ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gewohnheit*

   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gewohnheit, -gewohnheit-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Habit.- Gewohnheitssache. Flic Story (1975)
Because it's habit-forming.Weil es zur Gewohnheit wird. Bell Book and Candle (1958)
-Force of habit.- Alte GewohnheitGigi (1958)
If you don't make a habit of it.Wenn Sie es nicht zur Gewohnheit machen. Teacher's Pet (1958)
Age cannot wither us, nor custom stale our infinite variety.Das Alter kann uns nichts anhaben. Auch nicht unsere Gewohnheiten in ihrer endlosen Vielfalt. Out There - Darkness (1959)
Well, now, I don't want this getting money in advance to become a habit.Gut, aber ich hoffe nicht, dass das zur Gewohnheit wird. Out There - Darkness (1959)
- It's a filthy habit...- Es ist eine üble Angewohnheit... The Diary of Anne Frank (1959)
It's an old custom.Das ist bloß alte GewohnheitThe Human Condition I: No Greater Love (1959)
But my mother, she used to go through my pockets.Meine Mutter hat die Angewohnheit, immer in meinen Taschen rumzusuchen. The 400 Blows (1959)
Young men with the same kind of morals, if you know what I mean.Männer mit den gleichen Gewohnheiten, wenn Sie verstehen, was ich meine. Come Dance with Me! (1959)
I just got the habit one day and kept to it.Es wurde eines Tages zur Gewohnheit und ich hielt daran fest. Mr. Denton on Doomsday (1959)
It's a dirty, filthy habit.Es ist eine ekelhafte AngewohnheitHome from the Hill (1960)
My eating habits are none too good.Ich habe schlechte Essgewohnheiten. Home from the Hill (1960)
- Oh, there you are. Now, don't make a habit of this.- Dass das ja keine Gewohnheit wird. Peeping Tom (1960)
I shouldn't even bother changing the sheets, but old habits die hard.Ich sollte mich nicht mal mit dem Wechseln der Laken abgeben, aber alte Gewohnheiten wird man nicht los. Psycho (1960)
Well, as you say, old habits die hard.Wie Sie sagen, alte Gewohnheiten wird man nicht los. Psycho (1960)
It's not my custom to intrude in the private affairs of our guests... but I know you are interested in anything that concerns Mrs. Menil.Mr. Travers, es ist nicht meine Angewohnheit, mich in die Privatangelegenheiten unserer Gäste zu mischen. Ich weiß, dass Sie alles interessiert, was Frau Menil betrifft. The 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
I know it's a bad habit of mine, but...Ich weiß, das ist ne schlechte AngewohnheitThe 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
I got used to her.- Hm, Gewohnheitssache. Shoot the Piano Player (1960)
Sheer force of habit, i suppose.Wahrscheinlich Macht der GewohnheitTwo Way Stretch (1960)
Are you on a diet?Gefährliches Laster, nichts wie eine dumme AngewohnheitAccattone (1961)
- You have awkward habits.- Sie haben unangenehme Angewohnheiten. The Devil's Daffodil (1961)
BESIDES, I LIKE TO LIE AWAKE.Das ist keine empfehlenswerte Angewohnheit, Miles. The Innocents (1961)
You'll get the habit.Das wird noch zur GewohnheitThe Misfits (1961)
I shouldn't make yourself too comfortable if I was you.Lassen Sie das nicht zur Gewohnheit werden. Murder She Said (1961)
If I talked 'down' to you, I'll correct that.Sag, mein Alter, verzeih mir das Herabsetzen, aber es ist eine Angewohnheit von mir. The Human Condition III: A Soldier's Prayer (1961)
He, uh, walks across the floor to me and with an intense voice- a voice absolutely shaking with intensity- he sidles up to me and he whispers... he's got the most miserable habit of whispering-Er läuft auf mich zu und hatte eine wirklich aufgeregte Stimme. Er schlängelt sich zu mir durch und flüstert, er hat die jämmerliche Angewohnheit, mit dumpfer Stimme zu flüstern ...damit ihn auch jeder hören kann. The Silence (1961)
I really hate this new habit people have of serving 5 or 6 wines for dinner,Ich hasse wirklich diese Angewohnheit der Leute, zum Essen fünf oder sechs Weine zu servieren. Le combat dans l'île (1962)
I have a bad tendency to overspecialize.Ich habe die schlechte Angewohnheit, mich zu sehr festzulegen. Jules and Jim (1962)
Happiness isn't easy to tell of and wears out without anyone noticing.Das Glück wurde zur Gewohnheit, ohne dass man es merkte. Jules and Jim (1962)
That's a naughty little habit. Listening at keyholes?Was für 'ne schlechte Angewohnheit - durchs Schlüsselloch zuhören. Dr. No (1962)
It wouldn't do to make a habit of it.Na, ich würde das nicht zur Gewohnheit werden lassen. Dr. No (1962)
You're staying at the Ritz out of habit?-Du wohnst im "Ritz"? Aus GewohnheitThe Gentleman from Epsom (1962)
Getting to be a habit, you holding a gun on me.Es scheint eine Gewohnheit schon zu sein, Sie mich in Visier zu nehemen. Panic in Year Zero (1962)
It is your habit that on pesach a prisoner is pardoned.Es ist eure Gewohnheit, dass am Passahfest ein Gefangener begnadigt wird. Pontius Pilate (1962)
Creature of habit.Gewohnheitstier. Ride the High Country (1962)
I can't unless I accept favours from my ex father-in-law, which is a return to an old and bad habit.Es geht nur, wenn mein Ex-Schwiegervater was für mich tut, was eine Rückkehr zu einer schlechten Gewohnheit wäre. Two for the Seesaw (1962)
This is not a bad habit ...Das ist keine schlechte Angewohnheit... A Monkey in Winter (1962)
All habits are bad.Es gibt keine guten Angewohnheiten. A Monkey in Winter (1962)
For your information I am a man of... regular habits and getting dressed at 6:15 in the morning doesn't happen to be one of them.Zu Ihrer Information: ich habe meine Gewohnheiten. Mich um 6 h 15 anzuziehen, gehört nicht dazu. The Trial (1962)
Habit is something you do when pleasure is gone, and certainly this is not the way to smoke.) Gewohnheiten stellen sich dann ein, wenn der Genuss verschwunden ist und so sollte man gewiss nicht rauchen. Little Girl Lost (1962)
But then again, i suppose certain lifetime habits are not easily put aside.Aber ich vermute, gewisse Lebensgewohnheiten kann man nicht so einfach ablegen. One More Pallbearer (1962)
Habits, mrs. Langsford- the incredible persistence of habits.Gewohnheiten, Mrs. Langsford, die unglaubliche Beständigkeit von Gewohnheiten. One More Pallbearer (1962)
Don't panic!Er hatte die unverbesserliche Angewohnheit, Kaugummi zu kauen und es dann wie eine Haubitze knallen zu lassen. The Changing of the Guard (1962)
It's a mania...Das ist eine üble GewohnheitMagnet of Doom (1963)
Because I'm an old man who has habits and it would be difficult to live without them.Denn ich bin ein alter Mann und habe meine Gewohnheiten, die ich mir nur schwerlich abgewöhnen kann. Magnet of Doom (1963)
I'm kind of getting used to do it.Das wird langsam eine üble GewohnheitMagnet of Doom (1963)
'Giddyap! Curse you! ' shouted the peasant, who was accustomed to talking to his horse."Hü, schlaf nicht ein, schrie der Kutscher, der, gleich dem Helden Homers, die Angewohnheit hatte, mit den Tieren zu reden. The Leopard (1963)
Ι'm carrying on as normaΙ.Ich lasse mich in meinen Gewohnheiten nicht stören. Muriel, or the Time of Return (1963)
- It's a nasty habit.- Eine schlechte AngewohnheitThe Pink Panther (1963)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gewohnheit(n) |die, pl. Gewohnheiten| ความเคยชิน ตัวอย่าง Es raucht aus reiner Gewohnheit. = เขาสูบบุหรี่เพราะความเคยชินโดยแท้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angewohnheit {f}; Gewohnheit {f}; Gepflogenheit {f} | Angewohnheiten {pl}; Gewohnheiten {pl}; Gepflogenheiten {pl} | die Angewohnheit haben zu; die Gewohnheit haben zu | mit einer Gewohnheit brechen; sich etw. abgewöhnenhabit | habits | to be in the habit of | to break a habit [Add to Longdo]
Benutzergewohnheiten {pl}user's habits [Add to Longdo]
Eigenheit {f}; Angewohnheit {f}mannerism [Add to Longdo]
Essgewohnheiten {pl}eating habits [Add to Longdo]
Gepflogenheit {f}; Gewohnheit {f}wont [Add to Longdo]
Gewohnheit {f}consuetude [Add to Longdo]
Gewohnheit {f}habitualness [Add to Longdo]
Gewohnheit {f}usualness [Add to Longdo]
die Gewohnheit annehmento take to [Add to Longdo]
Gewohnheitsmensch {m} | Gewohnheitsmenschen {pl}creature of habit | creatures of habit [Add to Longdo]
Gewohnheitsrecht {n}common law [Add to Longdo]
Gewohnheitsverbrecher {m}habitual criminal; habitual offender [Add to Longdo]
Rückfall in alte Gewohnheitenrelapse into one's old habits [Add to Longdo]
Sitte {f}; Gewohnheit {f}; Brauch {m}; Gepflogenheit {f}; Usus {m} | Sitten {pl}; Gewohnheiten {pl}; Bräuche {pl}; Gepflogenheiten {pl} | Sitten und Gebräuche | nach altem Brauch | Bräuche von einstcustom | customs | habits and customs | in accordance with ancient custom; in accordance by ancient custom | customs of yore [Add to Longdo]
Übung {f}; Gewohnheit {f} | Übungen {pl}; Ausübungen {pl}practice; practise | practices [Add to Longdo]
gewohnheitsmäßig {adv}consuetudinarily [Add to Longdo]
gewohnheitsmäßig; notorisch {adj}habitual [Add to Longdo]
gewohnheitsmäßigconsuetudinary [Add to Longdo]
Es ist wohl eine Sache der Gewohnheit.I dare say it's only a matter of habit. [Add to Longdo]
Alte Gewohnheiten lassen sich schwer überwinden.OHDH : Old habits die hard. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[れい, rei] BEISPIEL, BRAUCH, GEWOHNHEIT [Add to Longdo]
常習[じょうしゅう, joushuu] Gewohnheit, Brauch [Add to Longdo]
恒例[こうれい, kourei] Gewohnheit, -Brauch [Add to Longdo]
悪癖[あくへき, akuheki] schlechte_Gewohnheit, schlechte_Angewohnheit [Add to Longdo]
慣習[かんしゅう, kanshuu] Gewohnheit, Brauch [Add to Longdo]
[くせ, kuse] Gewohnheit, Angewohnheit, -Hang, Eigenart [Add to Longdo]
習慣[しゅうかん, shuukan] Gewohnheit, Brauch [Add to Longdo]
風俗[ふうぞく, fuuzoku] -Sitte, Gewohnheit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Gewohnheit /gəvoːnhait/ 
   consuetude; custom; habit; habitualness; practice; usualness

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top