Search result for

*garment*

(135 entries)
(0.1089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: garment,-garment-, *garment*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garment    [N] เสื้อผ้า, See also: เครื่องแต่งกาย
garment    [VT] แต่งตัว, See also: แต่งกาย, Syn. dress, clothe, clad, Ant. denude, undress
undergarment    [N] ชุดชั้นใน, Syn. underwear

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
garmentThis garment is exchangeable within three days.
garmentThese garments are made of 100 percent wool.
garmentI can't find my garment bag.
garmentHe hired the garment for the day.
garmentShe wore a loose garment.
garmentShe wore a loose garment.
garment2. Sew together the shoulder of the garment body.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garment(การ์'เมินทฺ) n. เสื้อผ้าอาภรณ์. vt. สวมเสื้อผ้าอาภรณ์, Syn. clothing,clothes
undergarment(อัน'เดอะการ'์ เมินทฺ) n. เสื้อกางเกงใน

English-Thai: Nontri Dictionary
garment(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งหุ่ม,เครื่องแต่งกาย,เครื่องปกคลุม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูษณพาส    [N] clothes, See also: garments, Syn. เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้า, Notes: (สันสกฤต)
ภูษา    [N] clothes, See also: garments, apparel, raiment, vesture, Syn. เครื่องนุ่งห่ม, ผ้าทรง, Example: พระพุทธรูปทรงภูษาตาดทอง ประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ทาบเหนือพระอังสาซ้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กุยเฮง    [N] Chinese jacket, See also: open-chested upper garment, Chinese outer garment, Syn. เสื้อกุยเฮง, Example: การแต่งตัวแบบนักเลงในสมัยหนึ่ง คือ ใส่เสื้อกุยเฮง นุ่งกางเกงแพรปังลิ้น สวมหมวก ถือไม้เท้า, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อแบบจีนชนิดหนึ่ง คอกลม ผ่าอกตลอด ติดกระดุม, Notes: (จีน)
อาภรณ์    [N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เครื่องแต่งตัว, เครื่องประดับ, Example: พระพุทธรูปมีสัดส่วนของร่างกายสะโอดสะอง ใบหน้ายาวรูปไข่ ทรงเครื่องอาภรณ์เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ในศิลปะแบบปาละเสนะของอินเดีย
เครื่องนุ่งห่ม    [N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, อาภรณ์, เครื่องแต่งตัว, Example: สิ่งที่มนุษย์ต้องมีต้องใช้ 4 อย่าง คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค, Count unit: ชุด
เครื่องแต่งกาย    [N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Example: คนที่มาชุมนุมกันมีหน้าตาและเครื่องแต่งกายที่บอกว่าเป็นคนชาติตะวันตก, Count unit: ชุด
เครื่องแต่งตัว    [N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Example: กระทรวงศึกษาฯ เคร่งครัดกับเครื่องแต่งตัวของครูโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตัวด้วยสีฉูดฉาด, Count unit: ชุด
ไตรจีวร [N] three garments of a Buddhist monk (robe,sarong, extra robe), Syn. ตรีจีวร, ผ้าไตร, Example: ในงานบวช บิดาเป็นคนอุ้มบาตรและถือตาลปัตร มารดาอุ้มไตรจีวร ญาติพี่น้องช่วยถือเครื่องอัฐบริขารเครื่องไทยธรรมและสิ่งของอื่นๆ, Thai definition: ผ้า 3 ผืนของภิกษุ คือ อันตรวาสก (สบง) อุตราสงค์ (จีวร) และสังฆาฏิ (ผ้าทาบ)
ร่มผ้า    [N] part of the body under the garment, See also: the inside of the lower garment, Example: หมัดจะไม่กัดทะลุผ้าเหมือนกับยุง แต่จะแทรกตัวเข้าไปในร่มผ้า, Thai definition: ส่วนร่างกายภายในผ้านุ่ง
ร่มธง    [N] (under) the protection of consular jurisdiction, See also: the inside of the lower garment, Example: ในช่วงสงครามเกาหลี ทหารจาก15 ประเทศต่างอยู่ภายใต้ร่มธงสหประชาชาติ, Thai definition: ความคุ้มครองของชาติ
ชุดชั้นใน    [N] underwear, See also: lingerie, undergarment, bra, brassiere, Syn. บรา, ยกทรง, บราเซีย, เสื้อชั้นใน, กางเกงใน, Example: ข้าวของที่หายเป็นประจำในหอพักคือชุดชั้นในดีๆ ของผู้หญิงและกางเกงยีนส์จากต่างประเทศ, Count unit: ชุด
กระโจมอก    [V] pull up one's lower garment so as to cover the breasts, See also: wear a skirt to cover her breast, Syn. นุ่งกระโจมอก, Example: สาวๆ ในหมู่บ้านต่างพากันกระโจมอกว่ายน้ำในคลอง
เสื้อผ้าอาภรณ์ [N] garment, See also: suit of clothing, clothes, Syn. เสื้อผ้า, เสื้อแสง, เครื่องแต่งกาย, Example: เราสามารถเบนความสนใจของผู้อื่นออกจากจุดบกพร่องทางร่างกายได้ โดยอาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องสำอางที่เหมาะสมกับตน, Thai definition: เครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอ    [N] weaving (garment), See also: something woven (e.g. cloth, basket), Example: เขาบุกเบิกอาณาจักรอุตสาหกรรมจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อสิ่งทอ, Thai definition: ผ้าหรือสิ่งต่างๆ ที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติ และใยสังเคราะห์
สิ่งทอ    [N] weaving (garment), See also: something woven (e.g. cloth, basket), Example: เขาบุกเบิกอาณาจักรอุตสาหกรรมจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อสิ่งทอ, Thai definition: ผ้าหรือสิ่งต่างๆ ที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติ และใยสังเคราะห์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดชั้นใน [n. exp.] (chut channai) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere   FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]
เครื่องแต่งกาย[n.] (khreūangtaengkāi) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume   FR: costume [m] ; vêtement [m]
กุย[n.] (kui) EN: Chinese jacket ; open-chested upper garment ; Chinese outer garment   
เสื้อผ้า [n.] (seūaphā) EN: clothing ; clothes ; household linen ; wearing apparel ; garments ; outfit   FR: habillement [m] ; vêtement [m] ; linge [m] ; fringues [fpl] (fam.)
ไตรจีวร[n.] (traijīwøn) EN: three garments of a Buddhist monk (robe,sarong, extra robe)   

CMU English Pronouncing Dictionary
GARMENT    G AA1 R M AH0 N T
GARMENTS    G AA1 R M AH0 N T S
UNDERGARMENT    AH1 N D ER0 G AA2 R M AH0 N T
UNDERGARMENTS    AH1 N D ER0 G AA2 R M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
garment    (n) (g aa1 m @ n t)
garments    (n) (g aa1 m @ n t s)
undergarment    (n) (uh1 n d @ g aa m @ n t)
undergarments    (n) (uh1 n d @ g aa m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewand {n} | Gewänder {pl}; Kleidung {f}garment | garments [Add to Longdo]
Miederwaren {pl}foundation garments [Add to Longdo]
Oberbekleidung {f}overgarments [Add to Longdo]
Stückfärbung {f} [textil.]garment dyeing [Add to Longdo]
Unterkleid {n} | Unterkleider {pl}undergarment | undergarments [Add to Longdo]
Unterkleidung {f}; Unterbekleidung {f}undergarments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
ガーメント[, ga-mento] (n) garment [Add to Longdo]
サラファン[, sarafan] (n) sarafan (type of garment) (rus [Add to Longdo]
ニット[, nitto] (n) (1) knit; knitted fabric; knitted garments; (2) nit (unit of surface brightness equal to 1 candela per square meter); (P) [Add to Longdo]
ベビーオール[, bebi-o-ru] (n) one-piece garment with snaps up the front, sort of like a jumpsuit for babies (wasei [Add to Longdo]
マフラー[, mafura-] (n) muffler (garment, vehicle); scarf; (P) [Add to Longdo]
[ころも, koromo] (n) (1) clothes; garment; (2) gown; robe; (3) coating (e.g. glaze, batter, icing); (P) [Add to Longdo]
衣装(P);衣裳[いしょう, ishou] (n) clothing; costume; outfit; garment; dress; (P) [Add to Longdo]
衣類[いるい, irui] (n,adj-no) clothes; clothing; garments; (P) [Add to Longdo]
[ふすま, fusuma] (n) (arch) everyday garment worn by men in ancient Japan [Add to Longdo]
下襲[したがさね, shitagasane] (n) (arch) (See 半臂,袍) garment worn under the hanpi undergarment or hou robe in court ceremonial dress [Add to Longdo]
下前[したまえ, shitamae] (n) (See 上前・1) part of the fabric that is tucked closest to the skin when wearing a garment that is wrapped in front of one (such as a kimono) [Add to Longdo]
絵羽模様[えばもよう, ebamoyou] (n) single pattern on the entirety of a garment [Add to Longdo]
外衣[がいい, gaii] (n) outer garment [Add to Longdo]
汗取り;汗袗[あせとり, asetori] (n) undergarment designed to soak up sweat [Add to Longdo]
汗衫[かざみ, kazami] (n) (arch) ancient Japanese sweat-absorbent summer garment [Add to Longdo]
笈摺[おいずり;おいずる, oizuri ; oizuru] (n) thin, sleeveless overgarment worn by pilgrims [Add to Longdo]
見返し;見返[みかえし, mikaeshi] (n) (1) endpaper; end paper (of a book); (2) facing (extra layer of material used to make a garment); (3) looking back; triumphing over (a rival) [Add to Longdo]
御衣[ぎょい, gyoi] (n) imperial garments [Add to Longdo]
撮み洗い;摘み洗い[つまみあらい, tsumamiarai] (n) washing only the soiled part (of a garment) [Add to Longdo]
紙子;紙衣[かみこ;かみぎぬ(紙衣)(ok), kamiko ; kamiginu ( kami koromo )(ok)] (n) paper garment [Add to Longdo]
修道服[しゅうどうふく, shuudoufuku] (n) habit (garment worn by nuns, monks, friars, etc.) [Add to Longdo]
[かさね, kasane] (n) (1) (See 重ね) layers of clothing worn under one's overcoat; (2) (abbr) (See 襲の色目) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
襲衣[しゅうい, shuui] (n,vs) wearing one garment over another [Add to Longdo]
重ね着[かさねぎ, kasanegi] (n,vs) wearing one garment over another [Add to Longdo]
小袖[こそで, kosode] (n) short sleeves; quilted silk garment [Add to Longdo]
上前[うわまえ, uwamae] (n) (1) (See 下前) part of the fabric that is wrapped farthest from the skin when wearing a garment that is wrapped in front of one (such as a kimono); (2) (See 上米・うわまい・1) percentage; commission [Add to Longdo]
上着(P);上衣;表着[うわぎ(P);じょうい(上衣), uwagi (P); joui ( ue koromo )] (n,adj-no) coat; tunic; jacket; outer garment; (P) [Add to Longdo]
上服[うわふく, uwafuku] (n) outer garment [Add to Longdo]
尻からげ;尻紮げ[しりからげ, shirikarage] (adv) tucking up the hem of one's garments [Add to Longdo]
尻っ端折り;尻っ端折(io)[しりっぱしょり, shirippashori] (n,vs) (See 尻端折り) tucking up the hem of one's garments [Add to Longdo]
尻端折り;尻端折(io)[しりはしょり;しりばしょり;しりはしおり, shirihashori ; shiribashori ; shirihashiori] (n,vs) (See 尻からげ) tucking up the hem of one's garments [Add to Longdo]
振り(P);風[ふり, furi] (n,ctr) (1) swing; shake; wave; swinging; (n) (2) (uk) appearance; behaviour; (3) (uk) pretence (pretense); show; (4) (uk) lacking a reservation or introduction (at a restaurant, etc.); (5) postures (of a dance); (6) unsewn part of a hanging sleeve on a traditional Japanese woman's garment; (suf,ctr) (7) counter for swords, blades, etc.; (P) [Add to Longdo]
身巾(oK);身幅[みはば, mihaba] (n) width of a garment [Add to Longdo]
身頃;裑[みごろ, migoro] (n) body of a garment; bodice [Add to Longdo]
水干[すいかん, suikan] (n) (1) everyday garment worn by nobles in ancient Japan; (2) silk dried after having been washed in plain water and stretched out [Add to Longdo]
染衣[ぜんえ, zen'e] (n) black dyed garment; black dyed kimono [Add to Longdo]
染衣;染め衣[そめぎぬ;しめころも(染衣), someginu ; shimekoromo ( some koromo )] (n) dyed garments; dyed kimono [Add to Longdo]
素袷(oK)[すあわせ, suawase] (n) (obsc) wearing a kimono (or awase) without any undergarments on [Add to Longdo]
着付け;着つけ[きつけ, kitsuke] (n) (1) dressing; fitting; helping someone get dressed; (2) outer garment (in kabuki) [Add to Longdo]
長着[ながぎ, nagagi] (n) long (i.e. ankle-length) tradional Japanese garment (esp. a kimono) [Add to Longdo]
長襦袢;長ジバン;長ジュバン[ながじゅばん(長襦袢);ながじばん(長襦袢);ながジバン(長ジバン);ながジュバン(長ジュバン), nagajuban ( chou juban ); nagajiban ( chou juban ); naga jiban ( chou jiban ); naga] (n) long, kimono-like garment, made of light fabric and worn under the kimono; under-kimono [Add to Longdo]
天衣[てんい, ten'i] (n) heavenly garment [Add to Longdo]
湯巻き[ゆまき, yumaki] (n) (1) (obsc) (See ゆもじ・1) women's waistcloth; loincloth; (2) garment worn by nobles when bathing [Add to Longdo]
湯具[ゆぐ, yugu] (n) (1) accessories used for bathing; (2) (See 湯帷子,ゆまき・2,腰巻き,ゆもじ・2) garment used while bathing [Add to Longdo]
胴衣[どうい, doui] (n) padded, sleeveless undergarment; vest [Add to Longdo]
胴着;胴衣[どうぎ, dougi] (n) (See 胴衣・どうい) (sleeveless) undergarment; padded undershirt [Add to Longdo]
背の明いた服[せのあいたふく, senoaitafuku] (n) garment open at the back [Add to Longdo]
背割り[せわり, sewari] (n) slicing a fish down its back; a slit in the back of a garment [Add to Longdo]
萩重ね;萩襲[はぎがさね, hagigasane] (n) (obsc) autumn garment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上衣[shàng yī, ] jacket; upper outer garment [Add to Longdo]
上装[shàng zhuāng, / ] upper garment [Add to Longdo]
兜兜[dōu dōu, ] an undergarment covering chest and abdomen [Add to Longdo]
兜肚[dōu du, ] an undergarment covering chest and abdomen [Add to Longdo]
内衣[nèi yī, / ] undergarment; underwear [Add to Longdo]
丧服[sāng fú, / ] mourning garment [Add to Longdo]
单衣[dān yī, / ] unlined garment [Add to Longdo]
拆洗[chāi xǐ, ] to unpick and wash (e.g. padded garment) [Add to Longdo]
[fú, ] clothes; dress; garment; submit; take (medicine) [Add to Longdo]
[jiǒng, ] monotone garment with no lining [Add to Longdo]
[cuī, ] mourning garments [Add to Longdo]
肚兜[dù dōu, ] an undergarment covering chest and abdomen [Add to Longdo]
背心[bèi xīn, ] a sleeveless garment [Add to Longdo]
血衣[xuè yī, ] bloody garment [Add to Longdo]
血衫[xuè shān, ] bloodstained shirt; bloody garment [Add to Longdo]
衣袖[yī xiù, ] the sleeve of a garment [Add to Longdo]
衣装[yī zhuāng, / ] garment [Add to Longdo]
[chǎ, ] open seam of a garment; shorts; panties [Add to Longdo]
[shān, ] garment; jacket with open slits in place of sleeves [Add to Longdo]
[fū, ] the lapel of a garment [Add to Longdo]
[cuī, ] mourning garments [Add to Longdo]
[nì, ] women's undergarments [Add to Longdo]
[zhěn, ] unlined garment [Add to Longdo]
[kèn, ] s seam in a garment [Add to Longdo]
[cháng, ] lower garment; skirts; petticoats; garments [Add to Longdo]
[jū, ] garment [Add to Longdo]
[xiē, ] short garments [Add to Longdo]
[yú, ] loose garment [Add to Longdo]
[jiǒng, ] monotone garment with no lining [Add to Longdo]
[qiān, ] to lift (clothes, sheets); lower garments [Add to Longdo]
[dān, ] garment without a lining [Add to Longdo]
[bì, ] creases; folds or pleats in a garment [Add to Longdo]
[lán, / ] ragged garments [Add to Longdo]
[bǎi, ] hem at the bottom of garment [Add to Longdo]
针织[zhēn zhī, / ] knitting; knitted garment [Add to Longdo]
锦衣玉食[jǐn yī yù shí, / ] brocade garments, jade meals (成语 saw); a life of luxury; extravagance [Add to Longdo]
麻衣[má yī, ] hemp garment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Garment \Gar"ment\, n. [OE. garnement, OF. garnement, garniment,
   fr. garnir to garnish. See {Garnish}.]
   Any article of clothing, as a coat, a gown, etc.
   [1913 Webster]
 
      No man putteth a piece of new cloth unto old garment.
                          --Matt. ix.
                          16.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top