ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*inquisitive*

IH2 N K W IH1 Z IH0 T IH0 V   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inquisitive, -inquisitive-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inquisitive[ADV] ซึ่งอยากรู้อยากเห็น, Syn. meddlesome, curious, Ant. unmeddlesome
inquisitively[ADV] อย่างอยากรู้อยากเห็น, Syn. curiously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inquisitive(อินควิช'ซิทิฟว) adj. ชอบสอบสวน,ชอบสอบถาม,อยากรู้อยากเห็น n. บุคคลที่ชอบสอบถาม,ผู้อยากรู้อยากเห็น., See also: inquisitiveness n., Syn. curious,prying

English-Thai: Nontri Dictionary
inquisitive(adj) อยากรู้อยากเห็น,สอดรู้สอดเห็น,ชอบสอบถาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your inquisitive nature?นิสัยอยากรู้อยากเห็นของเธอใช่ไหม Better Half (2008)
Right now, you're too inquisitive, buddy.ใช่ไหมครับ/ นี่คุณถามลึกเกินไปแล้วนะ Public Enemies (2009)
Bright, inquisitive, affectionate.เขาสดใสร่าเริง อยากรู้อยากเห็น เป็นที่รักใคร่เสน่หา This Is Why We Stay (2010)
He's a smart, inquisitive, bright little boy.ลูกฉลาดจะตาย How About a Friendly Shrink? (2010)
We just wanted to make you inquisitive.เราแค่ต้องการ ให้คุณอยากรู้อยากเห็น The Blind Banker (2010)
Inquisitive. I like.ช่างซักช่างถาม ฉันชอบนะ Once Upon a Time... (2011)
I got an inquisitive mind.ก็ฉันข้องใจน่ะ Flesh and Blood (2012)
Detective Fusco isn't the inquisitive type.นักสืบฟัสโก้ไม่ใช่คนประเภท อยากรู้อยากเห็น No Good Deed (2012)
I'm sorry, it's in my nature to be inquisitive.ผมขอโทษ,มันเป็นนิสัยของผม ที่ชอบอยากรู้อยากเห็น Big Feet (2012)
I had the foresight to collar up a particularly inquisitive blonde.จริงๆเเล้ว ผมได้มองการณ์ไกล ด้วยการสวมปลอกคอระเบิดนั่น ไว้ที่สาวผมบลอนด์ช่างสอดรู้สอดเห็นคนนึง Dodger (2013)
Ah, Zarina, you're the most inquisitive fairy I've ever known.อา Zarina คุณมากที่สุด นางฟ้าอยากรู้อยากเห็นฉันเคยรู้จัก The Pirate Fairy (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inquisitiveShe is inquisitive, but I like her none the worse.
inquisitiveYou are too inquisitive about other people's affairs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอดรู้สอดเห็น[V] snoop, See also: be inquisitive, be meddlesome, Syn. สอดรู้, ใคร่รู้, อยากรู้อยากเห็น, แส่รู้, Example: อย่ามาสอดรู้สอดเห็นกับเรื่องของฉัน, Thai definition: แส่รู้ในเรื่องของคนอื่น
อยากรู้อยากเห็น[V] be curious, See also: be anxious to know, be inquisitive, Syn. อยากรู้, Example: เจ้าเด็กน้อย ถ้าเจ้าอยากรู้อยากเห็นก็ตามฉันมาทางนี้
สอดรู้[V] interfere, See also: meddle in, butt in, intervene, pry, be inquisitive, Syn. สอดรู้สอดเห็น, Example: อย่ามาสอดรู้กับเรื่องของฉัน, Thai definition: แส่รู้ในเรื่องของคนอื่น
ความอยากรู้[N] curiosity, See also: inquisitiveness, Example: แมนอยู่ในวัยที่มีความอยากรู้และอยากลอง ดังนั้นแมนจึงมุ่งฝึกซ้อมวิชา พลังเสือ
ใคร่รู้[V] be curious, See also: be inquisitive, be eager to know, Syn. อยากรู้, ต้องการรู้, Example: เด็กเล็กๆ มักจะมีความสนใจใคร่รู้สิ่งที่อยู่รอบตัวตลอดเวลา
ซอกแซก[V] be inquisitive, See also: be nosy, Example: ท่านสนใจยุโรปในฐานะรวมมากกว่าจะซอกแซก สนใจรายละเอียดปลีกย่อย, Thai definition: เสาะค้นขึ้นมาถามแม้ในเรื่องที่ไม่น่าถาม
ซอกแซก[ADV] inquisitively, See also: nosily, curiously, Example: เขาไม่กล้าเอ่ยปากถามซอกแซก, Thai definition: ทุกแง่ทุกมุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอยากรู้[n. exp.] (khwām yāk rū) EN: curiosity ; inquisitiveness   FR: curiosité [f]
สอดรู้[v.] (søtrū) EN: interfere ; meddle in ; butt in ; intervene ; pry ; be inquisitive   FR: fouiner ; fureter
สอดรู้สอดเห็น[v.] (søtrū-søthen) EN: snoop ; be inquisitive ; be meddlesome   FR: fouiner ; fureter
อยากรู้อยากเห็น[v.] (yāk rū yāk hen) EN: be curious ; be anxious to know ; be inquisitive   

CMU English Pronouncing Dictionary
INQUISITIVE IH2 N K W IH1 Z IH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inquisitive (j) ˈɪnkwˈɪzətɪv (i1 n k w i1 z @ t i v)
inquisitively (a) ˈɪnkwˈɪzətɪvliː (i1 n k w i1 z @ t i v l ii)
inquisitiveness (n) ˈɪnkwˈɪzətɪvnəs (i1 n k w i1 z @ t i v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好奇[hào qí, ㄏㄠˋ ㄑㄧˊ, ] inquisitive; curious, #5,401 [Add to Longdo]
好奇心[hào qí xīn, ㄏㄠˋ ㄑㄧˊ ㄒㄧㄣ, ] interest in sth; curiosity; inquisitive, #14,406 [Add to Longdo]
好奇尚异[hào qí shàng yì, ㄏㄠˋ ㄑㄧˊ ㄕㄤˋ ㄧˋ, / ] liking what odd, interested in what is different (成语 saw); curious about the exotic; inquisitive [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wissbegierde {f}; Neugier {f} (auf)inquisitiveness (about) [Add to Longdo]
neugieriginquisitive [Add to Longdo]
neugierig {adv}inquisitively [Add to Longdo]
wissbegieriginquisitive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
好奇[こうき, kouki] (n) inquisitiveness [Add to Longdo]
好奇心[こうきしん, koukishin] (n) curiosity; inquisitiveness; (P) [Add to Longdo]
探聞[たんぶん, tanbun] (n,vs) inquisitive questioning [Add to Longdo]
知的好奇心[ちてきこうきしん, chitekikoukishin] (n) intellectual curiosity; out of curiosity; inquisitiveness [Add to Longdo]
聞きたがる[ききたがる, kikitagaru] (v5r) to be curious; to be inquisitive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inquisitive \In*quis"i*tive\, n.
   A person who is inquisitive; one curious in research. --Sir
   W. Temple.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inquisitive \In*quis"i*tive\, a. [OE. inquisitif, F.
   inquisitif.]
   1. Disposed to ask questions, especially in matters which do
    not concern the inquirer.
    [1913 Webster]
 
       A wise man is not inquisitive about things
       impertinent.             --Broome.
    [1913 Webster]
 
   2. Given to examination, investigation, or research;
    searching; curious.
    [1913 Webster]
 
       A young, inquisitive, and sprightly genius. --I.
                          Watts.
 
   Syn: Inquiring; prying; curious; meddling; intrusive.
 
   Usage: {Inquisitive}, {Curious}, {Prying}. Curious denotes a
      feeling, and inquisitive a habit. We are curious when
      we desire to learn something new; we are inquisitive
      when we set ourselves to gain it by inquiry or
      research. Prying implies inquisitiveness, and is more
      commonly used in a bad sense, as indicating a desire
      to penetrate into the secrets of others.
      [1913 Webster]
 
         [We] curious are to hear,
         What happens new.         --Milton.
      [1913 Webster]
 
         This folio of four pages [a newspaper], happy
         work!
         Which not even critics criticise; that holds
         Inquisitive attention, while I read. --Cowper.
      [1913 Webster]
 
         Nor need we with a prying eye survey
         The distant skies, to find the Milky Way.
                          --Creech.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top