Search result for

*hin*

(987 entries)
(0.6134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hin, -hin-
Possible hiragana form: *ひん*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
chin wag (slang ) to chat

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
rhinoplasty (n ) ศัลยกรรมจมูก

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
โต๊ะจีนชัยมาลา[Chaiyala Chinese Table] Chaiyala Chinese Table

English-Thai: Longdo Dictionary
Not for all the tea in China!เป็นสำนวนแปลว่า เอาอะไรทุกอย่างมาแลกก็ไม่ยอม เช่น Would you like to go to Antarctic? - No, not for all the tea in China.
chinese opera(n) อุปรากรจีน, งิ้ว
chin up(idiom) สู้เขา! เชิดหน้าเข้าไว้! (เป็นคำที่ใช้เวลาให้กำลังใจผู้อื่น), S. Keep your chin up.
clothing material(n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม
Royal Ploughing Day(n) วันพืชมงคล
thin-skinned(adj) ขี้ใจน้อย, (อารมณ์)ที่อ่อนไหวง่าย, ฉุนง่าย เช่น I am quite stunned at what I think is a super thin-skinned response. , S. touchy, huffy
blanching(n) การลวกอาหาร (ใส่อาหารในน้ำเดือดจนสีเปลี่ยน) เช่น Instructions for preparation and freezing green beans, including blanching time and packing. , R. blanch
The People’s Republic of Chinaสาธารณรัฐประชาชนจีน
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Chin[N] คนจีน (คำย่อของ Chinese)
chin[N] คาง, Syn. button, jaw, mandible
chin[VT] คุย (คำสแลง), See also: สนทนา, Syn. chat
hind[ADJ] ด้านหลัง, See also: ข้างหลัง, Syn. hinder, posterior, rear
hind[N] กวางตัวเมีย
hind[N] ชาวชนบท, See also: ชาวนาที่ทำงานในฟาร์ม
hint[N] การพูดเป็นนัย, See also: การแย้ม, การพูดเปรย, การบอกใบ้, การเสนอแนะเป็นนัยๆ, Syn. clue, indication, signal
hint[VI] เกริ่น, See also: บอกใบ้, พูดเป็นนัย, แย้ม, เปรย
hint[N] จำนวนเล็กน้อย
shin[N] หน้าแข้ง, Syn. limb, tibia, shankbone
thin[ADJ] บาง
thin[ADJ] ผอมบาง, See also: บาง, บอบบาง, เรียวเล็ก, Syn. lean, slim, Ant. fat
thin[ADJ] น้อย, See also: เบาบาง, มีประปราย, Syn. sparse
thin[ADJ] เจือจาง, See also: ที่มีน้ำผสมอยู่มาก, เหลว, ไม่เข้มข้น, Syn. watery, weak, Ant. thick
thin[ADJ] เบา, See also: ที่มีน้ำหนักน้อย
thin[ADJ] ที่สามารถมองผ่านไปได้, See also: บาง, ที่มองทะลุได้
thin[ADJ] แผ่วเบา, See also: ที่มีเสียงเบา, Syn. weak, Ant. thick
thin[ADJ] (สี) ซีด, See also: (สี) จาง, ไม่มีสี, Syn. pale
thin[ADJ] ที่ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. unconvincing, Ant. convincing
thin[ADV] อย่างบาง
thin[VI] บางลง, See also: น้อยลง
thin[VT] ทำให้น้อยลง, See also: ทำให้เล็กลง, ทำให้เบาบาง, Syn. reduce
whin[N] พืชไม้ดอกสีเหลืองและมีหนามพบตามทุ่งนาของยุโรป, Syn. furze, gorse
whin[N] หินสีดำที่มีเนื้อละเอียด, Syn. whinstone
china[N] เครื่องเคลือบดินเผา, Syn. chinaware, porcerlain
China[N] จีน, See also: เมืองจีน, ประเทศจีน
China[N] ประเทศจีน, See also: จีน, เมืองจีน
china[SL] เพื่อน (คำเรียก), See also: สหาย
chine[N] กระดูกสันหลัง, Syn. backbone
chink[N] รอยแยกเล็กๆ, Syn. crack, slit, fissure
chink[VT] ทำเสียงดังกริ๊ง
chink[VI] มีเสียงดังกริ๊ง
chink[N] เสียงดังกริ๊ง, Syn. clinking sound
chino[N] ผ้าเนื้อหนาสีกากี
Hindi[N] ภาษาฮินดู, See also: ภาษาราชการและเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในประเทศอินเดีย
Hindu[ADJ] เกี่ยวกับชาวฮินดู, See also: เกี่ยวกับวัฒนธรรมชองชาวฮินดู
Hindu[ADJ] เกี่ยวกับศาสนาฮินดู
Hindu[N] ผู้นับถือศาสนาฮินดู
hinge[VT] ติดบานพับ, See also: ใส่บานพับ
hinge[N] บานพับ
hinny[N] ล่อ (เกิดจากม้าตัวผู้ผสมกับลาตัวเมีย)
rhino[N] คำย่อของ rhinoceros
shine[VI] ส่องแสง, See also: โชติช่วง
shine[VT] ทำให้ส่องแสง, See also: ทำให้สุกใส
shiny[ADJ] ซึ่งเป็นมันเงา, See also: เป็นประกาย, สุกใส, Syn. polished, sparkling, Ant. dull, faded
thine[PRON] บุรุษสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของของ thou (คำโบราณ)
thing[N] สิ่งของ, See also: ของ, เครื่องใช้, วัตถุ
thing[N] สิ่งที่เกิดขึ้น, See also: เหตุการณ์, Syn. situation
thing[N] ความคิดหรือคำพูด, Syn. idea, thought
thing[N] รายละเอียด, Syn. detail

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adding machineเครื่องบวกเลข
amaranthine(แอม' มะเรล) adj. เกี่ยวกับหรือคล้าย amaranth, ไม่ซีด,ไม่รู้จักจบ
androsphinx(แอน' โดรสฟิงคซฺ) n., (pl. -sphinxes, sphinges) ตัวสัตว์ประหลาดในนวนิยายกรีก (sphinx) ที่มีหัวเป็นคน
anything(เอน'นีธิง) pron.,adv. อะไรก็ตาม,ชนิดใดก็ตาม,ทุกสิ่งทุกอย่าง
apomorphine(แอพพะมอร์'ฟิน) n. แอลกาลอยด์ชนิดหนึ่งจากมอร์ฟิน ใช้เป็นยาขับเสมหะและทำให้อาเจียน C17H17NO2 (emetic expectirant)
arachinid(อะแรค'นิค) n. แมลงจำพวกแมลงมุม -arachnidan adj., n. (spiders, mites)
arching(อาร์'คิง) n. สิ่งประดิษฐ์เป็นรูปโค้งงอ, ส่วนที่เป็นรูปโค้งหรืองอ (arched work)
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
bank switchingการสลับชิปไปมาหมายถึง การสลับไปมาของการใช้ชิปในหน่วยความจำเดิมที่ติดมากับเครื่อง กับหน่วยความจำที่เพิ่มภายหลัง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำให้รู้สึกเสมือนว่า หน่วยความจำทั้งสองนั้นเป็นหน่วยความจำเดียวกัน เช่น บริษัทไอบีเอ็มผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกมาขายในตลาดโดยมีหน่วยความจำติดมาภายในตัวเครื่องเพียง 640 เคไบต์ แต่เรานำไปเพิ่มหน่วยความจำเป็นถึง 16 เมกกะไบต์ การที่จะทำให้หน่วยความจำเดิมกับหน่วยความจำที่เพิ่มมาใหม่ทำงานสลับกันไปมาได้ ก็จะต้องอาศัยการสลับชิปไปมานี้ อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ใช้เครื่อง (user) ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไรนัก เป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายเทคนิคที่จะต้องติดตั้งหรือจัดการทำให้
bathing capn. หมวกคลุมผมว่ายน้ำหรืออาบน้ำของสตรี
behind(บิไฮดฺ') adv.,prep. ข้างหลัง,หลัง,ล้าหลังกว่า,ช้ากว่า n. ผู้สนับสนุน,ก้น, Syn. aback -Conf. at the back of
behind-the-sceneadj.,n. เบื้องหลัง,หลังฉาก
behindhandadv.,adj. ชักช้า,ค้างชำระหนี้
bethink(บิธิงคฺ') {bethought,bethought} vt. ทำให้ต้องพิจารณา,ทำให้ระลึกถึง, Syn. recollect
blushing(บลัช'ชิง) adj. หน้าแดง,อาย,ขวยใจ,เขินขวย -n. หน้าแดง
body snatchingn. การขโมยศพ
breathing(บรีธ'ธิง) n. การหายใจ,กระบวนการหายใจ,การหายใจอึดหนึ่ง,การหยุดพักหายใจ,การเอ่ยคำ,ความปรารถนา,ชั่วแวบเดียว,การโชยพัดเบา
breathing spacen. โอกาสพัก,โอกาสคิด,ที่ ๆ พอจะเดินทางหรือ ทำงานได้เพียงพอ
breathing spelln. โอกาสพัก,โอกาสคิด,ที่ ๆ พอจะเดินทางหรือ ทำงานได้เพียงพอ
breechingn. ช่องทาง,สายตะโพกใช้ฉุดหรือเทียบม้า
bushing(บุช'ชิง) n. ปลอก
chin(ชิน) {chinned,chinning,chins} n. คาง -keep (have) one's chin up อย่าท้อใจ,ไม่ท้อ -take it on the chin แพ้,ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง,ยกคางขึ้น,คุย,สนทนา. -vi. คุย,ยกคางตัวเองขึ้น
chin strapn. สายคาดคางของหมวก,สายรัดคาง
china(ไช'นะ) n. เครื่องเคลือบดินเผา,เครื่องลายคราม
china barkเปลือกต้นซิงโคนา
china clayn. ดินที่ใช้ทำเครื่องดินเผา
china sean. ทะเลจีนตอนใต้ร่วมกับทะเลจีนด้านตะวันออก
chinatownn. ย่านคนจีนของตัวเมือง
chinawaren. เครื่องกระเบื้องถ้วยชาม,สิ่งประดับเครื่องลายคราม
chinchillan. สัตว์คล้ายหนู
chinchyadj. ขี้เหนียว,ถูก.
chine(ไชนฺ) {chined,chining,chines} n. กระดูกสันหลัง,สันข้างเรือ,สันเขา,หุบเขาที่ลึกและแคบ,มุมตัดของด้านข้างหรือส่วนท้องเรือ,=chime
chinese(ไช'นิส) n., (pl. -nese) n. ภาษาจีน,คนจีน -adj. เกี่ยวกับประเทศจีน (คน,ภาษา,วัฒนธรรม)
chinese binaryเลขฐานสองแนวตั้ง (ดู)
chinese cabbagen. ผักกาดหอมจีน, Syn. pe-tsai
chinese calandarปฏิทินจีนซึ่งมี12 เดือนจันทรคติใน 1 ปี
chinese checkersเกมหมากรุกกระโดดข้ามหมากชนิดหนึ่ง
chinese copyn. สิ่งที่ทำซ้ำหรือเลียนแบบ,สำเนา
chinese dateพุทราแดง
chinese gooseberryn. มะเฟือง
chinese lanternn. โคมกระดาษ,โคมจีน,โคมญี่ปุ่น
chinese nationalistn. จีนคณะชาติ,จีนไต้หวัน
chinese puzzlen. สิ่งที่สลับซับซ้อน,ปัญหาที่ยุ่งยาก,ปัญหาที่น่าเวียนหัว
chinese redn. สีแดงส้ม
ching(ชิง) n. ชนชาติจีน
chink(ชิงคฺ) n. รอยร้าว,รอยประสาน,รอยแยก,ช่องโหว่,เงิน,เงินสด -v. อุดช่อง
chinky(ชิง'คี) adj. เป็นรอยแตก,เป็นรอยแยก
chino(ชี'โน) n. ผ้าฝ้ายหยาบ . เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าฝ้ายหยาบ
chino-Pref. "จีน"
chinoiserien. ศิลปะลวดลายจีน

English-Thai: Nontri Dictionary
amaranthine(adj) ไม่รู้โรย,อมร,ไม่รู้จบ
anything(n) สิ่งใด,อะไรก็ตาม,อะไรบ้าง
astonishing(adj) น่าอัศจรรย์,น่าพิศวง,น่าประหลาดใจ
astonishingly(adv) อย่างน่าประหลาด,อย่างน่าอัศจรรย์,อย่างน่าพิศวง
behind(adv) ล้าหลัง,ช้ากว่า
behind(n) ผู้หนุนหลัง,ผู้สนับสนุน,ผู้อยู่เบื้องหลัง
behind(pre) หลัง,ข้างหลัง
behindhand(adj) ล้าหลัง,ล้า,ค้างชำระ
behindhand(adv) ล้าหลัง,ล้า,ชักช้า
bethink(vt) คิด,ระลึกถึง,นึกได้
blushing(adj) อาย,หน้าแดง,ขวยเขิน
catching(adj) ติดต่อ,แพร่หลาย,ระบาด,ดึงดูด
chin(n) คาง
China(n) ประเทศจีน,เมืองจีน
china(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องเคลือบดินเผา
chinaman(n) คนจีน,ชาวจีน,เจ๊ก
chinaware(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องสังคโลก
Chinese(adj) เกี่ยวกับประเทศจีน,เกี่ยวกับชาติจีน
Chinese(n) ชาวจีน,คนจีน,ภาษาจีน,หนังสือจีน
chink(n) รอยร้าว,รู,ร่อง,ช่องโหว่,รอยแยก,เสียงกระทบ
chink(vi) ทำเสียงกระทบ
chink(vt) อุดรู,อุดช่อง
clothing(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,อาภรณ์,เครื่องนอน
dashing(adj) หรูหรา,โก้หรู,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,หลักแหลม
dolphin(n) ปลาโลมา
etching(n) การแกะสลัก,การสลัก,ลายแกะ,การกัดกร่อน
everything(n) ทุกสิ่ง,ทุกอย่าง,ทั้งหมด
FAR-far-reaching(adj) แผ่ไปไกล,มีอิทธิพลมาก,กว้างขวาง
farthing(n) เหรียญบรอนซ์อังกฤษ
filthiness(n) ความโสโครก,ความลามก,ความสกปรก,ความหยาบคาย
freethinker(n) คนที่ถือศาสนาโดยอิสระ,คนนอกรีต,ผู้มีความคิดอิสระ
furnishings(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องเรือน,เครื่องตกแต่งบ้าน
healthiness(n) ความแข็งแรง,ความสมบูรณ์
hind(adj) ข้างหลัง,ด้านหลัง
hind(n) กวางตัวเมีย,คนชนบท
hinder(vi,vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ขวางทาง,มีอุปสรรค
hindermost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด
hindmost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด
hindrance(n) อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,สิ่งกีดกั้น
Hindu(adj) เกี่ยวกับชาวฮินดู,เกี่ยวกับศาสนาฮินดู
Hindu(n) ชาวฮินดู,แขกฮินดู
hinge(n) บานพับ,สายยู
hint(n) ข้อแนะ,การบอกใบ้,การพูดเปรย
hint(vt) แนะ,บอกใบ้,พูดเปรย,แย้ม
labyrinthine(adj) ซับซ้อน,ยุ่งยาก,วกวน,ยุ่ง
machination(n) การคบคิดกัน,การวางแผน,เล่ห์กระเท่ห์,เพทุบาย
MACHINE machine gun(n) ปืนกล
machine(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์
machinery(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์กลไก,เครื่องมือ,อุปกรณ์
machinist(n) คนคุมเครื่อง,ช่างเครื่อง,คนใช้เครื่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protuberantia mentalis; mental process; mental protuberance; protuberance of chinกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
protuberance of chin; mental process; mental protuberance; protuberantia mentalisกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pharyngorhinitis; nasopharyngitisคอหอยส่วนจมูกอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poachingการบุกรุกเข้าไปล่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pneumatophore; aerating root; breathing rootรากหายใจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plier spot-welding machine; pincer spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบคีม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pincer spot-welding machine; plier spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบคีม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
principal thingทรัพย์ที่เป็นประธาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pruritus; itchingอาการคัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
purulent rhinitisเยื่อจมูกอักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
political machineตัวจักรทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political machineryกลไกทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
powder washingการแต่งผิวใช้ผง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
PSN (packet switching network)พีเอสเอ็น (ข่ายงานแบบสลับกลุ่มข้อมูล, โครงข่ายแบบสลับกลุ่มข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PSN (packet switching wetwork)พีเอสเอ็น (ข่ายงานแบบสลับกลุ่มข้อมูล, โครงข่ายแบบสลับกลุ่มข้อมูล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perirhinal-รอบจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedal-operated welding machine; foot-operated welding machineเครื่องเชื่อมแบบคันเหยียบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
power-operated welding machineเครื่องเชื่อมใช้กำลังกล [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pitchingการปักแล้วเงย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pithingการทำลายสมองและไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
portable spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบเคลื่อนย้ายได้ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
portal cutting machine; gantry cutting machineเครื่องตัดเดี่ยวระหว่างราง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
portal-cantilever cutting machineเครื่องตัดแบบผสม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pyloric sphincterหูรูดกระเพาะส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
packet switchingการสลับกลุ่มข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
packet switchingการสลับกลุ่มข้อมูล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
packet switching network (PSN)ข่ายงานแบบสลับกลุ่มข้อมูล, โครงข่ายแบบสลับกลุ่มข้อมูล (พีเอสเอ็น) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
packet switching network (PSN)ข่ายงานแบบสลับกลุ่มข้อมูล, โครงข่ายแบบสลับกลุ่มข้อมูล (พีเอสเอ็น) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lynchingการลงประชาทัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lynchingการลงประชาทัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
labyrinthine sense; sense of equilibrium; sense, static; sense, vestibularการกำหนดรู้การทรงตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leachingการซึมชะละลาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rhinitis, acute catarrhal; cold, common; coryzaโรคหวัด, ไข้หวัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinitis, allergic; rhinallergosis; rhinitis, anaphylacticเยื่อจมูกอักเสบเหตุภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinitis, anaphylactic; rhinallergosis; rhinitis, allergicเยื่อจมูกอักเสบเหตุภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinitis, atrophicเยื่อจมูกอักเสบฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinitis, chronic catarrhalโรคหวัดเรื้อรัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinitis, gangrenousเยื่อจมูกอักเสบเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinitis, hypertrophicเยื่อจมูกอักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinitis, membranousเยื่อจมูกอักเสบมีเยื่อติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinitis, purulentเยื่อจมูกอักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinitis, vasomotor; rhinopathia vasomotoriaเยื่อจมูกอักเสบเหตุหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rebreathing๑. การหายใจซ้ำ๒. การกลับหายใจได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, chin; jerk, jaw; reflex, jaw; reflex, jaw jerk; reflex, mandibularรีเฟล็กซ์ขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhombencephalon; hindbrainสมองส่วนท้าย, สมองส่วนหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinodynia; rhinalgiaอาการปวดจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinogenous-เกิดในจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinokyphosisสันจมูกโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinolaliaเสียงพูดจมูกบี้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinolaryngologyวิทยานาสิกลาริงกซ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Online bibliographic searchingการค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Internet searchingการค้นทางอินเทอร์เน็ต [เทคโนโลยีการศึกษา]
MAchine Readable Catalogingการลงรายการที่เครื่องสามารถอ่านได้
MAchine - Readable Cataloging คือ รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ เป็นรูปแบบมาตรฐานสากลเพื่อการจัดเก็บ สื่อสาร แลกเปลี่ยน และถ่ายโอนข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศและรายการที่เกี่ยวข้อง จัดทำขึ้นโดยหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) เมื่อปี ค.ศ. 1966

โครงการมาร์กเป็นโครงการนำร่อง (MARC (MAchine-Readable Cataloging) Pilot Project) ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก Council on Library Resources มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า มาร์กวัน (MARC I) เพื่อบันทึกข้อมูลทางบรรณานุกรมในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ และแจกจ่ายออกไปยังห้องสมุดสมาชิกจำนวน 16 แห่งทุกสัปดาห์ในรูปแบบของเทปแม่เหล็ก เพื่อนำไปผลิตรายการ รายการหนังสือในรูปแบบเล่ม และรายการบรรณานุกรมเฉพาะสาขา ต่อมาในปี ค.ศ. 1967 จึงได้มีการนำรูปแบบมาร์กทู (MARC II) เข้ามาช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศในทุกรูปแบบ ระหว่างห้องสมุดที่มีการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างกัน ในปี ค.ศ. 1971 โครงการมาร์กได้เริ่มต้นขยายไปสู่งานที่เขียนด้วยตัวอักษรโรมันและงานในรูปแบบอื่นๆ ไม่เฉพาะหนังสือเท่านั้นโดยไม่จำกัดภาษา

ในทศวรรษ 1980 ยูเอสมาร์ก (USMARC) ซึ่งเป็นมาร์กเวอร์ชั่น American ได้แบ่งเป็นเวอร์ชั่น Canadian ซึ่งเรียกว่า CANMARC หลังจากมีการแก้ไขและปรับปรุงทั้ง 2 รูปแบบ คือ USMARC และ CANMARC แล้วในปี ค.ศ. 1997 ได้มีการรวม 2 รูปแบบเข้าด้วยกันอีกครั้งและแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ตรงตามความต้องการที่เฉพาะของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น และเรียกรูปแบบนี้ว่า มาร์ก 21 (MARC 21) ซึ่งสื่อถึงศตวรรษที่ 21 รับผิดชอบโดย Network Development and MARC Standards Office, Library of Congress ร่วมกับ The Standards and the Support Office, The Library and Archives Canada การแก้ไขปรับปรุงมาสู่มาร์ก 21 คือ การปรับข้อกำหนดหน่วยข้อมูลย่อยในมาร์ก ให้ครอบคลุมการทำรายการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เหมาะกับการสื่อสารในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น และใช้งานร่วมกับหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขปรับปรุง (Anglo-American Cataloguing Rules 2nd ed., 1998 Revision-AACR 2)

โครงสร้างรายการ MARC21 แบ่งเป็น 3 ส่วน

MAc<b>hin</b>e Readable Cataloging

ส่วนนำระเบียนหรือป้ายระเบียน (Leader หรือ record label) มีประโยชน์ในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล เป็นส่วนแรกเริ่มของระเบียนข้อมูลที่บันทึกอยู่ในรูปของรหัส มีความยาวคงที่จำนวน 24 อักขระ เช่น

1. จำนวนอักขระในระเบียน

2. สถานภาพของระเบียน เช่น ระเบียนใหม่

3. ประเภทของระเบียน เช่น ระเบียนของหนังสือ

4. ระดับทางบรรณานุกรม

5. จำนวนอักขระของตัวบ่งชี้

6. จำนวนอักขระของเขตข้อมูลย่อย

ส่วนนามานุกรมระเบียนหรือตารางระบุตำแหน่งเขตข้อมูล (record directory) ช่วยให้คำสั่งค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เป็นส่วนที่ 2 ที่ระบุว่าในระเบียนมีเขตข้อมูลอะไรบ้าง แต่ละเขตข้อมูลมีความยาวเท่าไร ตำแหน่งเริ่มต้นที่ตำแหน่งใด ทำให้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลในระเบียนได้อย่างรวดเร็ว

ส่วนเขตข้อมูล (Variable field) เขตข้อมูลในการลงรายการประกอบด้วย

1. ส่วนเขตข้อมูลควบคุม (variable control field) ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่กำหนดความยาวคงที่

2. ส่วนเขตข้อมูลสำหรับและบันทึกและสืบค้น (variable data field) ไม่จำกัดความยาวหรือไม่คงที่ ใช้ลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศส่วนต่างๆ

การระบุรหัสการจัดการข้อมูลที่ลงรายการ ซึ่งประกอบด้วย

1. เลขประจำตัวเขตข้อมูล (tag number)

2. ตัวบ่งชี้ (indicator)

3. รหัสเขตข้อมูลย่อย (subfield code)

เลขประจำเขตข้อมูล (Tag number) เป็นเลข 3 หลัก แบ่งเป็น 10 กลุ่ม

0XX เขตข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมและระบุเลขเรียกวัสดุสารสนเทศ

1XX เขตข้อมูลรายการหลัก

2XX เขตข้อมูลชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ ฉบับพิมพ์ การพิมพ์ การจำหน่าย ฯลฯ

3XX เขตข้อมูลลักษณะรูปร่าง

4XX เขตข้อมูลชื่อชุด

5XX เขตข้อมูลหมายเหตุ

6XX เขตข้อมูลหัวเรื่อง

7XX เขตข้อมูลรายการเพิ่มที่ไม่ใช่หัวเรื่อง และชื่อชุด

8XX เขตข้อมูลรายการเพิ่มชื่อชุด

9XX เขตข้อมูลที่สงวนไว้ให้หน่วยงาน กำหนดใช้ภายในได้

ตัวบ่งชี้ (indicator) เป็นรหัส 2 ตัวแรกของแต่ละเขตข้อมูล มีค่า 0-9 หรือเว้นว่าง (blank) หรือมีสัญลักษณ์เป็น # ใช้เพื่อประมวลผลการสืบค้นและแสดงผล เช่น

100 0 สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์

มี indicator ตัวแรกเป็น 0 หมายความว่า ชื่อผู้แต่ง ลงรายการด้วยชื่อต้น เช่น ชื่นคนไทย หรือหากตัวบ่งชี้แรกเป็น 1 หมายความว่า ชื่อผู้แต่งลงรายการด้วยชื่อสกุลที่เป็นคำเดียว เป็นต้น

รหัสเขตข้อมูลย่อย (subfield code) แต่ละเขตข้อมูลจะประกอบด้วยเขตข้อมูลย่อย เช่น

260 $aปทุมธานี :$bศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,$c2552

เขตข้อมูลย่อย a หมายถึง สถานที่พิมพ์

เขตข้อมูลย่อย b หมายถึง สำนักพิมพ์/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดพิมพ์

เขตข้อมูลย่อย c หมายถึง ปีที่พิมพ์

ตัวอย่างเขตข้อมูลย่อยของเขตข้อมูล 100

100 $a Personal name (NR)

100 $b Numeration (NR)

100 $c Titles and other words associated with a name (R)

100 $d Dates associated with the name (NR)

100 $e Relator term (NR)

100 $g Miscellaneous information (NR)

100 $j Attribution qualifier (R)

100 $k Form subheading (R)

100 $l Language of a work (NR)

100 $n Number of part/section of a work (R)

100 $p Name of part/section of a work (R)

100 $q Fuller form of name (NR)

100 $t Title of a work (NR)

100 $u Affiliation (NR)

100 $0 Authority record content number (R)

100 $4 Relator code (R)

100 $6 Linkage (NR)

100 $8 Field link and sequence number (R)

รายการอ้างอิง

Bryne, Deborah J. MARC Manual : Understanding and Using MARC Records. Englewood, Colo. : Libraries Unlimited, 1991.

Library of Congress. Network Development and MARC Standards Office. MARC21 Format for Bibliographic Data. http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ Accessed: 12-02-2-12

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารสนเทศ 13312 หน่วยที่ 8-11. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://stks.or.th/th/knowledge-bank/28-library-science/1821-20120303-marc21.html [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Online bibliographic searchingการค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์

บรรณานุกรม (Bibliographic) หมายถึงข้อความที่ประกอบ หรือระบุหรือไว้ในส่วนท้าย หรือแนบท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ และเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านรายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เป็นการให้เครดิตแก่เจ้าของผลงาน และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

การค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ ตัวอย่างเช่น การสืบค้นข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดหาเข้ามา หรือ รายการเข้าถึงแบบออนไลน์ (Online Public Access Catalog : OPAC) ข้อมูลบรรณานุกรมที่แสดง คือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เลขเรียกหนังสือ สถานที่จัดเก็บ และสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากนี้การสืบค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ ยังรวมถึงการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทฐานข้อมูลบรรณานุกรม ที่แสดงผลเฉพาะข้อมูลบรรณานุกรม เช่น ฐานข้อมูล ISI : Web of Science หรือ ฐานข้อมูล Scopus เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Internet searchingการค้นทางอินเทอร์เน็ต [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Keyword searchingการสืบค้นด้วยคำสำคัญ

เป็นการสืบค้นที่ผู้ใช้สามารถระบุคำสืบค้นได้มากกว่า 1 คำ โดยใช้ตรรกะบูลีน and or not เชื่อม และสามารถเลือกค้นทรัพยากรสารสนเทศได้จากเขตคำค้นต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร และทุกเขตคำค้น โดยคำสำคัญที่ระบุจะปรากฏในทรัพยากรสารสนเทศทุกรายการที่ค้นได้

คำสำคัญ (Keyword) หมายถึง คำที่สามารถใช้แทนขอบเขตของเนื้อหาที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งในการค้นแต่ละครั้ง อาจมีคำสำคัญได้มากกว่า 1 คำ และเมื่อเลือกการค้นแบบที่ต้องใช้คำสำคัญ ไม่ควรใช้คำที่ไม่สามารถบอกขอบเขตของเนื้อหาเป็นคำค้น ที่เรียกว่า Stop words เช่น all, also, an, as, between, both, but, by, from, into, more เป็นต้น

บรรณานุกรม

คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2548). สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Publishingการพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Searching, Bibliographicalการค้นทางบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Database searchingการค้นหาฐานข้อมูล

การค้นหาฐานข้อมูล หรือ การสืบค้นฐานข้อมูล หมายถึงกระบวนการ วิธีการ ในการสืบค้นสารสนเทศประเภทฐานข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปมีขั้นตอนในการสืบค้น ดังนี้

1. วิเคราะห์เรื่องที่ต้องการสืบค้น

2. กำหนดคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการสืบค้น

3. เลือกฐานข้อมูล

4. หากผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่ตรงกับความต้องการ ให้ปรับปรุงกลวิธีการสืบค้น อาจใช้เทคนิคการสืบค้นแบบขั้นสูง โดยการใช้ตรรกะ (Logical operator) and or not ช่วยในการสืบค้น เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และชัดเจนมากขึ้น

ประโยชน์ของฐานข้อมูล มีดังนี้

1. จัดเก็บสารสนเทศได้ปริมาณมาก ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ

2. จัดเก็บสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทำให้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าการค้นด้วยมือ ประหยัดเวลาในการค้นหา

3. ปรับปรุง และแก้ไขสารสนเทศในฐานข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย

4. เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่อยู่ห่างไกลได้โดยระบบออนไลน์ ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง โดยไม่ต้องเดินทางไปค้นหาจากหลายแหล่ง

5. มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้าระบบเครือข่ายที่ทันสมัย ทำให้ฐานข้อมูลแพร่หลาย และสามารถจัดหาเพื่อให้บริการได้ง่ายจากทั่วโลก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Machine translatingการแปลภาษาด้วยเครื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electronic publishingการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thin filmsฟิล์มบาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural machineryเครื่องจักรกลการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machine translatingการแปลภาษาด้วยเครื่อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical thin film technologyเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Switching mode power supplyแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Enhanced machine control โปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติตามรหัสคำสั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Leachingการละลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Creep testing machineเครื่องทดสอบการคืบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pumping machineryเครื่องสูบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Xanthine oxidaseแซนทีนออกซิเดส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Packet switching (Data transmission)แพ็กเกตสวิตชิง (การสื่อสารข้อมูล) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fish/Fishingอุปกรณ์การเจาะ, อุปกรณ์การเจาะ เช่น ก้านเจาะ ที่หลุดและติดค้างอยู่ในหลุมเจาะซึ่งจะต้องกู้และนำออกจากหลุมเจาะก่อนที่จะทำการเจาะต่อไปได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Trichinosisพยาธิตัวจี๊ด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Creditworthinessฐานะการเงินที่เชื่อถือได้ [เศรษฐศาสตร์]
Clothing industryอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม [เศรษฐศาสตร์]
Clothingเครื่องนุ่งห่ม [เศรษฐศาสตร์]
Cool down Chamber Machineเครื่องคูลดาวน์
เครื่องลดอุณหภูมิกระจกให้เย็นตัวลงเร็วกว่าปกติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
PECVD Machineพีอีซีวีดี แมสชีน
เครื่องจักรสำหรับเคลือบฟิล์มบางซิลิกอนด้วยวิธีพลาสมา (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition : PECVD) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pre Heat Chamber Machineเครื่องพรีฮีท
เครื่องเพิ่มอุณหภูมิกระจกก่อนนำไปปลูกผลึกอะมอร์ฟัสซิลิคอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
PVD Machineพีวีดี แมสซีน
เครื่องจักรสำหรับเคลือบขั้วโลหะ ZnO และ Ag สำหรับทำขั้วไฟฟ้าให้กับเซลล์แสงอาทิตย์ (Physical Vapor Deposition : PVD) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Web publishingการพิมพ์บนเว็บ [คอมพิวเตอร์]
Machine เครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Machine code รหัสเครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Machine instruction คำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Machine-readable เครื่องอ่านได้ [คอมพิวเตอร์]
Balancing of machineryความสมดุลของเครื่องกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Number crunching คำนวณเลข [คอมพิวเตอร์]
Desktop publishing การจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ [คอมพิวเตอร์]
Programmed Inquiry Language Or Teaching ภาษาไพล็อต [คอมพิวเตอร์]
Systems Thinkingระบบความคิด [การจัดการความรู้]
Machineryเครื่องจักรกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machinery in the workplaceเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric machineryเครื่องจักรกลไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hydraulic machineryเครื่องจักรพลังน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cutting machineเครื่องตัด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Printing machinery and suppliesเครื่องพิมพ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machine toolเครื่องมือกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coordinate measuring machineเครื่องวัดพิกัด 3 มิติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reading machines (Data processing equipment)เครื่องอ่าน (อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล) [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ATM (automated teller machine) (n ) เครื่อง เอ ที เอ็ม
behind onล้าหลัง, ช้า, ไม่ทัน
See also: S. late,
chinawareเครื่องลายคราม
Chinese anise (name ) โป๊ยกั๊ก
chinese steamed dumpling (n ) ขนมจีบ
chinese stuffed dumpling (n ) เกี๊ยว
code switching (n) (ศัพท์เฉพาะทฤษฎีการแปล) การถ่ายความหมายของคำจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงบริบท ผลงานแปลจึงขาดความพลิ้ว ลีลา และอรรถรส ดังเช่นการแปลด้วยซอฟแวร์แปล
critical thinkingคิดแบบมีวิจารณญาณ
dahinvegetieren; rumhängen (slang) นั่ง นอน แช่ เหมือนผัก
See also: R. lying
deus ex machina (n ) พระเอกขี่ม้าขาว
endorphins (n) chemicals in brain that reduce pain and produce a sense of well being
Excuse me, Somchai. Can you help me? I need some advice on job searching.[อิอิ] ไม่รู้
See also: S. raycity, A. raycity, R. raycity
flying machineเครื่องร่อน
Gear Hobbing Machineเครื่องกัดเฟือง
get your head around something ( ) สามารถเข้าใจเรื่องนั้นได้ to be able to understand something (โดยปกติจะใช้ใ นเชิงลบ)
hindquarter (n ) ส่วนหลังของสัตว์สี่เท้า
hitchingการโบกรถขออาศัยโดยสารไปด้วย
how's everything going?เป็นยังไงบ้าง?
if nothing else, (IDM ) อย่างน้อย
leave nothing to chanceto not plan something but just hope that everything will happen as intended
metal forming machine (n ) เครื่องรีดเหล็ก หรือ เครื่องรีดโลหะ
nothing against (n ) nothing against
overthinking (adj ) คิดมาก
phin (n ) พิณ
phishing (n ) การหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ต, การส่งข้อความที่ดูน่าเชื่อถือ เพื่อหลอกลวงให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลบัตรเครดิต ฯลฯ ลงไป
See also: S. fishing, R. phishing email
Reaching a desision[รีชิง อะ ดีซิชั่น] (n ) ถึงการตัดสินใจ
Reaching a desision[รีชิง อะ ดีซิชั่น] (n ) ถึงการตัดสินใจ
revolving machineเครื่องจักรหมุน
rhinoplasty[ไรโนพลาสตี้] (n ) พี่ฤทธิ์
Rich world behind global pollution (phrase ) Rich world behind global pollution
Rotational Moulding Machineเครื่องขึ้นรูปชนิดแม่พิมพ์หมุน
shöshineman (n) คนขัดรองเท้า
stop and think to stay as beforeหยุดและคิดอยู่กับฉัน
sub-machine gun (n) ปืนกลมือ
Think so[ติ๊ง โซ] (uniq ) ฉันเห็นด้วย ฉันก็คิดว่าเช่นนั้นเช่นกัน
See also: S. agree, A. disagree,
time machine[ไทม์ แมชชิน] (n) เครื่องย้อนเวลา
to make (someone/thing) content (vt ) ทำให้พอใจด้วย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-blair, where are we going?- Blair, wo willst du mit uns hinSouthern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Chuck can handle this. Why don't we go see our apartment?Chuck kriegt das bestimmt hin und wir besichtigen die Wohnung. Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
I don't know why I was so set on going there anyway.Im Grunde war ich gar nicht so scharf darauf, da hinzugehen. Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Katze. and who is she in the back there?Katze und wer ist eigentlich die da hinten The Angels' Melancholia (2009)
You want out *there* now?wollt ihr *da* jetzt hinThe Angels' Melancholia (2009)
but the soul ascends to a higher levelaber die Seele steigt hinauf, auf eine höhere Ebene The Angels' Melancholia (2009)
Forgive me for just now comeverzeih mir für vorhin komm mit The Angels' Melancholia (2009)
I go wherever I want, and stay where I like it.ich gehe wohin ich will, und bleibt wo's mir gefällt The Angels' Melancholia (2009)
What do I care about what somebody defies, what he despises, what he has done. He is human, and therefore weakwas kümmert es mich, worüber sich einer hinweggesetzt hat was er verachtet hat was er getan hat er ist ein Mensch, und darum schwach The Angels' Melancholia (2009)
Soon I will be an integral part of your biography in importance only behind your parents... who brought life to her.bald werde ich aus deiner Biographie nicht mehr wegzudenken sein im Stellenwert nur noch hinter deinen Eltern die ihr Leben gegeben haben The Angels' Melancholia (2009)
The eternal feminine... pulls us down.Das ewig Weibliche zieht uns hinab. The Angels' Melancholia (2009)
If the individual who wants to dissolve, will be dead... the elements, of which it is composed,... will still have their place in the universe... and will still be useful to the large machine, as before... when they still composed the said being.Wenn das Individuum, das sich auflösen will, tot sein wird... werden die Bestandteile, aus denen es zusammengesetzt ist,... noch weiterhin ihren Platz im Weltenraum haben... und werden der großen Maschine ebenso nützlich sein, wie vorher,... als sie noch besagtes Wesen bildeten. The Angels' Melancholia (2009)
as long as you're burned, you're not going anywhere.Solange du verbrannt bist, gehst du nirgendwo hinFriends and Family (2009)
- Go where?- Wohin gehen? Friends and Family (2009)
Hands behind your head!Hände hinter den Kopf! Friends and Family (2009)
They're stalling.Sie halten hinFriends and Family (2009)
Sam and Fi are in the back, drawing up plans to fix this mess.Sam und Fi sind hinten, entwerfen Pläne, um dieses Chaos in Ordnung zu bringen. Friends and Family (2009)
- I was talking to Harlan earlier and... - You talking about the gig?Hör mal, ich habe vorhin mit Harlan gesprochen, und - habt ihr über den Job gesprochen? Friends and Family (2009)
He's back there.Er ist dort hinten. Friends and Family (2009)
Except for when he takes his nightly skirt to the back.Außer wenn er seine allnächtliche Frauensperson mit nach hinten nimmt - Friends and Family (2009)
Listen. No matter what happens from here on out, I got your back, brother.Hör mal, egal was von jetzt an hier passiert, ich stehe hinter dir, Bruder. Friends and Family (2009)
No, you know, it's like how you always used to say. Don't get personally involved.Nein, weißt du, es ist, wie du immer gesagt hast -- lass dich nicht persönlich hineinziehen. Friends and Family (2009)
But... I'm involved.Aber, äh, ich bin hineingezogen. Friends and Family (2009)
I took it over there to drop it off, and, well, we got a little friendly.Ich habe ihn dorthin gebracht, um ihn abzugeben, und, äh, nun, wir haben uns ein bisschen angefreundet. Friends and Family (2009)
They'll fall back to there.sie werden dahin zurückweichen. Friends and Family (2009)
You think he's ready to leave it behind and just live?Denkst du, er ist bereit, es hinter sich zu lassen, um einfach zu leben? Friends and Family (2009)
Any ambush depends on knowing where your target is going to be and when.Jeder Hinterhalt basiert darauf zu wissen, wo und wann das Ziel unterwegs ist. Friends and Family (2009)
Is that what this is?Läuft es darauf hinaus? Friends and Family (2009)
I do wanna know if you've given any thought at all to what you might be getting your friend Harlan into.Ich würde gerne wissen, ob du dir mal Gedanken darüber gemacht hast, wo du deinen Freund Harlan da mit hinein ziehen könntest. Friends and Family (2009)
Farm importers dodging taxes?Landwirtschaftsimporteure, die Steuern hinterziehen? Friends and Family (2009)
Tell me why I should do a deal with ghosts who hide behind numbered bank accounts and lawyers?Sagen Sie mir, warum sollte ich mit Geistern Geschäfte machen, die sich hinter Nummernkonten und Anwälten verstecken? Friends and Family (2009)
The principles behind a snatch-and-grab are straightforward,Das Prinzip, welches hinter einer "Greifen und Zupacken" Friends and Family (2009)
You betray a friend and kill a man?Du hintergehst einen Freund und tötest einen Mann? Friends and Family (2009)
Settle down, folks. Take your seats.Beruhigt euch, Kinder, setzt euch hinBlood Brothers (2009)
This is a simple, natural, healing community where your troubled and underachieving sons and daughters are encouraged to get in touch with their inner resources.Das hier ist eine einfache, natürliche, heilsame Gemeinschaft, in der ihre verhaltensauffälligen und Iernbehinderten Söhne und Töchter ihr inneres Potenzial entdecken lernen. Blood Brothers (2009)
He refused to tell us where he had been and with whom.Er wollte uns nicht sagen, wohin und mit wem er weggegangen war, und wir haben ihm eine Strafe auferlegt. Blood Brothers (2009)
- Follow the trail. Find out.- Finden Sie raus, wohin der Weg führt. Blood Brothers (2009)
His head was 20 feet up in a tree, with a crazy look on his face.Sein Kopf hing 6 m hoch an einem Ast. Mit einem irren Gesichtsausdruck. Blood Brothers (2009)
He went there on a regular basis with a group of kids to torment Mr. Winston.Er ging dort regelmäßig mit ein paar Kindern hin, um Mr. Winston zu ärgern. Blood Brothers (2009)
Orrin, you may ask for a lawyer at any time.Orrin, du darfstjederzeit einen Anwalt hinzuziehen. Blood Brothers (2009)
- Where you headed?- Hi. - Wo geht's hinBlood Brothers (2009)
That's exactly where I need to go.- Trifft sich gut. Genau da wollte ich auch hinBlood Brothers (2009)
If the sinner doesn't confess his sins, if he doesn't repent then Zachariah will drag them down into his ghastly lair to suffer with him in black darkness for all eternity.Und wenn der Sünder nicht gesteht und seine Sünden nicht bereut, wird Zachariah ihn in sein modriges Lager hinunterzerren, um mit ihm in ewiger Dunkelheit zu leiden. Blood Brothers (2009)
But when he found out what she was doing with Maclean on my order he got angry, threatened to ruin everything.Aber als er rausgefunden hatte, was sie auf meinen Befehl hin mit Maclean gemacht hat, ist er wütend geworden und hat gedroht, alles kaputt zu machen. Blood Brothers (2009)
Jim was the creative brain behind Gaia Matrix.Jim war der kreative Kopf hinter Gaia Matrix. Miss Red (2009)
We believe that your ex-husband may have hidden money from you during the divorce proceedings.Wir haben gewisse Hinweise darauf, dass ihr Exmann während der Scheidung vor Ihnen Geld versteckt hat. Miss Red (2009)
She went back to the clinic for an extra day to try and hook another sucker.Immerhin fuhr sie noch mal in die Klinik, um einen neuen Klienten zu ködern. Miss Red (2009)
Until then, mind your own business.Bis dahin kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Miss Red (2009)
You're interested in money, of course but only so far as it allows you to continue conning people.Geld ist wichtig für Sie, natürlich, aber nur solange Sie es brauchen, um andere hinters Licht zu führen. Miss Red (2009)
- Jim would never go behind my back.- Jim hätte mich nie so hintergangen. Miss Red (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hinA beautiful valley lies behind the hill.
hinA big typhoon is approaching.
hinA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
hinAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
hinAbove all things, we must not be selfish.
hinA boy is taking his sweet time pushing the cart toward the curb.
hinA brass band is marching along the street.
hinAbstract art is something to feel.
hinA cabinet is a cupboard of case for displaying or storing things.
hinA car is a handy thing to own.
hinA cat appeared from behind the curtain.
hinAccording to the weather forecast, the typhoon is approaching Okinawa.
hinAccording to the X-ray, everything is all right.
hinAcid acts on things which contain metal.
hinAcids act on many things including metals.
hinA clever student would not do such a thing.
hinA coat is an article of clothing.
hinA computer is a complex machine.
hinA confidence man polishes his "hood winking" or "eye-washing" techniques before bilking a new victim.
hinA contract with that company is worth next to nothing.
hinA couch potato is something that I don't want to be.
hinA critically wounded elephant went berserk and attacked every living thing in his path.
hin"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
hinA customer is having his shoes shined on a slapped-together stand.
hinAdmittedly your plan makes sense, but I still think it will be very hard to carry out.
hinAdmitting his lack of experience, I still think that he ought to do better.
hinAdmitting what he says, I still think that he is in the wrong.
hinAdmitting what you say, I still think he is wrong.
hinAdmitting what you say, I still think he's in the right.
hinAdmitting what you say, I still think I am right.
hinAdmitting what you say, I still think that you were wrong.
hinAdmitting what you say, I still think you are in the wrong.
hinAdmitting what you say, I still think you are mistaken.
hinAdmitting what you say, I still think you are wrong.
hinA dolphin is a kind of mammal.
hinA dolphin is a mammal.
hinA dolphin is no more a fish than a dog is.
hinA family should not spend all of its money to keep someone alive on a machine.
hinA few students were left behind.
hinA fight started about nothing between them.
hinA fishing boat putt off just now.
hinA fishing light wavers under the lee of an island.
hinA formula is very convenient, because you need not think about it.
hinA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
hinAfter all, nothing remains forever.
hinAfter completing the homework, I reflected on something I had read in Truman's.
hinAfter dark clouds, you get periods of refreshing clear weather.
hinAfter finishing his examinations, my brother is enjoying skiing to his heart's content.
hinAfter he bumped into the shelf, the priceless china fell and shattered into fragments.
hinAfter I got on board a train, I found I had left my wallet behind at home.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาทา[N] vanishing cream, See also: unguent, warpaint, rouge, Syn. ยาใช้ภายนอก, Ant. ยากิน, Example: สารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสิ่งที่สัมผัสกับร่างกาย ได้แก่ เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องนุ่งห่ม ยาทา เป็นต้น, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการทาบริเวณภายนอก
งานสอน[N] teaching task, See also: instructional job/work, Syn. งานสอนหนังสือ, Example: เมื่อถึงวันหยุดหรือว่างจากงานสอนอาจารย์มักเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
จดบันทึก[V] take (down) notes, See also: make a note of something, Syn. เขียนบันทึก, Example: ผู้ควบคุมเครื่องควรจดบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานแล้วแจ้งให้นักโปรแกรมระบบทราบเพื่อทำการแก้ไข, Thai definition: ที่รับภาพ
ตัวถ่วง[N] hindrance, See also: barrier, obstruction, impediment, Syn. ตัวถ่วงความเจริญ, Example: ตัวถ่วงสำคัญในการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางก็คือผู้นำสหรัฐอเมริกา
ตู้เอทีเอ็ม[N] Automatic Teller Machine, See also: ATM booth, ATM outlet, Example: มีผู้ร้ายบุกทุบตู้เอทีเอ็มเพื่อหวังขโมยเงินสด, Thai definition: ตู้กดเงินอัตโนมัติ
น่าใจหาย[ADJ] breathtaking, See also: startling, astounding, astonishing, Syn. น่าตกใจ, Example: ราคาหุ้นนั้นตกลงพรวดพราดอย่างน่าใจหาย
น่าหลงใหล[ADJ] fascinating, See also: enchanting, ravishing, Example: มนต์เสน่ห์ภาคตะวันออกนอกจากธรรมชาติที่ชวนน่าหลงใหลแล้วยังเป็นแหล่งของดีกินอร่อยที่ถูกอีกด้วย
ประจำใจ[V] adhere to, See also: stick fast to, attach, cling to, keep something in mind, Example: เขายึดคติทำดีได้ดีเป็นคติประจำใจเขาในการดำเนินชีวิต, Thai definition: ยึดไว้ในใจ
ฝึกสมอง[V] exercise one's mind, See also: think, sharpen one's mind, Syn. ลับสมอง, Example: อย่าไปซีเรียสมากมายนักตอนหาคำตอบ ถือเสียว่าฝึกสมองก็แล้วกัน, Thai definition: ทำให้สมองได้คิดเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
พุทธธรรม[N] Buddhist moral code, See also: Buddhist teaching, Buddhist morality, Example: คุณกุหลาบสนใจพุทธธรรมในแนวทางปฏิบัติแบบภาวนา, Thai definition: หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนาพุทธ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มองว่า[V] think, See also: to have the opinion of, Syn. เห็นว่า, คิดว่า, Example: ผู้แทนนักศึกษาคนหนึ่งมองว่า คนไทยยังไม่ให้ความสนใจกับเรื่องสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภคเท่าที่ควร, Thai definition: มีความคิดเห็นว่า
มันวาว[V] glitter, See also: be glossy, be shiny, be glittery, Syn. แวววาว, Ant. หมอง, มัว, Example: ผ้าฟูยีเป็นผ้าไหมชนิดหนึ่งของทางภาคใต้ของไทยที่บางเบา มันวาว ดูหรูหรา แต่ราคาไม่แพง, Thai definition: ลักษณะที่ใสสว่าง
มิ่งขวัญ[N] idol, See also: someone or something esteemed, someone or something revered, Example: พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ และที่รักเคารพเทิดทูลของคนทั้งชาติ, Thai definition: สิ่งหรือผู้เป็นที่รักหรือเคารพนับถือ
ลับหลัง[ADV] behind, Ant. ต่อหน้า, Example: คุณมัวแต่พูดลับหลังอยู่อย่างนี้จะได้ประโยชน์อันใดเล่า, Thai definition: ไม่ใช่ต่อหน้า, ไม่ใช่ซึ่งหน้า
เปลวแดด[N] burning sunshine, Example: พวกคนงานทำงานท่ามกลางเปลวแดดอย่างมิรู้เหนื่อย
เปิดช่อง[V] let someone/something enter, Syn. เปิดทาง, เปิดโอกาส, Example: การขาดธาตุอาหารทำให้พืชอ่อนแอลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เปิดช่องให้แมลงวัชพืชและเชื้อโรคเข้ามาทำลายผล
อำนวยความสะดวก[V] facilitate, See also: make something convenient, make something easy, Example: ปัจจุบันห้องสมุดได้จัดทำระบบบรรณานุกรมแห่งชาติด้วยคอมพิวเตอร์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ยืมหนังสือและบรรณารักษ์ห้องสมุดมาก, Thai definition: ให้ความสะดวก
ฮวงจุ้ย[N] Chinese belief of how to locate a building, Example: โป๊ยก่วนเป็นชื่อที่เป็นทางสามแพร่งซี่งเป็นที่อัปมงคลในฮวงจุ้ยของคนจีน
ฮินดู[N] Hindu, Syn. ชาวฮินดู, Example: พวกฮินดูชอบเสวยน้ำเมาชนิดหนึ่งในจำพวกเบียร์เรียกว่าน้ำโสม, Thai definition: ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู
ฮินดู[N] Hinduism, Syn. ศาสนาฮินดู, Example: ศาสนาพราหมณ์และฮินดูเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของอินเดียเข้ามาเผยแผ่แก่ประเทศเขมร
ขี้แง[V] be a crybaby, See also: be/feel weepy, be easy to move tears, whine, Syn. ขี้แย, Example: เขายังดูอ่อนแอแบบบาง แต่เขาไม่ขี้แงเหมือนเจ้าว่าหรอก, Thai definition: ร้องไห้ง่ายและร้องไห้บ่อย, Notes: (ปาก)
ขี้แง[ADJ] weepy, See also: whiny, Syn. ขี้แย, ใจน้อย, Example: พี่น่ะดีแต่มานั่งพร่ำรำพันเป็นเด็กขี้แงอยู่อย่างงี้แหละ, Thai definition: ร้องไห้ง่ายและร้องไห้บ่อย, Notes: (ปาก)
ครืดคราด[ADJ] sound of dragging heavy things, Example: เสียงครืดคราดจากรถคันเก่าของพ่อทำให้หล่อนนอนไม่หลับ, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น
คิดลึก[V] think deeply, See also: ponder over, Example: คำถามข้อนี้ต้องคิดลึกหน่อยนะจึงจะหาคำตอบได้, Thai definition: คิดเกินกว่าเหตุ, คิดละเอียดเกินควร
จับปลาสองมือ[V] catch two fish with each hand, See also: seek two things simultaneously, Example: คุณจะเรียนหรือจะทำงานก็เลือกเอาซักอย่างดีกว่า อย่ามัวจับปลาสองมือแบบนี้ เดี๋ยวจะเหลวทั้งสองอย่าง, Thai definition: มุ่งหวังสองสิ่งในเวลาเดียวกัน ในที่สุดไม่ได้อะไรสักอย่าง, Notes: (สำนวน)
ตีลูกเซ่อ[V] pretend to know nothing, See also: pretend ignorance, Syn. ตีลูกซึม, ตีหน้าเซ่อ, Example: ฉันก็แอบทอดสายตาให้เป็นระยะๆ กะว่าบอกรักผ่านสายลมแสงแดด แต่เจ้าตัวดันทำไม่รู้ไม่ชี้ ตีลูกเซ่อ, Thai definition: อาการแสร้งทำว่าไม่รู้เรื่อง, Notes: (ปาก)
โต๊ะจีน[N] Chinese dishes, Example: งานแต่งงานของคนจีนมักจะจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน, Thai definition: การเลี้ยงอาหารแบบจีนอย่างหนึ่ง โดยจัดอาหารมาเสิร์ฟทีละอย่าง
ถกผ้า[V] roll up (clothing), See also: hold up, Example: ในแถบนี้น้ำท่วมเสียจนชาวบ้านต้องถกผ้าเดินลุยน้ำ, Thai definition: ดึงผ้านุ่งให้สูงพ้นเข่า
ปิดกั้น[V] obstruct, See also: hinder, check, block, stop, impede, Syn. ห้าม, ขวาง, กีดกัน, ขัดขวาง, Example: ประชาชนถูกปิดกั้นทางเสรีภาพอย่างมาก
เป็นเรื่อง[V] get into trouble, See also: make a mess of things, Syn. เกิดเรื่อง, Example: เธอมักจะทำให้ปัญหาเล็กน้อยเป็นเรื่องขึ้นมาทุกที, Thai definition: เป็นเหตุลุกลาม
ผ้าเย็น[N] refreshing towel, Example: ไกด์แจกผ้าเย็นให้กับลูกทัวร์หลังจากเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว, Thai definition: ผ้าที่จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษ ทำให้เย็นจัดสำหรับเช็ดหน้า
รกสมอง[V] be unworthy for thinking, Example: เขาไม่ได้คิดอะไรอีกต่อไปแล้ว เพราะคิดไปก็รกสมอง, Thai definition: ไม่เกิดประโยชน์
เอียน[V] be bored, See also: be fed up with, be sick of, be satiated with something, Syn. เหม็นเบื่อ, เบื่อ, Example: ฉันเอียนกับถ้อยคำยกยอของหล่อนเต็มที, Thai definition: ไม่ชอบสิ่งที่มีมากไป แม้จะเป็นสิ่งดี
เครื่องจักร[N] machine, See also: machinery, engine
เครื่องจับสัตว์น้ำ[N] fishing gear, Syn. เครื่องมือจับสัตว์น้ำ, อุปกรณ์จับสัตว์น้ำ, Example: สวิงไม่มีด้ามเป็นเครื่องจับสัตว์น้ำตามหนองบึง เช่นกุ้งฝอย และปลาขนาดเล็ก
เครื่องเจาะบัตร[N] card punch, See also: key punch, keypunch machine, Example: เครื่องเจาะบัตรโดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องเจาะบัตรที่ทำงานด้วยการควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์, Thai definition: เครื่องมือที่ใช้ในการเจาะรหัสหรือรูบนบัตร
เครื่องซักผ้า[N] washing machine, Example: เครื่องซักผ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการซักผ้าให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
เครื่องตัดหญ้า[N] lawnmower, See also: mowing machine, Example: มีการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับรถแทรกเตอร์ เช่น ไถ พรวน จอบหนุน เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น
เครื่องรีดผ้า[N] ironing machine
สิ่งไร้ค่า[N] worthless thing, See also: valueless thing, Syn. ของไร้ค่า
อุปกรณ์การเรียนการสอน[N] teaching aid, See also: educational aid
สิ่งล้ำค่า[N] precious thing, See also: priceless thing, Syn. สิ่งสูงค่า, สิ่งล้ำเลิศ
สิ่งแปลกปลอม[N] adulterated thing, Syn. สิ่งปลอมปน, สิ่งเจือปน
เครื่องจ่ายตั๋วและทอนเงิน[N] ticket counter with change machine
เครื่องชั่งน้ำหนัก[N] weighing apparatus
เครื่องเย็บกระดาษ[N] stapler, See also: stapling machine
เครื่องล้างจาน[N] dishwasher, See also: dishwashing machine
ราวตากผ้า[N] clothes line, See also: washing line
เสื้อคลุมอาบน้ำ[N] bathing gown, See also: bathing wrap
หมวกกันน้ำ[N] bathing cap, See also: swimming cap

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrung) EN: nourishing food ; nourishment   FR: aliment nourissant [m]
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine   FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อ้ายนั่น[n. exp.] (āi nan) FR: ce machin [m] ; ce truc [m]
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwām sadūak) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy   FR: faciliter ; rendre aisé
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item   FR: machin [m] ; truc [m]
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
อันนั้น[pr.] (an nan) EN: that one ; that thing   FR: celui-là ; cela ; celle-là
อันนี้[pr.] (an nī) EN: this one ; this thing   FR: celui-ci ; ceci ; celle-ci
อนุพงษ์ เผ่าจินดา [n. prop.] (Anuphong Phaojinda) EN: Anupong Paochinda   FR: Anupong Paochinda
เอาลง[v. exp.] (ao long) EN: put something down   FR: enlever
อภิรักษ์ โกษะโยธิน[n. prop.] (Aphirak Kōsayōthin) EN: Apirak Kosayodhin   FR: Apirak Kosayodhin
อะไร[X] (arai) EN: whatever ; anything ; something   FR: quelque chose ; rien
อะไรก็ได้[adv.] (arai kødai) EN: anything ; all the same   FR: n'importe quoi ; peu importe
อะไรก็ตาม[pr.] (arai køtām) EN: anything ; whatever   FR: quoi que ce soit
... อะไรไหม[X] (... arai mai) EN: ... anything ?   FR: ... n'importe quoi ?
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising   FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
แบ่งเบา[v.] (baengbao) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share   FR: alléger
ใบ้หวย[v.] (baihūay) EN: hint   
บะหมี่[n.] (bamī) EN: Chinese egg noodles ; Chinese vermicelli ; egg noodles   FR: nouilles aux oeufs et farine de blé [fpl] ; pâte de blé fine aux oeufs [f]
บะหมี่หมูแดง[n. exp.] (bamī mū daēng) EN: Chinese egg noodles with red pork in hot soup   
บาน[n.] (bān) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]   FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]
บาง [adj.] (bāng) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight   FR: mince ; fin
บางสิ่ง[n. exp.] (bāng sing) EN: something   FR: certaines choses ; quelque chose
บางสิ่งบางอย่าง [X] (bāng sing bāng yāng) EN: something   FR: quelque chose
บางอย่าง[X] (bāng yāng) EN: something ; some things   FR: certaines choses ; quelque chose
บัลลูนฟลาวเวอร์ [n. exp.] (banlūn flāowoē) EN: Balloon flower ; Chinese bellflower   
บานพับ[n.] (bānphap) EN: hinge   FR: charnière [f] ; gond [m]
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
เบื้องหลัง[adv.] (beūanglang) EN: behind ; in the rear ; in the past   FR: avant
บอกใบ้[v.] (bøkbai) EN: hint   FR: insinuer ; laisser entendre ; faire allusion
บอกเป็นนัย ๆ[v. exp.] (bøk pen nai-nai) EN: clue ; hint   
เบาะแส[n.] (bǿsaē) EN: clue ; hint ; trace   
บวบเหลี่ยม[n. exp.] (būap līem) EN: sponge gourd ; Angled Gourd ; vegetable gourd ; Chinese oka   
บูชากัณฑ์เทศน์[v.] (būchākanthēt) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat   
ช้า[adj.] (chā) EN: slow ; late ; tardy ; sluggish ; behind time ; behindhand   FR: lent ; en retard ; attardé
ชบา[n.] (chabā) EN: hibiscus ; Chinese Rose ; Shoe Flower   FR: hibiscus [m]
ชบาแดง[n. exp.] (chabā daēng) EN: Chinese Rose ; Rose Mallow ; red hibiscus   FR: hibiscus rouge [m]
ชบาฮาวาย [n. exp.] (chabā Hāwāi) EN: Chinese hibiscus ; Hawaiian hibiscus   
ฉาย[v.] (chāi) EN: shine ; emit ; radiate ; illuminate ; light up   FR: éclairer ; rayonner
ชายชาวจีน[n. prop.] (chāichāo Jīn) EN: Chinese   FR: Chinois [m]
ชายจีน[n. prop.] (chāi Jīn) EN: Chinese (m.)   FR: Chinois (m.) [m]
ชาจีน[n. exp.] (chā Jīn) EN: Chinese tea   
ชักใย[v. exp.] (chak yai) EN: manipulate behind the scene ; pull the strings behind the scene   FR: tirer les ficelles
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: think ; imagine ; expect   FR: penser
ช่างเถอะ[X] (chang thoe) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind   FR: ça m'est égal ; ce n'est rien

CMU English Pronouncing Dictionary
RHIN    R IH1 N
HINK    HH IH1 NG K
HINO    HH IY1 N OW0
HINZ    HH IH1 N Z
HING    HH IH1 NG
THIN    TH IH1 N
HINE    HH AY1 N
SHIN    SH IH1 N
HINN    HH IH1 N
CHIN    CH IH1 N
HINT    HH IH1 N T
HIND    HH AY1 N D
HINTS    HH IH1 N T S
HINCK    HH IH1 NG K
HINES    HH AY1 N Z
MAHIN    M AE1 HH IH2 N
HINEY    HH IH1 N IY0
RHINE    R AY1 N
THINS    TH IH1 N Z
THINE    DH AY1 N
HINDI    HH IH1 N D IY0
SHINY    SH AY1 N IY0
SHINN    SH IH1 N
WHINY    W AY1 N IY0
CHING    CH IH1 NG
HINCH    HH IH1 N CH
WHINE    W AY1 N
WHINY    HH W AY1 N IY0
CHINO    CH IY1 N OW0
SHINE    SH AY1 N
HINZE    HH IH1 N Z
HINDS    HH AY1 N D Z
CHINA    CH AY1 N AH0
HINNY    HH IH1 N IY0
CHINH    CH IH1 N
THINK    TH IH1 NG K
CHINK    CH IH1 NG K
CHINN    CH IH1 N
WHINE    HH W AY1 N
THING    TH IH1 NG
HINTZ    HH IH1 N T S
HINGE    HH IH1 N JH
SHING    SH IH1 NG
HINDE    HH IH1 N D
RHINO    R AY1 N OW2
HINDU    HH IH1 N D UW2
HINER    HH AY1 N ER0
COCHIN    K OW1 CH IH2 N
ALPHIN    AE1 L F IH2 N
HINOTE    HH IH2 N OW1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chin    (n) (ch i1 n)
hind    (n) (h ai1 n d)
hint    (v) (h i1 n t)
shin    (v) (sh i1 n)
thin    (v) (th i1 n)
whin    (n) (w i1 n)
China    (n) (ch ai1 n @)
Hindi    (n) (h i1 n d ii)
Hindu    (n) (h i2 n d uu1)
Rhine    (n) (r ai1 n)
china    (n) (ch ai1 n @)
chine    (n) (ch ai1 n)
chink    (v) (ch i1 ng k)
chins    (n) (ch i1 n z)
hinds    (n) (h ai1 n d z)
hinge    (v) (h i1 n jh)
hints    (v) (h i1 n t s)
rhino    (n) (r ai1 n ou)
shine    (v) (sh ai1 n)
shins    (v) (sh i1 n z)
shiny    (j) (sh ai1 n ii)
thine    (j) (dh ai n)
thing    (n) (th i1 ng)
think    (v) (th i1 ng k)
thins    (v) (th i1 n z)
whine    (v) (w ai1 n)
Hindus    (n) (h i2 n d uu1 z)
aching    (v) (ei1 k i ng)
behind    (n) (b i1 h ai1 n d)
chines    (n) (ch ai1 n z)
chinks    (v) (ch i1 ng k s)
chintz    (n) (ch i1 n t s)
hinder    (v) (h i1 n d @ r)
hinged    (v) (h i1 n jh d)
hinges    (v) (h i1 n jh i z)
hinted    (v) (h i1 n t i d)
rhinal    (j) (r ai1 n l)
rhinos    (n) (r ai1 n ou z)
shindy    (n) (sh i1 n d ii)
shines    (v) (sh ai1 n z)
sphinx    (n) (s f i1 ng k s)
things    (n) (th i1 ng z)
thinks    (v) (th i1 ng k s)
thinly    (a) (th i1 n l ii)
urchin    (n) (@@1 ch i n)
whined    (v) (w ai1 n d)
whiner    (n) (w ai1 n @ r)
whines    (v) (w ai1 n z)
whinny    (v) (w i1 n ii)
within    (a) (w i1 dh ii1 n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
写真[しゃしん, shashin] (n) ภาพถ่าย
診療所[しんりょうじょ, shinryoujo] (n) สถานีอนามัย
刷新[さっしん, sasshin] (n) ปรับปรุงใหม่, ปฎิรูป
多神教[たしんきょう, tashinkyou] (n) ศาสนาประเภทพหุเทวนิยม (นับถือพระเจ้าหลายองค์)
一神教[いっしんきょう, isshinkyou] (n) ศาสนาประเภทเอกเทวนิยม (นับถือพระเจ้าองค์เดียว)
中心[ちゅうしん, chuushin] (n) ศูนย์กลาง
新型[しんがた, shingata] (n) แบบใหม่
[ひな, hina] (n) ลูกไก่
羅針盤[らしんばん, rashinban] (n) เข็มทิศ
内閣不信任案[ないかくふしんにんあん, naikakufushinnin'an] (n) ญัตติเพื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี
電化製品[でんかせいひん, denkaseihin] (n) เครื่องใช้ไฟฟ้า
人工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] (n) ปัญญาประดิษฐ์
心臓[しんぞう, shinzou] (n) หัวใจ, See also: Related: 心
新年[しんねん, shinnen] (n) ปีใหม่
ワクチン[わくちん, wakuchin] (n) วัคซีน
地震[じしん, jishin] (n) แผ่นดินไหว
新年会[しんねんかい, shinnenkai] (n) งานเลี้ยงปีใหม่
安心[あんしん, anshin] (n adj) ผ่อนคลาย, สบายใจ, สงบจิตสงบใจ
親切[しんせつ, shinsetsu] (adj) ใจดี, สุภาพอ่อนโยน
新聞[しんぶん, shinbun] (n) หนังสือพิมพ์
市内[しない, shinai] (n) ภายในเมือง
余震[よしん, yoshin] (n) แผ่นดินไหวขนาดเล็กกว่า ที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่แผ่นดินไหวใหญ่, See also: S. aftershock,
避難[ひなん, hinan] (vi) อพยพหนีภัย, หาที่หลบภัย
非難[ひなん, hinan] (vi vt) ตำหนิ, ต่อว่า
自信[じしん, jishin] (n) ความมั่นใจในตนเอง
震央[しんおう, shin'ou] (n) จุดศูนย์กลาง(ของแผ่นดินไหว) , See also: Related:震央
震源[しんげん, shingen] (n) จุดกำเนิดของแผ่นดินไหว จุดที่เกิดการแตกหักของแผ่นดิน
震度[しんど, shindo] (n) หน่วยบอกระดับความสั่นสะเทือน ซึ่งแยกวัดตามพื้นที่ แบ่งเป็น 10 ระดับ
進度[しんど, shindo] (n) ความคืบหน้า, ความก้าวหน้า
消耗品[しょうもうひん, shoumouhin] (n) พัสดุ (สิ่งของที่ใช้แล้วหมดไป ไม่ใช่คุรภัณฑ์)
避難所[ひなんじょ, hinanjo] (n) สถานที่หลบภัย
品書き[しながき, shinagaki] (n) รายการ, เมนู
避難訓練[ひなんくんれん, hinankunren] (n) การฝึกหลบภัย หรือหนีภัย ในญี่ปุ่นจะมีการฝึกทั้งหนีภัยแผ่นดินไหว ไฟไหม้ในโรงเรียน ในปัจจุบันมีภัยจากคนร้ายที่เข้าไปฆ่าเด็กนักเรียนชั้นประถม จึงทำให้มีการฝึกหนีภัยคนร้ายด้วย
真剣[しんけん, shinken] (n) ความเอาจริงเอาจัง, ความตั้งใจจริง
視認[しにん, shinin] (n) ดูตรวจสอบ,มองเช็คดูให้แน่ใจ
商品名[しょうひんめい, shouhinmei] (n) แบรนด์สินค้า
真珠[しんじゅ, shinju] (n) มุก, ไข่มุก
進捗[しんちょく, shinchoku] (n) ความก้าวหน้า
貧血症[ひんけつしょう, hinketsushou] โรคโลหิตจาง
新車発表会[しんしゃはっぴょうかい, shinshahappyoukai] (n uniq) งานเปิดตัวรถรุ่นใหม่, See also: S. 新車初公開,
新車初公開[しんしゃはつこうかい, shinshahatsukoukai] (n uniq) งานเปิดตัวรถรุ่นใหม่, See also: S. 新車発表会,
食いしん坊[くいしんぼう, kuishinbou] (n adj) คนตะกละ, ตะกละ
新婦[しんぷ, shinpu] (n) เจ้าสาว, See also: S. 花嫁, A. 新郎, 花婿,
新郎[しんろう, shinrou] (n) เจ้าบ่าว, See also: S. 花婿, A. 新婦, 花嫁,
新郎新婦[しんろうしんぷ, shinroushinpu] (n) คู่บ่าวสาว
診断[しんだん, shindan] ตรวจโรค, วินิจฉัยโรค, See also: S. 診察,
新規[しんき, shinki] (n adj) สิ่งแปลกใหม่, ของใหม่, See also: R. 新しい
伸長率[しんちょうりつ, shinchouritsu] (n) อัตราการยืดขยาย (extension rate)
信念[しんねん, shinnen] (n) ความเชื่อ, See also: S. 信じる ,
妊娠[にんしん, ninshin] (n) การตั้งครรถ์ ตั้งท้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
頻繁[ひんぱん, hinpan] (adj) เป็นประจำ
迎賓館[げいひんかん, geihinkan] ห้องรับแขก
品質保証体制[ひんしつほしょうたいせい, hinshitsuhoshoutaisei] (n) ระบบการรับรองคุณภาพ
納品[のうひん, nouhin] (n ) การส่งสินค้า
電気製品[でんきせいひん, denkiseihin] (n ) สินค่าอิเล็กทรอนิกส์
じり貧[じりひん, jirihin] (slang ) การที่ยิ่งจนลงทุกทีหรือยิ่งเลวลงทุกที , See also: R. 落ちぶれる、不況
部品[ぶひん, buhin] (n ) ชิ้นส่วน อะไหล่
特産品[とくさんひん, tokusanhin] สินค้าพื้นเมือง/สินค้ามีชื่อของท้องถิ่น/ของดีประจำเมือง (สินค้าเหล่านี้ได้แก่ผลิตผลทางการเกษตรที่ผลิตได้ในท้องถิ่น ผลิตผลทางการประมง และ สินค้าชนิดอื่นๆ ที่ผลิตได้ในท้องถิ่น เป็นต้น)
仕掛品[しかけひん, shikakehin] (n ) งานที่อยู่ในกระบวนการ (work in process : WIP)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一新[いっしん, isshin] Thai: ปฏิสังขรณ์
一新[いっしん, isshin] Thai: ปฏิรูป
一新[いっしん, isshin] Thai: เปลี่ยนใหม่หมด English: complete change
学内[がくない, gakunai] Thai: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาลัย English: within the school
漏れる[もれる, moreru] Thai: เล็ดลอดผ่านมา English: to shine through
推進[すいしん, suishin] Thai: การผลักดันให้คืบหน้า English: propulsion
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักศึกษาใหม่ English: freshman
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง English: first-year student
最新[さいしん, saishin] Thai: ล่าสุด English: latest
最新[さいしん, saishin] Thai: แบบใหม่
持ち込む[もちこむ, mochikomu] Thai: พกติดตัวเข้าไป(ในร้าน) English: to take something into ..
乗せる[のせる, noseru] Thai: วางลงบน English: to place on (something)
製品[せいひん, seihin] Thai: ผลิตภัณฑ์ English: manufactured goods
一本[いっぽん, ippon] Thai: ลักษณะนามของสิ่งที่มีรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น English: one long thing
送信[そうしん, soushin] Thai: การส่งข้อมูลข่าวสารไปให้ผู้รับ English: transmission (vs)
別物[べつもの, betsumono] Thai: คนละอันกัน English: another thing
輝く[かがやく, kagayaku] Thai: เป็นประกาย English: to shine
差し込む[さしこむ, sashikomu] Thai: ส่องแสงเข้ามา English: to shine in
新米[しんまい, shinmai] Thai: ข้าวสารใหม่ English: new rice
失う[うしなう, ushinau] Thai: สูญเสีย
中国人[ちゅうごくじん, chuugokujin] Thai: คนจีน English: Chinese person
事物[じぶつ, jibutsu] Thai: สิ่งต่าง ๆ English: things
思う[おもう, omou] Thai: คิด English: to think
神話[しんわ, shinwa] Thai: เทพนิยาย English: myth
神話[しんわ, shinwa] Thai: ตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้า English: legend
進学[しんがく, shingaku] Thai: เรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่นจากมัธยมปลายเป็นมหาวิทยาลัย English: going on to university (vs)
考え方[かんがえかた, kangaekata] Thai: ความคิด, วิธีการคิด English: way of thinking
教え方[おしえかた, oshiekata] Thai: วิธีการสอน English: method of teaching
[もの, mono] Thai: สิ่งของ English: thing
[ひ, hi] Thai: แสงอาทิตย์ English: sunshine
写真[しゃしん, shashin] Thai: รูปถ่าย English: photograph
一人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: เป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองได้
一人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: ผู้ใหญ่
思える[おもえる, omoeru] Thai: (ทำให้)คิดไปได้ว่า English: to be able to think
品薄[しなうす, shinausu] Thai: สินค้ามีน้อยจนดูท่าทางไม่พอกับความต้องการ
機器[きき, kiki] Thai: อุปกรณ์เครื่องมือ English: machinery and tools
申告[しんこく, shinkoku] Thai: การยื่นความจำนงเพื่อกระทำการทางกฎหมายกับสถานที่ราชการ English: report
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี English: statement
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แจ้งความ English: filing a return
痩せる[やせる, yaseru] Thai: ผอมลง English: to become thin
何事[なにごと, nanigoto] Thai: อะไรสักอย่าง English: something
何事[なにごと, nanigoto] Thai: ทุกอย่าง English: everything
電気通信大学[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] Thai: มหาวิทยาลัยเดงกิซือชิน English: University of Electro-Communication
商品[しょうひん, shouhin] Thai: สินค้า English: article of commerce
商品[しょうひん, shouhin] Thai: เครื่องอุปโภคบริโภค English: commodity
品位[ひんい, hin'i] Thai: เกียรติ English: dignity
一日[いちにち, ichinichi] Thai: หนึ่งวัน English: one day
栄進[えいしん, eishin] Thai: การส่งเสริมให้เจริญก้าวหน English: promotion
栄進[えいしん, eishin] Thai: การพัฒนารุ่งเรื English: advancement
通信[つうしん, tsuushin] Thai: การติดต่อสื่อสาร English: correspondence (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
hinโน่น (ทิศทางจากตรงนี้ไป)
hinausออกไปนอก
darüber hinausเหนือไปจากนั้น, เลยไปจากนั้น เช่น Darüber hinaus bestehen viele Möglichkeiten, Ihre Kompetenzen im Bereich Literatur zu erweitern. , See also: S. außerdem
hingegenในขณะที่
hinter(Präp.) |บุพบทบ่งสถานที่ตามด้วยคำนามรูป Dativ| ข้างหลัง เช่น hinter dem Haus ข้างหลังบ้าน
immerhinสุดท้ายแล้ว (ใช้บ่งว่า ไม่ควรเพิกเฉย) เช่น Du sollst ihm dabei helfen. Er ist immerhin dein Bruder. เธอควรช่วยเขานะ สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นน้องชายของเธอเอง, See also: S. schließlich
ohnehinอย่างไรก็ตาม
verhindern(vt) |verhinderte, hat verhindert| ขัดขวาง, ป้องกัน, ยับยั้ง
weiterhinต่อจากนั้น, เลยจากนั้น
Hinweis(n) |der, pl. Hinweise| ข้อชี้แนะ, การบอกใบ้ เช่น Leihfristhinweis ข้อแนะนำหรือคำเตือนเรื่องกำหนดการยืม, See also: hinweisen
hinweisen auf(vt) |wies hin, hat hingewiesen| บ่งถึง, ชี้ถึง, อ้างถึง เช่น auf einen Fehler hinweisen
Chinakohl(n) |der| ผักกาดขาว
Hinweis(n) |der, pl. Hinweise| คำแนะนำ, เคล็ดลับ, See also: S. der Tip, der Tipp
darüber hinausนอกเหนือจากนั้น, See also: S. ausserdem, des Weiteren,
chinesisch(adj) ที่เกี่ยวกับจีน, See also: Related: China
China(uniq) ประเทศจีน, See also: Related: chinesisch
körperbehindert(adj) พิการทางร่างกาย, ไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้เนื่องจากอวัยวะส่วนบางส่วนของร่างกายขาดหายไป
Körperbehinderte(n) |der/die, pl. Körperbehinderten| คนพิการทางร่างกาย, See also: ein Körperbehinderter
Körperbehinderter(n) คนพิการทางร่างกาย, See also: S. der Körperbehinderte,
hin(adv) |คำบอกทิศทาง + hin| ทางนั้น, ที่นั่น (ใช้บ่งทิศทางของสถานที่ที่หมายถึง) เช่น nach rechts hin ทางขวานั่น
hin(adv) |คำบอกช่วงเวลา + hin| ถึงตอนนั้น (ใช้บ่งช่วงเวลาเฉพาะที่หมายถึง) เช่น Es wird gegen Mittag hin warm. อากาศจะร้อนถึงช่วงกลางวันนั่น
Hinterwäldler(n) |der, pl. Hinterwäldler| คนบ้านนอก, คนที่เซ่อซ่าเหมือนมาจากบ้านนอก, See also: S. Landei,
Hintergrund(n) |der, pl. Hintergründe| พื้นหลัง, ภูมิหลัง, เบื้องหลัง, See also: A. Vordergrund,
hinfallen(vi) |fällt hin, fiel hin, ist hingefallen, ohne Ortsangabe| หกล้มลงไปบนพื้นหรือลื่นล้ม (ไม่ต้องระบุสถานที่) เช่น Die Straße war spiegelglatt! Ich bin mehrmals hingefallen. ถนนลื่นมาก ฉันหกล้มไปหลายรอบเลย, See also: R. fallen
Dschingis Khan(uniq) เจงกิสข่าน
Verhinderung(n) |die, pl. Verhinderungen| อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, สิ่งกีดกั้น, See also: S. Verwehrung

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hinausout [Add to Longdo]
Heulen {n}whine [Add to Longdo]
Abbau {m} (einer Maschine)dismounting (of a machine) [Add to Longdo]
Abdeckplatte {f} | Abdeckplatten {pl}flashing | flashings [Add to Longdo]
Abfischung {f}fishing dry [Add to Longdo]
Abhören {n} | Abhören von Telefonenwiretapping | phine tapping [Add to Longdo]
Ablauf {m}; Verlauf {m} | der Ablauf von Ereignissen | die Abfolge der Ereignisse | für einen glatten Ablauf sorgenorder of events | the course of events; the sequence of events | the sequence of events | to make sure things run smoothly [Add to Longdo]
Ablehnungshinweis {m}disclaimer [Add to Longdo]
Abrechnung {f}; Schlussrechnung {f}cashing up [Add to Longdo]
Abriebprüfmaschine {f}abrasion tester [Add to Longdo]
Absackmaschine {f}bagging machine [Add to Longdo]
Abschrecken {n} (von Stahl)quenching (of steel) [Add to Longdo]
Abschussrampe {f} | Abschussrampen {pl}launching platform | launching platforms [Add to Longdo]
Abstieg {m}; Heruntersteigen {n}; Hinuntersteigen {n}; Talfahrt {f} | Abstiege {pl}descent | descents [Add to Longdo]
Abstimmen {n} (von Farben)matching [Add to Longdo]
Addiermaschine {f}adding machine [Add to Longdo]
Addiermodus {m}; Hinzufügemodus {m}add mode [Add to Longdo]
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address [Add to Longdo]
Adressentausch (im Arbeitsspeicher) {m} [comp.]bank-switching [Add to Longdo]
Adressiermaschine {f}addressing machine [Add to Longdo]
Adressiermaschine {f}mailing machine [Add to Longdo]
Aggregat {n}equipment set; set of machines [Add to Longdo]
Aktenvernichter {m}; Reißwolf {m}shredder; shredding machine [Add to Longdo]
Hintern {m}bum; buns [Add to Longdo]
Alkoholschmuggler {m}moonshiner [coll.] [Add to Longdo]
Andeutung {f}; Anleitung {f}; Hinweis {m}; Tipp {m}; Tip {m} [alt] | Andeutungen {pl}; Hinweise {pl}hint | hints [Add to Longdo]
ein erster kleiner Anfangthe thin end of the wedge [Add to Longdo]
Anforderungszeichen {n}; Bedienerhinweis {m}prompt [Add to Longdo]
Angel {f} | Angeln {pl} | an der Angel hängenfishing rod | fishing rods | to be hooked [Add to Longdo]
Angelausflug {m}fishing expedition [Add to Longdo]
Angelgerät {n}; Angelgeräte {pl}fishing gear [Add to Longdo]
Angelplatz {m}fishing area [Add to Longdo]
Angelrute {f}fishing rod; fishing pole [Add to Longdo]
Angelschein {m}fishing permit; fishing licence [Add to Longdo]
Angelschnur {f}fishing line [Add to Longdo]
Angelsteg {m}fishing dock [Add to Longdo]
Angelvorschriften {pl}fishing regulations [Add to Longdo]
Angelzeug {m}fishing tackle [Add to Longdo]
Anglermesser {n}fishing knife [Add to Longdo]
Anpassung {f}matching [Add to Longdo]
Anpassungstransformator {m} [electr.]impedance matching transformer [Add to Longdo]
Anpassungsverstärker {m} [electr.]matching amplifier [Add to Longdo]
Anrüchigkeit {f}fishiness [Add to Longdo]
Anrufbeantworter {m}answering machine [Add to Longdo]
Anschauung {f}; Hinblick {m}; Betrachtung {f}; Auffassung {f}view [Add to Longdo]
Anschlag {m} (Schreibmaschine) | 180 Anschläge pro Minutestroke | 180 strokes a minute [Add to Longdo]
Anschüttung {f}; Hinterfüllung {f}; aufgeschütteter Bodenbackfill [Add to Longdo]
Ansiedlung {f} (von Firmen)establishing (of firms) [Add to Longdo]
Antriebsmaschine {f} [techn.]main engine; prime mover [Add to Longdo]
Anwendungshilfe {f} | Anwendungshilfenapplication hint | application hints [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
駃騠(oK)[けってい;ケッテイ, kettei ; kettei] (n) (uk) (See 騾馬) hinny [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
鵷鶵[えんすう, ensuu] (n) (obsc) mythical Chinese bird [Add to Longdo]
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator [Add to Longdo]
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) {comp} decimal radix [Add to Longdo]
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point [Add to Longdo]
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] (n) {comp} one to one communication [Add to Longdo]
2進−5進;2進5進[にしんごしん, nishingoshin] (n) {comp} biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[にしんーごしんほう, nishin-goshinhou] (n) {comp} biquinary notation [Add to Longdo]
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
2進加算器[にしんかさんき, nishinkasanki] (n) {comp} binary adder [Add to Longdo]
2進数;二進数[にしんすう, nishinsuu] (n) binary digits [Add to Longdo]
2進数字[にしんすうじ, nishinsuuji] (n) {comp} binary digit [Add to Longdo]
8の字;八の字[はちのじ, hachinoji] (n) (1) figure eight; figure of eight; (2) (八の字 only) shape of "hachi", the kanji for eight [Add to Longdo]
8進数;八進数[はちしんすう, hachishinsuu] (n) {comp} octal; base 8 [Add to Longdo]
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
AP通信社[エーピーつうしんしゃ, e-pi-tsuushinsha] (n) Associated Press [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
MMRワクチン[エムエムアールワクチン, emuemua-ruwakuchin] (n) MMR vaccine (for measles, mumps and rubella) [Add to Longdo]
NHK受信料[エヌエッチケーじゅしんりょう, enuecchike-jushinryou] (n) (See NHK) NHK fees [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一中一台[yī zhōng yī tái, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄧ ㄊㄞˊ, / ] "one China, one Taiwan" (policy) [Add to Longdo]
一中原则[yī zhōng yuán zé, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] One-China principle, the official doctrine that Taiwan is a province of China [Add to Longdo]
一二八事变[yī èr bā shì biàn, ㄧ ㄦˋ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] Shanghai incident of 28th January 1932, Chinese uprising against Japanese quarters of Shanghai [Add to Longdo]
一个中国政策[yī gè Zhōng guó zhèng cè, ㄧ ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄘㄜˋ, / ] one China policy [Add to Longdo]
一切[yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] everything [Add to Longdo]
一切事物[yī qiè shì wù, ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄕˋ ˋ, ] everything [Add to Longdo]
一国两制[yī guó liǎng zhì, ㄧ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄤˇ ㄓˋ, / ] one country, two systems (China-Hong Kong) [Add to Longdo]
一大早[yī dà zǎo, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ, ] at dawn; at first light; first thing in the morning [Add to Longdo]
一大早儿[yī dà zǎo r, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一大早, at dawn; at first light; first thing in the morning [Add to Longdo]
一厢情愿[yī xiāng qíng yuàn, ㄧ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] one's own wishful thinking [Add to Longdo]
一愁莫展[yī chóu mò zhǎn, ㄧ ㄔㄡˊ ㄇㄛˋ ㄓㄢˇ, ] nothing one can do about it [Add to Longdo]
一拍即合[yī pāi jí hé, ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, ] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily [Add to Longdo]
一败涂地[yī bài tú dì, ㄧ ㄅㄞˋ ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, / ] to fail completely; a crushing defeat [Add to Longdo]
一旦[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, ] in case (something happens); once (something becomes true, then...); in one day [Add to Longdo]
一步登天[yī bù dēng tiān, ㄧ ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄊㄧㄢ, ] reaching heaven in a single bound (成语 saw); (esp. with negative: don't expect) instant success [Add to Longdo]
一氧化二氮[yī yǎng huà èr dàn, ㄧ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄦˋ ㄉㄢˋ, ] nitrous oxide N2O; laughing gas [Add to Longdo]
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, ] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another [Add to Longdo]
一无所有[yī wú suǒ yǒu, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ, / ] to have nothing; "The Dispossessed" [Add to Longdo]
一无所知[yī wú suǒ zhī, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓ, / ] to be completely ignorant about; not to know anything about [Add to Longdo]
一无是处[yī wú shì chù, ㄧ ˊ ㄕˋ ㄔㄨˋ, / ] not one good point; everything about it is wrong [Add to Longdo]
一相情愿[yī xiāng qíng yuàn, ㄧ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] one's own wishful thinking [Add to Longdo]
一窝蜂[yī wō fēng, ㄧ ㄨㄛ ㄈㄥ, / ] like a swarm of bees; everyone swarms around pushing and shouting; a hornet's nest [Add to Longdo]
一丝不挂[yī sī bù guà, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] not wearing one thread (成语 saw); absolutely naked; without a stitch of clothing; in one's birthday suit [Add to Longdo]
一网打尽[yī wǎng dǎ jìn, ㄧ ㄨㄤˇ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] to catch everything in one net (成语 saw); to eliminate at one stroke; to solve the problem at one fell swoop [Add to Longdo]
一项[yī xiàng, ㄧ ㄒㄧㄤˋ, / ] an item; a thing [Add to Longdo]
一鼻孔出气[yī bí kǒng chū qì, ㄧ ㄅㄧˊ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨ ㄑㄧˋ, / ] lit. to breathe through the same nostril (成语 saw); fig. two people say exactly the same thing (usually derog.); to sing from the same hymn sheet [Add to Longdo]
丁汝昌[Dīng Rǔ chāng, ㄉㄧㄥ ㄖㄨˇ ㄔㄤ, ] Ding Ruchang (1836-1895), commander of the Qing North China Navy [Add to Longdo]
丁玲[Dīng Líng, ㄉㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ, ] Ding Ling (1904-1986), female novelist, author of novel The Sun Shines over the Sanggan River 太陽照在桑乾河上|太阳照在桑干河上, attacked during the 1950s as anti-Party [Add to Longdo]
丁韪良[Dīng Wěi liáng, ㄉㄧㄥ ㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˊ, / ] William A.P. Martin (1827-1916), American missionary who lived 62 years in China between 1850 and 1916, and helped found many Chinese colleges; the first president of Beijing university [Add to Longdo]
七七事变[qī qī shì biàn, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Marco Polo bridge incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China [Add to Longdo]
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, / ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
七巧板[qī qiǎo bǎn, ㄑㄧ ㄑㄧㄠˇ ㄅㄢˇ, ] tangram (traditional Chinese block puzzle) [Add to Longdo]
七零八落[qī líng bā luò, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄌㄨㄛˋ, ] (成语 saw) everything broken and in disorder [Add to Longdo]
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people [Add to Longdo]
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao [Add to Longdo]
三宝[sān bǎo, ㄙㄢ ㄅㄠˇ, / ] the Three Precious Treasures of Buddhism - namely, the Buddha 佛, the Dharma 法 (his teaching), and the Sangha 僧 (his monastic order) [Add to Longdo]
三弦[sān xián, ㄙㄢ ㄒㄧㄢˊ, ] sanxian, large family of 3-stringed plucked musical instruments, with snakeskin covered wooden soundbox and long neck, used in folk music, opera and Chinese orchestra [Add to Longdo]
三思而后行[sān sī ér hòu xíng, ㄙㄢ ㄙ ㄦˊ ㄏㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] think again and again before acting (成语 saw); consider carefully in advance [Add to Longdo]
三法司[sān fǎ sī, ㄙㄢ ㄈㄚˇ ㄙ, ] Three judicial chief ministries in imperial China [Add to Longdo]
三皇五帝[sān huáng wǔ dì, ㄙㄢ ㄏㄨㄤˊ ˇ ㄉㄧˋ, ] three sovereigns 三皇 and five emperors 五帝 of myth and legend; the earliest system of Chinese historiography [Add to Longdo]
三皇炮捶[sān huáng pào chuí, ㄙㄢ ㄏㄨㄤˊ ㄆㄠˋ ㄔㄨㄟˊ, ] Paochui - "Three Emperor Cannon Punch" (Chinese Martial Art) [Add to Longdo]
三联书店[sān lián shū diàn, ㄙㄢ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄨ ㄉㄧㄢˋ, / ] Joint Publishing Co.,, Hong Kong [Add to Longdo]
上下五千年[shàng xià wǔ qiān nián, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ˇ ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ, ] popular history of China in three volumes by Cao Yuzhang 曹余章 [Add to Longdo]
上合[Shàng Hé, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ, ] SCO (Shanghai cooperation organization), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan; abbr. for 上海合作組織|上海合作组织 [Add to Longdo]
上合组织[Shàng Hé Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan [Add to Longdo]
上方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill [Add to Longdo]
上校[shàng xiào, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄠˋ, ] high ranking officer in Chinese army; colonel [Add to Longdo]
上海[Shàng hǎi, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ, ] Shanghai; a municipality in southeast China, abbr. 滬|沪 [Add to Longdo]
上海合作组织[Shàng hǎi Hé zuò Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2進−5進[2しんー5しん, 2 shin-5 shin] biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit [Add to Longdo]
8進数[8しんすう, 8 shinsuu] octal [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
アウトソーシング[あうとそーしんぐ, autoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アナログ信号[アナログしんごう, anarogu shingou] analog signal [Add to Longdo]
アナログ通信路[アナログつうしんろ, anarogu tsuushinro] analog channel [Add to Longdo]
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing [Add to Longdo]
アンパック10進表記法[あんぱっく10しんひょうきほう, anpakku 10 shinhyoukihou] unpacked decimal notation [Add to Longdo]
インテグレーティドルーチング[いんてぐれーていどるーちんぐ, integure-teidoru-chingu] integrated routing [Add to Longdo]
ウトソーシング[うとそーしんぐ, utoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine [Add to Longdo]
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] end to end communication path [Add to Longdo]
オーバーフロールーチング[おーばーふろーるーちんぐ, o-ba-furo-ru-chingu] overflow routing [Add to Longdo]
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing [Add to Longdo]
オーバレイルーチング[おーばれいるーちんぐ, o-bareiru-chingu] overlay routing [Add to Longdo]
キー照合[キーしょうごう, ki-shougou] key matching [Add to Longdo]
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine [Add to Longdo]
キャッシング[きゃっしんぐ, kyasshingu] caching [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
クロック信号[くろっくしんごう, kurokkushingou] clock signal, clock pulse [Add to Longdo]
コードページ切り替え[コードページきりかえ, ko-dope-ji kirikae] code page switching [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication [Add to Longdo]
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] code-independent data communication [Add to Longdo]
コピー機器[コピーきき, kopi-kiki] copier, copy machine [Add to Longdo]
コマンドシンタックス[こまんどしんたっくす, komandoshintakkusu] command syntax [Add to Longdo]
コルーチン[こるーちん, koru-chin] coroutine [Add to Longdo]
コンテクスト切り換え[コンテクストきりかえ, kontekusuto kirikae] context switching
Go to Top