ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*impressionism*

IH2 M P R EH1 SH AH0 N IH2 Z AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: impressionism, -impressionism-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impressionism(n) ดนตรีที่สร้างจากอารมณ์และความประทับใจในปลายศตวรรษ19-20
impressionism(n) ทฤษฏีการเขียนภาพจากความประทับใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
post-impressionismลัทธิประทับใจยุคหลัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impressionismคตินิยมประทับใจ, อิมเพรสชันนิซึม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
impressionismลัทธิประทับใจ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neo-impressionismลัทธิประทับใจใหม่ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impressionism (Art)ศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ [TU Subject Heading]
Post-impressionism (Art)ศิลปะโพสต์อิมเพรสชันนิสม์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is called... "impressionism".เขาเรียก ภาพอิมเพรสชั่นนิสต์ Around the World in 80 Days (2004)
That is Impressionism .Das ist Impressionismus. Color Me Blood Red (1965)
"I am the father of French impressionism. Who am I?""Ich bin der Vater des französischen Impressionismus. Peggy Sue Got Work (1987)
- Modern, Impressionist...- Impressionismus... Six Degrees of Separation (1993)
Cézanne looked for the rules behind the spontaneity of Impressionism.Trotz Spontaneität im Impressionismus suchte Cézanne nach Regeln. Six Degrees of Separation (1993)
But, so far as I know, Mr Jovi knows nothing about 19th-Century Impressionism.Soweit ich weiss, ist Mr Jovi nicht mit dem Impressionismus des 19. Jahrhunderts vertraut. Bean (1997)
Just the linear and impressionistic mix makes a very muddled composition.Allein der... Die Synthese aus Impressionismus und linearem Aufbau macht mich konfus. Good Will Hunting (1997)
Long live the impressionists' light!Es lebe der Impressionismus! Lautrec (1998)
All the greats of painting spit on impressionism.Alle Genies der Malerei spucken auf den Impressionismus. Lautrec (1998)
The freedom of impressionism?Des Impressionismus? Lautrec (1998)
He constructs himself in opposition to the academies, to romanticism, against Delacroix who copied him, against tradition, and in the end even in opposition to impressionism.Er wendet sich selbstverständlich gegen den Akademismus, gegen die Romantik, gegen Delacroix, der ihn kopiert hat, gegen die Tradition. Am Ende wird er sich sogar gegen den Impressionismus wenden. La sociologie est un sport de combat (2001)
- Impressionism, poodles...- Impressionismus, Pudel... That Damn Donna Reed (2001)
Do you know what it means?Du weisst, was Impressionismus heisst? Garçon stupide (2004)
No, but " Impressionism "!Nein, aber die Sache mit dem Impressionismus... Garçon stupide (2004)
It was created by Impressionists, such as Lenoir and company.Impressionismus war eine Bewegung, gegründet von den Impressionisten. Zum Beispiel Lenoir und so. Garçon stupide (2004)
I'm an Impressionist.Ich mache Impressionismus. Garçon stupide (2004)
Realism, Impressionism, Cubism, Fauvism, Contemporary.Realismus, Impressionismus, Achilles and the Tortoise (2008)
many consider Cezanne to be the bridge between Post-Impressionism and Cubism.Viele betrachten Cézanne als Verbindungsbrücke zwischen Post-Impressionismus und Kubismus. Bring Me the Head of Santanico Pandemonium (2015)
Since I was interested in Post-Impressionism...Da ich mich für Postimpressionismus interessierte... Leave Her to Heaven (1945)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impressionismMonet's art is representative of Impressionism.

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPRESSIONISM IH2 M P R EH1 SH AH0 N IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impressionism (n) ˈɪmprˈɛʃənɪzəm (i1 m p r e1 sh @ n i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
印象派[yìn xiàng pài, ㄧㄣˋ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄞˋ, ] impressionism, #52,953 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Impressionismus {m}impressionism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンプレショニスム[anpureshonisumu] (n) (obsc) (See 印象主義) Impressionism (fre [Add to Longdo]
インプレッショニズム[inpuresshonizumu] (n) impressionism [Add to Longdo]
ネオインプレッショニズム[neoinpuresshonizumu] (n) neoimpressionism [Add to Longdo]
印象主義[いんしょうしゅぎ, inshoushugi] (n,adj-no) impressionism [Add to Longdo]
印象主義音楽[いんしょうしゅぎおんがく, inshoushugiongaku] (n) musical impressionism [Add to Longdo]
印象派美術[いんしょうはびじゅつ, inshouhabijutsu] (n) impressionism [Add to Longdo]
後期印象派[こうきいんしょうは, koukiinshouha] (n) Post-impressionism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impressionism \Im*pres"sion*ism\, n. [F. impressionnisme.] (Fine
   Arts)
   The theory or method of suggesting an effect or impression
   without elaboration of the details; -- a disignation of a
   recent fashion in painting and etching.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Impressionism
   n 1: a school of late 19th century French painters who pictured
      appearances by strokes of unmixed colors to give the
      impression of reflected light

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top