ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*isn

   
113 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: isn, -isn-, *isn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
isn't[ABBR] คำย่อของ is not
misname[VT] ใส่ชื่อผิด, Syn. misterm, mistitle
misnomer[N] ชื่อไม่เหมาะสม, See also: ชื่อ
misnomer[N] การเรียกชื่อผิด, See also: การตั้งชื่อไม่เหมาะสม, การตั้งชื่อผิด, Syn. misnaming, miscalling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disnature(ดิสเน'เชอะ) vt. ทำให้ไม่เป็นไปตามสภาพหรือลักษณะตามธรรมชาติ
disneyland(ดิส'นีแลนดฺ) n. แดนเนรมิตหรือสวนสนุก
isn't(อิส'เซินทฺ) abbr. is not
misnomer(มิสโน'เมอะ) n. ชื่อที่ใช้ผิดที่,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
misnomerการเรียกชื่อผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disney charactersตัวละครของดิสนีย์ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หรือ[END] isn't it, Syn. ใช่ไหม, หรือไม่, ไม่ใช่หรือ, Example: งานลอมพอกกับงานหัวโขนเป็นงานเดียวกันหรือ, Thai definition: คำประกอบกับประโยคคำถาม
ตะเภา[N] Cochin, See also: Chisnese fowl, Syn. ไก่ตะเภา, Example: ชาวบ้านเลี้ยงไก่ตะเภาเกือบ 50 ตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อไก่ชนิดหนึ่งตัวอ้วนใหญ่สีน้ำตาล มักมีขนที่แข้ง หางสั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ๊อแม่น[xp] (bø maen) EN: no, it isn't !   FR: non, ce n'est pas cela ! ; ce n'est pas exact
ใช่ไหม[v. exp.] (chai mai) EN: isn't it ? ; right ?   FR: n'est-ce pas ? ; est-ce bien ça ? ; n'est-il pas ?
แม่นบ๊อ[v. exp.] (maen bǿ ) EN: isn't it ? ; right ?   FR: n'est-ce pas ? ; est-ce bien ça ? ; n'est-il pas ?
ไม่ใช่[v. exp.] (mai chai = mai chāi) EN: no, it isn't !   FR: Non, ce n'est pas cela ! ; Ce n'est pas vrai ! ; non ! ; non pas
ไม่ใช่หรือ[xp] (mai chai reū) EN: isn't it ?   
ไม่ใช่หรอก[xp] (mai chai røk) EN: no, it isn't !   FR: pas du tout !
รึ[X] (reu) EN: isn't it ? ; [interrogative mark]   FR: n'est-ce pas ? ; [particule interrogative]
หรือ[X] (reū) EN: isn't it ? ; [interrogative mark]   FR: n'est-ce pas ? ; [particule interrogative]
เหรอ[X] (roē) EN: isn't it ? ; ah ! ; really ?   FR: n'est-ce pas ? ; ah ! ; vraiment ? ; hein ? (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ISN'T IH1 Z AH0 N T
ISN'T IH0 Z AH0 N T
ISNER IH1 S N ER0
VISNIC V IH1 S N IH0 CH
SISNEY S IH1 Z N IY0
EISNER AY1 S N ER0
MISNER M IH1 Z N ER0
KISNER K IH1 S N ER0
DISNEY D IH1 Z N IY0
CISNEY S IH1 Z N IY0
WISNER W IH1 S N ER0
RISNER R IH1 S N ER0
REISNER R AY1 S N ER0
BEISNER B AY1 S N ER0
WAISNER W EY1 Z N ER0
WEISNER W AY1 S N ER0
WHISNER W IH1 S N ER0
WHISNER HH W IH1 S N ER0
MEISNER M AY1 S N ER0
LEISNER L AY1 S N ER0
HEISNER HH AY1 S N ER0
CISNEROS S IH0 S N EH1 R OW2 S
WHISNANT HH W IH1 S N AH0 N T
WHISNANT W IH1 S N AH0 N T
WISNESKI V IH0 S N EH1 S K IY0
EISNER'S AY1 S N ER0 Z
VEGISNAX V AH0 G IH1 S N AE0 K S
SISNEROS S IH1 S N ER0 OW0 Z
GLEISNER G L AY1 S N ER0
MISNOMER M IH0 S N OW1 M ER0
ISN'T(2) IH1 Z AH0 N
DISNEY'S D IH1 Z N IY0 Z
WISNEWSKI V IH0 S N EH1 F S K IY0
WISNIESKI V IH0 S N IY1 S K IY0
DISNEYLAND D IH1 Z N IY0 L AE2 N D
WISNIEWSKI W IH0 Z N IY0 EH1 F S K IY0
EURODISNEY Y UW1 R OW0 D IH2 Z N IY0
EURODISNEY Y UH1 R OW0 D IH2 Z N IY0
DISNEYWORLD D IH1 Z N IY0 W ER0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
isn't (v) ˈɪznt (i1 z n t)
Disney (n) dˈɪzniː (d i1 z n ii)
Eisner (n) ˈaɪsnər (ai1 s n @ r)
misname (v) mˌɪsnˈɛɪm (m i2 s n ei1 m)
misnamed (v) mˌɪsnˈɛɪmd (m i2 s n ei1 m d)
misnames (v) mˌɪsnˈɛɪmz (m i2 s n ei1 m z)
misnomer (n) mˌɪsnˈoumər (m i2 s n ou1 m @ r)
misnaming (v) mˌɪsnˈɛɪmɪŋ (m i2 s n ei1 m i ng)
misnomers (n) mˌɪsnˈouməz (m i2 s n ou1 m @ z)
Disneyland (n) dˈɪzniːlænd (d i1 z n ii l a n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
是否[shì fǒu, ㄕˋ ㄈㄡˇ, ] whether (or not); if; is or isn't, #588 [Add to Longdo]
是不是[shì bù shì, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄕˋ, ] is or isn't; yes or no; whether or not, #868 [Add to Longdo]
并非[bìng fēi, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄟ, / ] really isn't, #2,419 [Add to Longdo]
[, ㄉㄧˊ, ] direct; to enlighten; to follow; phonetic di as in Disney 迪斯尼 or disco 迪斯科, #3,448 [Add to Longdo]
迪斯尼[Dí sī ní, ㄉㄧˊ ㄙ ㄋㄧˊ, ] (Walt) Disney; Disneyland, #14,076 [Add to Longdo]
迪士尼[Dí shì ní, ㄉㄧˊ ㄕˋ ㄋㄧˊ, ] Disney (name), #18,522 [Add to Longdo]
莫不[mò bù, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ, ] none doesn't; there is none who isn't; everyone, #23,481 [Add to Longdo]
迪士尼乐园[dí shì ní lè yuán, ㄉㄧˊ ㄕˋ ㄋㄧˊ ㄌㄜˋ ㄩㄢˊ, / ] Disneyland, #58,307 [Add to Longdo]
迪斯尼乐园[Dí sī ní lè yuán, ㄉㄧˊ ㄙ ㄋㄧˊ ㄌㄜˋ ㄩㄢˊ, / ] Disneyland, #99,592 [Add to Longdo]
不划算[bù huá suàn, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨㄢˋ, ] it isn't worth it; not cost-effective; not profitable; too expensive [Add to Longdo]
不是吗[bù shì ma, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄇㄚ˙, / ] isn't that so? [Add to Longdo]
小熊维尼[Xiǎo xióng Wéi ní, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄥˊ ㄨㄟˊ ㄋㄧˊ, / ] Winnie-the-Pooh (bear character in children's stories by A. A. Milne adapted by Disney) [Add to Longdo]
金钱非万能[jīn qián fēi wàn néng, ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄢˊ ㄈㄟ ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ, / ] money is not omnipotent; money isn't everything; money can't buy you love [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
しないのではないか(P);ないのではないか[, shinainodehanaika (P); nainodehanaika] (exp) I think (something) won't (something); probably (something) isn't (something); (P) [Add to Longdo]
じゃん[, jan] (aux-v) (sl) (contraction of じゃない) isn't it [Add to Longdo]
そうですね[, soudesune] (exp) that's so, isn't it; (P) [Add to Longdo]
ただでは[, tadadeha] (exp) This isn't over; I will get my revenge [Add to Longdo]
ないか[, naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you [Add to Longdo]
まい[, mai] (aux) (1) probably isn't (doesn't, won't, etc.); (2) don't (doesn't) intend to; intend not to; (3) must not; (when used in an imperative sentence) don't [Add to Longdo]
ませんか[, masenka] (exp) (1) (pol) (See ます) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you; (P) [Add to Longdo]
よね[, yone] (exp,prt) (compound particle used at sentence-end) ...isn't that right? [Add to Longdo]
ディズニー[, deizuni-] (n) Disney; (P) [Add to Longdo]
ディズニーランド[, deizuni-rando] (n) Disneyland; (P) [Add to Longdo]
ネズミーシー[, nezumi-shi-] (n) (sl) Disney Sea [Add to Longdo]
ネズミーランド[, nezumi-rando] (n) (sl) Disneyland [Add to Longdo]
一寸の光陰軽んずべからず;一寸の光陰軽んず可からず[いっすんのこういんかろんずべからず, issunnokouinkaronzubekarazu] (exp) (id) (arch) There isn't a moment to be wasted; Every moment is precious; make hay while the sun shines [Add to Longdo]
机上空論[きじょうくうろん, kijoukuuron] (n) impractical desktop theory (proposition); unworkable idea; an idea that isn't worth the paper it's written on [Add to Longdo]
近いじゃない[ちかいじゃない, chikaijanai] (exp) It's close, isn't it? [Add to Longdo]
誤称[ごしょう, goshou] (n,vs) misnomer; misnaming [Add to Longdo]
勝負は時の運[しょうぶはときのうん, shoubuhatokinoun] (exp) victory depends on the luck of the day (i.e. it isn't always the strongest who wins) [Add to Longdo]
然う[そう, sou] (adv) (1) (uk) (See ああ,斯う,如何・どう) in that way (concerning the actions of the listener or concerning the ideas expressed or understood by the listener; with a neg. sentence, implies that something isn't as much as one might think); thus; such; (int) (2) so (used to express agreement with something said); (3) so? (used to express some doubt with something said); (P) [Add to Longdo]
然らずとも[さらずとも, sarazutomo] (conj) even if that isn't the case; even though that isn't the case [Add to Longdo]
遜色がない[そんしょくがない, sonshokuganai] (adj-i) (See 遜色のない) bears comparison with (something); compares favorably with (something); compares favourably with (something); isn't inferior to (something) [Add to Longdo]
知る人ぞ知る[しるひとぞしる, shiruhitozoshiru] (exp) (id) Those in the know, know it very well (though it isn't known to many people) [Add to Longdo]
独り相撲;一人相撲[ひとりずもう, hitorizumou] (exp) (1) fighting (tilting at) windmills; working oneself up even though there really isn't anything to fight at; (2) single-person mimicking a wrestling match [Add to Longdo]
付加疑問文[ふかぎもんぶん, fukagimonbun] (n) {ling} tag-question (e.g. questions like 'He is, isn't he?') [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
了承[りょうしょう, ryoushou] Kenntnisnahme [Add to Longdo]
勉強[べんきょう, benkyou] Studium, das_Lernen, Preisnachlass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ISN
     Information Systems Network
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ISN
     Initial Segment / Sequence Number (TCP/IP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ISN
     Integrated Systems Network
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ISN
     Internet Shopping Network (network, WWW)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top