Search result for

*intelligent terminal*

(6 entries)
(0.0301 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: intelligent terminal, -intelligent terminal-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intelligent terminalเครื่องปลายทางฉลาดเครื่องปลายทางเชิงปัญญาหมายถึง เครื่องปลายทางที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (network) แต่ในบางครั้งสามารถทำงานอย่างอิสระได้ เครื่องปลายทางประเภทนี้ จะต้องมีคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์อยู่ด้วย กล่าวคือ ต้องมีหน่วยความจำ หน่วยประมวลผล ฯ เครื่องปลายทางอีกแบบหนึ่ง จะเป็นแบบที่เรียกว่า เครื่องปลายทางธรรมดา (dumb terminal) กล่าวคือ จะทำได้เพียงรับหรือแสดงผลเท่านั้นมีความหมายเหมือน smart terminal ดู dumb terminal เปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intelligent terminalเครื่องปลายทางอัจฉริยะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
intelligent terminalเครื่องปลายทางฉลาด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Datenstation {f} [comp.] | arbeitende Datenstation {f} | empfangende Datenstation {f} | intelligente Datenstation {f} | unintelligente Datenstation {f} | nicht programmierbare Datenstation {f}terminal | active station | accepting station | intelligent terminal | dumb terminal | nonintelligent terminal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリジェントターミナル[, interijientota-minaru] (n) {comp} intelligent terminal [Add to Longdo]
知的端末[ちてきたんまつ, chitekitanmatsu] (n) {comp} intelligent terminal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top