ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gewinnen*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gewinnen, -gewinnen-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My success would have been taking first prize at a flower show, perhaps having a new rose named after me.Erfolg wäre für mich, den ersten Preis bei einer Blumenschau zu gewinnen oder wenn eine neue Rose nach mir benannt werden würde. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Why you've hit the jackpot!Sie gewinnen das große Los. L'étrange Monsieur Steve (1957)
With the money you're earning now, you could furnish this place more elegantly.Bei dem, was Sie zurzeit gewinnen, könnten Sie Ihre Wohnung besser ausstatten. L'étrange Monsieur Steve (1957)
But you can win their affection if you are kind to them.Aber du kannst ihre Zuneigung gewinnen. Wenn du lieb zu ihnen bist. The Singing Ringing Tree (1957)
See? You can win their affection when you're kind to them.Siehst du nun, dass man die Zuneigung der Tiere gewinnen kann, wenn man lieb zu ihnen ist? The Singing Ringing Tree (1957)
One of us had to win.Einer muss ja gewinnen. The Night Heaven Fell (1958)
But that won't keep them from winning. It'll be 5-nil...Ich schwöre dir, sie werden 5:0 gewinnen. Premier mai (1958)
If it weren't for me, you wouldn't have any money at all!Ohne mich hättest du weder dein Geld noch die Chance zu gewinnen. Premier mai (1958)
Playing with the press... Giving it a fake killer in the hopes of tweaking the real one's self-esteem...Die Presse täuschen, um so die Gunst des echten Mörders zu gewinnen... Inspector Maigret (1958)
How much do the chances sell for?- Wie viel kann ich denn gewinnen? Dip in the Pool (1958)
Almost. But the chance of winning six or seven thousand attracts an awful lot of people.Aber die Möglichkeit 7999 zu gewinnen, zieht viele Leute an. Dip in the Pool (1958)
But I was so sure that I could win.Aber ich war so sicher, dass ich gewinnen würde. Dip in the Pool (1958)
The only way I could possibly win now would be to put this vessel in reverse and go full speed astern.Ich könnte nur gewinnen, wenn wir den Rückwärtsgang einlegen und mit voller Kraft zurückfahren. Dip in the Pool (1958)
In hopes of getting you back?Sie hofft, dass sie dich zurückgewinnen kann. Together (1958)
He can be very endearing, can't he?Er kann sehr gewinnend sein, nicht wahr? Bonjour Tristesse (1958)
It says tonight is my night and I'm going to win at the casino.Es sagt, heute ist mein Abend, und ich werde im Kasino gewinnen. Bonjour Tristesse (1958)
We can get her back.Wir können sie zurückgewinnen. Bonjour Tristesse (1958)
How does Old Hawkface expect to win a war without musket flints?Wie will der alte Falke ohne Zündsteine einen Krieg gewinnen? The Buccaneer (1958)
I'm not! I was trying to win back my husband.Ich wollte meinen Mann zurückgewinnen! Cat on a Hot Tin Roof (1958)
I'll win all right.Ich werde gewinnen. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
I was trying to win back my husband.Ich wollte meinen Mann zurückgewinnen! Cat on a Hot Tin Roof (1958)
You can't win all of them.Man kann nicht alle gewinnen. Cowboy (1958)
- Protecting my bet, that's all.- Ich will nur meine Wette gewinnen. Cowboy (1958)
Win or lose, Gigi, you will not impose us on poor Gaston for the weekend.Ob Sie gewinnen oder nicht, wir werden Sie nicht übers Wochenende belästigen. Gigi (1958)
We are hoping he will accept a job in NATO, and we're not having much luck.Ein sehr kluger Kopf, und wir hoffen, ihn für die Nato zu gewinnen. Aber es sieht nicht so aus. Indiscreet (1958)
Well, we're anxious to get him into NATO.Darum wollen wir ihn ja auch für die Nato gewinnen. Indiscreet (1958)
It's a notice about a reward for 10 pieces of gold.Du kannst 10 Goldstücke gewinnen. Du brauchst dich dafür nicht einmal besonders anzustrengen. The Hidden Fortress (1958)
It appears they wanted to signal and gain time for others to escape.Ganz offenbar wollten sie Zeit gewinnen für jemanden auf der Flucht. The Hidden Fortress (1958)
- But, my dear, we always almost win.- Wir gewinnen immer fast, meine Liebe. Me and the Colonel (1958)
Why, you may win the war, but you may lose the war.Sie könnten den Krieg gewinnen, aber Sie könnten ihn auch verlieren. Me and the Colonel (1958)
But if you win, what harm will it do to you to let us escape?Aber wenn Sie gewinnen, wäre es so schlimm, wenn Sie uns entkommen lassen? Me and the Colonel (1958)
Might well raise the level of the whole country.könnte das gesamte Land an Niveau gewinnen. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
May the best man win, and all that sort of thing.Möge der Bessere gewinnen und so weiter? The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
I'm not likely to win the first prize, am I?So werde ich kaum einen Preis gewinnen, oder? The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
You know, we have been very lucky every year... to have had some of the really top men in the newspaper field... come and talk to us.Wissen Sie, wir hatten jedes Jahr das große Glück, einige der wirklichen Topleute aus dem Zeitungsgeschäft als Gäste gewinnen zu können. Teacher's Pet (1958)
What if you were sure to win... a lot?Wenn Sie sicher wären, zu gewinnen... viel zu gewinnen? Back to the Wall (1958)
If I go down, the mountain goes with me.Der Berg wird den Kampf nicht gewinnen! A Personal Matter (1959)
Because your wife was raped, you'll have a favourable atmosphere in the courtroom.Wegen der Vergewaltigung ihrer Frau gewinnen Sie Sympathien im Gerichtssaal. Anatomy of a Murder (1959)
Tell me we're gonna win.Sagen Sie, dass wir gewinnen. Anatomy of a Murder (1959)
You must not win the race the first time around.Du brauchst das Rennen nicht schon in der 1. Runde zu gewinnen. Ben-Hur (1959)
You win the last time around.Bei der letzten musst du gewinnen. Ben-Hur (1959)
To the best of these, a crown of victory.Möge der Beste von ihnen den Siegeskranz gewinnen. Ben-Hur (1959)
I did not know how to treat you.Ich verstand nicht, Sie zu gewinnen. Fever Mounts at El Pao (1959)
What if they win?Was, wenn die gewinnen? It Happened to Jane (1959)
We expected you to win here.Wir hatten erwartet, dass Sie hier gewinnen. It Happened to Jane (1959)
Nothing like winning.Es gibt nicht Schöneres als gewinnen. It Happened to Jane (1959)
- We can never win such a war!- So einen Krieg gewinnen wir nie. The Mouse That Roared (1959)
Only an imbecile could win this war. He did.Nur ein Trottel konnte den Krieg gewinnen. The Mouse That Roared (1959)
It will end in victory for China.Wir werden diesen Krieg gewinnen. The Human Condition I: No Greater Love (1959)
Yet, our men are being wiped out despite the faith of our people.Die Divisionen fallen nach der Reihe, und die Nation denkt, wir können gewinnen. The Human Condition II: Road to Eternity (1959)

German-Thai: Longdo Dictionary
gewinnen(vt) |gewann, hat gewonnen| ชนะ เช่น Kem wünscht sich, das Lottospiel zu gewinnen. เข้มหวังที่จะถูกรางวัลล็อตเตอรี่
gewinnen(vi) |gewann, hat gewonnen| ผลิตมาจาก เช่น Diese Sauce gewinnt man aus Soja. ซ้อสนี้ทำมาจากถั่วเหลือง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfahrung {f}; Sachkenntnis {f} | Erfahrungen {pl} | praktische Erfahrung {f}; Übung {f} | praktische Erfahrung {f}; Betriebserfahrung {f} | eine Erfahrung machen | Erfahrung sammeln; Erfahrung hinzugewinnen | viele Jahre Erfahrung mit | eine etwa zwanzigjährige Erfahrung | langjährige Erfahrungen in | aus eigener Erfahrung | aus (eigener) Erfahrung wissen | nach unserer Erfahrung | besondere Erfahrung; besondere Berufserfahrung | aus Erfahrung | nach meinen Erfahrungen; nach meiner Erfahrungexperience | experiences | practical knowledge | operational experience | to have an experience | to gain experience | many years of experience with | some twenty years of experience | a long experience in | from my own personal experience | to know from (one's own) experience | as far as our experience goes | special experience | by experience | in my experience [Add to Longdo]
Jackpot {m} | den Jackpot gewinnenjackpot | to hit the jackpot [Add to Longdo]
Nichtantreten {n} [sport] | kampflos gewinnendefault | to win by default [Add to Longdo]
seinen festen Platz gewinnento establish oneself [Add to Longdo]
an Profil gewinnento improve one's image [Add to Longdo]
Wert {m} | Werte {pl} | angeblicher Wert | annehmbarer Wert | bestimmter Wert | innerer Wert | prädilativer Wert | rechnerischer Wert | im Wert steigen; an Wert gewinnenvalue | values | asserted value | acceptable level | assigned value | intrinsic value | predictive valu | book value | to appreciate in value [Add to Longdo]
Zeit {f} | Zeiten {pl} | zur rechten Zeit | zur rechten Zeit | in schlechten Zeiten | angegebene Zeit | Zeit brauchen | Zeit finden für; dazu kommen | jdm. Zeit lassen | sich Zeit lassen | Zeit und Ort bestimmen | die Zeit totschlagen; die Zeit vertreiben | die Zeit verbringen | sich die Zeit vertreiben | seine Zeit vertrödeln | die Zeit vertrödeln | eine schöne Zeit haben; viel Spaß haben | in kurzer Zeit | harte (schwere; schlimme) Zeiten | mit der Zeit Schritt halten | mit der Zeit gehen | seiner Zeit voraus | etw. zur falschen Zeit tun | Zeit vergeuden | Zeit verwenden auf | Zeit zu gewinnen suchen | Zeit herausschinden | eine lange Zeit schönen Wetters | der Zahn der Zeit | zur rechten Zeit | absolute Zeittime | times | in due time | in good season | in times of scarceness | indicated time; time indicated | to take time | to get round to | to give someone time | to take up time | to set time and place | to kill time | to spend the time | to while away the time | to while away one's time | to fritter away time | to have a nice time | in a little while | hard times | to keep up with the time | to keep up with the times | ahead of the times | to sing the Magnificat at matins | to waste time | to spend time on | to play for time | to temporize | a long spell of fine weather | the ravages of time | seasonable | absolute time [Add to Longdo]
abgewinnen | abgewonnento take pleasure in | taken pleasure in [Add to Longdo]
dem Meer Land abgewinnento recover land from the sea [Add to Longdo]
an Boden gewinnento gain ground [Add to Longdo]
aufbereiten; wiedergewinnento salvage [Add to Longdo]
einnehmend; gewinnend {adj}winning [Add to Longdo]
erringend; gewinnendgaining [Add to Longdo]
faszinieren; gewinnento allure [Add to Longdo]
gewinnen; siegen; erringen | gewinnend; siegend | gewonnen; gesiegt | er/sie gewinnt; er/sie siegt | ich/er/sie gewann; ich/er/sie siegte | er/sie hat/hatte gewonnen; er/sie hat/hatte gesiegt | ich/er/sie gewönne; ich/er/sie gewänne | jdn. für einen Plan gewinnen | mit einer Nasenlänge gewinnen | letztlich siegen über jdn. | ruhmreich siegento win {won; won} | winning | won | he/she wins | I/he/she won | he/she has/had won | I/he/she would win | to win sb. over to a plan | to win by a canvas | to win out over sb. | to win a famous victory; to win a glorious victory [Add to Longdo]
gewinnen; erlangen; erwerben; hinzugewinnen | gewinnendto gain | gaining [Add to Longdo]
für sich gewinnento win over; to win around [Add to Longdo]
gewinnento extract [Add to Longdo]
gewinnendyielding [Add to Longdo]
hinzugewinnen | hinzugewonnento get in addition | got in addition [Add to Longdo]
lieb gewinnendembosoming [Add to Longdo]
lieb gewinnento embosom [Add to Longdo]
jdn. lieb gewinnento become fond of sb.; to grow fond of sb. [Add to Longdo]
etw. lieb gewinnento become fond of sth. [Add to Longdo]
liebgewinnento become fond of [Add to Longdo]
wieder gewinnento reprise [Add to Longdo]
wiederauffinden; wiedergewinnen | wiederauffindend; wiedergewinnendto retrieve | retrieving [Add to Longdo]
wiedergewinnento retrieve [Add to Longdo]
wiedergewinnen; zurückgewinnen | wiedergewinnend; zurückgewinnendto regain | regaining [Add to Longdo]
wiedergewinnen; wieder finden | seine Stimme wieder findento recover | to recover one's voice [Add to Longdo]
wiedergewinnen; zurückgewinnento win back [Add to Longdo]
wiedergewinnendreclaiming [Add to Longdo]
wiedergewinnendreprising [Add to Longdo]
zuvorkommen; gewinnento scoop [Add to Longdo]
zweistellig gewinnento win by more than ten [Add to Longdo]
Er bildet sich tatsächlich ein, gewinnen zu können.He has fond hopes of winning. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勝ち通す[かちとおす, kachitoosu] hintereinander_gewinnen [Add to Longdo]
勝つ[かつ, katsu] gewinnen, siegen [Add to Longdo]
勝訴[しょうそ, shouso] einen_Prozess_gewinnen [Add to Longdo]
得る[える, eru] gewinnen, erwerben [Add to Longdo]
得る[える, eru] gewinnen, erwerben [Add to Longdo]
懐く[なつく, natsuku] liebgewinnen [Add to Longdo]
懐ける[なつける, natsukeru] jemandes_Herz_gewinnen, zaehmen [Add to Longdo]
獲る[える, eru] gewinnen, bekommen, erlangen [Add to Longdo]
辛勝[しんしょう, shinshou] mit_Muehe_gewinnen, mit_Muehe_und_Not_gewinnen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  gewinnen /gəvinən/
   gain; to extract; to gain; to win {won, won}

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top