ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*hermaphrodite*

HH ER0 M AE1 F R AH0 D AY2 T   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hermaphrodite, -hermaphrodite-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hermaphrodite[N] คนที่มีทั้งอวัยวะเพศชายและเพศหญิง (ทางกายภาพ), Syn. androgyne

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hermaphrodite(เฮอแมฟ'ฟระไดทฺ) n.,adj. กะเทย (แท้)

English-Thai: Nontri Dictionary
hermaphrodite(n) สัตว์หรือพันธุ์ไม้ที่เป็นเพศคู่,กะเทย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudohermaphroditeกะเทยเทียม, กะเทยไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sex intergrade; hermaphrodite; intersexualกะเทย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bisexual; hermaphroditeสมบูรณ์เพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
intergrade, sex; hermaphrodite; intersexualกะเทย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intersexual; hermaphrodite; intergrade, sexกะเทย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hermaphrodite; intergrade, sex; intersexualกะเทย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hermaphrodite; bisexualสมบูรณ์เพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He is not a hermaphrodite, okay? He's a nice guy.เขาไม่ได้แต๋ว เขาเป็นคนดี There's No Place Like Homecoming (2010)
She called me hermie the hermaphrodite for three years just because she didn't like my glasses.เค้าเรียกผม "ไอ้แต๋ว" ตลอด 3 ปี แค่เพราะเค้าไม่ชอบแว่นผม The Homecoming Hangover (2010)
I was a hermaphrodite, but that wasn't true. Others saidหลายคนบอกว่าฉันเป็นพวกเบี่ยงเบน ซึ่งนั่นไม่จริง บางคนก็บอกว่า A Night of Neglect (2011)
The category: "hermaphrodite nazi sympathizers."ในหมวด \"กะเทย การชอบนาซี\" A Night of Neglect (2011)
I think Hermie the Hermaphrodite needs a jumbo coffee.ฉันคิดว่า นายสองเพศคงต้องการกาแฟแก้วใหญ่ Salt Meets Wound (2011)
You see Hermaphrodite, a demigod.Zu Hermaphrodite, einem Halbgott. Fellini's Satyricon (1969)
Hermaphrodite cure everything, even our mistress of her plague.Hermaphrodite kann jeden heilen, auch unsere Herrin von ihrem Leid. Fellini's Satyricon (1969)
Hermaphrodite.HermaphroditeFellini's Satyricon (1969)
- What? "Your death will stand as a landmark in the continuing struggle to liberate the parent land from the hands of the Roman imperialist aggressors excluding those concerned with drainage, medicine, roads, housing education. And any other Romans contributing to the welfare of Jews of both sexes and hermaphrodites."Dein Tod ist ein Meilenstein im Kampf um die Befreiung von den Römern... außer denen, die für Kanalisation, Bildung und Weinbau zuständig sind... und den Wohltätern der Juden beider Geschlechter und Hermaphroditen. Life of Brian (1979)
They helped the world decay and they're hermaphrodite and can satisfy their own sexual needs.Als Hermaphroditen befriedigen sie sich selbst. A Zed & Two Noughts (1985)
I think she's a hermaphrodite.Ich sehe in ihr einen Hermaphroditen. The Belly of an Architect (1987)
Worms are hermaphroditic.Würmer sind Hermaphroditen. Ice (1993)
You know what they say, oysters are hermaphrodites.Ich habe gehört, Austern sind Hermaphroditen. You Are So Beautiful (2005)
But that.Aber Hermaphroditen? You Are So Beautiful (2005)
A sexless monster, fit for stoning, like the hermaphrodites of antiquity.Ein geschlechtsloses Monster, bereit für die Steinigung, wie die Hermaphroditen der Antike. A Curtain Raiser (2006)
Do not let me think you have dressed as Hermaphodite?Seid Ihr etwa als Hermaphrodite verkleidet? The Borgia Bull (2012)
Mother of Hermaphrodite.Mutter von HermaphroditeThe Borgia Bull (2012)
Hermaphrodite.HermaphroditeI Think I Banged Lucille Ball (2013)
Cross-dressers, transvestites hermaphrodites, everyone is welcome here.Transvestiten, Hermaphroditen, jeder ist hier willkommen. Cherry Blossoms (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตุ๊ด[N] homosexual, See also: gay, hermaphrodite, transvestite, Syn. กะเทย, Example: ผู้ชายที่ท่าทางเรียบร้อยมักจะถูกมองว่าเป็นตุ๊ด, Thai definition: ผู้ชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเป็นหญิง
แต๋ว[N] homosexual, See also: bisexual person, hermaphrodite, Syn. กะเทย, ตุ๊ด, Example: ผู้ชายคนนี้มีกริยาท่าทางเหมือนพวกแต๋ว, Thai definition: เรียกผู้ชายที่ทำกริยากระตุ้งกระติ้ง, Notes: (สแลง)
กะเทย[N] hermaphrodite, See also: bisexual person, Example: กะเทยส่วนใหญ่ชอบแต่งกายคล้ายผู้หญิง, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch   FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HERMAPHRODITE HH ER0 M AE1 F R AH0 D AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hermaphrodite (n) hˈɜːʳmˈæfrədaɪt (h @@1 m a1 f r @ d ai t)
hermaphrodites (n) hˈɜːʳmˈæfrədaɪts (h @@1 m a1 f r @ d ai t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两性[liǎng xìng, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] the two sexes; bisexual; hermaphrodite; having two characteristics; heterosexual, #23,063 [Add to Longdo]
两性花[liǎng xìng huā, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄚ, / ] hermaphrodite flower, #168,644 [Add to Longdo]
两性动物[liǎng xìng dòng wù, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ, / ] hermaphrodite creature [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwitter {m}; Zwitterwesen {n}hermaphrodite [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
男女[だんじょ(P);なんにょ, danjo (P); nannyo] (n) (1) masculine (mannish) woman; (2) feminine (effeminate) man; (3) intersexual; hermaphrodite [Add to Longdo]
二形;二成;両形;双成り;二成り[ふたなり, futanari] (n,adj-no) (uk) hermaphrodite; androgyny; hermaphroditism [Add to Longdo]
半陰陽[はんいんよう, han'inyou] (n,adj-no) hermaphrodite; intersexual; androgynous; bisexual (characteristics) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hermaphrodite \Her*maph"ro*dite\, a.
   Including, or being of, both sexes; as, an hermaphrodite
   animal or flower.
   [1913 Webster]
 
   {Hermaphrodite brig}. (Naut.) See under {Brig}. --Totten.
    Hermaphroditic

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hermaphrodite \Her*maph"ro*dite\, n. [L. hermaphroditus, Gr. ?,
   so called from the mythical story that Hermaphroditus, son of
   Hermes and Aphrodite, when bathing, became joined in one body
   with Salmacis, the nymph of a fountain in Caria: cf. F.
   hermaphrodite.] (Biol.)
   An individual which has the attributes of both male and
   female, or which unites in itself the two sexes; an animal or
   plant having the parts of generation of both sexes, as when a
   flower contains both the stamens and pistil within the same
   calyx, or on the same receptacle. In some cases reproduction
   may take place without the union of the distinct individuals.
   In the animal kingdom true hermaphrodites are found only
   among the invertebrates. See Illust. in Appendix, under
   Helminths.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top