หรือคุณหมายถึง %hardineß%?
Search result for

*hardiness*

(16 entries)
(0.0332 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hardiness, -hardiness-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hardiness[N] ความแข็งแกร่ง, See also: ความอดทน, ความกล้าหาญ, Syn. braveness, courage, daring, Ant. coward, craven

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hardiness(ฮาร์'ดินิส) n. ความแข็งกล้า,ความแข็งแกร่ง,ความอดทน,ความกล้าหาญ

English-Thai: Nontri Dictionary
foolhardiness(n) ความกล้าหาญ,ความบ้าบิ่น,ความมุทะลุ,ความไม่เกรงกลัว,ความบ้าระห่ำ
hardiness(n) ความทนทาน,ความแข็งแรง,ความทรหด,ความบึกบึน,ความกล้าหาญ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความทน[N] durability, See also: sturdiness, bearableness, last, hardiness, stability, Syn. ความทนทาน, ความคงทน, Ant. ความบอบบาง, ความเปราะบาง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hardiness    (n) (h aa1 d i n @ s)
foolhardiness    (n) (f uu1 l h aa d i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdauer {f}hardiness [Add to Longdo]
Tollkühnheit {f}foolhardiness [Add to Longdo]
Widerstandsfähigkeit {f}hardiness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
向こう見ず;向う見ず;向こうみず[むこうみず, mukoumizu] (adj-na,n) recklessness; rashness; foolhardiness; temerity; (lit [Add to Longdo]
猪突[ちょとつ, chototsu] (n,vs) recklessness; foolhardiness [Add to Longdo]
蛮勇[ばんゆう, banyuu] (n) foolhardiness; recklessness; savage valour; savage valor; brute courage; (P) [Add to Longdo]
糞度胸;くそ度胸[くそどきょう, kusodokyou] (n) foolhardiness; daredevil courage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耐受力[nài shòu lì, ㄋㄞˋ ㄕㄡˋ ㄌㄧˋ, ] tolerance; ability to survive; hardiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hardiness \Har"di*ness\ (-d[i^]*n[e^]s), n.
   1. Capability of endurance.
    [1913 Webster]
 
   2. Hardihood; boldness; firmness; assurance. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Plenty and peace breeds cowards; Hardness ever
       Of hardiness is mother.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       They who were not yet grown to the hardiness of
       avowing the contempt of the king.   --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. Hardship; fatigue. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top