ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*hermitage*

HH ER1 M AH0 T AH0 JH   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hermitage, -hermitage-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hermitage[N] อาศรม, See also: สำนักฤๅษี

English-Thai: Nontri Dictionary
hermitage(n) สำนักฤาษี,การถือสันโดษ,การจำศีล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our Heritage Organization has already made selections from the British Museum and L'Hermitage.เป็นสมบัติสำคัญขององค์กรเลยนะ เลือกได้ดีนี่ จาก พิพิธภัณฑ์ของอังกฤษ และโบสถ์ 2012 (2009)
All saints on north hermitage.เหมือนโบสถ์ออลเซนต์ ที่นอร์ธ เฮอมิเทจด้วย (โบสถ์คริสต์แห่งหนึ่งในชิคาโก้) Melbourne (2010)
Then we have to schedule the meeting with the director of the Hermitage and the auctions in San Francisco and Madrid.และเรามีนัดคุยกับผู้อำนวยการเฮอร์มิทาจ และการประมูลในซานฟรานซิสโกกับมาดริด The Best Offer (2013)
Have you ever been to the Hermitage?Kennen Sie das HermitageScorpio (1973)
Of course you know Comrade Borchoi, the curator of the Hermitage.Sie kennen natürlich den Genossen Borchoi, den Kustos der HermitageOctopussy (1983)
I spent most afternoons in the luxurious lobby of the Hermitage, reading, watching people and doing nothing.Ich verbrachte die Nachmittage in der Halle des Hermitage, um zu lesen, die Leute zu beobachten, oder nichts zu tun. Le parfum d'Yvonne (1994)
What is left today of that summer of 1958, where one fine day, in the luxurious lobby of the Hermitage, my life turned upside down?Was bleibt noch von diesem Sommer 1958, in dem plötzlich, in der Halle des Hermitage, mein Leben kippte? Le parfum d'Yvonne (1994)
Are you staying at the Hermitage?Wohnen Sie im HermitageLe parfum d'Yvonne (1994)
All saints on north hermitage.All Saints Kirche in North HermitageMelbourne (2010)
How about a drink at the "Ermitage"?Kommst du nachher noch mit ins "Hermitage"? Nobody Else But You (2011)
Or do you prefer the Hermitage?Oder bevorzugst du die HermitageAnna Karenina (2012)
I owe them more than the Hermitage, so it wouldn't be fair to withdraw my custom.Denen schulde ich mehr als der Hermitage, es wäre unfair, ihnen das Geschäft zu nehmen. Anna Karenina (2012)
Chateau Hermitage '83.Chateau Hermitage '83. Absolute Deception (2013)
Now should one, with a partridge, take an Hermitage or a very soft Burgundy?Nun denn, sollte man zum Rebhuhn einen Hermitage oder einen weichen Burgunder trinken? Deception (1946)
Therefore, I shall plump for the Hermitage. Fourteen.Daher entscheide ich mich für den Hermitage, Jahrgang 14. Deception (1946)
The only question is the Hermitage.Nur die Frage des Hermitage ist noch zu klären. Deception (1946)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาศรม[N] hermitage, Example: ธิดานาคอับอาย และเกรงว่าเรื่องจะไปถึงหูบิดา จึงคิดที่จะสังหารดาบสทั้งสี่ เมื่อไปถึงอาศรม, Count unit: หลัง, Thai definition: ที่อยู่ของนักพรต

CMU English Pronouncing Dictionary
HERMITAGE    HH ER1 M AH0 T AH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hermitage    (n) hˈɜːʴmɪtɪʤ (h @@1 m i t i jh)
hermitages    (n) hˈɜːʴmɪtɪʤɪz (h @@1 m i t i jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艾尔米塔什[Ài ěr mǐ tǎ shí, ㄞˋ ㄦˇ ㄇㄧˇ ㄊㄚˇ ㄕˊ, / ] the Hermitage or Ermitazh museum in St Peterburg, #532,131 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klause {f}hermitage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿蘭若[あらんにゃ, arannya] (n) {Buddh} isolated place; hermitage [Add to Longdo]
庵(P);菴;廬[いおり(P);あん(庵;菴);いお, iori (P); an ( iori ; iori ); io] (n,n-suf) hermitage; retreat; (P) [Add to Longdo]
庵を結ぶ[いおりをむすぶ, ioriwomusubu] (exp,v5b) to build oneself a hermitage [Add to Longdo]
庵主[あんしゅ, anshu] (n) owner of a hermitage; abbess; prioress; nun in charge of a Buddhist convent [Add to Longdo]
僧庵[そうあん, souan] (n) priest's hermitage [Add to Longdo]
幽居[ゆうきょ, yuukyo] (n,vs) hermitage; retreat; retirement; seclusion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hermitage \Her"mit*age\ (?; 48), n. [OE. hermitage, ermitage, F.
   hermitage, ermitage. See {Hermit}.]
   1. The habitation of a hermit; a secluded residence.
    [1913 Webster]
 
       Some forlorn and naked hermitage,
       Remote from all the pleasures of the world. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. [F. Vin de l'Hermitage.] A celebrated French wine, both
    white and red, of the Department of Dr[^o]me.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top