} (kBit) | Megabit {n} (MBit) | Gigabit {n} (GBit) | Terabit {n} (TBit)bit (binary digit) | bits | most significant bit (MSB) | least significant bit (LSB) | lowest-order bit | bits per second | bits per inch | kilobit (kbit) | megabit (Mbit) | gigabit | terabit [Add to Longdo]
Bratpfanne {f}; Tiegel {m} | Bratpfannen {pl}; Tiegel {pl}frying pan; fryer [Br.]; skillet [Am.] | frying pans; skillets [Add to Longdo]
Brennofen {m}kiln [Add to Longdo]
Brennofen {m} mit überschlagender Flammedowndraught kiln [Add to Longdo]
Brennofen {m} mit einer Kammersingle-chambered kiln [Add to Longdo]
Brennofen {m} mit aufsteigender Flammeupdraught (updraft [Am.]) kiln [Add to Longdo]
Brennofen {m} mit durchziehender Flammecross-draught kiln [Add to Longdo]
Frontlader-Brennofen {m}front loading kiln [Add to Longdo]
mit Kohle geheizter Brennofencoal burning kiln [Add to Longdo]
Brennofenbau {m}kiln building [Add to Longdo]
Darre {f}; Darrofen {m}drying-kiln [Add to Longdo]
Erzählergabe {f}narrative skill [Add to Longdo]
Facharbeiter {m}; Facharbeiterin {f} | Facharbeiter; Facharbeiterinnen {pl}skilled worker | skilled workers [Add to Longdo]
Fachkraft {f}skilled employee [Add to Longdo]
Fähigkeit {f} | Fähigkeiten {pl}; Geschicke {pl} | verbale Fähigkeiten; mündliche Ausdrucksfähigkeitskill | skills | verbal skills [Add to Longdo]
Fertigkeit {f}; Kunstfertigkeit {f} | Fertigkeiten {pl}skill | skills [Add to Longdo]
Flaschenofen {m} | zweischaliger Flaschenofenbottle kiln | hovel kiln [Add to Longdo]
Geschick {n}; Geschicklichkeit {f}skill [Add to Longdo]
Geschicklichkeit {f}skillfulness [Add to Longdo]
Glasschmelzofen {m}glass-kiln [Add to Longdo]
Grapen {m}tripod skillet [Add to Longdo]
Handfertigkeit {f}manual-skill [Add to Longdo]
Handwerk {n}manual skills [Add to Longdo]
Herdwagenofen {m}trolley (hearth) kiln; bogie hearth kiln [Add to Longdo]
Herzensbrecher {m}amorist; ladykiller [Add to Longdo]
Hilfsarbeiter {m} | Hilfsarbeiter {pl}unskilled worker | unskilled workers [Add to Longdo]
Jagd-U-Boot {n}hunter-killer [Add to Longdo]
Kalkofen {m}limekiln [Add to Longdo]
Kammerofen {m}chamber kiln [Add to Longdo]
Kilo {n}kilo [Add to Longdo]
Kilobaud {n}kilobaud [Add to Longdo]
Kilobyte {n}kilobyte [Add to Longdo]
Kilogramm {n}kilogram; (kilogramme [Br.]) [Add to Longdo]
Kiloherz {n}kilocycle [Add to Longdo]
Kilometer {m}kilometer [Am.]; kilometre [Br.] [Add to Longdo]
Kilometergeld {n}mileage allowance [Add to Longdo]
Kilometerstand {m}; Meilenlänge {f}mileage; milage [Add to Longdo]
Kilometerstein {m}; Meilenstein {m}; Meilenpfosten {m} | Kilometersteine {pl}; Meilensteine {pl} | Meilenstein der Entwicklungmilestone; milepost | milestones; mileposts | milestone of the development [Add to Longdo]
Kilometerzähler {m}mileage indicator [Add to Longdo]
Kilometrierung {f}kilometer mileage [Add to Longdo]
Kilotonne {f}kiloton [Add to Longdo]
Kilowattstunde {f}kilowatt hour [Add to Longdo]
in Klumpenchunkily [Add to Longdo]
Kunst {f}; Kunstfertigkeit {f}skill; art [Add to Longdo]
Meiler {m}; Kohlenmeiler {m}charcoal pile; charcoal-kiln [Add to Longdo]
Mörder {m}; Killer {m}killer [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
kilo(n) |m, pl. Kilos| กิโลกรัม

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony [Add to Longdo]
お上手[おじょうず, ojouzu] (n,adj-na) (1) skill; skillful; dexterity; (2) flattery [Add to Longdo]
ぎくぎく[, gikugiku] (adv,adv-to,vs) jerkily [Add to Longdo]
ぎちぎち[, gichigichi] (adv,adv-to,vs) (1) creakily; (adj-na) (2) close (i.e. with no room to spare) [Add to Longdo]
こそこそ[, kosokoso] (adv,adv-to,n,vs) (on-mim) (See こっそり) sneakily; move stealthily; (P) [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
すけこまし[, sukekomashi] (n) lady-killer; philanderer [Add to Longdo]
つぶしが利く;潰しが利く[つぶしがきく, tsubushigakiku] (exp,v5k) to be valuable as scrap; to be able to do other work; to have marketable skills [Add to Longdo]
とろっと;トロッと[, torotto ; torotsu to] (vs) (1) (See とろとろ・3) to become syrupy; to become thick (e.g. when cooking); (adv) (2) stickily [Add to Longdo]
ど下手[どべた, dobeta] (n,adj-na) very unskillful; extremely awkward [Add to Longdo]
ねっとり[, nettori] (adv,adv-to,vs) viscously; stickily [Add to Longdo]
ばらす[, barasu] (v5s,vt) (1) to expose; to lay open (e.g. secret); (2) to take to pieces; (3) to kill; to murder; (P) [Add to Longdo]
びしびし[, bishibishi] (adv) (on-mim) stickily; relentlessly [Add to Longdo]
ぶっ殺す;打っ殺す;打殺す(io)[ぶっころす, bukkorosu] (v5s,vt) to beat to death; to kill [Add to Longdo]
へぼい[, heboi] (adj-i) (See へぼ) clumsy; unskillful; bungling; poor; bad [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
アウストロレビアスアドルフィー[, ausutororebiasuadorufi-] (n) killifish (Austrolebias adloffi) [Add to Longdo]
アッシュメドウズキリフィッシュ[, asshumedouzukirifisshu] (n) Ash Meadows killifish (Empetrichthys merriami) [Add to Longdo]
アンダースキル[, anda-sukiru] (n) underskill [Add to Longdo]
オーバーキル[, o-ba-kiru] (n) overkill [Add to Longdo]
オーバースキル[, o-ba-sukiru] (n) overskill [Add to Longdo]
カテゴリーキラー[, kategori-kira-] (n) category killer [Add to Longdo]
キラー[, kira-] (n) killer; (P) [Add to Longdo]
キラーアプリケーション[, kira-apurike-shon] (n) {comp} "killer" application [Add to Longdo]
キラーダスト[, kira-dasuto] (n) killer dust [Add to Longdo]
キラー衛星[キラーえいせい, kira-eisei] (n) killer satellite [Add to Longdo]
キラー細胞[キラーさいぼう, kira-saibou] (n) killer cell [Add to Longdo]
キル[, kiru] (n) kill; (P) [Add to Longdo]
キルト[, kiruto] (n) (1) quilt; (2) kilt [Add to Longdo]
キロ[, kiro] (pref) (1) kilo- (fre [Add to Longdo]
キロアンペア[, kiroanpea] (n) kiloampere [Add to Longdo]
キロカロリー[, kirokarori-] (n) kilocalorie [Add to Longdo]
キログラムカロリー[, kiroguramukarori-] (n) kilogram calorie [Add to Longdo]
キログラム原器[キログラムげんき, kiroguramu genki] (n) prototype kilogram [Add to Longdo]
キログラム重[キログラムじゅう, kiroguramu juu] (n) kilogram-weight; kilogramme-weight [Add to Longdo]
キロトン[, kiroton] (n) kiloton [Add to Longdo]
キロバイト[, kirobaito] (n) {comp} kilobyte; kB [Add to Longdo]
キロビット[, kirobitto] (n) {comp} kilobit [Add to Longdo]
キロヘルツ[, kiroherutsu] (n) {comp} kilohertz; kHz [Add to Longdo]
キロメーター[, kirome-ta-] (n) kilometer (mis-spelling) (kilometre) [Add to Longdo]
キロワット[, kirowatto] (n) kilowatt; (P) [Add to Longdo]
キロワット時[キロワットじ, kirowatto ji] (n) kWh; kilowatt hour [Add to Longdo]
グキグキ;ぐきぐき[, gukiguki ; gukiguki] (adv,n,vs) (1) throbbing pain; (2) jerkily; awkwardly [Add to Longdo]
サバイバル技術[サバイバルぎじゅつ, sabaibaru gijutsu] (n) survival skills [Add to Longdo]
スキル[, sukiru] (n) skill [Add to Longdo]
スキルアップ[, sukiruappu] (n) reskilling (wasei [Add to Longdo]
スキルインベントリーシステム[, sukiruinbentori-shisutemu] (n) skills inventory system [Add to Longdo]
スキルフル[, sukirufuru] (n) skillful [Add to Longdo]
スキレット[, sukiretto] (n) skillet [Add to Longdo]
ソーシャルスキル[, so-sharusukiru] (n) social skill [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一手[yī shǒu, ㄧ ㄕㄡˇ, ] a skill; mastery of a trade; by oneself; without outside help [Add to Longdo]
一技之长[yī jì zhī cháng, ㄧ ㄐㄧˋ ㄓ ㄔㄤˊ, / ] (saying) skill or proficiency [Add to Longdo]
一无所长[yī wú suǒ zhǎng, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓㄤˇ, / ] not having any special skill; without any qualifications [Add to Longdo]
一箭双雕[yī jiàn shuāng diāo, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨㄤ ㄉㄧㄠ, / ] lit. one arrow, two golden eagles (成语 saw); to kill two birds with one stone [Add to Longdo]
上方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill [Add to Longdo]
上阵杀敌[shàng zhèn shā dí, ㄕㄤˋ ㄓㄣˋ ㄕㄚ ㄉㄧˊ, / ] to go into battle and kill the enemy; to fight [Add to Longdo]
不学无术[bù xué wú shù, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ˊ ㄕㄨˋ, / ] without learning or skills (成语 saw); ignorant and incompetent [Add to Longdo]
不凑巧[bù còu qiǎo, ㄅㄨˋ ㄘㄡˋ ㄑㄧㄠˇ, / ] unluckily [Add to Longdo]
乞力马扎罗山[Qǐ lì mǎ zhā luó shān, ㄑㄧˇ ㄌㄧˋ ㄇㄚˇ ㄓㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄢ, / ] Mt Kilimanjaro in Tanzania [Add to Longdo]
二氯苯胺苯乙酸钠[èr lǜ běn àn běn yǐ suān nà, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄅㄣˇ ㄢˋ ㄅㄣˇ ㄧˇ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] diclofenac sodium; , a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林 [Add to Longdo]
以眦睚杀人[yǐ zì yá shā rén, ㄧˇ ㄗˋ ㄧㄚˊ ㄕㄚ ㄖㄣˊ, / ] to kill sb for a trifle [Add to Longdo]
俄底浦斯[É dǐ pǔ sī, ㄜˊ ㄉㄧˇ ㄆㄨˇ ㄙ, ] Oedipus, legendary king of Thebes who killed his father and married his mother [Add to Longdo]
借刀杀人[jiè dāo shā rén, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄠ ㄕㄚ ㄖㄣˊ, / ] lit. to borrow a knife to kill sb (成语 saw); fig. to get another person to harm sb; to get sb else to do one's dirty work [Add to Longdo]
传艺[chuán yì, ㄔㄨㄢˊ ㄧˋ, / ] to impart skills; to pass on one's art [Add to Longdo]
侥幸[jiǎo xìng, ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] luckily [Add to Longdo]
凶杀[xiōng shā, ㄒㄩㄥ ㄕㄚ, / ] murder; killing [Add to Longdo]
克林德[Kè lín dé, ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄜˊ, ] Klemens Freiherr von Ketteler, German minister killed during the Boxer uprising [Add to Longdo]
公斤[gōng jīn, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄣ, ] kilogram [Add to Longdo]
公秉[gōng bǐng, ㄍㄨㄥ ㄅㄧㄥˇ, ] kiloliter [Add to Longdo]
公里[gōng lǐ, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ, ] kilometer [Add to Longdo]
公里时[gōng lǐ shí, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ ㄕˊ, / ] kilometer per hour [Add to Longdo]
出局[chū jú, ㄔㄨ ㄐㄩˊ, ] to send off (player for a foul); to knock out (i.e. to beat in a knock-out tournament); to eliminate; to call out; to kill off; to pull out of (a competition); to retire (a runner in baseball); out (i.e. man out in baseball) [Add to Longdo]
刘厚总[Liú Hòu zǒng, ㄌㄧㄡˊ ㄏㄡˋ ㄗㄨㄥˇ, / ] Liu Houzong (1904-1949), originally Hunan guerilla leader, rewarded by Chiang Kaishek for killing Xiang Ying 項英|项英 during the 1941 New Fourth Army incident 皖南事变 [Add to Longdo]
功力[gōng lì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ, ] merit; efficacy; competence; skill; power [Add to Longdo]
功夫[gōng fu, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙, ] skill; art; kung fu; labor; effort [Add to Longdo]
励害[lì hài, ㄌㄧˋ ㄏㄞˋ, / ] professional; adept; skillful; proficient [Add to Longdo]
千位元[qiān wèi yuán, ㄑㄧㄢ ㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, ] kilobit [Add to Longdo]
千克[qiān kè, ㄑㄧㄢ ㄎㄜˋ, ] kilogram [Add to Longdo]
千卡[qiān kǎ, ㄑㄧㄢ ㄎㄚˇ, ] kilocalorie (Kcal) [Add to Longdo]
千周[qiān zhōu, ㄑㄧㄢ ㄓㄡ, ] kilohertz; kHz [Add to Longdo]
千吨[qiān dūn, ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄣ, / ] kiloton [Add to Longdo]
千吨级核武器[qiān dūn jí hé wǔ qì, ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄣ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ, / ] kiloton weapon [Add to Longdo]
千字节[qiān zì jié, ㄑㄧㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] kilobyte [Add to Longdo]
千帕[qiān pà, ㄑㄧㄢ ㄆㄚˋ, ] kiloPascal (kPa, unit of pressure) [Add to Longdo]
千瓦[qiān wǎ, ㄑㄧㄢ ㄨㄚˇ, ] kilowatt (unit of electric power) [Add to Longdo]
千米[qiān mǐ, ㄑㄧㄢ ㄇㄧˇ, ] kilometer [Add to Longdo]
千赫[qiān hè, ㄑㄧㄢ ㄏㄜˋ, ] kilohertz [Add to Longdo]
千赫兹[qiān hè zī, ㄑㄧㄢ ㄏㄜˋ ㄗ, / ] kilohertz; kHz [Add to Longdo]
千里[qiān lǐ, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, ] a thousand miles; a thousand li (i.e. 500 kilometers); a long distance [Add to Longdo]
半公斤[bàn gōng jīn, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄣ, ] half kilo [Add to Longdo]
半熟练[bàn shóu liàn, ㄅㄢˋ ㄕㄡˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] semi-skilled [Add to Longdo]
博古[Bó gǔ, ㄅㄛˊ ㄍㄨˇ, ] Bo Gu (1907-1946), Soviet trained Chinese communist, journalist and propagandist, 1930s left adventurist, subsequently rehabilitated, killed in air crash [Add to Longdo]
受害[shòu hài, ㄕㄡˋ ㄏㄞˋ, ] to suffer damage, injury etc; damaged; injured; killed; robbed [Add to Longdo]
品学[pǐn xué, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] conduct and learning (of an individual); moral nature and skill [Add to Longdo]
唐山大地震[Táng shān dà dì zhèn, ㄊㄤˊ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ, ] the great Tangshan earthquake of 27th July 1976 that killed more than 650,000 people [Add to Longdo]
[qiāng, ㄑㄧㄤ, ] to kill; to injure [Add to Longdo]
吨公里[dūn gōng lǐ, ㄉㄨㄣ ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ, / ] ton-kilometer (unit of capacity of transport system) [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] skill; art [Add to Longdo]
基拉韦厄[Kī lā wéi è, ㄎㄧ ㄌㄚ ㄨㄟˊ ㄜˋ, / ] Kilauea, Hawaii, the world's most active volcano [Add to Longdo]
多才[duō cái, ㄉㄨㄛ ㄘㄞˊ, ] multi-talented; many-sided skills [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キラーアプリケーション[きらーあぷりけーしょん, kira-apurike-shon] "killer" application [Add to Longdo]
キロ[きろ, kiro] kilo-, kilogram, kilometre, 10**3, k [Add to Longdo]
キロバイト[きろばいと, kirobaito] kilobyte, KB [Add to Longdo]
キロヘルツ[きろへるつ, kiroherutsu] kilohertz, kHz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 kil [kil]
   bleak; chilly; cold
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ceramic
 
 1. seramik
 2. kil, porselen, toprak, çini vb'nden yapılmış esyaya ait
 3. bu maddelerin imal edilişi ile ilgili. ceramic tile çini.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 clay
 
 1. kil, balçık, çamur toprak
 2. insan vücudunu meydana getiren hamur, insan vücudu. clayey, clayish killi, kil gibi. clay pigeon kilden yapılmış ve havaya fırlatılan nişangâh. potter' clay çömlek çamuru.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 father
 
 1. baba, peder
 2. ata, cet, soy, icat eden kimse, bani, pir
 3. (b.h) Cenabı Hak, Allah
 4. (kil), (b.h) papaz
 5. (çoğ.) büyükler, ihtiyarlar. father confessor günah çıkaran papaz. fatherinlaw kayınpeder. father of lies şeytan. Holy Father Papa. the Church Fathers Hıristiyanlığın ilk asırlarındaki dinî metinleri kaleme alan yazarlar. fatherhood babalık sıfatı, babalık. fatherless babasız, yetim. fatherliness babacan tavırlar. fatherly  baba gibi, babacan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 figuline
 
 1. çanak çömlek
 2. kil, toprak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 argil
 
 1. kil, balçık. argilla'ceous kil gibi
 2. killi.argillif-erous içinde kil ve balçık bulunan, kil ve balçık hasıl e(den.) argillo-arena'ceous kil ve kum karışımından meydana gelen (toprak) argil'lous kil ve balçığa ait, kil gibi.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top