Search result for

*juror*

(79 entries)
(0.0306 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: juror, -juror-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juror[N] ลูกขุน, Syn. juryman, jurywoman
conjuror[N] ผู้ที่โน้มน้าวผู้อื่น, Syn. conjurer
conjuror[N] ผู้ที่ร่ายเวทมนต์, Syn. conjurer, magician, sorcerer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conjuror(คอน'เจอเรอะ) n. หมอผี,นักเล่นกล,ผู้วิงวอน, Syn. magician
juror(จัว'เรอะ) n. ลูกขุน,ตุลาการ,กรรมการตัดสิน,ผู้ให้คำปฏิญาณ

English-Thai: Nontri Dictionary
conjuror(n) หมอผี,นักแสดงกล,นักมายากล,คนเล่นกล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jurorลูกขุน (ผู้ชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Women jurors ลูกขุนสตรี [TU Subject Heading]
Jurorsลูกขุน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How about bixton food versus 12 jurors?ไปเปรียบเทียบอาหารของบิกซ์ตัน กับคณะลูกขุน 12 คนเป็นยังไง Bad Seed (2009)
"Juror number six." That sounds aboveboard."ลูกขุนหมายเลข 6" ชื่อตรงไปตรงมาดีนะ Politics of Human Sexuality (2009)
They're potential jurors.พวกเขาเป็นลูกขุนที่มีอำนาจตัดสินอยู่ในมือ Monsters in the End (2011)
If one juror had decided it was Stark, the whole case would've been tossed.ถ้าลูกขุนคนหนึ่งตัดสินว่านั่นคือสตาร์ค ทั้งคดีคงจะพังหมด Game Ogre (2012)
That was so sad, about Juror Number Seven's daughter... what was his name?ช่างน่าเศร้า เรื่องของลูกสาวลูกขุนหมายเลข 7 เขาชื่ออะไรนะคะ Ka Ho' Oponopono (2012)
No, we just seated an alternate juror in his place.ไม่ค่ะ ก็แค่ให้ลูกขุนคนอื่นมาแทนที่เขา Ka Ho' Oponopono (2012)
Okay. Do you have new Juror Number Seven's name?คุณรู้ชื่อลูกขุนหมายเลข 7 ไหมครับ Ka Ho' Oponopono (2012)
We prove it with Juror Number Seven, the one that filled in for Emily's father.พวกเราจะพิสูจน์ด้วยลูกขุนหมายเลข 7 คนที่มาแทนพ่อของเอมิลี่ Ka Ho' Oponopono (2012)
He was the alternate juror.เขาเป็นลูกขุนที่มาแทน Ka Ho' Oponopono (2012)
Juror number three, Ann Woodbury, for instance.ยกตัวอย่าง ลูกขุนหมายเลข 3 แอน วู้ดบิวรี่ Justice (2012)
The wife of juror number seven was the victim of a deadly carjacking in Queens last night.ภรรยาของลูกขุนหมายเลข 7 ตกเป็นเหยื่อ ของการจี้รถจนถึงเสียชีวิต ที่ควีนส์เมื่อคืนนี้ Justice (2012)
Judge Barnes immediately excused the juror, who will be replaced with an alternate.ผู้พิพากษาบาร์นเนส ยอมให้ลูกขุนคนนั้นออกไป ซึ่งจะถูกแทนที่ด้วยตัวสำรอง Justice (2012)
The one you want is juror number three,คนที่นายต้องการคือ ลูกขุนหมายเลข 3 Justice (2012)
Yeah, he also set up Daniel's beating at Rikers, and whatever Victoria has planned for juror number three.ใช่ เขายังจัดฉากการทำร้าย แดเนียลที่ริคเกอส์ด้วย และไม่ว่าวิคตอเรียจะวางแผนอะไร ไว้สำหรับลูกขุนหมายเลข 3 Justice (2012)
You paid a thug to have our son beaten up in prison, and then what, strong-arm a juror, when this guy could've been the very reason.คุณจ่ายเงินให้พวกวายร้าย เพื่อให้ลูกเราถูกทำร้ายในคุก แล้วจากนั้นอะไรนะ ใช้ความรุนแรงกับลูกขุน ในเมื่อชายคนนี้ อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ Justice (2012)
If I'm a juror, she's going away for a long, long time.มันไม่ใช่แค่เรา แต่ทุกคนก็คิดว่าเธอฆ่า เธอเป็นคนสุดท้ายในโลกที่จะสามารถฆ่าใครได้ The People Will Hear (2012)
The jurors.คณะลูกขุน Give Me the Blame (2012)
Of course, she'll talk about what a monster her stepfather was, and as I recall, most of our jurors are parents.แน่นอนว่า เธอต้องเล่าให้ฟังว่า พ่อเลี้ยงของเธอมันชั่วช้าแค่ไหน และเท่าที่ผมจำได้ คณะลูกขุนเราส่วนมากเป็นพ่อ-แม่ ทั้งนั้น Give Me the Blame (2012)
A conjuror's trick?รึเป็นเพียงกลลวงของผู้ร่ายมนตร์ And Now His Watch Is Ended (2013)
- And then Barnes passed that juror's name...และบาร์นส์ก็เอาชื่อลูกขุนคนนั้นส่งให้กับ... Graysons Power (2013)
I've expressed the court's heartfelt condolences to juror number seven and his family, and have recused him from service.ผมและทางศาลขอแสดงความเสียใจ แก่ลูกขุนคนที่ 7 และครอบครัวของเขา ขอตัดเขาออกจากคณะลูกขุน Power (2013)
An alternate juror has been added to the panel.และได้เพิ่มลูกขุน เข้าไปให้ครบ Power (2013)
The alternate jurors are excused.คณะลูกขุนสำรองจะขอ 12 Angry Men (1957)
But i think you'll discover that the videotaped confession has the power to move a lot of jurors.แต่ผมว่าคุณคงจะรู้ว่าวิดีโอเทปคำสารภาพนี้ จะมีอิทธิพลต่อลูกขุนมากเลยล่ะ Masterpiece (2008)
I guess my lifestyle was just a little too hectic for the Mother of the Year judges.- Oh. Mein Lebensstil war wohl etwas zu hektisch für die Juroren. A Little Sex, a Little Scandal (1985)
I got a 9.8 from the Canadian, a perfect 10 from the American, and my mother, disguised as an East German judge, gave me a 5.6.Der Kanadier gibt mir eine 9,8. Der Amerikaner eine perfekte 10, und meine Mutter, verkleidet als DDR-Jurorin, gibt mir eine 5,6. When Harry Met Sally... (1989)
You can be a judge if you want.Sie können als Juror mitwirken, wenn Sie wollen. The Agony of De-Feet (1990)
The head judge and two others marked you down for obstruction.Der Hauptjuror und zwei andere haben dich wegen Behinderung runtergewertet. A Scene at the Sea (1991)
Just so you know, while you and Lurleen were out judging that greased pig contest... Maggie got her first tooth.AIs ihr Juroren beim SpanferkeIwettbewerb wart... hat Maggie gezahnt. Colonel Homer (1992)
Selectors and selectees mingling around?Juror und Kandidatin zusammen? Contact (1997)
All right, Dad. Judges are out front.Okay, Dad, die Juroren sind draußen. Bright Christmas (1997)
- Judges, you all ready?- Juroren, sind Sie bereit? Bright Christmas (1997)
What did the judge think of the lights?Wie fand der Juror meine Beleuchtung? Bright Christmas (1997)
He could move those jurors.Er könnte die Juroren mitreißen. Strange Bedfellows (1998)
In the name of humanity do your duty as jurors.Im Name der Menschheit, tun Sie lhre Pflicht als Juroren. Snow Falling on Cedars (1999)
The judges probably have never heard that before.Das haben die Juroren bestimmt noch nie zu hören bekommen. Miss Congeniality (2000)
We also have the honour of inviting 10 refereesAußerdem sind zehn internationale Juroren anwesend. Chung wah do hap (2000)
So you think 'cause a juror at my trial made anti-gay remarks, I might get set free?Also glaubst du,weil ein Juror bei meiner Verhandlung schwulenfeindliche Bemerkungen machte, könnte ich womöglich freigesprochen werden? The Bill of Wrongs (2000)
Now a juror, a Mr. Christopher Jacobs, during the jury's deliberations made continuous defamatory statements to the others regarding Mr. Kramer's sexual orientation.Ein Juror, ein Mr. Christopher Jacobs, machte während der Urteilsfindung verleumderische Aussagen gegenüber anderen Teilnehmern der Jury, betreffend auf Mr. Kramer's sexueller Orientierung. The Bill of Wrongs (2000)
I'm judging the Miss New York contest in under an hour.- George, was gibt es? Ok, in nicht mal 'ner Stunde muss ich als Juror zu einer Fernseh-Misswahl. Two Weeks Notice (2002)
- Guess we're going mano a mano today.Als Juroren fungieren Mrs. Gladstone und ich. It Should've Been Lorelai (2002)
- We'll go after a juror.- Dann nehmen wir uns einen Juror vor. Whoever Did This (2002)
But seriously, folks, we really wanted to show all the jurors... that you left our little interrogation here without any more scuff marks... than what you brought in.Aber mal im Ernst, Kumpel. Wir wollten wirklich alle Juroren wissen lassen,... dass du unseren kleinen Verhörraum hier nicht mit noch mehr Abnutzungsspuren verlassen hast,... als du hier rein gebracht hast. One Arrest (2002)
Lawyers, clerks, jurors, everybody talks.Anwälte, Buchhalter, Juroren, jeder spricht mit jedem. The Detail (2002)
Jurors will disregard that last comment from the witness in which he explained... where he had last encountered the defendant.Die Juroren ignorieren bitte die letzte Aussage des Zeugen, in welcher er erklärte,... wo er dem Angeklagten zuletzt begegnet ist. All Prologue (2003)
Did you talk to any jurors?- Hast du mit den Juroren geredet? Trials (2004)
Looks like the President's gonna be a guest judge on American Dreamz.Der Präsident als Gastjuror bei American Dreamz. American Dreamz (2006)
And to start off with, you're gonna be a guest judge on American Dreamz.Und den Anfang werden Sie als Gastjuror bei American Dreamz machen. American Dreamz (2006)
Even signing on to guest judge the finale of the top-rated television show, American Dreamz.Er wird sogar als Gastjuror auftreten, bei der überaus beliebten Fernsehshow American Dreamz. American Dreamz (2006)
Special guest judge, President Staton, recently returned from a Mid-East fact-finding tour with his new Chief of Staff.Ehren-Juror Präsident Staton ist mit seiner neuen Stabs-Chefin gerade von Sondierungsgesprächen aus dem Mittleren Osten zurückgekehrt. American Dreamz (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนทรง[N] medium, See also: invoker, conjuror, Syn. ร่างทรง, คนทรงเจ้า, Example: เขามีอาชีพเป็นคนทรงที่สามารถติดต่อกับวิญญาณผู้ตายได้, Count unit: คน
ผู้วิเศษ[N] magician, See also: conjuror, sorcerer, Example: เวลาผมสูดกาวเข้าไป ช่วงแรกนั้นมันจะรู้สึกเพลินๆ เบลอๆ ดี พอสักพักผมก็จะคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีวิทยาคม, ผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกขุน[n.] (lūkkhun) EN: jury ; juror   FR: juré [m] ; membre d'un jury [m]
ผู้วิเศษ[n.] (phūwisēt) EN: magician ; conjuror ; sorcerer ; wizard ; wonder-worker   FR: magicien [m] ; sorcier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUROR    JH UH1 R ER0
JURORS    JH UH1 R ER0 Z
JUROR'S    JH UH1 R ER0 Z
JURORS'    JH UH1 R ER0 Z
CONJUROR    K AA1 N JH ER0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juror    (n) (jh u@1 r @ r)
jurors    (n) (jh u@1 r @ z)
conjuror    (n) (k uh1 n jh @ r @ r)
conjurors    (n) (k uh1 n jh @ r @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eidverweigerer {m}non juror [Add to Longdo]
Geschworene {m,f}; Geschworener; Vereidigte {m,f}; Vereidigter | Geschworenen {pl} | die Geschworenenjuror | jurors | the jury [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
裁判員[さいばんいん, saiban'in] (n) lay judge (2005 reforms); citizen judge; juror [Add to Longdo]
陪審[ばいしん, baishin] (n) jury; juryman; juror; (P) [Add to Longdo]
陪審員[ばいしんいん, baishin'in] (n) juror; juryman [Add to Longdo]
予備尋問[よびじんもん, yobijinmon] (n) voir dire (hearing to determine the admissibility of evidence, or the competency of a witness or juror) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Juror \Ju"ror\, n. [F. jureur one who takes oath, L. jurator a
   swearer, fr. jurare, jurari, to swear. See {Jury}, n.]
   [1913 Webster]
   1. (Law) A member of a jury; a juryman.
    [1913 Webster]
 
       I shall both find your lordship judge and juror.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A member of any jury for awarding prizes, etc.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top