ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*jedermann*

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jedermann, -jedermann-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have orders to announce to everyone that our land is in deep mourning.Ich hab den Auftrag, jedermann kundzutun, dass unser ganzes Land Trauer halten soll. The Singing Ringing Tree (1957)
A simple incident can change one's life with dazzling swiftness.Ein einfacher Zwischenfall kann jedermanns Leben im Handumdrehen verändern. Design for Loving (1958)
Everybody gets that.Jedermann ist oft einsam. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Everybody gets that.Jedermann ist oft einsam. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Like everyone in Paris, we were just talking about you.Wie jedermann in Paris haben wir gerade über dich gesprochen. Gigi (1958)
"Every man for himself."Jedermann für sich. Arthur (1959)
Everybody in town knew I was leaving.Jedermann in der Stadt wusste, dass ich fort wollte. The Gunfight at Dodge City (1959)
All right, everybody downstairs.Jedermann nach unten. Rio Bravo (1959)
They'll make cloths for the million, her and Mr MacPherson.Sie wollen Kleidung für jedermann machen, sie und Mr. MacPherson. The Battle of the Sexes (1960)
You're like those women who sleep with everyone... except the one man who loves them... saying it's because they sleep with everyone.Wie die Mädchen, die mit jedermann schlafen, nur mit dem einen nicht, der sie liebt. Unter dem Vorwand, dass sie ja mit jedermann geschlafen haben. Breathless (1960)
Everybody's rich, but they want to get richer.Jedermann hier ist reich, aber sie wollen alle noch reicher werden. Seven Thieves (1960)
You see I'm not everyone's cup of tea, sir.Sehen Sie, ich bin nicht jedermanns Fall. Le Trou (1960)
That's the point, someone is everyone.Das ist ja der Punkt, jemand ist jedermannThe Mind and the Matter (1961)
And i can't stand everyone or anyone for that matter.Und ich kann jedermann nicht ertragen, oder jemanden, was das betrifft. The Mind and the Matter (1961)
I'll concentrate and i'll will that from now on everyone i see will be like me.Ich konzentriere mich und wünsche mir, das von jetzt an jedermann, den ich sehe, so sein wird, wie ich. The Mind and the Matter (1961)
I've got to convince her that the Captain is everybody's friend, not a horrible ogre.Ich muss sie überzeugen, dass auf einer Reise wie dieser der Captain jedermanns Freund ist, kein schreckliches Monster. Carry on Cruising (1962)
That is probably true of everybody.Das wird für jedermann zutreffen. Cleopatra (1963)
That you can do anywhere, anytime, to anybody.Hassen darf man überall, jederzeit, jedermannIrma la Douce (1963)
Be somebody, be anybody.Seid jemand, seid jedermannThe Nutty Professor (1963)
So that the guests can sit on the window sills and everyone brings crockery as a wedding present.Damit die Gäste auf den Fensterbrettern sitzen und jedermann Geschirr als Hochzeitsgeschenk mitbringt. Cheryomushki (1963)
Everyone knows what he wants, everyone has a goal.Jedermann weiß, was er will, jedermann hat ein Ziel vor Augen. Cheryomushki (1963)
Ale! Ale for everyone.Bier für jedermannThe Long Ships (1964)
So you can see, Mr Strutt, how very disadvantageous, any action on your part would be for everyone.Sie sehen, Mr. Strutt... wie nachteilig jegliche Aktion Ihrerseits für jedermann wäre. Marnie (1964)
# Room here for everyone gathered around...Kommt her, hier ist viel Platz fürjedermannMary Poppins (1964)
[Sings] "l'm an ordinary man[Singt] "lch bin ein Mann wie jedermann My Fair Lady (1964)
"Oh, just an ordinary man"Nur ein Mann wie jedermann My Fair Lady (1964)
I know everyone in Europe.Ich kenne jedermann in Europa. My Fair Lady (1964)
For everyone.Für jedermannThe Train (1964)
Like everybody else in New York, Mr Ford has a tiny bit of construction going on net door.Wie jedermann in New York, so hat auch Mr. Ford eine klitzekleine Baustelle nebenan. How to Murder Your Wife (1965)
Because, Metembe, any man can kill an animal but it means more to me to heal them, to study them, to understand them.Metembe, das mache ich, weil jedermann Tiere töten kann. Aber es bedeutet mehr, sie zu heilen, sie zu beobachten, sie zu verstehen. Predator of Wameru (1966)
And I shall be a fugitive and a vagabond in the Earth and everyone that findeth me shall slay me!Und ich soll ein Flüchtling sein. Ein Heimatloser auf Erden. Und jedermann, der mich findet, kann mich erschlagen! The Bible: In the Beginning... (1966)
Something for everybody's taste♪ Etwas für jedermanns Geschmack A Funny Thing Happened on the Way to the Forum (1966)
Everybody ought to have a menialJedermann braucht Personal A Funny Thing Happened on the Way to the Forum (1966)
What is it? Thought! Because I'm simple and plain and deal with every man straightforwardly.Oder glaubt man vielleicht, weil ich einfach bin, geradeheraus, offen und ehrlich gegen jedermann, der so ist wie ich, glaubt man deshalb vielleicht, dass man mich deshalb schon für einen Dummkopf halten kann? A Man for All Seasons (1966)
You'll notice the hornless condition being an innovation... that should meet with the approval of each and every one... who must move or ship cattle.Sie werden merken, der hornlose Bulle ist eine Innovation, die die Zustimmung von jedermann finden sollte, der Vieh transportieren muss. The Rare Breed (1966)
Everyone laughs at his jokesJedermann lacht uber seine Scherze Pagliacci (1968)
♪ Pour a bit of rat poison ♪ ♪ In some cobra venom ♪ ♪ To soften the mixture ♪Tote Ratten in den Topf, Kobragift, wenn's geht, vom Kopf, drei Orangen ausgepresst, das gibt jedermann den Rest. Asterix & Cleopatra (1968)
Anybody's.Für jedermanns Sieg. A Dandy in Aspic (1968)
Everyone in America is rich.Jedermann in Amerika ist reich. Finian's Rainbow (1968)
Well, I just think it's everyone's duty... to be able, you know, to move... I want to be a father to the kid.Na ja, ich meine nur, es ist jedermanns Pflicht, jederzeit in der Lage zu sein, na ja... Hot Millions (1968)
Now, let's hear it for the woman who has won everyone's heart.Jetzt will ich Sie hören, für die Frau, die jedermanns Herz gewonnen hat. Spirits of the Dead (1968)
That's why I'm everybody's slave and I have to be ten places at once and I never do anything right.Ich bin jedermanns Sklave und mache nie etwas richtig. Plato's Stepchildren (1968)
The arms and legs of everybody's whim.Jedermanns Launen ausgesetzt. Plato's Stepchildren (1968)
* For he's a jolly good fellow, which nobody can deny. *Denn er ist ein famoser Kerl Und das weiß jedermann Hogan Goes Hollywood (1969)
And everybody knows I never had... and never will have a rapport with that...gentleman.Und jedermann weiß, dass ich nie ein gutes Verhältnis zu diesem Herrn hatte und es auch nie haben werde. The Damned (1969)
They tell me kill everyone today.Töte jedermann, haben die Geister zu mir gesagt. Mackenna's Gold (1969)
Thorgen, anybody can make the workings of a thermonuclear device.Thorgen, jedermann kann sich eine Atombombe basteln. Doomsday (1969)
Economic factors. It could affect the wellbeing of everyone in this town.Jedermann in der Stadt könnte ruiniert werden. Support Your Local Sheriff! (1969)
Everybody in the territory knows who our sheriff is these days.Jedermann im ganzen Land weiß nun, wer unser Sheriff ist. Support Your Local Sheriff! (1969)
Why don't you just put a sign on the gate, "Open to the public"?Ich würde gleich ein Plakat ans Tor hängen. "Jedermann hat Zutritt". Squeeze Play (1970)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jedermanneveryone [Add to Longdo]
jedermannall and sundry [Add to Longdo]
jedermannseveryones [Add to Longdo]
Das ist nicht jedermanns Sache.It's not everyone's cup of tea. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
各人[かくじん, kakujin] ein_jeder, jeder, jedermann [Add to Longdo]
各自[かくじ, kakuji] ein_jeder, jeder, jedermann [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  jedermann /jeːdrman/
   everyone

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top