ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gaiety*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gaiety, -gaiety-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaiety(n) ความสนุกสนาน, See also: ความสำราญใจ, ความรื่นเริง, Syn. gayness, cheerfulness, glee, Ant. glom, sadness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gaiety(เก'อิที) n. ความเบิกบานใจ, ความร่าเริง, ความหรูหรา, gaieties งานรื่นเริง, งานรื่นเริงเฉลิมฉลอง., Syn. gayety, joy

English-Thai: Nontri Dictionary
gaiety(n) ความงาม, ความเบิกบาน, ความรื่นเริง, ความสนุกสนาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gaiety!รื่นเริงไว้ ! Cinema Paradiso (1988)
Hold on. The Blue Key is sweetness and gaiety, huh?เดี๋ยวก่อน กุญแจน้ำเงินคือความหวานและความสนุกสนาน ? Astro Boy (2009)
"10:03, followed suspect to Gaiety Burlesque Theater."10:03 Uhr: Verfolge Verdächtigen zum Gaiety Burlesque Theater. Follow That Munster (1965)
"10:04, suspect crossed street to avoid Gaiety Burlesque Theater.10:04 Uhr: Verdächtiger wechselt Straßenseite, um das Gaiety Burlesque Theater zu umgehen. Follow That Munster (1965)
Gaiety.Gaiety. Liberty Heights (1999)
We met him at the Gaiety Theatre the other night. That cabaret.Wir trafen ihn neulich bei dem Kabarett im Gaiety Theatre. Lord Edgware Dies (2000)
We met her at the Gaiety Theatre.Wir haben sie im Gaiety Theatre kennengelernt. Lord Edgware Dies (2000)
It's from the new operetta at the Gaiety.Es ist aus der neuen Operette am Gaiety. Gaslight (1944)
The Gaiety Club.The Gaiety Club. The Big Heat (1953)
- How was the Gaiety Club?- Wie war es im Gaiety Club? The Big Heat (1953)
He dropped me off at the Gaiety.Er setzte mich beim Gaiety ab. The Big Heat (1953)
The Gaiety!Das Gaiety! Das Gaiety! The Big Heat (1953)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gaietyHealth and gaiety foster beauty.
gaietyHer charm is compounded by her gaiety and kindness.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaiety (n) gˈɛɪətiː (g ei1 @ t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欢乐[huān lè, ㄏㄨㄢ ㄌㄜˋ, / ] gaiety; gladness; glee; merriment; pleasure; happy; joyous; gay, #3,536 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Festivität { f }; Vergnügung { f }gaiety [Add to Longdo]
Fröhlichkeit { f }; Ausgelassenheit { f }; Lustigkeit { f }gaiety; gayness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 gaiety \gai"e*ty\ (g[=a]"[-e]*t[y^]), n.
   Same as {Gayety}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gayety \Gay"e*ty\, n.; pl. {Gayeties}. [Written also {gaiety}.]
   [F. gaiet['e]. See {Gay}, a.]
   1. The state of being gay; merriment; mirth; acts or
    entertainments prompted by, or inspiring, merry delight;
    -- used often in the plural; as, the gayeties of the
    season.
    [1913 Webster]
 
   2. Finery; show; as, the gayety of dress.
 
   Syn: Liveliness; mirth; animation; vivacity; glee;
     blithesomeness; sprightliness; jollity. See
     {Liveliness}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gaiety
   n 1: a gay feeling [syn: {gaiety}, {merriment}]
   2: a festive merry feeling [syn: {gaiety}, {playfulness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top