Search result for

*français*

(74 entries)
(0.038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: français, -français-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
academie francaise(ฝรั่งเศส) fr. Academy

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bureau de Cooperation pour le Francaisสำนักงานความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส ปัจจุบันมีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลฝรั่งเศสกับรัฐบาล ไทยเพื่อดำเนินโครงการ BCF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา โดยรัฐบาลฝรั่งเศสให้ความร่วมมือด้านผู้เชี่ยวชาญ ทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม เป็นต้น [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Again, in Français, longer legs.Again, in Fran็ais, longer legs. A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
English, Français, Español, Nihongo.c.bg_transparentอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ญี่ปุ่น/c.bg_transparent Episode #1.2 (2016)
I do radio in the morning and dubbing at noon. At night, I do walk-ons.Morgens mache ich Radio, mittags synchronisiere ich, abends bin ich an der Comédie Française. The Last Metro (1980)
Daxiat wants to expose the Jews who still work at the Comédie Française.Daxiat will alle Juden an der Comédie Française aufspüren. The Last Metro (1980)
He practically runs the Comédie Française.Der soll doch bald die Comédie Française leiten. The Last Metro (1980)
And today he will pick me up at 5 o'clock at the "Comedie Francaise".Und heute holt er mich um 5 Uhr an der Comédie Française ab. The Party (1980)
I used to work in the Academie francaise.Ich habe in der Académie française gearbeitet. The Meaning of Life (1983)
ParIez Francais.Parle françaisVassa (1983)
Parlez vous français?Parlez vous françaisTeil 5 (1984)
"...cappuccino, Cafe Francais...Cappuccino, Café FrançaisMoscow on the Hudson (1984)
Where'd you learn them parlez-vous français dishes?Wo hast du das Parlez-vous-français-Zeug gelernt? Once Upon a Time in America (1984)
- Parlez vous Francais?- Parlez-vous françaisKin-dza-dza! (1986)
Parlez vous Francais?Parley-vous françaisKin-dza-dza! (1986)
If we ever get a prize for literature, it'll be thanks to you.Wissen Sie, lieber Morin wenn die Polizei eines Tages in die Académie Française aufgenommen wird dann haben wir das nur Ihnen zu verdanken. The Loner (1987)
Lewis got a "C" in Français.Lewis hat eine "Drei" in FrançaisOh, What a Feeling (1989)
We're going to start with half-boned chicken or poularde demi des Français.Wiir beginnen mit einem entbeinten Hühnchen oder einer Poularde, demi des FrançaisAlways (1989)
Bit more of that "parlez-vous français?"Etwas mehr: "Parlez-vous français?". The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
Mohawk got no quarrel with Les Francais.Mohawk streiten nicht mit Les FrançaisThe Last of the Mohicans (1992)
Now, Les Francais bring Huron, Ottawa Abenaki onto Mohawk land.Nun bringen Les Français Huronen, Ottawa... und Abenaki ins Land der Mohawk. The Last of the Mohicans (1992)
Now, Mohawk will fight Les Francais and Huron.Mohawk werden... gegen Les Français und Huronen kämpfen. The Last of the Mohicans (1992)
Would Magua use the ways of Les Francais and the Yengeese?Magua handelt wie Français und Yengeese? The Last of the Mohicans (1992)
Those are the ways of the Yengeese and the Francais traders and their masters in Europe infected with the sickness of greed!Das ist die Art der Yengeese... und der Français und ihrer Herren in Europa, die krank sind vor Gier! The Last of the Mohicans (1992)
Parlez-vous français?- Parlez-vous français? - Nein. Spy Game (2001)
This Movie Is Encoded By prisak{} I thought, "Only the French--Als ich meinen allerersten Film in der Cinémathèque Française sah, dachte ich: The Dreamers (2003)
French breakfasts.- Frühstück à la française. Russian Dolls (2005)
Parlez-vous Francais?Parlez-vous Français? [Sprichst du Französisch? ] Pilot (2005)
It's like an actor only being any good in his bathroom and doing walk-on parts on stage.Wie ein Schauspieler, der nur im Bad gut ist und an der Comédie Française den Speer hält. You and Me (2006)
To the Comédie-Française.Zur Comédie Française. Les ambitieux (2006)
This ballet was presented by the Stade Français swimmers.Das waren die Schwimmerinnen vom Stade-FrançaisWater Lilies (2007)
Je parle français. I speak it, Brett.Je parle français. [Ich spreche Französisch.] Ich spreche es, Brett. The Prince's Bride (2007)
You have worked for many masters in many guises, but it was in the guise of Angelica de Buque, the cabaret dancer française, that you spent the summer in Ramat!Sie haben vielen Herren in vielen Rollen gedient, aber in der Rolle von Angelica de Buque, der Varietétänzerin française, haben Sie den Sommer in Ramat verbracht. Cat Among the Pigeons (2008)
He's a member of the Academy Français.Er ist ein Mitglied der Academy FrançaisRoman Polanski: Wanted and Desired (2008)
It's not the French Academy, here.Wir sind nicht bei der Académie française. Modern Love (2008)
I'm French on my mother's side.Ich bin Franzose, mütterlicherseits. Ma mère est françaisRobin Hood (2010)
Why dont you just coddle downstairs so it sorted all out on Francais?Ja, warum wackelst du nicht runter und klärst das en françaisMonte Carlo (2011)
* You are here tonight to confirm some information. * You make your entrance to I'Academie Francaise.Marc Lévy, Sie werden das Gerücht bestätigen, wonach Sie Mitglied der Académie Française werden. Love Lasts Three Years (2011)
And me, ex-soldier, living on the Boulevard Hausseman. Political editor of the "La Vie Francaise".Ich, als ehemaliger Soldat, wohne auf dem Boulevard Haussmann und bin politischer Redakteur bei "La Vie Française". Bel Ami (2012)
La Vie Française has found proof."La Vie Française" hat den Beweis gefunden. Bel Ami (2012)
Of course it's not the Collège Français.Natürlich ist es nicht das Collège FrançaisThe German Friend (2012)
What?- Je parle aussi le français. - Hä? Open Grave (2013)
La dame.Une dame française. The Big Four (2013)
Et vous voulez parler francais.Et vous voulez parler françaisMiss Julie (2014)
The French Party will vote against it.Die Parti Français wird dagegenstimmen. 20 ans (2016)
We need to set up secret meetings with the Socialists and French Party early in the morning or late at night.Wir brauchen Treffen mit den Sozialisten und der Parti Français. - Diskreter Ort, früh oder spät abends. Liberté, Egalité, sans Pitié (2016)
The French Party needs your vote on Sunday.Die Parti Français zählt am Sonntag auf Sie. Liberté, Egalité, sans Pitié (2016)
- And the French Party?- Und die Parti FrançaisLiberté, Egalité, sans Pitié (2016)
25% for the French Party.25 % für die Parti FrançaisIntox (2016)
Parlez-vous français?Parlez-vous françaisCongress Dances (1931)
All my knowledge came from books, and I'd just finished a novel about a glamorous French actress from the Comédie Française.Ich hatte gerade den Roman einer Schauspielerin gelesen. Von der Comédie Française, ein Theater in Frankreich. The Shop Around the Corner (1940)
My mistake was I didn't realize that the difference between this glamorous lady and me was that she was with the Comédie Française and I was with Matuschek and Company.Ich sah nicht den Unterschied zwischen der Schauspielerin und mir. Sie war an der Comédie Française und ich war bei Matuschek und Co. The Shop Around the Corner (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farangsēt) EN: French food ; French cuisine   FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
ชายชาวฝรั่งเศส[n. prop.] (chāichāo Farangsēt) EN: Frenchman   FR: Français [m]
ชาวฝรั่งเศส[n. prop.] (Chāo Farangsēt) FR: Français [m] ; Française [f] ; ressortissant français [m] ; citoyen français [m]
ฝรั่งเศส[adj.] (Farangsēt) EN: French   FR: français
เฟรนช์เกียนา[n. prop.] (Frēn Kīenā) EN: French Guiana   FR: Guyane française [f] ; Guyane [f]
เฟรนช์โปลินีเซีย[n. prop.] (Frēn Pōlinīsīa) EN: French Polynesia   FR: Polynésie française [f]
การปฏิวัติฝรั่งเศส[n. prop.] (Kān Patiwat Farangsēt) FR: Révolution française [f]
คำยืมภาษาฝรั่งเศส[n. exp.] (kham yeūm phāsā Farangsēt) FR: emprunts au français [mpl]
ครูสอนภาษาฝรั่งเศส[n. exp.] (khrū søn phāsā Farangsēt) EN: French teacher   FR: professeur de français [m]
นักคิดฝรั่งเศส[n. exp.] (nakkhit Chāo Farangsēt) FR: penseur français [m]
ภาษาฝรั่งเศส[n. exp.] (phāsā Farangsēt) EN: French ; French language   FR: français [m] ; langue française [f]
สาธารณรัฐฝรั่งเศส[n. prop.] (Sāthāranarat Farangsēt) EN: French Republic   FR: République française [f]
วรรณคดีฝรั่งเศส[n. exp.] (wannakhadī Farangsēt) EN: French Literature   FR: littérature française [f]
หญิงชาวฝรั่งเศส[n. prop.] (yingchāo Farangsēt) FR: Française [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRANCAIS    F R AA0 N S EY1
FRANCAISE    F R AA0 N S EH1 Z
FRANCAISES    F R AA0 N S EH1 Z

French-Thai: Longdo Dictionary
français(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส
académie française(n) |f| ราชบัณฑิตยสภาฝรั่งเศส

Japanese-English: EDICT Dictionary
フランス共和国[フランスきょうわこく, furansu kyouwakoku] (n) French Republic; Republique francaise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  Français [frãsɛ]
     Frenchman
  

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  français [frãsɛ]
     French
     French; French language
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top