Search result for

*jana*

(79 entries)
(1.4336 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jana, -jana-
Possible hiragana form: *じゃな*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mahajanakajatakaมหาชนกชาดก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have a better name. How about Janasheen?ฉันตั้งชื่อดีกว่า จานาสีน ดีไหม? Heyy Babyy (2007)
Right, and Sita I know also, Sita's father was Janaka.ใช่ และผมก็รู้ด้วยว่า พระบิดาของนางสีดาคือท้าวชนก Sita Sings the Blues (2008)
Janaki!ชานกี! Sita Sings the Blues (2008)
Janaki!ชานกี! Sita Sings the Blues (2008)
Janaki also.ชานกีด้วย Sita Sings the Blues (2008)
That's correct. So, pompejana, Thiobacillus, Deinococcus.ถูกต้อง แล้วพอมพาจานา ไทโอบาซิลลัส หรือเดโนคอคคัส The Day the Earth Stood Still (2008)
Jana west, his number two. She's chief of operations.จานา เวสต์ มือขวาของเขา เธอเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ The Hot Potato Job (2011)
He sends jana to do the dirty work.เขาส่งจานาไปทำงานสกปรก The Hot Potato Job (2011)
She sent me jana's cellphone number,เธอเอาเบอร์มือถือจานามาให้ผมได้ The Hot Potato Job (2011)
Jana:จานา: The Hot Potato Job (2011)
Jana: C.E.O. Saunders wants to see you.คุณซอร์นเดอร์ส ซีอีโอ อยากจะพบคุณค่ะ The Hot Potato Job (2011)
Jana: Saunders!ซอร์นเดอร์ส The Hot Potato Job (2011)
Oh, and, uh, uh, make sure the transfer came from jana.โอ้ แล้วก็ทำให้มั่นใจว่าเงินนั้นโอนมาจาก จานา The Hot Potato Job (2011)
Jana:จานา: The Hot Potato Job (2011)
Chief of operations jana westหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ จานา เวสต์ The Hot Potato Job (2011)
- Hey, Jana.เฮ้ JanaDisconnect (2012)
- Janacek Spivey.กับผู้ชายคนนี้--จาแน็ค สไปรวี่ Linchpin (2012)
I'll go tonight, but tomorrow I won't.Komm, TatjanaBlack Sunday (1960)
Jana, jana.Jana, JanaThe Lateness of the Hour (1960)
Jana.Jana, Liebes, du willst uns doch nicht wirklich verlassen, oder? The Lateness of the Hour (1960)
You don't look any different now than you did then.Sie sehen heute noch genauso aus wie damals. Das ist sehr nett von Ihnen, Miss JanaThe Lateness of the Hour (1960)
Jana, nelda will put that away for you.Jana, Nelda wird es für dich wegräumen. Schon gut, Vater. The Lateness of the Hour (1960)
You're not chilly, are you, jana, dear?Ist dir etwa kalt, Jana, Liebes? Das kann nicht sein. The Lateness of the Hour (1960)
Haven't you had enough of that, mother?Hast du nicht endlich genug davon, Mutter? Warum denn, JanaThe Lateness of the Hour (1960)
Why, jana, my dear, why in the world would we go out to eat in a restaurant?Aber Jana, mein Kleines, warum um alles in der Welt sollten wir in einem Restaurant essen gehen? The Lateness of the Hour (1960)
Yell at me, father.Jana! Schrei mich an, Vater. The Lateness of the Hour (1960)
And we decay with every minute while nelda the maid and robert the butler and gretchen the cook and jensen the handyman... jana!Und wir verfaulen mit jeder Minute, während Nelda, das Mädchen und Robert, der Butler und Gretchen, die Köchin... - ...und Jensen, der Hausmeister... - JanaThe Lateness of the Hour (1960)
Don't you agree with me, nelda?Ja, Miss Jana? Stimmen Sie mir etwa nicht zu, Nelda? The Lateness of the Hour (1960)
You were saying, miss jana?Was sagten Sie, Miss JanaThe Lateness of the Hour (1960)
I was about to say that... i was about to make mention of the fact... please don't stop on my account, jana.Ich wollte gerade sagen, dass... Ich wollte gerade die Tatsache erwähnen, dass... Bitte höre meinetwegen nicht auf, JanaThe Lateness of the Hour (1960)
If i may say so, miss jana, you sound jealous.Wir schotten uns von der Welt ab und drehen ihr den Rücken zu, während ihr lautlosen und fleischlosen Dinger hier herumschwebt und mit eurer liebevollen Fürsorge meinen Vater und meine Mutter in Wackelpudding verwandelt! Wenn Sie erlauben, Miss Jana, Sie klingen eifersüchtig. The Lateness of the Hour (1960)
You said yourself, jana, that i designed and built to perfection, and i made these people quite indestructible.Jana, du hast selbst gesagt, dass ich alles mit Perfektion erschaffen habe. The Lateness of the Hour (1960)
I'll light your pipe tonight, father.Also, Jana, wollen wir jetzt darüber reden? The Lateness of the Hour (1960)
Shall we talk of what?Denkst du, das erfreut uns, JanaThe Lateness of the Hour (1960)
But what you've done to me is worse.Soll ich dir sagen, was ich noch für dich getan habe, JanaThe Lateness of the Hour (1960)
You're both reaching a point where you won't be able to exist without them.Nimm sie auseinander. JanaThe Lateness of the Hour (1960)
Destroy them, father. Get rid of them.Jana, sie sind nicht einfach nur Maschinen. The Lateness of the Hour (1960)
Do you know how many thousands of hours i've spent in developing them and perfecting them?Es sind nicht nur Arme und Beine, die sich bewegen, JanaThe Lateness of the Hour (1960)
One of them was built as a cook. Another was built as a maid.Jana, du bittest mich nicht, Maschinen zu demontieren. The Lateness of the Hour (1960)
They're just highly complicated toys.Aber Jana, Liebes. Hör auf deine Mutter. The Lateness of the Hour (1960)
Jana, stop it!- Jana, hör auf! The Lateness of the Hour (1960)
That is quite impossible.Du kannst uns nicht verlassen, JanaThe Lateness of the Hour (1960)
That's where i want to be- out there!Jana, das ist einfach unmöglich. The Lateness of the Hour (1960)
Jana, it just isn't possible.Miss Jana, verzeihen Sie mir, aber das war äußerst unbeherrscht von Ihnen. The Lateness of the Hour (1960)
Miss jana, you'll forgive me but that was most intemperate of you.Miss Jana, Sie müssen Ihre Eltern respektieren. In der Tat. Sie müssen mehr Respekt zeigen... The Lateness of the Hour (1960)
You're nothing but walking record players.Jana, du machst es mir schwer, geduldig zu bleiben. The Lateness of the Hour (1960)
I want you to let the world in.Jana, wir haben dich wirklich sehr geliebt. The Lateness of the Hour (1960)
If you could only see that all of this has been just as much for you as for ourselves.Oh Jana, wir lieben dich mehr, als Worte sagen können. The Lateness of the Hour (1960)
I know that.Oh, bitte bleibe doch, JanaThe Lateness of the Hour (1960)
It's what you said about grandchildren.Weißt du, was deine Mutter meint, Jana... The Lateness of the Hour (1960)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครูลิลลี่[n. prop.] (khrū Lillī) EN: Kru Lilly   FR: Kru Lilly ; Kitmanoch Rojanasupya
พรทิพย์ โรจนสุนันท์[n. prop.] (Phønthip Rōtjanasunan) EN: Pornthip Rojanasunan ; Dr Pornthip Rojanasunan ; Dr Khunying Pornthip Rojanasunan   FR: Pornthip Rojanasunan

CMU English Pronouncing Dictionary
JANA    JH AE1 N AH0
JANAK    Y AE1 N AH0 K
JANAS    JH AE1 N AH0 Z
JANATA    JH AH0 N AA1 T AH0
JANACEK    Y AE1 N AH0 CH EH0 K
JANARDHAN    JH AH0 N AA1 R D AH0 N
JANACHOWSKI    JH AE2 N AH0 CH AW1 S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ljubljana    (n) (l y uu2 b l i aa1 n @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ljubljana (Hauptstadt von Slowenien)Ljubljana (capital of Slovenia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
じゃないか(P);ではないか(P)[, janaika (P); dehanaika (P)] (exp) (1) (See か,だ・1) questioning (something); (2) let's do (something); (P) [Add to Longdo]
じゃ無さそう;では無さそう[じゃなさそう(じゃ無さそう);ではなさそう(では無さそう), janasasou ( ja nasa sou ); dehanasasou ( deha nasa sou )] (exp,aux) does not seem (to be) [Add to Longdo]
なんて目じゃない[なんてめじゃない, nantemejanai] (exp) (See 目じゃない) it's not a problem; it's not a big deal; (person or thing) can be easily beaten or bettered (by one) [Add to Longdo]
気が気じゃない[きがきじゃない, kigakijanai] (exp) (See 気が気でない) feel uneasy; on tenterhooks; in suspense [Add to Longdo]
近いじゃない[ちかいじゃない, chikaijanai] (exp) It's close, isn't it? [Add to Longdo]
月夜の晩ばかりじゃない[つきよのばんばかりじゃない, tsukiyonobanbakarijanai] (exp) you better watch your step!; sleep with one eye open! [Add to Longdo]
減るもんじゃない[へるもんじゃない, herumonjanai] (exp) it's no big deal; it's nothing to fret about; it's not like it's the end of the world [Add to Longdo]
自慢じゃないが[じまんじゃないが, jimanjanaiga] (exp) I don't want to boast but [Add to Longdo]
冗談じゃない[じょうだんじゃない, joudanjanai] (exp) (1) It's no joke; (2) Gimme a break!; Sod that! [Add to Longdo]
凡夫[ぼんぷ;ぼんぶ, bonpu ; bonbu] (n) (1) ordinary person; (2) {Buddh} prthag-jana (unenlightened person) [Add to Longdo]
目じゃない[めじゃない, mejanai] (exp) no big deal; no match; not worth worrying about [Add to Longdo]
訳じゃない[わけじゃない, wakejanai] (exp) (uk) (See 訳ではない) it does not mean that ...; I don't mean that ...; it is not the case that; (P) [Add to Longdo]
迚もじゃないが[とてもじゃないが, totemojanaiga] (exp) (uk) (before a negative form) simply (cannot) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
印度人民党[Yìn dù rén mín dǎng, ˋ ㄉㄨˋ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Bharatiya Janata Party [Add to Longdo]
古杰拉尔[Gǔ jié lā ěr, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄚ ㄦˇ, / ] Gujral (name); Inder Kumar Gujral (1919-), Indian Janata politician, prime minister 1997-1998 [Add to Longdo]
卢布尔雅那[Lú bù ěr yǎ nà, ㄌㄨˊ ㄅㄨˋ ㄦˇ ㄧㄚˇ ㄋㄚˋ, / ] Ljubljana (capital of Slovenia) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top