ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*insulate*

IH1 N S AH0 L EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: insulate, -insulate-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insulate(vt) ห่อหุ้มด้วยฉนวน (ป้องกันความร้อน, กระแสไฟ, รังสีฯลฯ)
insulate from(phrv) ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insulate(อิน'ซะเลท) vt. ปกคลุมด้วยฉนวน, ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่ว, แยกตัวโดดเดี่ยว

English-Thai: Nontri Dictionary
insulate(vt) แยกต่างหาก, กันไฟฟ้าหรือความร้อน, ป้องกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insulated-return system; two-wire systemระบบไฟสองสาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacuum-insulated heat pipeท่อความร้อนแบบฉนวนสุญญากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
two-wire system; insulated-return systemระบบไฟสองสาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Insulated Rail Joint(jargon) รอยต่อรางชนิดเหล็กประกับรางแบบมีฉนวน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The way Self played this, no, no, no, he kept himself too insulated.วิธีที่เซลฟ์ทำนี ไม่รู้ซิ เขาป้องกันตัวเองอย่างรัดกุมมาก Deal or No Deal (2008)
We tried insulated gloves, but she shattered right through them.เราลองใส่ถุงมือฉนวนแล้ว แต่เธอก็ทำมันแตกหมด Chapter Three 'Building 26' (2009)
I was trying to insulate you.โดยจะพยายามไม่ใ้ห้ท่านมาเกี่ยวข้อง Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
From day one, you've been insulated.ป้องกันคุณไม่ให้เกิดความเสียหายตั้งแต่วันแรก I Agree, It Wasn't Funny (2009)
She was at the last robbery, and she lives in a house insulated with cash.เธออยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยเงิน Double Blind (2009)
Chad survived because he was wearing insulated socks.แชดรอดชีวิต เพราะเขาใส่ถุงเท้าอยู่ Bolt Action (2009)
Fitted with 18-inch-thick steel reinforced walls..... ....with a insulated copper core to protect against thermal lance.ในผนังอัดโครงเหล็กกล้าหนา 18 นิ้ว พร้อมแกนระบายความร้อนทองแดง เพื่อกันระเบิด Fast Five (2011)
It insulates the sensor from fluctuations in temperature.มันเป็นฉนวนทำให้ตัวจับอุณหภูมิ ทำงานแปรปรวน The Three Bears (2012)
We only survived because H.G. Wells insulated us from the blast, and she was killed.แต่พวกเรายังไม่ตายเพราะเฮเลน่าได้สร้างเกราะช่วยเราไว้ จากแรงระเบิดแต่เธอไม่รอด A New Hope (2012)
That sub is heavily insulatedเรือดำน้ำหุ้มฉนวนหนา The Fate of the Furious (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insulateAn insulated soft-wood room and a good heater are the absolute necessities for a sauna.
insulateIf it's badly insulated, it won't warm up regardless of how much heating you use.
insulateThe village is insulated from the world.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INSULATE IH1 N S AH0 L EY2 T
INSULATED IH1 N S AH0 L EY2 T AH0 D
INSULATED IH1 N S AH0 L EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insulate (v) ˈɪnsjulɛɪt (i1 n s y u l ei t)
insulated (v) ˈɪnsjulɛɪtɪd (i1 n s y u l ei t i d)
insulates (v) ˈɪnsjulɛɪts (i1 n s y u l ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隔热[gé rè, ㄍㄜˊ ㄖㄜˋ, / ] to insulate, #23,837 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kabel { n } | Kabel { pl } | abgeschirmtes Kabel; geschirmtes Kabel | bewegliches Kabel | dreipoliges Kabel | festverlegtes Kabel | kautschuk-isoliertes Kabel | PVC-isoliertes Kabel | vieladrig ummanteltes Kabelcable | cables | shielded cable; screened cable | mobile cable | three-pole cable | fixed installed cable | rubber insulated cable | PVC insulated cable | multicore jacketed cables [Add to Longdo]
Verbindung { f } [ electr. ] | lötfreie Verbindung | nachträglich isolierte Verbindungconnections | solderless connection | post-insulated connection [Add to Longdo]
Wärmeschutzwagen { m }insulated box car [Add to Longdo]
isolieren | isolierend | isoliertto insulate | insulating | insulated [Add to Longdo]
isoliert { adj } | nicht isoliertinsulated | uninsulated [Add to Longdo]
luftisoliert { adj }air-insulated [Add to Longdo]
vollisoliert { adj }all-insulated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
絶縁線[ぜつえんせん, zetsuensen] (adj-na) insulated wire [Add to Longdo]
複層ガラス[ふくそうガラス, fukusou garasu] (n) multi-layered glass (e.g. double or triple glazing); insulated glazing [Add to Longdo]
裸線[はだかせん, hadakasen] (n, adj-no) uninsulated electrical wire; open-wire line [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insulate \In"su*late\, v. t. [imp. & p. p. {Insulated}; p. pr. &
   vb. n. {Insulating}.] [L. insulatus insulated, fr. insula
   island. See {Isle}, and cf. {Isolate}.]
   [1913 Webster]
   1. To make an island of. [Obs.] --Pennant.
    [1913 Webster]
 
   2. To place in a detached situation, or in a state having no
    communication with surrounding objects; to isolate; to
    separate.
    [1913 Webster]
 
   3. (Elec. & Thermotics) To prevent the transfer of
    electricity or heat to or from (bodies) by the
    interposition of nonconductors.
    [1913 Webster]
 
   {Insulating stool} (Elec.), a stool with legs of glass or
    some other nonconductor of electricity, used for
    insulating a person or any object placed upon it.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insulate
   v 1: protect from heat, cold, or noise by surrounding with
      insulating material; "We had his bedroom insulated before
      winter came"
   2: place or set apart; "They isolated the political prisoners
     from the other inmates" [syn: {isolate}, {insulate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top