ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*go back to*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: go back to, -go back to-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go back to(phrv) ย้อน (เวลา) กลับ, Syn. carry back, go back
go back to(phrv) กินเวลานาน, Syn. date back to, go back
go back to(phrv) กลับไปเริ่มต้นใหม่
go back to(phrv) กลับไปยัง, See also: กลับไป, Syn. go back
go back to(phrv) แทนที่, See also: เข้ามาแทน, Syn. go back, go down to
go back to(phrv) ย้อนกลับ (การสนทนา) ไป ยัง, Syn. back to, get back to

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We can never go back to Manderley again. That much is certain.เราไม่มีวันได้กลับไปที่เเมนเดอเลย์อีกเเน่ ไม่มีวัน Rebecca (1940)
But sometimes in my dreams, I do go back to the strange days of my life which began for me in the South of France.เเต่บางครั้งในความฝันของฉัน... ฉันได้ย้อนกลับไป ถึงช่วงเวลาที่เเปลกประหลาดในชีวิตของฉัน... Rebecca (1940)
-Why can't we go back to our outfits?ทําไมเราไม่กลับไปพัก Beneath the Planet of the Apes (1970)
-Have to go back to work.- ต้องกลับไปทำงาน The Godfather (1972)
Go back to New Hampshire, and I'll call you at your parents' house.กลับไปที่มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์และฉันจะโทรห​​าคุณที่บ้านพ่อแม่ของคุณ The Godfather (1972)
Go back to the house, wait for my call.Go back to the house, wait for my call. The Godfather (1972)
Go back to work. I don't want you to get in trouble.กลับไปทำงาน ผมไม่อยากให้คุณมีปัญหา Oh, God! (1977)
Before that, I think you have to go back to the Red Sea.ก่อนนั้นก็คงต้องย้อนกลับไปที่ทะเลแดง Oh, God! (1977)
Well, I'll go back to the states, but I'm not exactly sure what I'll do.อ๋อฉันกลับสหรัฐ, แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไร. Suspiria (1977)
You should go back to your seat now. Right, Clarence?เธอกลับไปนั่งที่ได้แล้วละ ใช่มั้ย คลาเรนซ์ Airplane! (1980)
I'll go back to the passengers.ผมจะกลับไปดูผู้โดยสาร Airplane! (1980)
To understand who he was, you have to go back to another time when the world was powered by the black fuel and the deserts sprouted great cities ofpipe and steel.เพื่อที่จะเข้าใจได้ว่าเขาเป็นใคร เราต้องย้อนไปในอดีตกาล ครั้งเมื่อโลกต้องขับเคลื่อน ด้วยพลังงานสีดำ... ...ทะเลทรายเป็นเมืองใหญ่ ที่เต็มไปด้วยท่อ และเหล็ก The Road Warrior (1981)
When you free them they will go back to work.พอคุณปล่อยตัว พวกเขาก็กลับไปทำงาน Gandhi (1982)
He is now telling them to go back to their homes to lay down their arms.ตอนนี้เขากำลังบอกให้ พวกเขากลับบ้าน และวางอาวุธ Gandhi (1982)
We know you are building the Discovery Two to go back to Jupiter to find out what happened to your men up there.เรารู้ว่าคุณกำลังสร้างดิสคัเฟอรี เพื่อกลับไปยังดาวพฤหัสบดีจะ หา สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ชายของคุณไป อยู่ที่นั่น 2010: The Year We Make Contact (1984)
Go back to the castle, and tell the Count... the destiny of a transient visitor is going back to the darkness.จงกลับไปยังปราสาท แล้วฝากบอกยังเคานท์ด้วย ชะตาของผู้มาเยือน ที่ฝืนชะตา จะต้องกลับสู่ความมืด Vampire Hunter D (1985)
Lady Ramica, please go back to your room.ท่านหญิงเรมิก้า กลับห้องของท่านเถอะ Vampire Hunter D (1985)
Go back to your castle, it's not far from here.กลับไปยังปราสาทซะ จากตรงนี้อยู่ไม่ไกลหรอก Vampire Hunter D (1985)
Go back to the world where you belong!ไปกลับสู่โลก ที่แกเคยอยู่ซะ! Vampire Hunter D (1985)
Sarah... go back to your room... play with your toys and your costumes.ซาร่าห์... กลับไปที่ห้องของเจ้าเถอะ กลับไปเล่นกับตุ๊กตา แล้วก็เครื่องแต่งตัวของเจ้าซะ Labyrinth (1986)
Go back to sleep.กลับไปนอนเถอะ Stand by Me (1986)
Why don't you go back to your father and sell vans or rec-Vs or whatever they're called.ทำไมไม่กลับไปหาพ่อคุณ ไปขายรถแวนหรือเร็ควี - หรืออะไรนะที่เขาเรียก *batteries not included (1987)
Why don't you go back to the playhouse?ทำไมคุณไม่กลับไปที่หอเวทีกลางล่ะ? Dirty Dancing (1987)
Go back to Mommy and Daddy and listen. Maybe you'll hear one in your dreams.กลับไปเป็นลูกแหง่ให้พ่อแม่โอ๋เถอะไป ฝันไปเถอะว่าจะได้ยินคำขอโทษ Dirty Dancing (1987)
Go back to your playpen, Baby.ออกไปวิ่งเล่นเถอะไป หนูน้อย Dirty Dancing (1987)
It's all right, Marjorie. Go back to sleep.ไม่มีอะไร มาโจรี นอนต่อเถอะ Dirty Dancing (1987)
You told me to go back to the beginning, so I have.ท่านบอกให้มารอที่จุดเริ่มต้น ข้าก็มา The Princess Bride (1987)
Go back to the lab and get me some of that medicine!กลับไปที่ห้องแล็บ แล้วเอา ยามาให้ฉัน! Akira (1988)
If you don't go back to the lab and receive proper treatment, you may die.ถ้านายไม่ยอมกลับไปที่ห้องแล็บ และ ได้รับการรักษา นายอาจตายได้ Akira (1988)
Go back to sleep.นอนเถอะนะ. Cinema Paradiso (1988)
Go back to your seat.กลับไปนั่งซะ. Cinema Paradiso (1988)
Go back to Rome.กลับไปที่ โรม. Cinema Paradiso (1988)
Want to go back to your natural color?- อยากได้สีตามธรรมชาติหรือ Punchline (1988)
Just go back to New Jersey and clean house and tell jokes into a vacuum cleaner handle.กลับไปทำความสะอาดบ้าน เล่าเรื่องตลกให้เครื่องดูดฝุ่นฟัง Punchline (1988)
You go back to the hole. I'll cover you, and see if there's any more left.ท่านกลับไปที่ทางเข้า ผมจะระวังให้Nดูว่ายังมีใครมาอีกไหม Rambo III (1988)
Well, that's what you want, isn't it? To go back to Moscow. To see it through.ดีที่สิ่งที่คุณต้องการไม่ได้หรือไม่ ที่จะกลับไปที่กรุงมอสโก ที่จะเห็นมันผ่าน The Russia House (1990)
I'm not saying you gotta go back to her this minute, but you gotta go back.ฉันไม่ได้จะให้นายกลับไปหาเธอตอนนี้ แต่นายต้องกลับ Goodfellas (1990)
I'm gonna tell her you'll go back to her... and it'll be just the way it was when you were first married... your romance, it's gonna be beautiful.จะบอกเธอว่านายจะกลับไป แล้วจะเป็นเหมือนตอน พึ่งแต่งงานกันใหม่ๆ โรแมนติคกับเธอ แล้วมันจะดีขึ้น Goodfellas (1990)
And when you come back, you go back to Karen.แล้วตอนนายกลับมา ก็กลับไปหาคาเรน Goodfellas (1990)
Let's go back to your mother's.กลับไปเอาของกัน Goodfellas (1990)
Go back to your school, get yourself a girlfriend and have fun.กลับไปสนุกกับเพื่อนสาว. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
The pipe please, gentlemen, then you can go back to your little weenie roast.ขอกล้องยาเส้นด้วย.. ท่านสุภาพบุรุษ แล้วค่อยกลับไปกินไส้กรอกปิ้ง. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I've come so far I can't go back to where I used to be! -A whole new world!ไม่สามารถกลับไปที่ซึ่งเคยอยู่ได้ โลกใหม่นี้ Aladdin (1992)
I think you should try to go back to sleep.ฉันว่าเธอข่มตาให้หลับดีกว่า The Bodyguard (1992)
Why don't you go back to your house now? We don't want no trouble.ทำไมคุณไม่กลับไปที่บ้านล่ะ เราไม่อยากเดือดร้อน Of Mice and Men (1992)
Just stay here for a while and then go back to the bunkhouse.นายอยู่ที่นี่สักพัก แล้วกลับไปที่บ้านพักนะ Of Mice and Men (1992)
Why don't you tourists go back to where it is you came from... and leave the bobsledding to the real men.ทำไมพวกนักท่องเที่ยวอย่างนาย ไม่กลับไปที่ของนาย ปล่อยบ๊อบสเลด ให้กับลูกผู้ชายตัวจริงเถอะ Cool Runnings (1993)
When can I go back to Belfast?เมื่อผมสามารถกลับไปที่เบลฟาส? In the Name of the Father (1993)
- Go back to your cells.- - กลับไปที่เซลล์ของ? In the Name of the Father (1993)
[ Man ] Go back to the barracks.กลับเรือนนอน Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go back toCan't go back; no place to go back to.
go back toDon't go back to sleep!
go back toGo back to your seat.
go back toHe persuaded his firm to let him go back to his old job.
go back toHe wants to go back to the wild.
go back toHomesickness is a longing to go back to where you are from.
go back toIn fall they go back to school.
go back toIt may seem like a hassle but I think you ought to go back to the basics and start over. Haste makes waste they say.
go back toI wanted to go back to your village.
go back toLet's go back to our places.
go back toThe summer vacation has come to an end, and we will have to go back to school.
go back toWe must go back to the Middle Ages to trace the origin.
go back toWhen do you go back to Japan?
go back toWhen will you go back to Japan?
go back toYou should go back to bed now.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
归根[guī gēn, ㄍㄨㄟ ㄍㄣ, / ] to return home (after a lifetime's absence); to go back to one's roots, #74,332 [Add to Longdo]
推本溯源[tuī běn sù yuán, ㄊㄨㄟ ㄅㄣˇ ㄙㄨˋ ㄩㄢˊ, ] to go back to the source, #621,348 [Add to Longdo]
逆流溯源[nì liú sù yuán, ㄋㄧˋ ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨˋ ㄩㄢˊ, ] to go back to the source [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zurückgreifen auf | zurückgreifendto fall back on (upon); to go back to | falling back; going back [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
元に戻す[もとにもどす, motonimodosu] (exp, v5s) to go back to the start; to reset; to restore; to return to the point (of a discussion); to reconstitute [Add to Longdo]
原点に帰る;原点に返る[げんてんにかえる, gentennikaeru] (exp, v5r) to go back to the starting point [Add to Longdo]
寝直す;寝なおす[ねなおす, nenaosu] (v5s) to go back to bed [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top