Search result for

*frist*

(117 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: frist, -frist-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
first premolar; first bicuspid; first bicuspid tooth; first premolar tooth; fist bicuspid tooth; frist premolarฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
first premolar tooth; first bicuspid; first bicuspid tooth; first premolar; fist bicuspid tooth; frist premolarฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
frist premolar; first bicuspid; first bicuspid tooth; first premolar; first premolar tooth; fist bicuspid toothฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
first bicuspid; first bicuspid tooth; first premolar; first premolar tooth; fist bicuspid tooth; frist premolarฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
first bicuspid tooth; first bicuspid; first premolar; first premolar tooth; fist bicuspid tooth; frist premolarฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fist bicuspid tooth; first bicuspid; first bicuspid tooth; first premolar; first premolar tooth; frist premolarฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth, first bicuspid; first bicuspid; first premolar; frist bicuspid; tooth, first premolarฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth, first premolar; first bicuspid; first premolar; frist bicuspid; tooth, first bicuspidฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our company makes its credit transactions medium- as well as long-term terminated.Unsere Gesellschaft führt ihre Kreditgeschäfte sowohl mittel- als auch langfristig terminiert. Terror Express (1980)
You are the Spring for which I have yearned through the long icy winter.Du bist der Lenz, nach dem ich verlangte in frostigen Winters Frist Die Walküre (1980)
I know it's kind of short notice but, um, I was kind of wondering if maybe you'd like to go to the dance with me.Ich weiß, es ist etwas kurzfristig, aber, ähm, hast du vielleicht Lust, mit mir auf den Ball zu gehen? The Inspiration (1980)
I know it's kind of short notice but I was wondering if maybe you'd like to go to the dance with me.Ich weiß, es ist etwas kurzfristig... aber hast du vielleicht Lust, mit mir auf den Ball zu gehen? The Inspiration (1980)
When it looked like Bradleywanted a loan thatwas one thing.Ich meine, es war alles klar, als dieser Bradley nur einen befristeten Überbrückungskredit wollte. Jobs for the Boys (1980)
Repayment of the capital not to start before ten years.- Bis zum Beginn der Rückzahlungen eine Frist von 10 Jahren. The Official Visit (1980)
It isn't all that much, twenty years.Das ist keine lange FristMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
Talking double "A" rating.Wir reden hier von langfristigen. Airplane! (1980)
The Governing Committee has unanimously voted that you should be provided with these rooms on a permanent basis.Das Komitee hat heute einstimmig beschlossen, dass Ihnen diese Räumlichkeiten unbefristet zur Verfügung stehen. The Elephant Man (1980)
It's good of you to have us aboard at such short notice.Schön, dass Sie uns so kurzfristig an Bord nehmen. ffolkes (1980)
Should you be found within the described area or return thereto after expiry of the appointed period, in accordance with Clause 132, Paragraph 2 of the General State Administration Law dating from July 30, 1883, you will be fined the initial sum of 100 marks,Mit dem Eröffnen, dass, wenn Sie nach Ablauf der Frist im Ausweisungsbezirk noch getroffen werden oder dorthin zurückkehren, gegen Sie auf grund der Paragraphen 132 Nummer 2 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 eine Geldstrafe von zunächst 100 Mark oder, im Unvermögensfall eine Haftstrafe von 10 Tagen festgesetzt und vollstreckt werden wird. Die Strafe beginnt (1980)
Dear John, sorry to give you such short notice but I got a deal put together and I had to run.Lieber John, entschuldige die Kurzfristigkeit, aber ich habe einen Deal gemacht und muss gleich los. The Revel (1981)
"Not a basis for long-term decisions. Not sufficient information on which to base a valid assessment".Keine wirkliche Basis für Langfrist-Entscheidungen, lückenhfafte Informationen, die keine Perspektiveinschätzung ermöglichen. The Greasy Pole (1981)
You got thirty days.Du hast eine Frist von dreißig Tagen. Absence of Malice (1981)
And, I understand, I am to walk the earth in limbo - one of the living dead - ..until the wolf's bloodline is severed and the curse lifted.Ich muss mein Dasein in der Vorhölle fristen, als lebender Toter, bis die Blutlinie des Werwolfs unterbrochen und der Fluch gebannt ist. An American Werewolf in London (1981)
Now, do you... do you see that as a problem in the long run?Halten Sie das für ein langfristiges Problem? Condorman (1981)
I beg you, don't insist that he be sacked on the spot.Ich beschwöre euch, besteht nicht auf fristloser Entlassung. Mephisto (1981)
Higher, higher!Sie können ganz beruhigt sein, Höfgen. Er wird fristlos entlassen. Mephisto (1981)
Both have been put on probation and will have no privileges for a month.Beide haben eine Bewährungsfrist und einen Monat keine Vorrechte. Mommie Dearest (1981)
Thank you all for being here on such short notice.Danke, dass Sie alle so kurzfristig kommen konnten. Mommie Dearest (1981)
But now this period is over, the taxes are being denied us - and with threats the enemy is arming itself.Zu End' ist nun die Frist, der Zins versagt - mit wildem Drohen rüstet sich der Feind. Lohengrin (1982)
So help us God in this hour for our wisdom is but folly!So hilf uns, Gott, zu dieser Frist, weil unsre Weisheit Einfalt ist! Lohengrin (1982)
So help us God in this hourSo hilf uns, Gott, zu dieser FristLohengrin (1982)
Of course, it's very short notice, Mr. Miles, but my men are trained to go into instant action.Das ist natürlich sehr kurzfristig, Mr. Miles, aber meine Männer sind darauf trainiert, stets einsatzbereit zu sein. Inside Out (1982)
You were working at the Agency...- Was Kurzfristiges in Marseille. In the Steele of the Night (1982)
- They're YOUR friends. - Do me a favor and keep that in mind.Wir setzen uns eine Frist, bis heute Abend. In the Steele of the Night (1982)
Long-term considerations mandate the increase of airfreight.Langfristige Ausrichtung erfordert unbedingt die Zunahme von Luftfracht. The Bed of Nails (1982)
If you cannot meet that deadline, you will be charged interest.Hältst du die Frist nicht ein, wird dir die Zinsrate berechnet. Annie (1982)
What I'm proposing would involve a long-term agreement.Was ich vorschlagen möchte, wäre eine langfristige Vereinbarung. Annie (1982)
Second, you increase your demand by at least 12. Third, you add to the proposition a time limit. And fourth, you expect me to start at once.Ihr erhöht Eure Forderung ums Zwölffache, Ihr setzt Eurem Auftrag eine Frist und erwartet, dass ich sofort anfange. The Draughtsman's Contract (1982)
Inform the Preceptor that we will find a champion within the prescribed time.informiert den Präzeptor, dass wir innerhalb der Frist einen Champion finden. Ivanhoe (1982)
Well, it is kinda short notice, at any rate, uh...Es ist sicher kurzfristig... The Verdict (1982)
You know how I like to work ahead, and well, they're just not interested at all.Du weißt, ich plane gern langfristig voraus und das ärgert mich ehrlich gesagt. Halloween III: Season of the Witch (1982)
We are experiencing technical difficulties. Please, stand by.Wir müssen wegen eines technischen Fehlers die Sendung kurzfristig unterbrechen. Halloween III: Season of the Witch (1982)
It's the best I could do on such short notice.Mehr konnte ich so kurzfristig nicht auftreiben. Mexican Slayride (1983)
Think of it as a temporary condition for a good cause.Sieh es als kurzfristige Kondition für einen guten Zweck an. Hearts of Stone (1983)
Well, it's the best I can do on short notice.-Das Beste, was ich so kurzfristig tun kann. Merchants of Death (1983)
Look, I know this isn't easy for you, but in the long run... you're gonna be glad you hired me.Ist sicher nicht leicht für Sie, aber langfristig... sind Sie über meine Arbeit froh. Nobody Does It Better (1983)
I'm thrilled you could fill in for Dr. Marcus with such short notice, Dr. Holt.- Überallhin. Schön, dass Sie Dr. Marcus so kurzfristig ersetzen können. A Good Night's Steele (1983)
Oh, isn't that rather short notice?Ist das nicht sehr kurzfristig? Service Above and Beyond (1983)
I have a deadline to meet.Ich muss die Frist einhalten. Sudden Death (1983)
- Did you make your deadline?- Konnten Sie Ihre Frist einhalten? Sudden Death (1983)
Even missions called on 24-hours notice, boom, they get us.Sie erwischen uns selbst bei Aufträgen, die nur kurzfristig angekündigt werden. The First Time (1983)
- His deadline's the 25th.- Seine Frist läuft am 25. ab. The Long Christmas Eve (1983)
I left last year's money on short-term deposit.Ich habe das Geld vom letzten Jahr nur kurzfristig angelegt. Local Hero (1983)
I can get you the wagon, no problem. The problem is, it might take six weeks.Das einzige Problem sind die langen Lieferfristen. Vacation (1983)
I'm so glad you could come on such short notice.Ich bin so froh, dass du so kurzfristig kommen konntest. Scarface (1983)
It's the best I can do on short notice.Das ist das Beste, was ich so kurzfristig hinkriege. The Survivors (1983)
When did its warranty period expire?Wann ist die Betriebsfrist abgelaufen? Blue Mountains, or Unbelievable Story (1983)
It's so lovely of you to fit me in on such short notice.Wie nett von Ihnen, dass Sie so kurzfristig Zeit hatten. The Great McCarthy (1984)

CMU English Pronouncing Dictionary
FRIST    F R IH1 S T
FRISTOE    F R IH1 S T OW0
SPERRFRIST    S P EH1 R F R IH2 S T

German-Thai: Longdo Dictionary
Kurzfristreise(n) |die, pl. Kurzfristreisen| การจองและซื้อแพ็คเกจทัวร์ก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาแพ็คเกจทัวร์ที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก (มาจากคำว่า last-minute trip หรือ last-minute travel) , See also: R. last-minute

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablauf {m} (einer Frist)expiry (of a time limit) [Add to Longdo]
Abmeldefrist {f}cancellation notice period [Add to Longdo]
Anmeldefrist {f}registration period; registration deadline [Add to Longdo]
Aufbewahrungszeitraum {m}; Sperrfrist {f}retention period [Add to Longdo]
Auslegungsfrist {f}display period [Add to Longdo]
Ausleihfrist {f}loan period [Add to Longdo]
Ausschalfrist {f}stripping time [Add to Longdo]
Bedenkzeit {f}; Frist {f} | Bedenkzeiten {pl}; Fristen {pl}respite | respites [Add to Longdo]
Beschwerdefrist {f}time limit for appeal [Add to Longdo]
Bewährungsfrist {f}probationary period [Add to Longdo]
Bewährungsfrist {f}period of probation [Add to Longdo]
Bewerbungsfrist {f}term for filing application [Add to Longdo]
Frist {f}; Laufzeit {f} | begrenzte Laufzeitperiod of time | limited period of time [Add to Longdo]
Frist {f}reprieve [Add to Longdo]
Frist {f} | Fristen {pl}respite | respites [Add to Longdo]
Frist {f} | innerhalb der vorgeschriebenen Fristtime limit | within the time limit prescribed [Add to Longdo]
Fristablauf {m}expiry of the term [Add to Longdo]
Fristenkongruenz {f}matching maturities [Add to Longdo]
Fristenregelung {f}provisions permitting abortion within the first three months of pregnancy [Add to Longdo]
Fristverlängerung {f}extension of time limit [Add to Longdo]
Fristversäumnis {f}missing of a term [Add to Longdo]
Galgenfrist {f}last respite [Add to Longdo]
langfristiger Gewinnstock long pull [Add to Longdo]
Gnadenfrist {f} | Gnadenfristen {pl}reprieve | reprieves [Add to Longdo]
Kredit {m}; Darlehen {n} | Kredit mit kurzer Laufzeit; Darlehen mit kurzer Laufzeit; kurzfristiges Darlehen | einen Kredit aufnehmen | jdm. einen Kredit gewährenloan | short-term loan | to take out a loan | to grant someone a loan [Add to Longdo]
Kündigungsdauer {f}; Kündigungsfrist {f}period of notice; notice period [Add to Longdo]
Leihfrist {f}circulation period [Add to Longdo]
Leihfristverlängerung {f}renewal of a loan [Add to Longdo]
Lieferfrist {f} | Lieferfristen {pl}term of delivery | terms of delivery [Add to Longdo]
Lieferfrist einhaltento meet the delivery date [Add to Longdo]
Nachfrist {f}additional respite [Add to Longdo]
Nichteinhaltung einer Fristnon-compliance with a period of time; failure to comply with a period of time [Add to Longdo]
Sanierung {f}; Altlastensanierung {f} | langfristige Sanierung {f}remediation; clean-up; reclamation of contaminated sites | long-term remediation [Add to Longdo]
Schonfrist {f}(period of) grace; grace period [Add to Longdo]
Teilzeitbeschäftigte {m,f}; Teilzeitbeschäftigter; vertraglich befristeter Mitarbeitercontractor [Add to Longdo]
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | kurzfristige Verbindlichkeitenamounts owed to affiliated undertakings | current liabilities [Add to Longdo]
Verjährungsfrist {f}statutory period of limitation [Add to Longdo]
Verlängerung {f} | biegsame Verlängerung {f} | Verlängerung einer Frist | Verlängerung um zwei Monateextension | flexible extension | extension of a time limit | extension by two months [Add to Longdo]
Vertragsfristen für Leistungendeadline [Add to Longdo]
Wahrung {f} einer Frist; Fristwahrung {f}keeping of a term [Add to Longdo]
Wechselfrist {f}; Zahlungsfrist {f} für Wechsel | Wechselfristen {pl}usance | usances [Add to Longdo]
Zahlungsfrist {f}period of payment; term of payment; payment deadline; credit period [Add to Longdo]
Zeit {f}; Frist {f}terms [Add to Longdo]
Zeitraum {m}; Frist {f} | überschaubarer Zeitraumperiod | reasonable period [Add to Longdo]
langfristig angelegte Gelderlong-term funded capital [Add to Longdo]
befristendreprieving [Add to Longdo]
befristetreprieved [Add to Longdo]
befristetreprieves [Add to Longdo]
befristet; kündbar; begrenzbarterminable [Add to Longdo]
binnen {prp; +Genitiv; alt: + Dativ} | binnen Jahresfrist | binnen drei Monaten; binnen dreier Monatewithin | within a year | within three month [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
期間[きかん, kikan] Frist, Zeitdauer, Termin [Add to Longdo]
期限[きげん, kigen] Termin, Frist [Add to Longdo]
長期借款[ちょうきしゃっかん, choukishakkan] langfristige_Anleihe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frist \Frist\ (fr[i^]st), v. t. [OE. fristen, firsten, to lend,
   give respite, postpone, AS. firstan to give respite to; akin
   to first time, G. frist, Icel. frest delay.]
   To sell upon credit, as goods. [R.] --Crabb.
   [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Frist [frist] (n) , s.(f )
   period; period of time; reprieve; respite; terms
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top