ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*furnished*

F ER1 N IH2 SH T   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: furnished, -furnished-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
furnished[ADJ] ซึ่งมีเครื่องเรือนพร้อม, See also: ซึ่งตกแต่งแล้ว, Syn. equipped, well-appointed
unfurnished[ADJ] ที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์, Ant. furnished

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfurnished(อันเฟอ'นิ?ดฺ) adj. ไม่มีเครื่องเรือน,ไม่ได้ติดตั้ง,ไม่ได้จัดให้มี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
furnished dwellingที่อยู่อาศัยพร้อมเครื่องเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
unfurnished dwellingที่อยู่อาศัยไม่มีเครื่องเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They furnished off an apartment with a two-room Roebucks saleพวกเขาตกแต่งออกพาร์ทเมนท์ที่มีสองห้อง ROEBUCKS ขาย Pulp Fiction (1994)
They rented your place furnished. Jackie said she'd bring your things.เครื่องเรือนคุณอยู่ที่แฟลต แจ้คกี้ว่าจะเอาของคุณมาให้ที่นี่ As Good as It Gets (1997)
I think I told you I was gonna need something furnished.ผมว่าผมบอกคุณไปแล้วนะ ว่าต้องมีการตกแต่งหน่อย Just Like Heaven (2005)
Well, it is furnished.ค่ะ นี่ตกแต่งแล้ว Just Like Heaven (2005)
All the apartmentscome furnished,too.ตกแต่งหมดแลวด้วย นะครับ No Exit (2006)
I'm staying here a few days, while my apartment is being refurnished.ผมอยู่ไม่กี่วันหรอก อพาร์ทเม้นกำลังตบแต่ง Captivity (2007)
And it was fully furnished.และตกแต่งเรียบร้อยแล้ว Wrecking Crew (2008)
To your furnished apartment."สู่อพาร์ทเมนท์สุดหรูของคุณ Shut Down (2008)
Furnished housing for professors.ตกแต่งแล้วสำหรับศาสตราจารย์ Fracture (2009)
"Your hands have formed and furnished me. Will you then turn and destroy me?""มือของท่านสร้างและตกแต่งเรา และจากนั้นท่านจะทำลายเราหรือ" Frankie & Alice (2010)
"Your hands have formed and furnished me. Will you then turn and destroy me?""มือของท่านสร้างและตกแต่งเรา และจากนั้นท่านจะทำลายเราหรือ" Frankie & Alice (2010)
After all these years, I am now furnished with the means to take care of you.หลายปีให้หลังมานี้ ฉันเฝ้าแต่คิดจะทำอะไรเพื่อดูแลเธอ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Unfurnished furnitureเฟอร์นิเจอร์ว่างเปล่า Love in Disguise (2010)
I had no idea the place came furnished.ฉันไม่คิดเลยว่า ที่นี่ตกแต่งแล้ว Moments in the Woods (2011)
You thought of leasing the home furnished? That was Ian's aunt.คุณคิดจะให้เช้าบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอด้วยไหม ป้าของเอียนโทรมาน่ะ It's Alive (2011)
And your taste is impeccable, which is exactly why I paid double the asking price-- to make sure it came fully furnished.และคุณก็ได้ตัดสินใจ ขายอย่างถูกต้องไปแล้ว ทำไมฉันต้อง จ่ายราคา 2 เท่า เพื่อมาให้คุณเอามันคืน ตอนที่ตกแต่งเสร็จ Guilt (2011)
Fully furnished, lavishly equipped.ตกแต่งเต็มที่ อุปกรณ์อย่างหรู Black Cherry (2012)
We furnished it exactly as you requested.เราตกแต่งตามที่คุณต้องการแล้ว The Best Offer (2013)
It's perfect. It's cozy. It comes fully furnished.มันสมบูรณ์ มันสบาย มันมีเครื่องเรือนพร้อม All We Had (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
furnishedHe furnished food to the hungry.
furnishedHe furnished the hungry with food.
furnishedI furnished food to them.
furnishedI furnished him with food.
furnishedShe furnished the room with beautiful furniture.
furnishedShe has let her house furnished.
furnishedThe apartment was furnished in the Victorian style.
furnishedThe organization furnished the refugees with food.
furnishedThe room is furnished with two beds.
furnishedThe travel company furnished us with all the details of the tour.
furnishedThey furnished the library with many books.
furnishedThey furnished the library with new books.
furnishedThis room is well furnished.
furnishedWe furnished the refugees with blankets.
furnishedWe passed by the door of a certain unfurnished room.

CMU English Pronouncing Dictionary
FURNISHED    F ER1 N IH2 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
furnished    (v) fˈɜːʴnɪʃt (f @@1 n i sh t)
refurnished    (v) rˈiːfˈɜːʴnɪʃt (r ii1 f @@1 n i sh t)
unfurnished    (j) ˌʌnfˈɜːʴnɪʃt (uh2 n f @@1 n i sh t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgestattetfurnished [Add to Longdo]
eingerichtet; möbliert {adj}furnished [Add to Longdo]
nicht eingerichtet; unmöbliert {adj}unfurnished [Add to Longdo]
möblierte neurefurnished [Add to Longdo]
teilmöbliert {adj}partially furnished; partly furnished [Add to Longdo]
unmöbliert {adv}unfurnishedly [Add to Longdo]
möbl. : möbliertfurn. : furnished [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
家具付き;家具つき[かぐつき, kagutsuki] (adj-no) furnished (apartment, etc.) [Add to Longdo]
調度が調う[ちょうどがととのう, choudogatotonou] (exp,v5u) to get fully furnished [Add to Longdo]
備わる(P);具わる(P)[そなわる, sonawaru] (v5r,vi) (1) to be furnished with; to be endowed with; (2) to be among; to be one of; to be possessed of; (P) [Add to Longdo]
付き[つき(P);づき;ツキ, tsuki (P); duki ; tsuki] (n,n-suf) (1) furnished with; including; (2) attached to; (3) impression; appearance; (n) (4) (uk) luck; (5) sociality; (n,n-suf) (6) (See お付き) under; assistant (e.g. to a manager); (7) soup base; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Furnish \Fur"nish\ (f[^u]r"n[i^]sh), v. t. [imp. & p. p.
   {Furnished}; p. pr. & vb. n. {Furnishing}.] [OF. furnir,
   fornir, to furnish, finish, F. fournir; akin to Pr. formir,
   furmir, fromir, to accomplish, satisfy, fr. OHG. frumjan to
   further, execute, do, akin to E. frame. See {Frame}, v. t.,
   and {-ish}.]
   1. To supply with anything necessary, useful, or appropriate;
    to provide; to equip; to fit out, or fit up; to adorn; as,
    to furnish a family with provisions; to furnish one with
    arms for defense; to furnish a Cable; to furnish the mind
    with ideas; to furnish one with knowledge or principles;
    to furnish an expedition or enterprise, a room or a house.
    [1913 Webster]
 
       That the man of God may be perfect, thoroughly
       furnished
       unto all good works.         --2 Tim. iii.
                          17,
    [1913 Webster]
 
   2. To offer for use; to provide (something); to give
    (something); to afford; as, to furnish food to the hungry:
    to furnish arms for defense.
    [1913 Webster]
 
       Ye are they . . . that furnish the drink offering
       unto that number.           --Is. lxv. 11.
    [1913 Webster]
 
       His writings and his life furnish abundant proofs
       that he was not a man of strong sense. --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 furnished \furnished\ adj.
   provided with necessary furnishings; -- used especially of
   rented apartments having furniture included in the rental
   price; as, a furnished apartment. Opposite of {unfurnished}.
   [Narrower terms: {stocked, stocked with ; {appointed};
   {well-appointed, well-found ; {fitted out, outfitted ]
 
   Syn: equipped.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top