ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gallup*

G AE1 L AH0 P   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gallup, -gallup-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gallup polln. การทดสอบมติมหาชนในสหรัฐอเมริกาที่ริเริ่มโดยGeorge Gallup

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Poll, Gallupการสำรวจมติมหาชน (แบบแกลลัป) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Gallup Pollการสำรวจมติมหาชน (แบบแกลลัป) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unless you want to get to a little spot outside gallup, New Mexico,นอกจากคุณจะอยากเป็นที่สนใจ นอกกัลลับ นิวแม็กซิโก The Key and the Clock (2006)
- Why gallup?- ทำไมต้อง กัลลับ? The Key and the Clock (2006)
I got as far as Gallup, and... then it was just time to come home.ผมเดินไปไกลจนตามที่ใจอยากไป และ... จากนั้นก็ได้เวลาต้องกลับบ้าน Bit by a Dead Bee (2009)
They'll have to change there and wait on for a train to Gallup.Da müssen sie raus und auf den Zug nach Gallup warten. The Stalking Moon (1968)
The whites go to Dr Galuppo to certify there are no communicable diseases.Die weißen gehen an Dr. Gallupo, der bestätigen muss, dass keine ansteckende Krankheit vorlag. Avanti! (1972)
About the health certificate. I reached Dr Galuppo on the phone, in the operating room.Was die Atteste betrifft, so konnte ich endlich Dr. Gallupo im OP erreichen. Avanti! (1972)
Here in Gallup and surrounding areas, we can expect a massive cold front moving in from the north.Hier in Gallup und in der Umgebung können wir eine massive Kältefront aus dem Norden erwarten. Airport 1975 (1974)
You know the results of the latest Gallup Poll?Kennt ihr die neuesten Gallup-Umfragen? All the President's Men (1976)
Gallup and Harris will conduct new election polls.Gallup und Harris erstellen neue Wahlumfragen. Wrong Is Right (1982)
Tonight I'm standing on Highway 666 running through towns like Cortez Shiprock, Sheep Springs and ending in Gallup, New Mexico.Ich stehe heute auf der Route 666, die Cortez, Shiprock und Sheep Springs miteinander verbindet und in Gallup, New Mexico, endet. Natural Born Killers (1994)
Gallup, New Mexico.Gallup, New Mexico. Biogenesis (1999)
- In... Gallup, New Mexico.Gallup, New Mexico. Biogenesis (1999)
He's putting 22 points behide.- Ja, leider. Laut Gallup liegen wir 22 Punke zurück. Ali G Indahouse (2002)
Recent surveys indicate, Erik Dreier will win the election in October.Laut "Gallup" ist er der große Favorit für die Parlamentswahlen im Oktober. King's Game (2004)
Well, I modeled my poll after the Gallup Poll.Streng nach den Umfragekriterien des Gallup-Instituts. Tippecanoe and Taylor, Too (2004)
GaIIup?GallupThe Eye and the Prime Object (2006)
What's in gallup?Was ist in GallupThe Eye and the Prime Object (2006)
This says GaIIup.Hier steht GallupThe Eye and the Prime Object (2006)
- Your bus ticket takes you to GaIIup.- Die Busfahrkarte bringt einen nach GallupThe Eye and the Prime Object (2006)
- It's not really GaIIup.- Das ist nicht GallupThe Eye and the Prime Object (2006)
technically it's just outside GaIIup.Genau genommen ist es außerhalb Gallups. The Eye and the Prime Object (2006)
Not that useful, unless you want to get to a little spot outside Gallup, New Mexico, in a jiffy, which I don't.Nicht besonders nützlich, es sei denn, man will in 'nem Augenblick von hier nach außerhalb Gallup in New Mexico, was ich nicht will. The Key and the Clock (2006)
Why Gallup?Warum GallupThe Key and the Clock (2006)
Been to Gallup, Phillipsburg, Sioux Falls...Gallup, Pittsburgh, Sioux Falls... I'm Not There (2007)
I got as far as Gallup and then it was just time to come home.Ich kam bis nach Gallup... und dann war es einfach wieder Zeit, nach Hause zu gehen. Bit by a Dead Bee (2009)
Tommy Gallup screams out, "plaque man!"Tommy Gallup schreit laut: "Zahnbelag-Mann!" Pound of Flesh (2014)
Principal is on schedule, but second unit has been idle in Gallup, New Mexico for four days.Der Hauptdreh ist im Zeitplan, aber die Second Unit in Gallup, New Mexico, steht seit vier Tagen. Hail, Caesar! (2016)
Still raining in Gallup, New Mexico.Noch immer Regen in Gallup, New Mexico. Hail, Caesar! (2016)
It's good.In einer neuen Gallup-Umfrage gaben 58 Prozent der Wähler an, dass es... - Es ist gut. Chapter 50 (2016)
No clue to their movements has been reported... since their assault last night on a service station... north of Gallup, New Mexico.Es gibt keine neuen Hinweise bezüglich ihres Aufenthaltsortes, seit sie gestern nördlich von Gallup in New Mexico eine Tankstelle überfallen haben. White Heat (1949)

CMU English Pronouncing Dictionary
GALLUP    G AE1 L AH0 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gallup    (n) gˈæləp (g a1 l @ p)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャラップ調査[ギャラップちょうさ, gyarappu chousa] (n) Gallup poll [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Gallup
      n 1: a town in northwestern New Mexico near the Arizona border

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top