ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*frugal*

F R UW1 G AH0 L   
89 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: frugal, -frugal-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frugal[ADJ] ประหยัด, See also: ตระหนี่, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่, Syn. thrifty
frugality[N] ความประหยัด, See also: ความมัธยัสถ์, ความตระหนี่, ความกระเหม็ดกระแหม่, Syn. thriftiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frugal(ฟรู'เกิล) adj. ประหยัด,ตระหนี่,มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่,เล็กน้อย., See also: frugality n. frugalness n., Syn. thrifty

English-Thai: Nontri Dictionary
frugal(adj) กระเหม็ดกระแหม่,ออม,ตระหนี่,ประหยัด
frugality(n) ความตระหนี่,ความกระเหม็ดกระแหม่,การอดออม,ความประหยัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When the King practices frugality by wearing hemp clothingเมื่อใดที่กษัตริย์ตกที่นั่งลำบาก ภายใต้ชุดป่านมอซอที่สวมใส่ Portrait of a Beauty (2008)
$100 is a lot of money. Be frugal.เงิน100ดอลล่าร์คงมากพอ ใช้ประหยัดๆนะลูก Baby and I (2008)
[Rebecca] Now walk away, strong and frugal.ต้องเดินหนีไป เข้มแข็ง และ ประหยัด Confessions of a Shopaholic (2009)
I got it at the frugal hoosier. That thing expired two days ago.ฉันซื้อมาจากฟูเกิล ฮูเชอร์ หมดอายุไปสองวันแล้ว Hecking Order (2011)
Yep. 'Cause I'm frugal.ใช่ เพราะฉันประหยัด Any Moment (2012)
Yes, except what's in the checking and savings accounts, but you know us, we're not exactly frugal.ใช่ ยกเว้นแต่ในบัญชีเช็ค และบัญชีออมทรัพย์ แต่คุณก็รู้จักเรา,เราไม่ได้ประหยัดนักหรอก Happily Ever Aftermath (2012)
I thought you were going to live more frugally. Yeah, I know.ฉันนึกว่าคุณจะเริ่มใช้ชีวิตแบบไม่ฟุ้งเฟ้อซะอีก Vendetta (2012)
Frugal Hoosier started charging 10 cents for bags, so I told them to find another sucker, and I beat 'em at their own game.ห้างฟรูกอล ฮูเซอร์ เริ่มคิดตังค์ 10 เซนต์ถ้าขอถุงใส่ของ ฉันก็เลยบอกพวกเขา ว่าให้ไปเก็บจากคนอื่นเหอะ แล้วฉันก็เอาชนะพวกเขาจนได้ Thanksgiving IV (2012)
The diapers and the milk were taken from the motel room, which told me that Red John's partner was someone frugal.ผ้าอ้อม กับนม ถูกเอาไปจากห้องในโรงแรม นั่นบอกผมว่า หุ้นส่วนของ เรดจอห์น รอบคอบ Red John's Rules (2013)
First up, a trip to the Frugal Hoosier,Es fing mit einem Ausflug zu "Frugal Hoosier" an, The Cheerleader (2009)
Flash her your Frugal Hoosier card.Zeig ihr deine "Frugal Hoosier" -Karte. The Cheerleader (2009)
I was just in the Frugal Hoosier, and they have these Ronald Reagan inaugural jelly beans--Ich war eben im Frugal Hoosier, Und dort haben sie diese Ronald-Reagan-Antrittsrede-Jellybeans. The Cheerleader (2009)
But luckily, the Frugal Hoosier has an optical department and no mirrors.Aber glücklicherweise hat Frugal Hoosier einen Optiker. Und keine Spiegel. The Cheerleader (2009)
Our meals were small but frequent, for stamina.Die Mahlzeiten waren frugal, aber häufig. Für die Kondition. The Grand Budapest Hotel (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frugalBy virtue of frugality he has made a fortune.
frugalGermans are a frugal people.
frugalHe is frugal, to say the least of it.
frugalHe is not frugal so you can't trust him with money.
frugalHe is very frugal, not to say stingy.
frugalIt is all very well to be frugal; but he goes too far.
frugalShe is a frugal, not to say stingy.
frugalShe is very frugal, not to say stingy.
frugalThough he is fairly well off he is frugal; he take after his father in that respect.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหนียวแน่น[ADV] frugally, See also: parsimoniously, Example: เขาใช้เงินของเขาอย่างตระหนี่เหนียวแน่น, Thai definition: ระมัดระวังในการใช้จ่าย
เขม็ดแขม่[V] economize, See also: be frugal, be thrifty, Syn. อดออม, มัธยัสถ์, ประหยัด, กระเหม็ดกระแหม่, Ant. สุรุ่ยสุร่าย, Example: คุณนายบ้านนี้เขม็ดแขม่เหลือเกินไม่ยอมเสียเงินซื้ออะไรง่ายๆ, Thai definition: ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพราะเกรงว่าจะไม่พอใช้
มัธยัสถ์[V] economize, See also: be frugal, be thrifty, be economical, Syn. ประหยัด, เขียม, อดออม, กระเหม็ดกระแหม่, Ant. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Example: เราจำเป็นต้องมัธยัสถ์เพื่อให้รายได้พอกับรายจ่าย, Thai definition: ใช้จ่ายอย่างประหยัด, Notes: (สันสกฤต)
มัธยัสถ์[V] economize, See also: be frugal, be thrifty, be economical, Syn. ประหยัด, เขียม, อดออม, กระเหม็ดกระแหม่, Ant. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Example: เราจำเป็นต้องมัธยัสถ์เพื่อให้รายได้พอกับรายจ่าย, Thai definition: ใช้จ่ายอย่างประหยัด, Notes: (สันสกฤต)
ตระหนี่[ADJ] chary, See also: frugal, thrifty, spare, stingy, miserly, economical, niggardly, avaricious, greedy, Syn. ขี้เหนียว, งก, ขี้หวง, Ant. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Example: เขาเป็นคนตระหนี่ เพราะเขาคำนึงถึงความจนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต, Thai definition: ที่มีนิสัยใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ไม่จ่ายออกไปง่ายๆ
ประหยัด[V] economize, See also: save, be thrifty, be frugal, be economical, Syn. ออม, อดออม, มัธยัสถ์, เขียม, Example: ผู้คนต่างทำงานหนักเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวและรู้จักประหยัดอดออมเพื่ออนาคตข้างหน้า, Thai definition: ใช้จ่ายแต่พอควรแก่ฐานะ
กระเบียดกระเสียร[V] economize, See also: save, be frugal, be economical, be thrifty, Syn. ประหยัด, Example: ถ้าเขารู้จักกระเบียดกระเสียรก็จะช่วยลดปัญหาหนี้สินได้บ้าง
กระเหม็ดกระแหม่[V] economize, See also: be thrifty, be frugal, be economical, save, cut back, tighten one's belt, Syn. ประหยัด, Ant. ฟุ่มเฟือย, Example: การได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทำให้ผมต้องพากเพียรและกระเหม็ดกระแหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทำได้, Thai definition: ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพราะเกรงว่าจะไม่พอใช้
กระเหม็ดกระเหมียด[V] economize, See also: practice frugality, stingy, Syn. กระเหม็ดกระแหม่, ประหยัด, Ant. ฟุ่มเฟือย, Example: เธอเป็นภรรยาผู้ไม่รู้จักกระเหม็ดกระเหมียดเสียบ้างเลย, Thai definition: ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพราะเกรงว่าจะไม่พอใช้
ตังเม[์์N] stingy, See also: niggardly, miserly, frugal, mean, tight, Syn. ตระหนี่, ตระหนี่ถี่เหนียว, ขี้เหนียว, ขี้ตืด, Example: คนเหนียวหนืดตังเมอย่างเขาหรือจะยอมเลี้ยงใครง่ายๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียดกรอ[v.] (bīetkrø) EN: be cheeseparing ; be frugal ; be stingy   FR: vivre chichement
เบียดกรอ[adv.] (bīetkrø) EN: economically   FR: frugalement ; chichement
เขียม[adj.] (khīem) EN: thrifty ; frugal ; economical   FR: économe ; économique
ไม่ฟุ่มเฟือย[adj.] (mai fumfeūay) EN: frugal   FR: frugal
ประหยัด[v.] (prayat) EN: economize ; be sparing of ; save ; be thrifty ; be frugal ; be economical   FR: économiser
ตระหนี่[adj.] (tranī) EN: frugal ; stingy ; miserly ; chary ; mean ; niggardly   FR: avare ; radin ; rapiat (fam. - vx) ; frugal

CMU English Pronouncing Dictionary
FRUGAL    F R UW1 G AH0 L
FRUGALLY    F R UW1 G AH0 L IY0
FRUGALITY    F R UW0 G AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frugal    (j) frˈuːgl (f r uu1 g l)
frugally    (a) frˈuːgəliː (f r uu1 g @ l ii)
frugality    (n) frˈuːgˈælɪtiː (f r uu1 g a1 l i t ii)
frugalities    (n) frˈuːgˈælɪtɪz (f r uu1 g a1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shěng, ㄕㄥˇ, ] frugal; save; to omit; to leave out; to save (money); province, #305 [Add to Longdo]
节约[jié yuē, ㄐㄧㄝˊ ㄩㄝ, / ] frugal; save, #3,534 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] aid; ferry; frugal, #7,663 [Add to Longdo]
勤俭[qín jiǎn, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˇ, / ] hardworking and frugal, #18,082 [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] frugal; to be in need, #29,831 [Add to Longdo]
省吃俭用[shěng chī jiǎn yòng, ㄕㄥˇ ㄔ ㄐㄧㄢˇ ㄩㄥˋ, / ] to live frugally; to economize on food and clothing; to scrimp and save, #34,687 [Add to Longdo]
节衣缩食[jié yī suō shí, ㄐㄧㄝˊ ㄧ ㄙㄨㄛ ㄕˊ, / ] to save on food and clothing (成语 saw); to live frugally, #59,665 [Add to Longdo]
省俭[shěng jiǎn, ㄕㄥˇ ㄐㄧㄢˇ, / ] frugal; economic; to scrimp and save, #180,443 [Add to Longdo]
枕石漱流[zhěn shí shù liú, ㄓㄣˇ ㄕˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, ] lit. stone pillow, rinse with water (成语 saw); fig. a frugal life; the life of a hermit, #744,741 [Add to Longdo]
勤朴[qín pǔ, ㄑㄧㄣˊ ㄆㄨˇ, / ] simple and industrious; hardworking and frugal [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
惜しむ[おしむ, oshimu] Thai: เสียดาย English: to be frugal

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genügsamkeit {f}; Frugalität {f}modesty; frugality [Add to Longdo]
Kargheit {f}frugality [Add to Longdo]
Sparsamkeit {f}frugality [Add to Longdo]
Sparsamkeit {f}frugalness [Add to Longdo]
bedürfnislos; genügsam; frugal {adj} | bedürfnisloser | am bedürfnislosestenfrugal | more frugal | most frugal [Add to Longdo]
einfach {adj} | nicht einfachfrugal | unfrugal [Add to Longdo]
genügsam {adv}frugally [Add to Longdo]
mäßig {adj}frugal [Add to Longdo]
mäßig {adv}frugally [Add to Longdo]
sparsam {adj}frugal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勤倹[きんけん, kinken] (n) industry; diligence; frugality [Add to Longdo]
勤倹力行[きんけんりっこう, kinkenrikkou] (n,vs) work hard and practice frugality [Add to Longdo]
経済家[けいざいか, keizaika] (n) frugal person [Add to Longdo]
[けん, ken] (n) economizing; thriftiness; prudence; frugality [Add to Longdo]
倹しく暮し[つましくくらし, tsumashikukurashi] (n) living frugally [Add to Longdo]
倹しく暮す[つましくくらす, tsumashikukurasu] (v5s) to live frugally [Add to Longdo]
倹約[けんやく, kenyaku] (adj-na,n,vs,adj-no) thrift; economy; frugality; (P) [Add to Longdo]
質素[しっそ, shisso] (adj-na,n) simplicity; modesty; frugality; (P) [Add to Longdo]
質素倹約[しっそけんやく, shissokenyaku] (n,vs) (practice) simplicity and frugality; scrimping and saving [Add to Longdo]
惜しむ(P);吝しむ(oK);愛しむ(oK)[おしむ, oshimu] (v5m,vt) (1) to be frugal; to be sparing; (2) to value; to hold dear; (3) to regret (e.g. a loss); to feel sorry (for); (4) to be unwilling; to be reluctant; (P) [Add to Longdo]
惜し気;惜しげ;惜気(io)[おしげ, oshige] (adj-na,n) (See 惜し気もなく) regret; frugality [Add to Longdo]
節約家[せつやくか, setsuyakuka] (n) (See 浪費家) pennypincher; saver; frugal person [Add to Longdo]
粗衣粗食[そいそしょく, soisoshoku] (n) simple or frugal life [Add to Longdo]
貧乏性[びんぼうしょう, binboushou] (n) destined to poverty; parsimonious spirit; tendency to be frugal; poor person's mentality (e.g. inability to relax) [Add to Longdo]
約やか[つづまやか, tsudumayaka] (adj-na) (1) concise; brief; (2) humble; frugal; (3) modest; discrete [Add to Longdo]
吝い[しわい, shiwai] (adj-i) (uk) stingy; cheap; very frugal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frugal \Fru"gal\, a. [L. frugalis, fr. frugi, lit., for fruit;
   hence, fit for food, useful, proper, temperate, the dative of
   frux, frugis, fruit, akin to E. fruit: cf. F. frugal. See
   {Fruit}, n.]
   1. Economical in the use or appropriation of resources; not
    wasteful or lavish; wise in the expenditure or application
    of force, materials, time, etc.; characterized by
    frugality; sparing; economical; saving; as, a frugal
    housekeeper; frugal of time.
    [1913 Webster]
 
       I oft admire
       How Nature, wise and frugal, could commit
       Such disproportions.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Obtained by, or appropriate to, economy; as, a frugal
    fortune. "Frugal fare." --Dryden.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top