ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*glean*

G L IY1 N   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: glean, -glean-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glean[VI] รวบรวมข้อมูล, See also: เก็บตกข้อมูล, Syn. distill, extract
glean[VT] เก็บรวงข้าวที่ร่วงหล่น, Syn. collect, gather
glean[VT] รวบรวม, See also: ผสมผสาน, Syn. collect, gather
glean from[PHRV] ได้รับ (บางสิ่งเช่น ข้อมูล) จาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glean(กลีน) v. เก็บรวงข้าวที่ร่วง,รวบรวม, See also: gleaner n., Syn. pluck

English-Thai: Nontri Dictionary
glean(vt) เก็บรวบรวม,รวบรวม,สะสม,เก็บสะสม,ผสมผเส

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gleanHe has gleaned knowledge from various books.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทัดทา[N] tool for gleaning paddy, See also: a board with a handle for scooping up rice, Example: ชาวนาใช้ทัดทาโกยข้าวเปลือก, Count unit: แผ่น, อัน, Thai definition: กระดานมีด้ามสำหรับโกยข้าวเปลือก
การเก็บตก[N] gleaning, See also: gathering, Example: การเก็บตกผลงานของผู้อื่นเพื่อนำมาวิจัยและพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้น นับว่าเป็นความคิดที่สร้างสรรค์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเก็บตก[n.] (kān keptok) EN: gleaning   FR: glanage [m]
เก็บตก[v.] (keptok) EN: pick up information ; glean information   
คัด[v.] (khat) EN: select ; pick ; choose ; glean ; sort ; cull ; separate   FR: choisir ; sélectionner

CMU English Pronouncing Dictionary
GLEAN    G L IY1 N
GLEANED    G L IY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glean    (v) glˈiːn (g l ii1 n)
gleans    (v) glˈiːnz (g l ii1 n z)
gleaned    (v) glˈiːnd (g l ii1 n d)
gleaner    (n) glˈiːnər (g l ii1 n @ r)
gleaners    (n) glˈiːnəz (g l ii1 n @ z)
gleaning    (v) glˈiːnɪŋ (g l ii1 n i ng)
gleanings    (n) glˈiːnɪŋz (g l ii1 n i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拾荒[shí huāng, ㄕˊ ㄏㄨㄤ, ] to glean; to collect scraps; to eke out a meager living, #42,863 [Add to Longdo]
拾零[shí líng, ㄕˊ ㄌㄧㄥˊ, ] to pick up bits; to collect scrap material; tidbits; gleanings (used as gossip), #146,418 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachlese {f}gleanings [Add to Longdo]
einsammelnd; stoppelndgleaning [Add to Longdo]
gesammeltgleaned [Add to Longdo]
sammeln; stoppelnto glean [Add to Longdo]
sammelndgleaning [Add to Longdo]
sammeltgleans [Add to Longdo]
sammelt ein; stoppeltgleans [Add to Longdo]
sammelte eingleaned [Add to Longdo]
Weißkehl-Baumspäher {m} [ornith.]White-throated Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Schopfbaumspäher {m} [ornith.]Crested Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Rotkopf-Baumspäher {m} [ornith.]Henna-hooded Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Olivrücken-Baumspäher {m} [ornith.]Olive-backed Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Weißzügel-Baumspäher {m} [ornith.]White-eyed Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Braunbürzel-Baumspäher {m} [ornith.]Brown-rumped Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Braunkehl-Baumspäher {m} [ornith.]Buff-throated Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Schlankschnabel-Baumspäher {m} [ornith.]Chestnut-capped Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Zimtkehl-Baumspäher {m} [ornith.]Ruddy Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Rothals-Baumspäher {m} [ornith.]Rufous-necked Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Rotscheitel-Baumspäher {m} [ornith.]Chestnut-crowned Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Weißbrauen-Blattspäher {m} [ornith.]White-browed Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Kappenblattspäher {m} [ornith.]Black-capped Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Rostmantel-Blattspäher {m} [ornith.]Russet-mantled Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Rotbürzel-Blattspäher {m} [ornith.]Rufous-rumped Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Rotrücken-Blattspäher {m} [ornith.]Rufous-backed Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Rotschwingen-Blattspäher {m} [ornith.]Chestnut-winged Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Halsband-Blattspäher {m} [ornith.]White-collared Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Zimtbrauen-Blattspäher {m} [ornith.]Guttulated Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Ockerbrust-Blattspäher {m} [ornith.]Lichtenstein's Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Novaesblattspäher {m} [ornith.]Novaes' Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Zimtbürzel-Blattspäher {m} [ornith.]Cinnamon-rumped Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Rotschwanz-Blattspäher {m} [ornith.]Rufous-tailed Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Ockerbrauen-Blattspäher {m} [ornith.]Buff-browed Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Goldstirn-Blattspäher {m} [ornith.]Buff-fronted Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Bergblattspäher {m} [ornith.]Montane Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Streifenblattspäher {m} [ornith.]Lineated Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Schuppenkehl-Blattspäher {m} [ornith.]Scaly-throated Foliage-gleaner [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
拾遺[しゅうい, shuui] (n) gleaning; gleanings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glean \Glean\, v. t. [imp. & p. p. {Gleaned}; p. pr. & vb. n.
   {Gleaning}.] [OE. glenen, OF. glener, glaner, F. glaner, fr.
   LL. glenare; cf. W. glan clean, glanh?u to clean, purify, or
   AS. gelm, gilm, a hand?ul.]
   [1913 Webster]
   1. To gather after a reaper; to collect in scattered or
    fragmentary parcels, as the grain left by a reaper, or
    grapes left after the gathering.
    [1913 Webster]
 
       To glean the broken ears after the man
       That the main harvest reaps.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To gather from (a field or vineyard) what is left.
    [1913 Webster]
 
   3. To collect with patient and minute labor; to pick out; to
    obtain.
    [1913 Webster]
 
       Content to glean what we can from . . . experiments.
                          --Locke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glean \Glean\, v. i.
   1. To gather stalks or ears of grain left by reapers.
    [1913 Webster]
 
       And she went, and came, and gleaned in the field
       after the reapers.          --Ruth ii. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. To pick up or gather anything by degrees.
    [1913 Webster]
 
       Piecemeal they this acre first, then that;
       Glean on, and gather up the whole estate. --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glean \Glean\, n.
   A collection made by gleaning.
   [1913 Webster]
 
      The gleans of yellow thyme distend his thighs.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glean \Glean\, n.
   Cleaning; afterbirth. [Obs.] --Holland.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top